OMFC98/2016
ID intern unic:  366018
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 98
din  19.07.2016
privind completarea Ordinului ministrului finanţelor
nr.180 din 12 octombrie 2015 „Cu privire la modul de achitare
şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul
trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2016”
Publicat : 29.07.2016 în Monitorul Oficial Nr. 232-244     art Nr : 1224
    În temeiul articolului 65 alineatul 2 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014 și Hotărîrii Guvernului nr.1008 din 10 septembrie 2007 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Proprietăţii Publice din subordinea Ministerului Economiei şi a efectivului-limită al acesteia, în scopul ajustării Modului de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional la modificările introduse în Clasificaţia bugetară şi unele acte legislative şi normative care au intrat în vigoare începînd cu anul 2016,
ORDON:
    În Ordinul ministrului finanțelor nr.180 din 12 octombrie 2015 „Cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2016” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 324-329/2283), se operează următoarele modificări şi completări.
    1. În capitolul 8 „Stingerea obligațiilor bugetului public național prin compensare, trecerea plăților de la un tip de plată la altul și restituirea plăților la conturile curente ale contribuabililor”, punctul 8.11 se modifică și se expune în următoarea redacție:
    „Plăți administrate de către Agenția Proprietății Publice
    8.11. Mijloacele din realizarea clădirilor (inclusiv complexelor patrimoniale unice, obiectelor nefinalizate, bunurilor imobile și mobile, complexelor de bunuri) (cod ECO 311210), mijloacele din realizarea terenurilor (cod ECO 371210) și mijloacele din vînzarea pachetului de acțiuni în rezultatul privatizării (cod ECO 415210), încasate la bugetul de stat, se vor restitui de Ministerul Finanțelor (Direcția generală Trezoreria de Stat) în baza borderoului documentelor de plată completat de Agenția Proprietății Publice cu informații ce ține de competența sa, conform solicitării depuse de beneficiar la Agenția Proprietății Publice, cu anexarea documentelor justificative. Borderoul prezentat de Agenția Proprietății Publice se va transmite Inspectoratului Fiscal Principal de Stat pentru informare.
    Mijloacele enumerate mai sus, încasate la bugetul local, se vor restitui  de către autoritățile publice locale, la bugetele cărora au fost încasate.”.

    MINISTRUL FINANŢELOR                           Octavian ARMAŞU

    Nr. 98. Chişinău, 19 iulie 2016.