LPC146/2016
ID intern unic:  365967
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 146
din  23.06.2016
pentru modificarea Legii nr. 60 din 30 martie 2012
privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități
Publicat : 29.07.2016 în Monitorul Oficial Nr. 232-244     art Nr : 494     Data intrarii in vigoare : 29.07.2016
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 60 din 30 martie 2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 155–159, art. 508), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 49 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 49. Compensaţia pentru serviciile de
                           transport
    (1) Compensaţia pentru călătoriile în transportul în comun urban, suburban şi interurban (cu excepţia taximetrelor) și compensaţia anuală pentru cheltuielile legate de serviciile de transport formează compensația pentru serviciile de transport.
    (2) Compensaţia pentru serviciile de transport se acordă persoanelor cu dizabilităţi locomotorii, persoanelor cu dizabilități severe şi accentuate, copiilor cu dizabilităţi, precum şi persoanelor care însoţesc persoane cu dizabilități severe sau copii cu dizabilităţi, cel puțin o dată în trimestru, la locul de reşedinţă, din bugetul de stat, prin transferuri cu destinaţie specială către bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea.
    (3) Persoanele cu dizabilități locomotorii severe pot alege, la cerere, în schimbul compensației prevăzute la alin. (2), dreptul de a importa, o dată la 7 ani, cu scutire de drepturi la import, un mijloc de transport acordat cu titlu gratuit (donație), destinat transportului persoanelor cu dizabilități ale aparatului locomotor (reutilat în mod corespunzător), clasificat la poziția tarifară 8703, indiferent de termenul de exploatare, conform prevederilor Codului vamal, ale Codului fiscal și ale Legii cu privire la tariful vamal.
    (4) Modul de acordare și mărimile compensației, care diferă în funcție de categoria beneficiarilor și de locul de trai (raioane/municipii), se stabilesc de către  Guvern.”
    2. La articolul 60 alineatul (1), litera c) se abrogă.
    Art. II. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării, cu excepția prevederilor art. I, pct. 1 ce țin de modificarea articolului 49 alineatele (1) și (2) din Legea nr. 60 din 30 martie 2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, care se vor pune în aplicare de la 1 ianuarie 2017.
    Art. III. – Guvernul, pînă în data de 1 ianuarie 2017, va elabora și va aproba mecanismul de punere în aplicare a prezentei legi.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                         Andrian CANDU

    Nr. 146. Chişinău, 23 iunie 2016.