LPM133/2016
ID intern unic:  366046
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 133
din  17.06.2016
privind declararea averii și a intereselor personale
Publicat : 30.07.2016 în Monitorul Oficial Nr. 245-246     art Nr : 513     Data intrarii in vigoare : 01.08.2016
    MODIFICAT
   
LP74 din 26.04.18, MO235-244/29.06.18 art.368
    LP66 din 24.05.18, MO181/01.06.18 art.327; în vigoare 01.06.18
    LP305 din 21.12.17, MO7-17/12.01.18 art.66
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII  GENERALE
    Articolul 1. Domeniul de reglementare şi scopul legii
    (1) Prezenta lege reglementează:
    a) obligația și modul de declarare a averii și a intereselor personale de către subiectul declarării și membrii familiei, concubinul/concubina acestuia;
    b) mecanismul de control al averii dobîndite de subiectul declarării și membrii familiei, concubinul/concubina acestuia în perioada exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică și de control privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor;
    [Art.1 al.(1), lit.b) în redacția LP66 din 24.05.18, MO181/01.06.18 art.327; în vigoare 01.06.18]
    (2) Prezenta lege are drept scop instituirea măsurilor de prevenire şi de combatere a îmbogăţirii nejustificate, a conflictelor de interese, a stărilor de incompatibilitate, precum și a încălcării regimului juridic al restricțiilor și limitărilor.
    [Art.1 al.(2) modificat prin LP66 din 24.05.18, MO181/01.06.18 art.327; în vigoare 01.06.18]
    Articolul 2. Noţiuni
    În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni se definesc astfel:
    avere – totalitatea bunurilor subiectului declarării, deţinute în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitaţie, de superficie sau aflate în posesia subiectului declarării ori a membrilor familiei ori a concubinului/concubinei lui în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, a unor contracte translative de posesie şi de folosinţă, precum şi totalitatea drepturilor şi obligaţiilor patrimoniale dobîndite de subiectul declarării în țară sau în străinătate;
    beneficiar efectiv – persoana fizică care controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau care deține ori controlează în ultimă instanță o persoană juridică sau beneficiarul unei societăți de investiții sau administratorul unei societăți de investiții ori persoana în al cărei nume se realizează o tranzacție sau se desfășoară o activitate și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni ori din dreptul de vot al persoanei juridice sau din bunurile aflate în administrare fiduciară;
    [Art.2 noțiunea în redacția LP66 din 24.05.18, MO181/01.06.18 art.327; în vigoare 01.06.18]
    concubin/concubină – partenerul/partenera împreună cu care subiectul declarării a conviețuit și a deținut, a folosit sau a dispus în comun de unul sau mai multe bunuri în anul fiscal precedent, fără încheierea căsătoriei. Se prezumă că au calitatea de concubin/concubină persoanele care, pe parcursul anului fiscal precedent, au locuit împreună cel puțin 183 de zile;
    [Art.2 noțiunea modificată prin LP66 din 24.05.18, MO181/01.06.18 art.327; în vigoare 01.06.18]
    conflict de interese – situaţia în care subiectul declarării are un interes personal ce influențează sau ar putea influența exercitarea imparţială şi obiectivă a obligaţiilor şi responsabilităţilor ce îi revin potrivit legii;
    [Art.2 noțiunea modificată prin LP66 din 24.05.18, MO181/01.06.18 art.327; în vigoare 01.06.18]
    diferenţă substanţială – diferenţa ce depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea dobîndită şi veniturile obţinute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică în aceeaşi perioadă;
    [Art.2 noțiunea modificată prin LP66 din 24.05.18, MO181/01.06.18 art.327; în vigoare 01.06.18]
    interes personal – orice interes material sau nematerial al subiectului declarării ce rezultă din activităţile sale în calitate de persoană privată, din relaţiile sale cu persoane apropiate sau cu persoane juridice și alți agenți economici, indiferent de tipul de proprietate, din relaţiile sau afiliaţiile sale cu organizaţii necomerciale, inclusiv cu partidele politice şi cu organizaţiile internaţionale;
    [Art.2 noțiunea modificată prin LP66 din 24.05.18, MO181/01.06.18 art.327; în vigoare 01.06.18]
    membru de familie – soţul/soţia, copilul minor, inclusiv cel adoptiv sau persoana aflată la întreţinere a subiectului declarării;
    organizație publică – orice autoritate publică (autoritate judecătorească, autoritate de jurisdicție, autoritate a administrației publice centrale sau locale, precum și autoritățile administrative din subordinea acestora, autoritate publică autonomă), instituție publică, organizaţie de stat, organ de stat, organ colegial cu statut de persoană juridică de drept public, organ de autoadministrare, întreprindere de stat sau municipală, societate comercială sau instituţie financiară cu capital majoritar de stat;
    persoană aflată la întreţinere – persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiții:
    a) locuieşte împreună cu subiectul declarării sau este întreţinută de acesta, inclusiv în baza unui contract de întreţinere pe viaţă;
    b) are un venit anual ce nu depăşeşte două salarii medii lunare pe economie;
    persoană apropiată – soțul/soția, copilul, concubinul/concubina subiectului declarării, persoana aflată la întreținerea subiectului declarării, de asemenea persoana înrudită prin sînge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră);
    [Art.2 noțiunea în redacția LP66 din 24.05.18, MO181/01.06.18 art.327; în vigoare 01.06.18]
    venit – orice beneficiu financiar, indiferent de sursa de provenienţă, obţinut de subiectul declarării şi de membrii familiei, de concubinul/concubina acestuia atît în ţară, cît şi în străinătate.
    Articolul 3. Subiecţii declarării averii și intereselor personale
    (1) Subiecţi ai declarării averii și a intereselor personale sînt:
    a) persoanele care deţin funcţiile de demnitate publică prevăzute în anexa la Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică;
    b) membrii Consiliului de observatori al instituţiei publice naţionale a audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” , Compania Teleradio-Găgăuzia; consilierii consiliilor săteşti (comunale), orăşeneşti (municipale), raionale; deputaţii Adunării Populare a unităţii teritoriale autonome Găgăuzia;
    [Art.3 al.(1), lit.b) modificată prin LP66 din 24.05.18, MO181/01.06.18 art.327; în vigoare 01.01.19]  
    c) membrii Consiliului Superior al Magistraturii şi ai Consiliului Superior al Procurorilor din rîndul profesorilor, precum și membrii organelor care funcționează în subordinea Consiliului Superior al Magistraturii și a Consiliului Superior al Procurorilor;
    [Art.3 al.(1), lit.c) modificată prin LP66 din 24.05.18, MO181/01.06.18 art.327; în vigoare 01.01.19]
    d) membrii nepermanenți ai Comisiei Electorale Centrale;
    e) conducătorii organizațiilor publice şi adjuncţii acestora;
    e1) membrii Consiliului de supraveghere, ai Comitetului executiv și angajații Băncii Naționale a Moldovei, membrii și angajații Comisiei Naționale a Pieței Financiare, cu excepția angajaților care desfășoară activități auxiliare – de secretariat, de protocol, administrative, tehnice;
    [Art.3 al.(1), lit.e1) introdusă prin LP66 din 24.05.18, MO181/01.06.18 art.327; în vigoare 01.01.19]
    f) personalul din cabinetele persoanelor cu funcţii de demnitate publică;
    g) funcționarii publici, inclusiv cei cu statut special;
    h) membrii Consiliului de Integritate;
    i) membrii colegiilor/comisiilor de admitere în profesie, de evaluare,  disciplinare și/sau de etică a profesiilor conexe justiției.
    (2) Subiecţii prevăzuţi la alin. (1) sînt incluşi în Registrul electronic al subiecţilor declarării averii şi a intereselor personale, ţinut de Autoritatea Națională de Integritate.
Capitolul II
DECLARAREA ȘI CONTROLUL AVERII
ȘI AL INTERESELOR PERSONALE
    Articolul 4. Obiectul declarării
    (1) Subiecții prevăzuți la art. 3 alin. (1) declară:
    a) veniturile obținute de subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina în anul fiscal precedent;
    b) bunurile mobile şi imobile, inclusiv cele nefinalizate, deţinute în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitaţie, de superficie de către subiectul declarării și membrii familiei, concubinul/concubina acestuia, inclusiv în calitate de beneficiari efectivi, ori aflate în posesia acestora în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, unor contracte translative de posesie şi de folosinţă;
    [Art.4 al.(1), lit.b) în redacția LP66 din 24.05.18, MO181/01.06.18 art.327; în vigoare 01.06.18]
    c) bunurile transmise de către subiectul declarării cu titlu oneros sau gratuit, personal sau de către membrii familiei lui, concubinul/concubina lui către orice persoană fizică sau juridică în perioada declarării, dacă valoarea fiecărui bun depășește suma de 10 salarii medii pe economie;
    d) activele financiare deținute de subiectul declarării și membrii familiei, concubinul/concubina acestuia, inclusiv ca beneficiari efectivi, adică numerarul în monedă națională sau în valută străină care depășește valoarea a 15 salarii medii pe economie și care nu face obiectul unor depuneri în instituțiile financiare. Conturile bancare, unitățile de fond în fondurile de investiții, formele echivalente de economisire și investire, plasamentele, obligațiunile, cecurile, cambiile, certificatele de împrumut, alte documente care încorporează drepturi patrimoniale personale ale subiectului declarării și ale membrilor familiei, concubinului/concubinei acestuia, inclusiv ca beneficiari efectivi, investițiile directe în monedă națională sau în valută străină făcute de subiectul declarării și membrii familiei, concubinul/concubina acestuia, inclusiv ca beneficiari efectivi, precum și alte active financiare, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depășește valoarea a 15 salarii medii pe economie;
    [Art.4 al.(1), lit.d) în redacția LP66 din 24.05.18, MO181/01.06.18 art.327; în vigoare 01.06.18]
    e) datoriile personale ale subiectului declarării, ale membrilor de familie  sau ale concubinului/concubinei lui sub formă de debit, gaj, ipotecă, garanţie, emise în beneficiul unor terţi, împrumut şi/sau credit, dacă valoarea lor depășește valoarea a 10 salarii medii pe economie;
    f) bunurile sub formă de metale şi/sau pietre preţioase, obiectele de artă și de cult, obiectele ce fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare unitară depășește valoarea a 15 salarii medii pe economie, deţinute de către subiectul declarării personal sau de către membrii familiei, concubinul/concubina acestuia, inclusiv ca beneficiari efectivi;
    [Art.4 al.(1), lit.f) modificată prin LP66 din 24.05.18, MO181/01.06.18 art.327; în vigoare 01.06.18]
    g) colecțiile de artă, numismatică, filatelie, arme sau alte bunuri a căror valoare depăşeşte valoarea a 20 de salarii medii pe economie, deţinute de către subiectul declarării personal sau de membrii familiei, concubinul/concubina acestuia, inclusiv ca beneficiari efectivi;
    [Art.4 al.(1), lit.g) modificată prin LP66 din 24.05.18, MO181/01.06.18 art.327; în vigoare 01.06.18]
    h) cota-parte/acţiunile în capitalul social al unui agent economic deţinute de subiectul declarării personal sau de membrii familiei, concubinul/concubina acestuia, inclusiv ca beneficiari efectivi;
    [Art.4 al.(1), lit.h) modificată prin LP66 din 24.05.18, MO181/01.06.18 art.327; în vigoare 01.06.18]
    i) drepturile patrimoniale deţinute de către subiectul declarării personal sau de membrii familiei, concubinul/concubina lui care decurg din drepturi de autor, brevete sau drepturi de proprietate intelectuală;
    j) calitatea de membru al organelor de conducere, administrare, revizie sau control în cadrul unor organizaţii necomerciale sau societăţi comerciale, deținută de subiectul declarării și membrii familiei, concubinul/concubina acestuia;
    [Art.4 al.(1), lit.j) modificată prin LP66 din 24.05.18, MO181/01.06.18 art.327; în vigoare 01.06.18]
    k) calitatea de asociat, de acţionar sau de membru în cadrul unui agent economic, al unei organizații necomerciale sau organizații internaționale, deținută de subiectul declarării și membrii familiei, concubinul/concubina acestuia;
    [Art.4 al.(1), lit.k) modificată prin LP66 din 24.05.18, MO181/01.06.18 art.327; în vigoare 01.06.18]
    l) contractele, inclusiv cele de asistență juridică, de consultanță și civile, încheiate de către subiectul declarării și membrii familiei, concubinul/concubina acestuia, inclusiv de către persoanele juridice în care aceștia sînt beneficiari efectivi, sau aflate în derulare în timpul exercitării funcției/mandatului acestuia, finanțate din bugetul de stat, din bugetul local și din fonduri externe ori încheiate cu societățile comerciale cu capital de stat;
    [Art.4 al.(1), lit.l) în redacția LP66 din 24.05.18, MO181/01.06.18 art.327; în vigoare 01.06.18]
    [Art.4 al.(1), lit.m) abrogată prin LP66 din 24.05.18, MO181/01.06.18 art.327; în vigoare 01.06.18]
    (2) Prevederile alin. (1) se aplică averii şi intereselor personale ale subiectului declarării și membrilor familiei lui, concubinului/concubinei lui aflați în țară și în străinătate la data declarării.
    [Art.4 al.(2) modificat prin LP66 din 24.05.18, MO181/01.06.18 art.327; în vigoare 01.06.18]
    (3) Se exceptează de la declarare cadourile primite de către subiectul declarării gratuit din partea membrilor familiei lui, din partea părinților, fraților, surorilor sau copiilor lui, a căror valoare individuală nu depășește 10 salarii medii pe economie.
    [Art.4 al.(3) modificat prin LP66 din 24.05.18, MO181/01.06.18 art.327; în vigoare 01.06.18]
    Articolul 5. Declaraţia de avere şi interese personale
    (1) Declaraţia de avere şi interese personale (denumită în continuare declaraţie) reprezintă un act personal şi irevocabil al subiectului declarării, depus, pe proprie răspundere, sub formă de document electronic sau, după caz, în formă scrisă pe suport de hîrtie.
    [Art.5 al.(1) modificat prin LP305 din 21.12.17, MO7-17/12.01.18 art.66]
    (2) Subiecţii declarării sînt obligaţi, în condiţiile prezentei legi, să își declare averea și interesele personale în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta lege.
    (3) Declaraţia este un act public, cu excepţia informaţiilor prevăzute la art. 9 alin. (2) și (3), iar informaţiile conținute în declaraţie nu pot fi utilizate în scopuri publicitare.
    (4) Responsabilitatea pentru depunerea în termen a declaraţiei, precum şi pentru veridicitatea şi deplinătatea informaţiilor o poartă persoana care o depune.
    (5) În cazul în care subiectul declarării constată că în declarație au fost introduse date incomplete sau eronate, acesta are dreptul să depună declarația rectificată în termen de 30 de zile de la data expirării termenului-limită pentru depunerea declarației. Declarația inițială și declarația rectificată în condițiile prezentului alineat se păstrează în sistemul informațional e-Integritate.
    [Art.5 al.(5) în redacția LP66 din 24.05.18, MO181/01.06.18 art.327; în vigoare 01.06.18]
   
(51) În cazul în care autoritatea publică competentă în domeniul controlului averii și intereselor personale constată că în declarație au fost introduse date incomplete sau eronate, subiectul declarării este obligat să depună declarația rectificată în termen de 30 de zile de la data la care actul de constatare, întocmit în urma controlului averii și al intereselor personale, a devenit definitiv. Declarația inițială și declarația rectificată în condițiile prezentului alineat se păstrează în sistemul informațional e-Integritate.
    [Art.5 al.(51) introdus prin LP66 din 24.05.18, MO181/01.06.18 art.327; în vigoare 01.06.18]
    (6) Membrii de familie, concubinul/concubina subiectului declarării sînt obligați să-i ofere acestuia informațiile privind averea, veniturile și interesele personale pe care le dețin, inclusiv în calitate de beneficiari efectivi,, cu excepția cazului în care identitatea şi calitatea acestora constituie secret de stat, în condiţiile Legii nr. 245/2008 cu privire la secretul de stat, sau prezentarea acestor informații este restricționată prin lege.
    [Art.5 al.(6) modificat prin LP66 din 24.05.18, MO181/01.06.18 art.327; în vigoare 01.06.18]
    [Art.5 al.(6) modificat prin LP305 din 21.12.17, MO7-17/12.01.18 art.66]
    (7) Cerinţa privind declararea averii şi a intereselor personale se include în toate procedurile sau contractele ce reglementează angajarea, alegerea ori numirea într-o funcţie publică.
    (8) Depunerea declaraţiei de avere şi de interese personale nu scuteşte persoana de obligaţia depunerii altor declaraţii în conformitate cu legislația în vigoare.
    Articolul 6. Termenul de depunere a declaraţiei
    (1) Declaraţia se depune anual, pînă în data de 31 martie, indicîndu-se veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii de familie, concubinul/concubina lui în anul fiscal precedent, de asemenea bunurile deținute şi interesele personale prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b)–m) la data depunerii declarației.
    (2) În cazul angajării, al validării mandatului ori al numirii în funcţie, după caz, declaraţia se depune în termen de 30 de zile de la data angajării, validării mandatului ori numirii în funcţie, indicîndu-se veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii de familie, concubinul/concubina lui în anul fiscal precedent, de asemenea bunurile deținute şi interesele personale prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b)–m) la data depunerii declarației.
    (3) În cazul schimbării funcției în cadrul aceleiași entități, prin avansare sau prin numirea într-o altă funcție, nu se depune o nouă declarație.
    (4) După încetarea mandatului sau a raporturilor de muncă ori de serviciu, subiectul declarării este obligat să depună declaraţia în termen de 30 de zile de la data încetării mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu. În declaraţie se vor indica veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii de familie, concubinul/concubina lui în anul fiscal curent, de asemenea bunurile deținute şi interesele personale prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b)–m) la data depunerii acesteia.
    (5) Subiectul declarării care, în conformitate cu legislaţia în vigoare, are raporturile de muncă sau de serviciu suspendate depun declaraţia în termen de 30 de zile după reîncadrarea în funcţie, indicînd în declaraţie veniturile obținute împreună cu membrii de familie, concubinul/concubina lui pe parcursul întregii perioade nedeclarate, de asemenea bunurile deţinute şi interesele personale menționate la art. 4 alin. (1) lit. b)–m) la data depunerii declaraţiei.
    (6) Prevederile alin. (5) nu se aplică în cazul în care durata suspendării raporturilor de muncă sau de serviciu este mai mică decît un an fiscal.
    Articolul 7. Depunerea declaraţiei
    (1) Subiectul declarării este obligat să depună declarația în formă electronică prin intermediul serviciului electronic disponibil pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1.
    (2) Semnarea declarației în formă electronică se face prin utilizarea semnăturii electronice emise în condiţiile legii. Semnăturile electronice se vor elibera subiecților declarării cu titlu gratuit, în modul stabilit de Guvern.
    (3) Declarația în formă electronică se consideră recepționată de Autoritatea Națională de Integritate dacă subiectul declarării primeşte recipisa electronică de confirmare a acceptării acesteia, conform anexei nr. 3.
    (4) În entităţile în care activează persoane care, conform prezentei legi, au obligaţia de a depune declaraţii sînt desemnate persoane din cadrul serviciului resurse umane responsabile de actualizarea permanentă a Registrului electronic al subiecţilor declarării averii şi a intereselor personale.
    (5) În cazul în care subiectul declarării constată că a introdus în declarație date incomplete sau eronate, acesta este obligat să rectifice declarația depusă în condițiile prevăzute la art. 5 alin. (5). În acest caz, declarația inițială și declarațiile rectificate sînt păstrate separat prin intermediul serviciului electronic disponibil pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate.
    [Art.7 al.(5) modificat prin LP66 din 24.05.18, MO181/01.06.18 art.327; în vigoare 01.06.18]
    (6) Dacă declarația a fost rectificată în condițiile art. 5 alin. (5), subiectul declarării este eliberat de răspundere, cu condiția că datele incomplete sau eronate nu au fost incluse în mod intenționat.
    [Art.7 al.(6) în redacția LP66 din 24.05.18, MO181/01.06.18 art.327; în vigoare 01.06.18]
    (7) Prin derogare de la prevederile alin. (1), subiectul declarării ale cărui identitate şi calitate constituie secret de stat în condiţiile Legii nr. 245/2008 cu privire la secretul de stat depune declaraţia în formă scrisă, pe suport de hîrtie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.
    [Art.7 al.(7) introdus prin LP305 din 21.12.17, MO7-17/12.01.18 art.66]
    [Prevederile art. 7 vor intra în vigoare începînd cu 1 ianuarie 2018]
   
Articolul 71. Atribuțiile persoanelor responsabile de colectarea declaraţiilor subiecților
                         declarării ale căror identitate și calitate constituie secret de stat
    (1) Persoanele responsabile de colectarea declarațiilor prevăzute la art. 7 alin. (7) sînt desemnate de către conducătorii organizaţiilor publice.
    (2) Persoanele responsabile de colectarea declaraţiilor au următoarele atribuţii:
    a) primesc şi înregistrează declaraţiile într-un registru special, denumit Registrul special al declaraţiilor de avere şi interese personale, care nu este public, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;
    b) eliberează imediat subiectului declarării o dovadă de primire a declaraţiei depuse, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;
    c) pun la dispoziţia subiectului declarării, la solicitarea acestuia, formularele declaraţiilor;
    d) asigură substituirea declaraţiei depuse cu cea rectificată, la solicitarea subiectului declarării;
    e) acordă consultanţă cu privire la completarea şi prezentarea în termen a declaraţiei;
    f) acordă, la solicitarea subiectului declarării, consultanță cu privire la aplicarea prevederilor legale referitoare la declararea şi verificarea averii și a intereselor personale;
    g) verifică respectarea condiţiilor de formă a declaraţiei în conformitate cu prevederile prezentei legi, iar în cazul identificării unor deficienţe, o restituie subiectului declarării şi îi recomandă rectificarea declaraţiei.
    (3) Declaraţia depusă pe suport de hîrtie poate fi substituită cu o altă declaraţie în condiţiile alin. (2) doar în cazul rectificării de formă a acesteia. În cazul introducerii rectificărilor de conţinut, declaraţia de avere şi interese personale depusă anterior se anexează la cea rectificată, fiind păstrate împreună.
    (4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2), persoanele responsabile de colectarea declaraţiilor se subordonează direct conducătorului entităţii respective, care poartă răspundere pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii acestora, şi sînt în drept să prelucreze date cu caracter personal.
    (5) Dacă persoana responsabilă de colectarea declaraţiilor identifică deficienţe în completarea declaraţiei, aceasta recomandă subiectului declarării rectificarea declaraţiei în termen de 10 zile lucrătoare de la data solicitării rectificării. Transmiterea şi primirea declaraţiei rectificate se consemnează în Registrul special al declaraţiilor de avere şi interese personale.
    (6) Declaraţiile depuse în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (7) sînt păstrate la organizaţia publică în care activează subiecţii declarării, iar, în termen de 20 de zile de la expirarea termenului prevăzut la art. 6 alin. (1), (2), (4) şi (5), conducătorul organizaţiei publice informează Autoritatea Naţională de Integritate despre colectarea declaraţiilor.
    (7) Declaraţiile depuse de către subiectul declarării, ale cărui identitate şi calitate constituie secret de stat în condiţiile Legii nr. 245/2008 cu privire la secretul de stat, din cadrul Serviciului de Informaţii şi Securitate, Centrului Naţional Anticorupţie şi Ministerului Afacerilor Interne, sînt controlate de către o comisie special desemnată în acest sens de către conducătorul organizaţiei publice. Comisia este constituită exclusiv din angajaţii organizaţiei publice respective care au acces la informaţiile secretizate. 
    (8) În cadrul controlului declarațiilor depuse conform alin. (7), comisia special desemnată în acest sens are atribuţii şi împuterniciri similare celor stabilite la art. 7 alin. (1) lit. b)–d), alin. (2) lit. a)–c) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Naţională de Integritate.
    (9) Serviciul de Informaţii şi Securitate raportează anual, pînă la 30 iunie,  subcomisiei pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului de Informaţii şi Securitate despre numărul controalelor declaraţiilor ofiţerilor de informaţii şi securitate şi rezultatele acestora, iar Centrul Naţional Anticorupţie şi Ministerul Afacerilor Interne raportează Comisiei securitate naţională, apărare şi ordine publică.
    Neîndeplinirea de către persoana responsabilă de colectarea declaraţiilor a atribuţiilor prevăzute de prezentul articol constituie abatere disciplinară.
    [Art.71 introdus prin LP305 din 21.12.17, MO7-17/12.01.18 art.66]
    Articolul 8. Confidenţialitatea informaţiilor
    Preşedintele, vicepreşedintele, inspectorii de integritate şi personalul Autorității Naționale de Integritate, precum și membrii Consiliului de Integritate cărora le-au devenit cunoscute date şi informaţii care nu sînt publice ori care constituie secret de stat, secret bancar, secret comercial sau fiscal sînt obligați să nu divulge aceste informaţii în timpul exercitării funcţiilor lor, precum şi după încetarea acestora.
    Articolul 9. Transparenţa declaraţiilor
    (1) Autoritatea Națională de Integritate publică declarațiile primite pe pagina sa web oficială în termen de 30 de zile de la expirarea termenelor de depunere a declarațiilor, asigurînd accesul permanent la acestea în decurs de 15 ani de la data depunerii, cu excepţia datelor prevăzute la alin. (2) şi (3).
    [Art.9 al.(1) modificat prin LP66 din 24.05.18, MO181/01.06.18 art.327; în vigoare 01.06.18]
    (2) Nu sînt publice şi constituie informaţii cu acces limitat datele conținute în declarații referitoare la numărul de identificare atribuit subiectului declarării, domiciliul și numărul de telefon al subiectului declarării, numele, prenumele, anii de naștere, adresele şi numerele de identificare ale membrilor de familie și ale concubinului/concubinei lui, adresele şi numerele cadastrale ale bunurilor imobile, numerele de înmatriculare ale bunurilor mobile, numerarul în monedă națională sau valută străină care nu face obiectul depunerilor financiare, numerele conturilor bancare, bunurile sub formă de metale sau pietre prețioase, obiectele de artă și de cult, obiectele ce fac parte din patrimoniul cultural național sau universal, colecțiile de artă, de numismatică, de filatelie, de arme și semnătura subiectului declarării.
    (3) Declarațiile subiecţilor declarării ale căror identitate şi calitate constituie secret de stat în condiţiile Legii nr. 245/2008 cu privire la secretul de stat nu sînt publice.
    [Art.9 al.(3) în redacția LP305 din 21.12.17, MO7-17/12.01.18 art.66]
    Articolul 10. Controlul averii şi al intereselor personale
    (1) Controlul averii şi al intereselor personale ale subiecţilor declarării se efectuează de către Autoritatea Națională de Integritate în conformitate cu Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.
    (2) Controlul averii şi al intereselor personale ale președintelui și vicepreședintelui Autorității Naționale de Integritate, precum și ale inspectorilor de integritate, se efectuează de către Consiliul de Integritate, conform procedurii generale aplicabile controlului averii și al intereselor personale. În procesul de efectuare a controlului, membrii Consiliului de Integritate au acces la registrele de stat și la alte informații necesare pentru îndeplinirea eficientă a funcțiilor Consiliului prin accesul gratuit la platforma de interoperabilitate instituită de Guvern și au dreptul de a procesa date cu caracter personal.
    [Art.10 al.(2) modificat prin LP66 din 24.05.18, MO181/01.06.18 art.327; în vigoare 01.06.18]
    [Art.10 al.(3) abrogat prin LP66 din 24.05.18, MO181/01.06.18 art.327; în vigoare 01.06.18]
Capitolul III
CONFLICTUL DE INTERESE ŞI MODUL
DE SOLUŢIONARE A ACESTUIA
    Articolul 11. Principiile generale de evitare a conflictelor de interese
    În procesul îndeplinirii atribuţiilor lor de serviciu, subiecții declarării sînt obligați să respecte următoarele principii generale de evitare a conflictelor de interese:
    a) servirea interesului public cu imparţialitate şi obiectivitate;
    b) asigurarea transparenţei şi a controlului public al activităţii;
    c) responsabilitatea individuală şi exemplul personal.
    Articolul 12. Categoriile conflictelor de interese și modul de declarare a acestora
    (1) Subiectul declarării se poate afla în conflicte de interese ce pot fi împărțite în următoarele categorii:
    a) conflict de interese potenţial;
    b) conflict de interese real;
    c) conflict de interese consumat.
    (2) Conflictul de interese potenţial reprezintă situația în care interesele personale ale subiectului declarării ar putea conduce la apariția unui conflict de interese real şi care se declară în condițiile art. 4–7. Conducătorul ierarhic superior acordă consultanță privind evitarea survenirii unui conflict real ca efect al celui potențial.
    (3) Conflictul de interese real apare în cazul în care subiectul declarării este chemat să rezolve o cerere/un demers, să emită un act administrativ, să încheie direct sau prin intermediul unei persoane terțe un act juridic, să ia o decizie sau să participe la luarea unei decizii în care are interese personale sau care vizează persoane ce îi sînt apropiate, persoanele fizice şi juridice cu care are relații cu caracter patrimonial și care influențează sau pot influența exercitarea imparțială și obiectivă a mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică.
    (4) În cazul apariției unui conflict de interese real, subiectul declarării este obligat:
    a) să informeze şeful ierarhic sau organul ierarhic superior imediat, dar nu mai tîrziu de 3 zile de la data constatării, despre conflictul de interese în care se află;
    b) să nu rezolve cererea/demersul, să nu emită actul administrativ, să nu încheie, direct sau prin intermediul unei persoane terțe, actul juridic, să nu ia sau să nu participe la luarea deciziei în exercitarea mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică pînă la soluționarea conflictului de interese.
    (5) Informarea despre apariția unui conflict de interese real se va face pînă la soluționarea cererii/demersului, emiterea actului administrativ, încheierea, directă sau prin intermediul unei persoane terțe, a actului juridic, participarea la luarea deciziei sau luarea deciziei și va lua forma unei declarații scrise ce trebuie să conțină date despre natura conflictului de interese şi despre modul în care acesta influențează sau poate influenta îndeplinirea imparțială şi obiectivă a mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică.
    (6) Declarația privind conflictul de interese real se înregistrează în Registrul declarațiilor privind conflicte de interese, ţinut conform anexei nr. 4 de către persoana desemnată de conducătorul organizației publice.
    (7) Președintele Republicii Moldova, Președintele și deputații Parlamentului, Prim-ministrul, membrii Guvernului, Procurorul General, președintele Consiliului Superior al Magistraturii, președintele Consiliului Superior al Procurorilor, deputații Adunării Populare a unităţii teritoriale autonome Găgăuzia, președinții de raioane, consilierii locali, primarii şi alţi conducători ai organizațiilor publice sînt obligaţi să informeze Autoritatea Națională de Integritate imediat, dar nu mai tîrziu de 3 zile de la data constatării, despre orice situație de conflict de interese real în care se află, în modul stabilit la alin. (5).
    (8) Autoritatea Națională de Integritate înregistrează declarațiile privind conflictele de interese ale subiecților menționați la alin. (7) în Registrul declarațiilor privind conflicte de interese, conform anexei nr. 4.
    (9) Preşedintele şi vicepreşedintele Autorității Naționale de Integritate, precum și inspectorii de integritate, sînt obligaţi să informeze Consiliul de Integritate imediat, dar nu mai tîrziu de 3 zile de la data constatării, despre conflictul de interese real în care se află.
    [Art.12 al.(9) modificat prin LP66 din 24.05.18, MO181/01.06.18 art.327; în vigoare 01.06.18]
    (10) Conflictul de interese consumat reprezintă fapta subiectului declarării de rezolvare a unei cereri/unui demers, de emitere a unui act administrativ, de încheiere directă sau prin intermediul unei persoane terțe a unui act juridic, de luare sau de participare la luarea unei decizii în exercitarea mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică cu încălcarea prevederilor alin. (4) și (7).
    [Art.12 al.(10) modificat prin LP66 din 24.05.18, MO181/01.06.18 art.327; în vigoare 01.06.18]
    Articolul 13. Obligaţiile conducătorului organizaţiei publice
    (1) Conducătorul organizaţiei publice este obligat:
    a) să nu admită cu bună știinţă ca persoanele ce activează în organizația publică pe care o conduce să-şi îndeplinească atribuţiile de serviciu fiind în situaţii de conflict de interese real;
    b) să informeze imediat Autoritatea Națională de Integritate despre situațiile în care persoanele ce activează în organizația publică pe care o conduce au admis conflicte de interese, în vederea sancționării acestora;
    c) să informeze semestrial, în formă scrisă, Autoritatea Națională de Integritate despre depistarea încălcărilor prevederilor ce se referă la conflictele de interese, indicînd încălcările depistate și măsurile întreprinse.
    Articolul 14. Modul de soluţionare a conflictului de interese real
    (1) Soluţionarea unui conflict de interese real se face prin examinarea situaţiei de conflict și prin determinarea şi aplicarea opțiunii pentru soluționarea conflictului.
    (2) Conflictul de interese real se soluționează de către subiectul declarării, conducătorul organizaţiei publice, Autoritatea Națională de Integritate sau Consiliul de Integritate, după caz.
    (3) Pînă la soluționarea conflictului de interese real, subiectului declarării îi este interzisă întreprinderea oricărei acțiuni pe cauza dată, cu excepția abţinerii.
    (4) Subiectul declarării poate soluționa conflictul de interese real în care se află prin abținerea de la rezolvarea cererii/demersului, de la emiterea/adoptarea actului administrativ, de la încheierea actului juridic, de la participarea la luarea unei decizii sau luarea deciziei/votare, informînd toate părţile vizate de decizia respectivă în privința măsurilor luate pentru a proteja corectitudinea procesului de luare a deciziilor.
    (5) Conducătorul organizaţiei publice, Autoritatea Națională de Integritate sau Consiliul de Integritate, în termen de 3 zile de la data la care a fost informat despre conflictul de interese real al subiectului declarării, are obligația să soluționeze conflictul de interese, aplicînd una dintre următoarele opțiuni, în măsura în care legile speciale nu prevăd altfel:
    a) restricţionarea accesului subiectului declarării, afectat de un conflict de interese, la anumite informaţii sau restricţionarea participării lui la examinarea situațiilor care au legătură cu interesul său personal;
    b) transferul subiectului declarării într-o altă funcţie, cu acordul scris al acestuia;
    c) redistribuirea sarcinilor şi responsabilităţilor subiectului declarării atunci cînd se consideră că un anume conflict de interese real va continua să existe.
    (6) La identificarea celei mai bune soluţii pentru rezolvarea unei situații de conflict real se vor lua în considerare interesele organizaţiei publice, interesul public, interesele legitime ale salariaţilor, nivelul și tipul funcţiei deţinute de persoana în cauză, natura conflictului de interese, precum şi alţi factori.
    (7) În cazul în care conducătorul organizației publice nu poate soluționa un conflict de interese real, acesta se adresează Autorității Naționale de Integritate.
    (8) Conflictul de interese real al subiecților menționați la art. 12 alin. (7) se soluționează de către Autoritatea Națională de Integritate în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea informației privind existența unui conflict de interese real, prin oferirea uneia dintre următoarele soluții:
    a) recomandarea de a delega responsabilitatea de emitere/adoptare a actului administrativ, de încheiere a actului juridic, de participare la luarea deciziei sau de luare a deciziei către un terț;
    b) recomandarea de a accepta emiterea/adoptarea actului administrativ, încheierea actului juridic, participarea la luarea deciziei sau luarea deciziei.
    (9) Subiectul declarării este obligat să se conformeze deciziei de soluționare a conflictului de interese real în care se află.
    Articolul 15. Efectul juridic al actelor emise, adoptate  sau încheiate cu încălcarea
                         dispozițiilor privind conflictul de interese
    (1) Actele administrative emise/adoptate sau actele juridice încheiate personal sau prin intermediul unei persoane terțe într-o situaţie de conflict de interese real sînt lovite de nulitate absolută, cu excepţia cazului în care anularea acestora ar aduce daune interesului public.
    (2) Autoritatea Națională de Integritate adresează instanţei de judecată cereri privind constatarea nulității absolute a actelor administrative emise/adoptate sau actelor juridice încheiate, direct sau prin intermediul unei persoane terțe, cu încălcarea dispoziţiilor legale privind conflictul de interese în condițiile Legii nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate. Cererea privind constatarea nulității absolute poate fi depusă și de către persoanele care se consideră lezate în drepturi ca urmare a unui conflict de interese.
    (3) Prezentul articol nu se aplică actelor normative și judiciare.
Capitolul IV
INCOMPATIBILITĂȚI, RESTRICȚII ȘI LIMITĂRI
    [Capitolul IV denumirea în redacția LP66 din 24.05.18, MO181/01.06.18 art.327; în vigoare 01.06.18]
    Articolul 16. Dispoziţii generale privind incompatibilităţile
    Subiectul declarării se află într-o stare de incompatibilitate în cazul în care pe lîngă funcţia publică sau de demnitate publică deține/exercită simultan o altă funcţie, calitate sau activitate, fapt care este interzis prin Constituţia Republicii Moldova şi/sau prin alte acte legislative.
    Articolul 17. Dispoziţii generale privind restricțiile și limitările
    Subiectul declarării este obligat să respecte restricțiile și limitările prevăzute la art. 18–21 și cele prevăzute de legislație.
    [Art.17 modificat prin LP66 din 24.05.18, MO181/01.06.18 art.327; în vigoare 01.06.18]
    Articolul 18. Restricţii legate de încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu
    (1) Subiecții declarării sînt obligați să comunice conducătorului organizaţiei publice în care activează sau, după caz, Autorității Naționale de Integritate despre toate ofertele de muncă pe care aceștia intenționează să le accepte, dacă aceste locuri de muncă pot genera un conflict de interese. Comunicarea se face în scris, în termen de 3 zile de la primirea ofertei de muncă.
    (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) nu pot să obţină beneficii neprevăzute de lege sau de contractul individual de muncă datorită funcţiei deţinute anterior, inclusiv datorită informațiilor de serviciu obţinute în exercitarea funcţiei respective.
    (3) Subiecții declarării care și-au încetat mandatul sau raporturile de muncă ori de serviciu, pe parcursul ultimului an de muncă sau de serviciu avînd atribuţii directe de supraveghere sau control al unor organizaţii comerciale și necomerciale, nu au dreptul să se angajeze, timp de un an, în cadrul acestor organizaţii.
    Articolul 19. Restricţii în cazul încheierii contractelor comerciale
    (1) În cazul în care subiectul declarării a încetat să-şi îndeplinească obligaţiile într-o organizație publică, întreprinderea în care el sau persoane apropiate lui deţin cote în capitalul social ori lucrează în structuri de conducere sau de revizie nu are dreptul, timp de un an, să încheie contracte comerciale cu organizația publică în care a activat subiectul menționat.
    (2) Restricţiile stabilite la alin. (1) nu se aplică în cazul în care contractul a fost încheiat pînă la angajarea în întreprinderea respectivă a persoanei care a exercitat o funcţie publică sau de demnitate publică.
    Articolul 20. Limitarea reprezentării
    Subiecții declarării care și-au încetat raporturile de muncă sau de serviciu nu pot reprezenta, timp de un an, interesele persoanelor fizice sau juridice în organizaţia publică în care au activat, nici nu pot reprezenta persoane fizice sau juridice în probleme ce ţin de atribuţiile de serviciu îndeplinite anterior.
    Articolul 21. Limitarea publicităţii
    (1) Se interzice folosirea de către subiectul declarării, în interes privat, a simbolurilor oficiale ce au legătură cu exercitarea mandatului său, a funcţiei sale publice sau de demnitate publică.
    (2) Se interzice folosirea sau permisiunea de a folosi numele subiectului declarării, însoţit de calitatea acestuia, precum și vocea sau semnătura acestuia în orice formă de publicitate a unui agent economic sau a vreunui produs comercial naţional ori străin, cu excepția publicității gratuite.
Capitolul V
CONTROLUL ASUPRA EXECUTĂRII  LEGII
 ȘI RĂSPUNDEREA PENTRU ÎNCĂLCAREA
 PREVEDERILOR ACESTEIA

    Articolul 22. Autoritatea responsabilă de exercitarea controlului asupra executării
                         prezentei legi
    (1) Autoritatea Națională de Integritate exercită controlul asupra executării prezentei legi.
    (2) Modul de organizare şi funcţionare a Autorității Naționale de Integritate este reglementat de Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.
    Articolul 23. Răspunderea pentru încălcarea prevederilor prezentei legi
    (1) Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspundere disciplinară, contravențională, civilă sau penală, după caz.
    (2) Încălcarea prevederilor art. 7 alin. (4) constituie abatere disciplinară și se sancționează în conformitate cu legislația.
    (3) Fapta subiectului declarării în privinţa căruia s-a constatat starea de incompatibilitate nesoluționată constituie temei pentru încetarea mandatului, a raporturilor de muncă ori de serviciu ale acestuia. În acest caz, prin derogare de la prevederile legilor speciale care reglementează răspunderea disciplinară, sancțiunile disciplinare ce pot fi aplicate pentru săvîrșirea abaterii disciplinare nu pot consta în avertisment, mustrare sau mustrare aspră.
    (4) Fapta subiectului declarării în privința căruia s-a constatat că acesta a soluționat o cerere/un demers, a emis sau a adoptat un act administrativ, a încheiat, direct sau prin intermediul unei persoane terțe, un act juridic, a luat o decizie sau a participat la luarea unei decizii cu încălcarea dispozițiilor legale privind conflictul de interese constituie temei pentru răspunderea contravențională sau penală și pentru revocarea, destituirea sau, după caz, încetarea mandatului, a raporturilor de muncă ori de serviciu ale subiectului în cauză.
    [Art.23 al.(4) în redacția LP66 din 24.05.18, MO181/01.06.18 art.327; în vigoare 01.06.18]
    (5) Persoana a cărei avere a fost
constatată, în totalitate sau în parte, ca fiind nejustificată, printr-o hotărîre judecătorească definitivă, va fi destituită sau revocată, după caz, din funcţia pe care o deţine.
   
[Art.11 al.(4) introdus prin LP74 din 26.04.18, MO235-244/29.06.18 art.368]
    (6) Subiectul declarării eliberat sau destituit din funcţie potrivit prevederilor alin. (3)–(5) este decăzut din dreptul de a mai exercita o funcţie publică sau o funcţie de demnitate publică, cu excepţia funcţiilor electorale, pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării sau destituirii din funcţia publică ori de demnitate publică respectivă sau din data încetării de drept a mandatului său. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, ea nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului.
    [Art.23 al.(6) modificat prin LP66 din 24.05.18, MO181/01.06.18 art.327; în vigoare 01.06.18]
    (7) În cazul în care persoana nu mai ocupă o funcţie publică sau de demnitate publică la data constatării averii nejustificate, a stării de incompatibilitate ori a conflictului de interese, interdicţia de 3 ani se aplică potrivit legii, de la data la care a rămas definitiv actul de constatare sau, respectiv, a rămas definitivă şi irevocabilă hotărîrea judecătorească prin care se confirmă existenţa averii nejustificate, a stării de incompatibilitate ori a conflictului de interese.
    [Art.23 al.(7) modificat prin LP66 din 24.05.18, MO181/01.06.18 art.327; în vigoare 01.06.18]
    (8) Autoritatea Națională de Integritate ține Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, care este publicat pe pagina web oficială a Autorității.
    (9) Nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (9), nedepunerea declarației de avere și interese personale în termenul și în modul stabilite de prezenta lege, după notificarea inspectorului de integritate conform art. 27 alin. (7) din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, precum și refuzul subiectului declarării de a depune declarația constituie temeiuri pentru încetarea mandatului său, a raporturilor sale de muncă ori de serviciu.
Capitolul VI
DISPOZIŢII  FINALE  ŞI  TRANZITORII
    Articolul 24. Dispoziții tranzitorii
    (1) Prezenta lege intră în vigoare de la 1 august 2016, cu excepția prevederilor art. 7, care vor intra în vigoare începînd cu 1 ianuarie 2018.
    (2) Pînă la 1 ianuarie 2018, subiecţii declarării își vor depune declaraţiile de avere şi de interese personale în formă scrisă, pe suport de hîrtie sau sub formă de document electronic. Începînd cu 1 ianuarie 2018, subiecţii declarării vor fi obligați să-și depună declaraţiile exclusiv în formă electronică, prin intermediul serviciului electronic disponibil pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate.
    (3) Pînă la 1 ianuarie 2018, declarațiile de avere și interese personale pe suport de hîrtie se depun în termenele stabilite la art. 6, la persoanele responsabile de colectarea lor, desemnate de conducătorii organizațiilor publice. Subiectul declarării care își depune declarația în scris, pe suport de hîrtie, va avea dreptul să o rectifice și să substituie declarația depusă pînă la expirarea termenelor prevăzute la art. 6.
    (4) Declarațiile de avere și interese personale depuse în condițiile alin. (3) se publică pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate în termen de 30 de zile de la depunere, asigurînd accesul permanent la acestea, cu excepţia datelor prevăzute la art. 9 alin. (2) şi (3).
    (5) Persoanele responsabile de colectarea declaraţiilor au următoarele atribuţii:
    a) primesc şi înregistrează declaraţiile într-un registru special, denumit Registrul declaraţiilor de avere şi de interese personale, care este public, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;
    b) eliberează imediat subiectului declarării o dovadă de primire a declarației depuse, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;
    c) la solicitarea subiecților declarării din cadrul entității, pun la dispoziţia acestora formularele declaraţiilor;
    d) la cererea subiectului declarării, asigură substituirea declarației depuse cu cea rectificată;
    e) acordă consultanţă cu privire la completarea şi prezentarea în termen a declaraţiei;
    f) la solicitarea subiectului declarării, acordă consultanţă cu privire la aplicarea prevederilor legale referitoare la declararea şi verificarea averii și a intereselor personale;
    g) verifică respectarea condiţiilor de formă a declaraţiei în conformitate cu prevederile art. 7, iar în cazul identificării unor nereguli, o restituie subiectului declarării şi îi recomandă rectificarea declaraţiei;
    h) actualizează permanent Registrul electronic al subiecţilor declarării averii şi a intereselor personale.
    (6) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (5), persoanele responsabile de colectarea declaraţiilor se subordonează direct conducătorului entităţii corespunzătoare, care răspunde de desfăşurarea în bune condiții a activității acestora, şi au dreptul să prelucreze date cu caracter personal.
    (7) Dacă persoana responsabilă de colectarea declarațiilor identifică deficiențe în completarea declarației, aceasta recomandă subiectului declarării rectificarea declarației în termen de 10 zile lucrătoare din momentul solicitării rectificării. Faptul transmiterii declarației spre rectificare și al primirii declarației rectificate se consemnează în Registrul declarațiilor de avere și interese personale.
    (8) După verificarea declarațiilor, persoanele responsabile de colectarea lor expediază la Autoritatea Națională de Integritate, în termen de 20 de zile de la expirarea termenului prevăzut la art. 6 alin. (1), (2), (4) și (5), declarațiile, inclusiv cele rectificate, şi extrasul autentificat din Registrul declarațiilor de avere și interese personale, precum şi lista subiecților declarării care nu și-au depus sau au depus cu întîrziere declarațiile de avere şi interese personale.
    (9) Declarațiile președintelui și vicepreședintelui Autorității Naționale de Integritate sînt transmise, în termen de 20 de zile de la expirarea termenului prevăzut la art. 6 alin. (1), (2), (4) și (5), la Consiliul de Integritate, fiind însoţite de extrasul autentificat din Registrul declarațiilor de avere și interese personale.
    (10) Neîndeplinirea de către persoana responsabilă de colectarea declaraţiilor a atribuțiilor prevăzute de prezentul articol constituie abatere disciplinară.
    (11) Încălcarea regimului de confidențialitate a informațiilor conținute în declarațiile de avere și interesele personale, prevăzute la art. 9 alin. (2) și (3), se sancționează conform legii.
    (12) Situaţiile de conflict de interese nesoluţionate pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi, precum şi cele apărute după intrarea ei în vigoare, se declară şi se soluţionează conform prevederilor prezentei legi.
    Articolul 25. Dispoziții finale
    (1) Guvernul, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi:
    a) va stabili tipul semnăturii electronice și modul de repartizare a acesteia subiecților declarării;
    b) va pune în conformitate actele sale normative cu prevederile prezentei legi.
    (2) La intrarea în vigoare a prezentei legi, Guvernul va asigura Autorității Naționale de Integritate interoperabilitatea datelor dintre sistemul electronic de declarare on-line e-Integritate și registrele de stat și cele private.
    (3) Autoritatea Națională de Integritate, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi:
    a) va crea condiţiile necesare pentru depunerea declaraţiei de avere şi de interese personale prin mijloace electronice;
    b) va elabora și va aproba conceptul de creare a Registrului electronic al subiecţilor declarării averii şi a intereselor personale și a Registrului de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică;
    c) va elabora regulamentul privind modul de ținere a Registrului electronic al subiecţilor declarării averii şi a intereselor personale și regulamentul privind modul de ținere a Registrului de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică.
    (4) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 1264-XV din 19 iulie 2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi al proprietăţii persoanelor cu funcţii de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 72–75, art. 229), cu modificările și completările ulterioare, şi Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 72–75, art. 231), cu modificările și completările ulterioare.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                  Andrian CANDU

    Nr. 133. Chişinău, 17 iunie 2016.

   
anexa nr.1
   
[Anexa nr.1 modificată prin LP66 din 24.05.18, MO181/01.06.18 art.327; în vigoare 01.01.19]

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4