LPC134/2016
ID intern unic:  366048
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 134
din  17.06.2016
pentru modificarea și completarea unor acte legislative
Publicat : 30.07.2016 în Monitorul Oficial Nr. 245-246     art Nr : 515     Data intrarii in vigoare : 01.08.2016
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Articolul 29 din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 131–133, art. 1018), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    alineatul 4 va avea următorul cuprins:
    „Funcția de membru al Guvernului și împuternicirile membrului Guvernului încetează în caz de:
    1) demisie;
    2) revocare;
    3) incompatibilitate a funcției;
    4) stabilire, prin actul de constatare rămas definitiv, a încheierii directe sau prin intermediul unei persoane terțe a unui act juridic, luării sau participării la luarea unei decizii fără soluționarea conflictului de interese real în conformitate cu prevederile legislației privind reglementarea conflictului de interese;
    5) nedepunere a declarației de avere și interese personale sau refuz de a o  depune, în condițiile art. 27 alin. (8) din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate;
    6) dispunere de către instanța de judecată, prin hotărîre irevocabilă, a confiscării averii nejustificate;
    7) deces.”
    articolul se completează cu alineatul 5 cu următorul cuprins:
    „În cazurile prevăzute la alin. 4 pct. 4), 5) și 6), la cererea Autorității Naționale de Integritate, Prim-ministrul propune Preşedintelui Republicii Moldova revocarea membrului Guvernului.”
    Art. II. – Legea nr. 39-XIII din 7 aprilie 1994 despre statutul deputatului în Parlament (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 59–61, art. 201), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. Articolul 2:
    la alineatul (6), după cuvintele „în caz de demisie” se introduc cuvintele „ , de ridicare a mandatului, de incompatibilitate”;
    articolul se completează cu alineatul (61) cu următorul cuprins:
    „(61) Ridicarea mandatului de deputat are loc în caz de:
    a) stabilire, prin actul de constatare rămas definitiv, a încheierii directe sau prin intermediul unei persoane terțe a unui act juridic, luării sau participării la luarea unei decizii fără soluționarea conflictului de interese real în conformitate cu prevederile legislației privind reglementarea conflictului de interese;
    b) nedepunere a declarației de avere și interese personale sau refuz de a o depune, în condițiile art. 27 alin. (8) din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate;
    c) dispunere de către instanța de judecată, prin hotărîre irevocabilă, a confiscării averii nejustificate.”
    la alineatul (7), după cuvintele „În caz de demisie” se introduc cuvintele „ , de ridicare a mandatului, de incompatibilitate”;
    articolul se completează cu alineatul (81) cu următorul cuprins:
    „(81) În cazurile menţionate la alin. (61), la cererea Autorității Naționale de Integritate, ridicarea mandatului se hotărăşte de Parlament, cu votul majorităţii deputaţilor aleşi.”
    2. La articolul 5, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Dacă deputatul care se află în unul dintre cazurile de incompatibilitate nu a respectat condiţiile menţionate la alin. (1), mandatul lui încetează de drept la expirarea termenului prevăzut la alin. (1).”
    3. La articolul 7 alineatul (4), cuvintele „cu privire la venituri și proprietate” se substituie cu cuvintele „de avere și interese personale”.
    Art. III. – Legea nr. 317-XIII din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituțională (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 8, art. 86), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. La articolul 17 litera g), cuvintele „cu privire la venituri și proprietate” se substituie cu cuvintele „de avere și interese personale”.
    2. La articolul 19 alineatul (1):
    litera d) se completează în final cu cuvintele „ , stabilită prin act de constatare rămas definitiv”;
    alineatul se completează cu literele e)–g) cu următorul cuprins:
    „e) stabilire, prin actul de constatare rămas definitiv, a încheierii directe sau prin intermediul unei persoane terțe a unui act juridic, luării sau participării la luarea unei decizii fără soluționarea conflictului de interese real în conformitate cu prevederile legislației privind reglementarea conflictului de interese;
    f) nedepunere a declarației de avere și interese personale sau refuz de a o depune, în condițiile art. 27 alin. (8) din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate;
    g) dispunere de către instanța  judecătorească, prin hotărîre irevocabilă, a confiscării averii nejustificate.”
    Art. IV. – Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 15–17, art. 63), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. La articolul 8:
    titlul va avea următorul cuprins:
    „Articolul 8. Incompatibilităţi şi interdicţii”;
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Funcţia de judecător este incompatibilă cu:
    a) orice altă funcţie sau activitate remunerată, cu excepţia activităţii didactice, ştiinţifice și de creație;
    b) mandatul de deputat în Parlament sau de consilier în autoritatea administraţiei publice locale;
    c) activitatea de întreprinzător, desfășurată personal sau prin intermediul unui terţ;
    d) calitatea de membru al organului de conducere al unei organizaţii comerciale.”
    articolul se completează cu alineatul (32) cu următorul cuprins:
    „(32) Judecătorului îi este interzis:
    a) să dea consultaţii scrise sau verbale în probleme litigioase;
    b) să fie membru al unui partid politic sau să desfășoare orice activitate cu caracter politic, inclusiv pe perioada detaşării din funcţie.”
    2. Articolul 9 alineatul (6):
    la litera h), cuvintele „cu privire la venituri și proprietate” se substituie cu cuvintele „de avere și interese personale”;
    litera i) se abrogă.
    3. Articolul 15 alineatul (1):
    la litera g), cuvintele „cu privire la venituri și proprietate” se substituie cu cuvintele „de avere și interese personale”;
    litera h) se abrogă.
    4. La articolul 25, alineatul (1) se completează cu literele g1)–g3) cu următorul cuprins:
    „g1) stabilirii, prin actul de constatare rămas definitiv, a încheierii directe sau prin intermediul unei persoane terțe a unui act juridic, luării sau participării la luarea unei decizii fără soluționarea conflictului de interese real în conformitate cu prevederile legislației privind reglementarea conflictului de interese;
    g2) nedepunerii declarației de avere și interese personale sau refuzului de a o depune, în condițiile art. 27 alin. (8) din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate;
    g3) dispunerii de către instanța de judecată, prin hotărîre irevocabilă, a confiscării averii nejustificate.”
    Art. V. – La articolul  23 din Legea nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 297–300, art. 544), cu modificările ulterioare, alineatul (10) va avea următorul cuprins:
    „(10) Orice membru al Consiliului de supraveghere sau al Comitetului executiv poate fi revocat de către Parlament, conform procedurii prevăzute la alin. (11), numai în cazul în care nu mai îndeplinește condițiile de exercitare a atribuțiilor, a comis o abatere gravă, a încheiat direct sau prin intermediul unei persoane terțe un act juridic, a participat la luarea unei decizii fără soluționarea conflictului de interese real în conformitate cu prevederile legislației privind reglementarea conflictului de interese, nu a depus declarația de avere și interese personale sau a refuzat depunerea acesteia, în condițiile art. 27 alin. (8) din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, fie s-a dispus de către instanța de judecată, prin hotărîre irevocabilă, confiscarea averii nejustificate.”
    Art. VI. – Articolul 22 din Legea instituțiilor financiare nr. 550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 78–81, art. 199), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    alineatul (5) se completează cu litera i1) cu următorul cuprins:
    „i1) la solicitarea Autorității Naționale de Integritate, în privinţa persoanei supuse controlului;”
    alineatul (7) se completează cu litera g1) cu următorul cuprins:
    „g1) furnizarea către Autoritatea Națională de Integritate a informației necesare pentru exercitarea atribuțiilor acesteia;”.
    Art. VII. – Legea nr. 947-XIII din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 15–17, art. 65), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. La articolul 4 alineatul (3):
    literele e) și f) se abrogă;
    la litera g), cuvintele „cu privire la venituri şi proprietate şi declaraţiile de interese personale” se substituie cu cuvintele „de avere și interese personale”.
    2. La articolul 11:
    alineatul (1) se completează cu literele f) și g) cu următorul cuprins:
    „f) să depună, în condițiile legii, declarația de avere și interese personale;
    g) să respecte prevederile legale privind conflictul de interese și regimul juridic al incompatibilităților și interdicțiilor.”
    la alineatul (2), cuvîntul „restricţiile” se substituie cu cuvintele „incompatibilitățile și interdicţiile”.
    3. Articolul 12 alineatul (2):
    la litera a), cuvintele „sau încheierea unui act juridic” se substituie cu cuvintele „ , încheierea directă sau prin intermediul unei persoane terțe a unui act juridic, luarea sau participarea la luarea unei decizii”;
    alineatul se completează cu literele b1) și b2) cu următorul cuprins:
    „b1) în caz de nedepunere de către acesta a declarației de avere și interese personale sau refuz de a o depune, în condițiile art. 27 alin. (8) din Legea nr.  132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate;
    b2) în caz de dispunere de către instanța de judecată, prin hotărîre irevocabilă, a confiscării averii nejustificate;”
    la litera c), cuvîntul „restricţiilor” se substituie cu cuvintele „incompatibilităților și interdicţiilor”.
    Art. VIII. – Legea nr. 1036-XIII din 17 decembrie 1996 cu privire la sistemul penitenciar (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 183–185, art. 654), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. La articolul 18 alineatul (7), cuvintele „cu privire la venituri și proprietate” se substituie cu cuvintele „de avere și interese personale”.
    2. Articolul 20 se completează cu punctele 15)–18) cu următorul cuprins:
    „15) în cazul stabilirii, prin actul de constatare rămas definitiv, a stării de incompatibilitate;
    16) în cazul stabilirii, prin actul de constatare rămas definitiv, a emiterii/adoptării de către acesta a unui act administrativ, încheierii directe sau prin intermediul unei persoane terțe a unui act juridic, luării sau participării la luarea unei decizii fără soluționarea conflictului de interese real în conformitate cu prevederile legislației privind reglementarea conflictului de interese;
    17) în cazul nedepunerii de către acesta a declarației de avere și interese personale sau refuzul de a o depune, în condițiile art. 27 alin. (8) din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate;
    18) în cazul dispunerii de către instanța de judecată, prin hotărîre irevocabilă, a confiscării averii nejustificate.”
    3. Legea se completează cu articolul 221 cu următorul cuprins:
    „Articolul 221. Incompatibilităţile şi interdicţiile
                             colaboratorilor sistemului penitenciar
    (1) Calitatea de colaborator al sistemului penitenciar este incompatibilă cu:
    a) orice altă funcție sau activitate remunerată, cu excepţia activităţii didactice, ştiinţifice și de creaţie;
    b) activitatea de întreprinzător, desfășurată personal sau prin intermediul unui terţ;
    c) calitatea de membru al organului de conducere al unei societăți comerciale.
    (2) Colaboratorului sistemului penitenciar îi este interzis:
    a) să utilizeze în alte scopuri decît cele de serviciu mijloacele financiare, tehnice, materiale și informaţionale, alte bunuri ale statului, precum şi informaţia de serviciu;
    b) să facă uz de serviciu în interesul unor partide politice, asociaţii obşteşti, inclusiv sindicale, şi comunităţi religioase;
    c) să fie membru al unui partid politic sau să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea acestuia, să acorde sprijin logistic candidaţilor la funcţii de demnitate publică.”
    Art. IX. – Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 81, art. 667), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. La articolul 17 alineatul (3), după cuvintele „obținute prin numire” se introduc cuvintele „şi se supun prevederilor legislaţiei cu privire la statutul persoanelor care exercită funcţii de demnitate publică”.
    2. Articolul 20 alineatul (2):
    la litera e), cuvintele „sau încheierea unui act juridic” se substituie cu cuvintele „ , încheierea directă sau prin intermediul unei persoane terțe a unui act juridic, luarea sau participarea la luarea unei decizii”;
    alineatul se completează cu literele g) și h) cu următorul cuprins:
    „g) nedepunere a declarației de avere și interese personale sau refuz de a o depune, în condițiile art. 27 alin. (8) din Legea nr.  132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate;
    h) dispunere de către instanța de judecată, prin hotărîre irevocabilă, a confiscării averii nejustificate.”
    Art. X. – Articolul 42 din Legea nr. 1525-XIII din 19 februarie 1998 cu privire la energetică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 50–51, art. 366), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    se completează cu alineatul (51) cu următorul cuprins:
    „(51) Directorul general și directorul Consiliului de administrație deţin funcţii de demnitate publică prin numire şi se supun prevederilor legislaţiei cu privire la statutul persoanelor care exercită funcţii de demnitate publică.”
    la alineatul (6):
    litera d) va avea următorul cuprins:
    „d) condamnării, prin hotărîre irevocabilă a instanţei de judecată, pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;”
    la litera e), cuvintele „sau încheierea unui act juridic” se substituie cu cuvintele „ , încheierea directă sau prin intermediul unei persoane terțe a unui act juridic, luarea sau participarea la luarea unei decizii”;
    alineatul se completează cu literele g) și h) cu următorul cuprins:
    „g) nedepunerii declarației de avere și interese personale sau refuzului de a o depune, în condițiile art. 27 alin. (8) din Legea nr.  132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate;
    h) dispunerii de către instanța de judecată, prin hotărîre irevocabilă, a confiscării averii nejustificate.”
    Art. XI. – Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25 februarie 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 44–46, art. 318), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 6:
    alineatul (23) se completează cu litera i) cu următorul cuprins:
    „i) Autorității Naționale de Integritate, pentru realizarea atribuțiilor acesteia, în condiţiile contractului încheiat.”
    la alineatul (24), textul „la alin. (23) lit. b)–d)” se substituie cu textul „la alin. (23) lit. b)–d) şi i)”.
    2. La articolul 8 alineatul (3), cuvintele „organele fiscale și cele ce țin” se substituie cu cuvintele „organele fiscale, Autoritatea Națională de Integritate și organele ce țin”.
    Art. XII. – Legea nr. 192-XIV din 12 noiembrie 1998 privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 117–126BIS), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. Se completează cu articolul 131 cu următorul cuprins:
    „Art. 131. – Preşedintele, vicepreşedintele, membrii Consiliului de administrație  dețin funcții de demnitate publică prin numire.”
    2. Articolul 15 alineatul (1):
    la litera b1), cuvintele „sau încheierea unui act juridic” se substituie cu cuvintele „ , încheierea directă sau prin intermediul unei persoane terțe a unui act juridic, luarea sau participarea la luarea unei decizii”;
    litera c) se completează în final cu cuvintele „ , stabilite prin actul de constatare rămas definitiv”;
    alineatul se completează cu literele e) și f) cu următorul cuprins:
    „e) nu au depus declarația de avere și interese personale sau au refuzat să o depună, în condițiile art. 27 alin. (8) din Legea nr.  132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate;
    f) instanța de judecată a dispus, prin hotărîre irevocabilă, confiscarea averii nejustificate.”
    3. La articolul 27 alineatul (2), cuvintele „cu privire la venituri și proprietate” se substituie cu cuvintele „de avere și interese personale”.
    Art. XIII. – Articolul 45 din Legea nr. 489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 1–4, art.  2), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) Președintele Casei Naţionale este persoană cu funcție de demnitate publică.”
    Art. XIV. – Legea nr. 753-XIV din 23 decembrie 1999 privind Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 156, art. 764), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 13, alineatul (1) va avea următorul cuprins: 
    „(1) Serviciul este condus de un director, numit în funcție de Parlament, la propunerea Președintelui Republicii Moldova, pe un termen de 5 ani. Eliberarea din funcție a directorului se face de Parlament la propunerea Președintelui Republicii Moldova sau a deputaților în Parlament, în special în cazul:
    a) stabilirii, prin actul de constatare rămas definitiv, a emiterii/adoptării de către acesta a unui act administrativ, încheierii directe sau prin intermediul unei persoane terțe a unui act juridic, luării sau participării la luarea unei decizii fără soluționarea conflictului de interese real în conformitate cu prevederile legislației privind reglementarea conflictului de interese;
    b) aflării în stare de incompatibilitate, fapt stabilit prin actul de constatare rămas definitiv;
    c) nedepunerii de către acesta a declarației de avere și interese personale sau refuzului de a o depune, în condițiile art. 27 alin. (8) din Legea nr.  132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate;
    d) dispunerii de către instanța de judecată, prin hotărîre irevocabilă, a confiscării averii nejustificate.”
    2. La articolul 14 alineatul (8), cuvintele „cu privire la venituri și proprietate” se substituie cu cuvintele „de avere și interese personale”.
    Art. XV. – Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 34, art. 231), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. Articolul 5:
    la alineatul (2):
    litera c) se completează în final cu cuvintele „ , stabilită prin actul de constatare rămas definitiv”;
    alineatul se completează cu literele c1)–c3) cu următorul cuprins:
    „c1) stabilire, prin act de constatare rămas definitiv, a emiterii/adoptării de către acesta a unui act administrativ, încheierii directe sau prin intermediul unei persoane terțe a unui act juridic, luării sau participării la luarea unei decizii fără soluționarea conflictului de interese real în conformitate cu prevederile legislației privind reglementarea conflictului de interese;
    c2) nedepunere de către acesta a declarației de avere și interese personale sau refuz de a o depune, în condițiile art. 27 alin. (8) din Legea nr.  132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate;
    c3) dispunere de către instanța de judecată, prin hotărîre irevocabilă, a confiscării averii nejustificate;”
    la alineatul (3), textul „alin. (2) lit. c)” se substituie cu textul „alin. (2) lit. c)–c3)”;
    la alineatul (31), cuvintele „persoanele interesate, cu prezentarea actelor confirmative în acest sens” se substituie cu cuvintele „Autoritatea Națională de Integritate”;
    la alineatul (4):
    litera a) se completează cu cuvintele „ , stabilită prin actul de constatare rămas definitiv”;
    alineatul se completează cu literele a1)–a3) cu următorul cuprins:
    „a1) stabilire, prin actul de constatare rămas definitiv, a emiterii/adoptării de către acesta a unui act administrativ, încheierii directe sau prin intermediul unei persoane terțe a unui act juridic, luării sau participării la luarea unei decizii fără  soluționarea conflictului de interese real în conformitate cu prevederile legislației privind reglementarea conflictului de interese;
    a2) nedepunere de către acesta a declarației de avere și interese personale sau refuz de a o depune, în condițiile art. 27 alin. (8) din Legea nr.  132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate;
    a3) dispunere de către instanța de judecată, prin hotărîre irevocabilă, a confiscării averii nejustificate;”
    la alineatul (5):
    litera a) se completează cu cuvintele „ , stabilită prin actul de constatare rămas definitiv”;
    alineatul se completează cu literele a1)–a3) cu următorul cuprins:
    „a1) stabilire, prin actul de constatare rămas definitiv, a emiterii/adoptării de către acesta a unui act administrativ, încheierii directe sau prin intermediul unei persoane terțe a unui act juridic, luării sau participării la luarea unei decizii fără  soluționarea conflictului de interese real în conformitate cu prevederile legislației privind reglementarea conflictului de interese;
    a2) nedepunere de către acesta a declarației de avere și interese personale sau refuz de a o depune, în condițiile art. 27 alin. (8) din Legea nr.  132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate;
    a3) dispunere de către instanța de judecată, prin hotărîre irevocabilă, a confiscării averii nejustificate;”
    la alineatul (7), cuvintele „cu privire la venituri și proprietate” se substituie cu cuvintele „de avere și interese personale”.
    2. La articolul 7 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) exercitarea altei funcții de demnitate publică;”.
    3. La articolul 8 alineatele (2) şi (3), sintagma „Comisiei Naţionale de Integritate” se substituie cu sintagma „Autorității Naţionale de Integritate”.
    Art. XVI. – La articolul 5 din Legea contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10 februarie 2000 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 3 octombrie 2006), cu modificările ulterioare, litera d1) va avea următorul cuprins:
    „d1) Autoritatea Națională de Integritate – în condiţiile Legii nr.  132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate;”.
    Art. XVII. – Legea serviciului în organele vamale nr. 1150-XIV din 20 iulie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 106–108, art. 765), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. La articolul 6:
    titlul va avea următorul cuprins:
    „Articolul 6. Incompatibilități și interdicții”;
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Funcția de colaborator al serviciului vamal este incompatibilă cu:
    a) o altă funcție/activitate remunerată, cu excepţia activităţii didactice, ştiinţifice și de creaţie;
    b) activitatea de întreprinzător, desfășurată personal sau prin intermediul unui terţ;
    c) calitatea de membru al organului de conducere al unei organizaţii comerciale, cu excepţia cazurilor indicate la art.19;
    d) calitatea de împuternicit sau reprezentant al unui terţ în organul vamal.”
    articolul se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) Colaboratorului vamal îi este interzis:
    a) să utilizeze în alte scopuri decît cele de serviciu mijloacele financiare, tehnice, materiale şi informaţionale, alte bunuri ale statului, precum şi informaţia de serviciu;
    b) să primească de la persoane fizice sau juridice daruri, remuneraţii, împrumuturi, servicii, mijloace pentru plata odihnei, distracţiilor, cheltuielilor de transport şi alte recompense legate de exercitarea obligaţiilor de serviciu;
    c) să plece în deplasări de serviciu în străinătate din contul unor persoane fizice şi juridice, cu excepţia deplasărilor efectuate în conformitate cu acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte sau cu acordurile mutuale interstatale, sau cu acordurile autorităţilor publice cu organizaţii internaţionale;
    d) să facă uz de serviciu în interesul unor partide politice, asociaţii obşteşti, inclusiv sindicale, și comunități religioase.”
    2. La articolul 15 alineatul (1) litera g), cuvintele „cu privire la venituri și proprietate” se substituie cu cuvintele „de avere și interese personale”.
    3. La articolul 43 alineatul (2):
    litera h1) va avea următorul cuprins:
    „h1) în cazul stabilirii, prin act de constatare rămas definitiv, a emiterii/adoptării de către acesta a unui act administrativ, încheierii directe sau prin intermediul unei persoane terțe a unui act juridic, luării sau participării la luarea unei decizii fără soluționarea conflictului de interese real în conformitate cu prevederile legislației privind reglementarea conflictului de interese;”
    alineatul se completează cu literele h2)–h4) cu următorul cuprins:
    „h2) în caz de incompatibilitate, stabilită prin actul de constatare rămas definitiv;
    h3) în cazul nedepunerii declarației de avere și interese personale sau refuzului de a o depune, în condițiile art. 27 alin. (8) din Legea nr.  132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate;
    h4) în cazul dispunerii de către instanța de judecată, prin hotărîre irevocabilă, a confiscării averii nejustificate;”.
    Art. XVIII. – Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72–74, art. 195), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. În titlul şi în textul articolului 3301, cuvintele „cu privire la venituri și proprietate” se substituie cu cuvintele „de avere și interese personale”.
    2. La articolul 3521:
    alineatul unic devine alineatul (1);
    articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
    „(2) Includerea intenționată a unor date incomplete sau false, neincluderea intenționată a unor date în declarația de avere și interese personale
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 400 la 600 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 1 an, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.”
    Art. XIX. – Legea nr. 1104-XV din 6 iunie 2002 cu privire la Centrul Național Anticorupţie (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 209–211, art. 683), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 12 alineatul (3), cuvintele „cu privire la venituri și proprietate” se substituie cu cuvintele „de avere și interese personale”.
    2. La articolul 16:
    titlul va avea următorul cuprins:
    „Articolul 16. Incompatibilități și interdicții”;
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Calitatea de angajat al Centrului este incompatibilă cu:
    a) o altă funcţie sau activitate remunerată, cu excepţia activităţii didactice, ştiinţifice și de creaţie;
    b) activitatea de întreprinzător, desfășurată personal sau prin intermediul unui terţ;
    c) calitatea de membru al organului de conducere al unei societăți comerciale;
    d) calitatea de împuternicit sau reprezentant al unui terţ în organele Centrului.”
    articolul se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) Angajatului Centrului îi este interzis:
    a) să utilizeze în alte scopuri decît cele de serviciu mijloacele financiare, tehnice, materiale și informaţionale, alte bunuri ale statului, precum şi informaţia de serviciu;
    b) să facă uz de serviciu în interesul unor partide politice, asociaţii obşteşti, inclusiv sindicale, şi comunităţi religioase;
    c) să fie membru al unui partid politic sau să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea acestuia, să acorde sprijin logistic candidaţilor la funcţii de demnitate publică.”
    3. Articolul 34 alineatul (2):
    la litera m), cuvintele „sau încheierea unui act juridic” se substituie cu cuvintele „ , încheierea directă sau prin intermediul unei terțe persoane a unui act juridic, luarea sau participarea la luarea unei decizii”;
    alineatul se completează cu literele m1)–m3) cu următorul cuprins:
    „m1) în cazul stabilirii, prin actul de constatare rămas definitiv, a încălcării prevederilor art. 16 alin. (2) şi (3);
    m2) în cazul nedepunerii declarației de avere și interese personale sau refuzului de a o depune, în condițiile art. 27 alin. (8) din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate;
    m3) în cazul dispunerii de către instanța de judecată, prin hotărîre irevocabilă, a confiscării averii nejustificate;”.
    Art. XX. – La articolul 269 alineatul (1) din Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 248–251, art. 699), cu modificările ulterioare, textul „art. 243, 279 şi 324–335” se substituie cu textul „art. 243, 279, 324–335 și 3521 alin. (2)”.
    Art. XXI. – În Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225-XV din 30 mai 2003 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 130–134, art. 415), cu modificările ulterioare, titlul II se completează cu compartimentul B1 cu următorul cuprins:
„B1. PROCEDURA DE CONFISCARE A AVERII
NEJUSTIFICATE ÎN FOLOSUL STATULUI

Capitolul XXII1
PROCEDURA DE CONFISCARE A AVERII
NEJUSTIFICATE ÎN FOLOSUL STATULUI

    Articolul 2781. Acţiunea privind confiscarea
                             averii nejustificate
    (1) Cererea privind confiscarea averii nejustificate se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie își are domiciliul persoana a cărei avere este solicitată de a fi confiscată.
    (2) Cererea privind confiscarea  averii nejustificate este depusă de Autoritatea Națională de Integritate și trebuie să corespundă prevederilor art. 166.
    Articolul 2782. Examinarea cererii
    (1) Cererea privind confiscarea averii nejustificate se judecă în instanță conform regulilor generale de examinare a acțiunilor civile, cu excepțiile stabilite de prezentul capitol.
    (2) Cererea privind confiscarea averii nejustificate se examinează de instanţa judecătorească cu citarea obligatorie a reprezentantului Autorității Naționale de Integritate și a persoanei a cărei avere este solicitată de a fi confiscată și/sau a reprezentantului acesteia.”
    Art. XXII. – Codul cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 125–129, art. 663), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. Articolul 82 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Președintele Academiei de Științe este persoană cu funcție de demnitate publică.”
    2. Articolul 83 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) Prim-vicepreşedintele și vicepreşedintele Academiei de Științe sînt persoane cu funcții de demnitate publică.”
    3. La articolul 84, alineatul (1) se completează în final cu textul: „Secretarul ştiinţific general al Academiei de Ştiinţe este persoană cu funcție de demnitate publică.”
    4. La articolul 93, alineatul (4) se completează în final cu textul: „Funcțiile de președinte, vicepreşedinte și secretar ştiinţific al Consiliului Naţional sînt funcții de demnitate publică.”
    Art. XXIII. – La articolul 8 din Legea Serviciului de Stat de Curieri Speciali nr. 402-XV din 2 decembrie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 1–4, art. 4), cu modificările ulterioare, alineatul (1) se completează în final cu textul: „Șeful Serviciului este persoană cu funcție de demnitate publică și este obligat să depună declarația de avere și interese personale în condițiile stabilite de legislație.”
    Art. XXIV. – Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 35–38, art. 148), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Titlul capitolului III se completează în final cu textul „ , a conducerii Autorităţii Naţionale de Integritate şi a inspectorilor de integritate”.
    2. Legea se completează cu articolul 82 cu următorul cuprins:
    „Art. 82. – Salariile preşedintelui, vicepreşedintelui şi a inspectorilor de integritate ai Autorităţii Naţionale de Integritate cuprind salariul funcţiei, conform anexei nr. 13.”
    3. La anexa nr. 3, compartimentul „Comisia Națională de Integritate” se exclude.
    4. Legea se completează cu anexa nr. 13 cu următorul cuprins:
„Anexa nr. 13
   Salariile funcţiei pentru preşedintele,
vicepreşedintele şi  inspectorii de integritate
 ai Autorităţii Naţionale de Integritate


Preşedinte
4 salarii medii pe economie
Vicepreşedinte
3,7 salarii medii pe economie
Inspector principal de integritate
3,2 salarii medii pe economie
Inspector superior de integritate
3 salarii medii pe economie
Inspector de integritate
2,8 salarii medii pe economie”

    Art. XXV. – La articolul 43 din Codul audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260-XVI din 27 iulie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 131–133, art. 679), cu modificările ulterioare, alineatul (5) se modifică şi se completează după cum urmează:
    la litera c1), cuvintele „sau încheierea unui act juridic” se substituie cu cuvintele „ , încheierea directă sau prin intermediul unei persoane terțe a unui act juridic, luarea sau participarea la luarea unei decizii”;
    alineatul se completează cu literele c3) și c4) cu următorul cuprins:
    „c3) nedepunere a declarației de avere și interese personale sau refuz de a o depune, în condițiile art. 27 alin. (8) din Legea nr.  132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate;
    c4) dispunere de către instanța de judecată, prin hotărîre irevocabilă, a confiscării averii nejustificate;”.
    Art. XXVI. – Legea nr. 333-XVI din 10 noiembrie 2006 privind statutul ofițerului de urmărire penală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 195–198, art. 918), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 16 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 16. Incompatibilități și interdicții
    (1) Funcția de ofiţer de urmărire penală este incompatibilă cu:
    a) calitatea de membru al unor organe elective sau organe constituite în cadrul autorităţilor publice;
    b) activitatea de întreprinzător ori altă funcție sau activitate remunerată, cu excepţia activităţii didactice, ştiinţifice și de creaţie;
    c) calitatea de membru al unor partide politice și participarea la activitatea acestora.
    (2) Ofițerului de urmărire penală i se interzice:
    a) să utilizeze în alte scopuri decît cele de serviciu mijloacele financiare, tehnice, materiale și informaţionale, alte bunuri ale statului, precum şi informaţia de serviciu;
    b) să facă uz de serviciu în interesul unor partide politice, asociaţii obşteşti, inclusiv sindicale, şi comunităţi religioase;
    c) să fie membru al unui partid politic sau să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea acestuia, să acorde sprijin logistic candidaţilor la funcţii de demnitate publică.”
    2. La articolul 24 alineatul (1), cuvintele „sau încheierea unui act juridic” se substituie cu cuvintele „ , încheierea directă sau prin intermediul unei persoane terțe a unui act juridic, luarea sau participarea la luarea unei decizii”.
    3. La articolul 28 alineatul (1):
    litera d) va avea următorul cuprins:
    „d) s-a stabilit, prin act de constatare rămas definitiv, încălcarea prevederilor art. 16;”
    alineatul se completează cu literele g) și h) cu următorul cuprins:
    „g) nu a depus declarația de avere și interese personale sau a refuzat să o depună, în condițiile art. 27 alin. (8) din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate;
    h) instanța de judecată a dispus, prin hotărîre irevocabilă, confiscarea averii nejustificate.”
    Art. XXVII. – Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 32–35, art. 116), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 24, alineatul (1) se completează cu literele f)–i) cu următorul cuprins:
    „f) incompatibilitate a funcției, fapt stabilit prin actul de constatare rămas definitiv;
    g) stabilire, prin act de constatare rămas definitiv, a emiterii/adoptării de către acesta a unui act administrativ, încheierii directe sau prin intermediul unei persoane terțe a unui act juridic, luării sau participării la luarea unei decizii fără soluționarea conflictului de interese real în conformitate cu prevederile legislației privind reglementarea conflictului de interese;
    h) nedepunere de către acesta a declarației de avere și interese personale sau refuz de a o depune, în condițiile art. 27 alin. (8) din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate;
    i) dispunere de către instanța de judecată, prin hotărîre irevocabilă, a confiscării averii nejustificate.”
    2. La articolul 28 alineatul (2):
    litera b) se completează în final cu cuvintele „ , fapt stabilit prin actul de constatare rămas definitiv”;
    alineatul se completează cu literele d1)–d3) cu următorul cuprins:
    „d1) stabilire, prin actul de constatare rămas definitiv, a emiterii/adoptării de către acesta a unui act administrativ, încheierii directe sau prin intermediul unei persoane terțe a unui act juridic, luării sau participării la luarea unei decizii fără  soluționarea conflictului de interese real în conformitate cu prevederile legislației privind reglementarea conflictului de interese;
    d2) nedepunere a declarației de avere și interese personale sau refuz de a o depune, în condițiile art. 27 alin. (8) din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate;
    d3) dispunere de către instanța de judecată, prin hotărîre irevocabilă, a confiscării averii nejustificate;”.
    Art. XXVIII. – În titlul şi textul articolului 8 din Legea nr. 59-XVI din 15 martie 2007 privind statutul și organizarea activității grefierilor din instanțele judecătorești (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 64–66, art. 296), cu modificările ulterioare, cuvintele „cu privire la venituri și proprietate” se substituie cu cuvintele „de avere și interese personale”.
    Art. XXIX. – Legea nr. 170-XVI din 19 iulie 2007 privind statutul ofițerului de informații și securitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 171–174, art. 667), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. La articolul 7 alineatul (5) litera f), cuvintele „cu privire la venituri și proprietate” se substituie cu cuvintele „de avere și interese personale”.
    2. Articolul 36 alineatul (1):
    la litera o), după cuvîntul „restricțiilor” se introduce cuvîntul „ , incompatibilităților”, iar în final se completează cu cuvintele „ , stabilită prin actul de constatare rămas definitiv”;
    alineatul se completează cu literele o2)–o4) cu următorul cuprins:
    „o2) stabilire, prin act de constatare rămas definitiv, a emiterii/adoptării de către acesta a unui act administrativ, încheierii directe sau prin intermediul unei persoane terțe a unui act juridic, luării sau participării la luarea unei decizii fără soluționarea conflictului de interese real în conformitate cu prevederile legislației privind reglementarea conflictului de interese;
    o3) nedepunere a declarației de avere și interese personale sau refuz de a o depune, în condițiile art. 27 alin. (8) din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate;
    o4) dispunere de către instanța de judecată, prin hotărîre irevocabilă, a confiscării averii nejustificate;”.
    3. La articolul 40:
    în titlu, după cuvîntul „Restricții” se introduce cuvîntul „ , incompatibilități”;
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Funcția de ofiţer de informaţii este incompatibilă cu:
    a) îndeplinirea altei funcţii decît cea în care este numit sau detaşat, desfăşurarea altei activităţi remunerate, cu excepţia activităţilor ştiinţifice, didactice și de creaţie care nu împiedică îndeplinirea obligaţiilor de serviciu. Ofiţerul de informaţii poate fi desemnat în calitate de membru de comisie, consiliu, grup de lucru, permanente sau ad-hoc, cu acordul conducerii Serviciului;
    b) desfăşurarea sau implicarea în orice fel în activitate de întreprinzător, acordarea sprijinului altor persoane în astfel de activități;
    c) calitatea de fondator al societăţii comerciale, cooperativei sau organizaţiei necomerciale, orice activitate ce presupune administrarea acestora. Ofiţerul de informaţii poate îndeplini funcţia de membru al consiliului de administraţie din întreprinderile de stat, funcţia de fondator al cărora o exercită Serviciul.”
    articolul se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Ofițerului de informație îi este interzis:
    a) să iniţieze, să dea şi să transmită dispoziţii ilegale;
    b) să utilizeze informaţii, mijloace şi metode specifice activităţii Serviciului în alte scopuri decît cele de serviciu;
    c) să facă uz de calitatea ori de activitatea profesională pentru obţinerea de avantaje pentru sine sau pentru alte persoane;
    d) să accepte fără acordul Preşedintelui Republicii Moldova distincţii ale statelor străine, ale organizaţiilor internaţionale şi străine;
    e) să săvîrşească alte fapte interzise persoanelor încadrate în serviciul public.”
    Art. XXX. – La articolul 11 din Legea comunicațiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 51–54, art. 155), cu modificările ulterioare, alineatul (6) se completează cu literele d1)–d4) cu următorul cuprins:
    „d1) incompatibilității stabilite prin actul de constatare rămas definitiv;
    d2) stabilirii, prin actul de constatare rămas definitiv, a emiterii/adoptării unui act administrativ, încheierii directe sau prin intermediul unei persoane terțe a unui act juridic, luării sau participării la luarea unei decizii fără soluționarea conflictului de interese real în conformitate cu prevederile legislației privind reglementarea conflictului de interese;
    d3) nedepunerii declarației de avere și interese personale sau refuzului de a o depune în condițiile art. 27 alin. (8) din Legea nr.  132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate;
    d4) dispunerii de către instanța de judecată, prin hotărîre irevocabilă, a confiscării averii nejustificate;”.
    Art. XXXI. – Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 74–75, art. 243), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 11 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 11. Cadourile
    (1) Funcționarului public îi este interzis să solicite sau să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitaţii sau orice alt avantaj, destinate lui personal sau familiei lui, dacă oferirea sau acordarea lor este legată, în mod direct sau indirect, de îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.
    (2) Dacă funcționarului public i se propune un cadou, serviciu, favor, invitaţie sau orice alt avantaj necuvenit, prevăzut la alin. (1), el trebuie să anunțe imediat conducătorul său ierarhic superior despre acest fapt și să ia măsurile necesare pentru a-şi asigura protecția, printre care:
    a) să refuze cadoul, serviciul, favorul, invitaţia sau orice alt avantaj necuvenit;
    b) să raporteze imediat această tentativă autorităţilor competente;
    c) să îşi desfăşoare activitatea corespunzător, în special cea pentru care i s-a oferit cadoul, serviciul, favorul, invitaţia sau orice alt avantaj necuvenit.
    (3) Interdicţia specificată la alin. (1) nu se aplică în privinţa cadourilor primite cu prilejul anumitor acţiuni de protocol şi a căror valoare nu depăşeşte limitele stabilite de Guvern. Modul de declarare, evaluare, evidenţă, păstrare, utilizare şi răscumpărare a acestor cadouri este reglementat de Guvern.
    (4) Cadourile a căror valoare depăşeşte limitele stabilite se transmit în gestiunea organizaţiei publice sau instituției publice subordonate respective şi se înscriu într-un registru special, ţinut de fiecare organizaţie publică sau instituție publică subordonată. Informația din registrul special menționat este publică.
    (5) În cazul în care funcționarul public achită diferența de valoare a bunului primit în calitate de cadou în condițiile alin. (3), el poate păstra bunul respectiv, efectuîndu-se menţiunea corespunzătoare în registrul special, contra semnătură.”
    2. La articolul 12:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Funcţionarul public este obligat:
    a) să evite orice conflict de interese;
    b) să informeze şeful ierarhic sau organul ierarhic superior imediat, dar nu mai tîrziu de 3 zile de la data constatării, despre conflictul de interese real în care se află;
    c) să nu emită acte administrative, să nu încheie acte juridice, să nu ia sau să nu participe la luarea unor decizii în exercitarea funcției publice pînă la soluționarea conflictului de interese real.”
    la alineatul (3), cuvintele „legislaţia cu privire la conflictul de interese” se substituie cu cuvintele „Legea nr.  133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și intereselor personale”.
    3. La articolul 121 alineatul (1), textul „ , despre nerespectarea regulilor privind declararea veniturilor şi a proprietăţii şi despre încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese” se exclude.
    4. La articolul 131, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Încălcarea prevederilor art. 12 din prezenta lege se sancţionează conform prevederilor Legii nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și intereselor personale.”
    Art. XXXII. – Legea nr. 90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.103–105, art. 391), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 5 alineatul (1):
    se completează cu litera b1) cu următorul cuprins:
    „b1) regimului juridic al cadourilor;”
    litera h) va avea următorul cuprins:
    „h) prevenirii legalizării veniturilor obținute ilicit și a averii nejustificate, prevenirii îmbogățirii ilicite și a conflictelor de interese;”.
    2. Legea se completează cu articolul 61 cu următorul cuprins:
    „Articolul 61. Regimul juridic al cadourilor
    (1) Subiecților menționați la art. 4 lit. a) le este interzis să solicite sau să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitaţii sau orice alt avantaj, destinate lor personal sau familiei lor, dacă oferirea sau acordarea acestora este legată, în mod direct sau indirect, de îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.
    (2) Dacă subiecților menționați la art. 4 lit. a) li se propune un cadou, serviciu, favor, invitaţie sau orice alt avantaj necuvenit, prevăzut la alin. (1), aceștia trebuie să anunțe imediat conducătorul lor ierarhic superior despre acest fapt și să ia măsurile necesare pentru a-şi asigura protecţia:
    a) să refuze cadoul, serviciul, favorul, invitaţia sau orice alt avantaj necuvenit;
    b) să se asigure cu martori, inclusiv dintre colegii de serviciu, după posibilitate;
    c) să înscrie detaliat aceste acţiuni într-un registru special, ținut de serviciul resurse umane din cadrul organizației publice sau instituției publice subordonate;
    d) să raporteze imediat această tentativă autorităţilor competente;
    e) să îşi desfăşoare activitatea corespunzător, în special cea pentru care li s-a oferit cadoul, serviciul, favorul, invitaţia sau orice alt avantaj necuvenit.
    (3) Interdicţia specificată la alin. (1) nu se aplică în privinţa cadourilor primite cu prilejul anumitor acţiuni de protocol şi a căror valoare nu depăşeşte limitele stabilite de Guvern. Modul de declarare, evaluare, evidenţă, păstrare, utilizare şi răscumpărare a acestor cadouri este reglementat de Guvern.
    (4) Cadourile a căror valoare depăşeşte limitele stabilite se transmit în gestiunea organizaţiei publice sau instituției publice subordonate respective şi se înscriu într-un registru special, ţinut de fiecare organizaţie publică sau instituție publică subordonată. Informația din registrul special menționat este publică.
    (5) În cazul în care subiectul menționat la art. 4 lit. a) achită diferența de valoare a bunului primit în calitate de cadou în condițiile alin. (3), acesta îl poate păstra, efectuîndu-se menţiunea corespunzătoare în registrul special, contra semnătură.”
    3. Articolul 11 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 11. Prevenirea legalizării veniturilor
                           obținute ilicit și a averii nejustificate,
                           prevenirea îmbogățirii ilicite
                           și conflictelor de interese
    Sistemul de supraveghere a veniturilor, averii și a conflictelor de interese va asigura:
    a) declararea veniturilor şi a proprietăţii de către toate persoanele fizice şi juridice;
    b) exercitarea regulilor de control al operaţiunilor financiare efectuate de persoane fizice şi juridice, prin sistemul bancar sau în afara lui, în scopul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, în conformitate cu actele normative şi cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte;
    c) declararea averii și intereselor personale de către subiecții Legii nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și intereselor personale, precum și exercitarea controlului asupra averii și intereselor personale;
    d) transparența declarațiilor de avere și interese personale;
    e) declararea, identificarea și soluționarea conflictelor de interese în sectorul public.”
    4. La articolul 14, alineatul (1) se completează cu litera f1) cu următorul cuprins:
    „f1) Autoritatea Națională de Integritate;”.
    5. La articolul 16, alineatul (3) se completează cu literele m) și n) cu următorul cuprins:
    „m) îmbogăţirea ilicită și deținerea averii nejustificate;
    n) nedeclararea și nesoluționarea conflictului de interese.”
    6. Articolul 17:
    la litera c), cuvintele „veniturilor și a proprietății” se substituie cu cuvintele „averii și intereselor personale”;
    la litera e1), cuvintele „veniturilor și a proprietății” se substituie cu cuvintele „averii și intereselor personale”.
    7. Articolul 18 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 18.    Informarea cu bună-credinţă despre
                              comiterea actelor de corupţie şi a celor
                              conexe corupţiei, a faptelor
                              de comportament corupţional, despre
                              nerespectarea regulilor privind declararea
                              averii și intereselor personale
                              și despre încălcarea obligațiilor legale
                              privind conflictul de interese
    (1) Funcţionarul public, persoanele cu funcţii de demnitate publică şi alte persoane care prestează servicii publice, care au aflat despre comiterea actelor de corupţie şi a celor conexe corupţiei, a faptelor de comportament corupţional, despre nerespectarea regulilor privind declararea averii și intereselor personale și despre încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese au dreptul să informeze cu bună-credinţă despre aceasta, în formă verbală sau scrisă, conducătorul ierarhic superior, structura specializată, conducătorul autorităţii sau al instituţiei publice, autoritatea abilitată cu controlul veridicităţii informaţiilor din declaraţiile de avere și interese personale, organul de urmărire penală, procurorul, organizaţiile neguvernamentale şi mass-media.
    (2) Funcţionarul public, persoanele cu funcţii de demnitate publică şi alte persoane care prestează servicii publice, care informează cu bună-credinţă despre comiterea actelor de corupţie şi a celor conexe corupţiei, a faptelor de comportament corupţional, despre nerespectarea regulilor privind declararea averii și intereselor personale și despre încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese beneficiază de măsurile stabilite în Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public, necesare pentru a asigura protecţia lor.”
    Art. XXXIII. – Legea nr. 134-XVI din 13 iunie 2008 cu privire la Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat (republicată în  Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 361–369, art. 673), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 13:
    la alineatul (5), cuvintele „cu privire la venituri și la proprietate, declarația de interese personale” se substituie cu cuvintele „de avere și interese personale”;
    la alineatul (12), cuvintele „cu privire la venituri și la proprietate, precum și declarația de interese personale” se substituie cu cuvintele „de avere și interese personale”.
    2. La articolul 35, alineatul (1) se completează cu literele h1) și h2) cu următorul cuprins:
    „h1) în cazul nedepunerii declarației de avere și interese personale sau refuzului de a o depune, în condițiile art. 27 alin. (8) din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate;
    h2) în cazul dispunerii de către instanța de judecată, prin hotărîre irevocabilă, a confiscării averii nejustificate;”.
    3. La articolul 52:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Ofițerilor de protecție le pot fi aplicate sancțiuni disciplinare pentru încălcarea disciplinei de serviciu, pentru emiterea/adoptarea unui act administrativ, încheierea directă sau prin intermediul unei persoane terțe a unui act juridic, luarea sau participarea la luarea unei decizii fără soluționarea conflictului de interese real în conformitate cu prevederile legislației privind reglementarea conflictului de interese, fapt stabilit prin actul de constatare rămas definitiv.”
    articolul se completează cu alineatele (11) și (12) cu următorul cuprins:
    „(11) Ofițerilor de protecție le pot fi aplicate următoarele sancțiuni disciplinare:
    a) avertisment;
    b) mustrare;
    c) mustrare aspră;
    d) prevenire asupra corespunderii parţiale funcţiei;
    e) retrogradare în grad special cu o treaptă;
    f) retrogradare în funcţie;
    g) concediere.
    (12) Sancțiunile prevăzute la alin. (11) lit. a)–c) nu pot fi aplicate în cazul emiterii/adoptării unui act administrativ, încheierii directe sau prin intermediul unei persoane terțe a unui act juridic, luării sau participării la luarea unei decizii fără soluționarea conflictului de interese real în conformitate cu prevederile legislației privind reglementarea conflictului de interese, fapt stabilit prin actul de constatare rămas definitiv.”
    Art. XXXIV. – Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcționarului public (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 230–232, art. 840), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. Articolul 24 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 24. Declaraţia de avere și interese
                    personale, respectarea regimului
                    juridic al conflictului de interese, 
                    al incompatibilităților, restricțiilor
                    și cadourilor
    (1) Funcţionarul public este obligat să prezinte, în condițiile legii, declarația de avere și interese personale.
    (2) Funcţionarul public este obligat să respecte întocmai regimul juridic al conflictului de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și cadourilor.”
    2. La articolul 25 alineatul (6), textul „alin. (2) și (4)” se substituie cu textul „alin. (2), (21) și (4)”.
    3. La articolul 57 litera j), cuvintele „ , conflict de interese” se exclud.
    4. La articolul 59 alineatul (2), cuvintele „veniturilor şi a proprietăţii şi cu privire la conflictul de interese” se substituie cu cuvintele „averii și intereselor personale, la soluționarea conflictelor de interese și la regimul juridic al incompatibilităților și restricțiilor”.
    5. La articolul 64, alineatul (1) se completează cu literele c1)–c3) cu următorul cuprins:
    „c1) stabilire, prin actul de constatare rămas definitiv, a emiterii/adoptării de către funcționarul public a unui act administrativ, încheierii directe sau prin intermediul unei persoane terțe a unui act juridic, luării sau participării la luarea unei decizii fără soluționarea conflictului de interese real în conformitate cu prevederile legislației privind reglementarea conflictului de interese;
    c2) nedepunere de către funcționarul public a declarației de avere și interese personale sau refuz de a o depune, în condițiile art. 27 alin. (8) din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate;
    c3) dispunere de către instanța de judecată, prin hotărîre irevocabilă, a confiscării averii nejustificate;”.
    6. La anexa nr. 1, poziția „Aparatul Comisiei Naţionale de Integritate” va avea următorul cuprins:
    „Aparatul Autorității Naționale de Integritate”.
    Art. XXXV. – Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3–6, art. 15), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 30:
    la alineatul (2), textul „3 luni” se substituie cu textul „12 luni”;
    alineatul (21) se abrogă.
    2. Articolul 3132 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 3132. Nedeclararea sau nesoluționarea
                               conflictului de interese
    (1) Nedeclararea conflictului de interese de către persoana care activează în cadrul unei organizații publice în sensul Legii nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și intereselor personale
    se sancţionează cu amendă de la 75 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere cu privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    (2) Nesoluționarea conflictului de interese în conformitate cu prevederile Legii privind declararea averii și intereselor personale
    se sancționează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 300 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere cu privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.”
    3. Se completează cu articolul 3134 cu următorul cuprins:
    „Articolul 3134. Încălcarea regimului juridic
                       al restricțiilor aplicabile funcției
                       publice sau de demnitate publică
    Angajarea subiectului declarării averii și intereselor personale cu încălcarea regimului juridic al restricțiilor
    se sancţionează cu amendă de la 75 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţii de răspundere, cu amendă de la 300 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”
    4. Articolul 3191 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 3191. Împiedicarea activităţii Autorității
                               Naționale de Integritate
    (1) Neprezentarea, prezentarea tardivă a datelor, a informaţiilor, a înscrisurilor sau a documentelor solicitate de Autoritatea Națională de Integritate în condiţiile Legii nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate şi/sau prezentarea unor date, informaţii, înscrisuri sau documente neautentice
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 250 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 300 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (2) Neexecutarea actului de constatare al Autorității Naționale de Integritate rămas definitiv
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 300 la 450 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 350 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”
    5. Articolul 3302 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 3302. Încălcarea regulilor de declarare
                               a averii și intereselor personale
    (1) Depunerea tardivă a declarației de avere și interese personale de către persoana obligată să o depună în condiţiile Legii nr. 133 din 17 iunie 2016  privind declararea averii și intereselor personale
    se sancționează cu amendă de la 50 la 100 de unități convenționale.
    (2) Nedepunerea declarației de avere și interese personale de către persoana obligată să o depună
    se sancționează cu amendă de la 100 la 150 de unități convenționale.
    (3) Neprezentarea sau refuzul prezentării informației privind averea și veniturile de către membrii familiei și/sau concubinul/concubina
    se sancționează cu amendă de la 100 la 150 de unități convenționale.”
    6. La articolul 401 alineatul (1), cifrele „3132,” se exclud.
    7. Articolul 4233 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 4233. Autoritatea Națională de Integritate
    (1) Contravenţiile prevăzute la art. 3133, 3191 şi 3302 se examinează de Autoritatea Națională de Integritate, ținîndu-se cont de prevederile art. 4239 alin. (1).
    (2) Sînt în drept să examineze cauzele contravenţionale prevăzute la alin. (1) şi să aplice sancţiuni inspectorii de integritate ai Autorității Naționale de Integritate.
    (3) Contravenţiile prevăzute la art. 3132 se constată de Autoritatea Națională de Integritate.
    (4) Sînt în drept să constate contravenţiile menţionate la alin. (3) și să încheie procese-verbale inspectorii de integritate ai Autorității Naționale de Integritate.
    (5) Procesele-verbale cu privire la contravenţiile prevăzute la alin. (3) se remit spre examinare în fond instanţei de judecată competente.”
    8. Codul se completează cu articolul 4239 cu următorul cuprins:
    „Articolul 4239. Consiliul de Integritate
    (1) Contravenţiile prevăzute la art. 3132, 3133, 3191 şi 3302 se constată de Consiliul de Integritate în privința președintelui și vicepreședintelui Autorității Naționale de Integritate.
    (2) Este în drept să constate contravenţiile menţionate la alin. (1) și să încheie procese-verbale președintele Consiliului de Integritate.
    (3) Procesele-verbale cu privire la contravenţiile prevăzute la alin. (1) se remit spre examinare în fond instanţei de judecată competente.”
    Art. XXXVI. – La articolul 28 alineatul (1) din Legea nr. 245-XVI din 27 noiembrie 2008 cu privire la secretul de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 45–46, art. 123), cu modificările ulterioare, după cuvintele „preşedintele Curţii de Conturi,” se introduc cuvintele „preşedintele Autorității Naționale de Integritate,”.
    Art. XXXVII. – Legea Curții de Conturi nr. 261-XVI din 5 decembrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 237–240, art. 864), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 18 alineatul (6), cuvintele „cu privire la venituri și proprietate” se substituie cu cuvintele „de avere și interese personale”.
    2. La articolul 21 alineatul (2):
    litera e) va avea următorul cuprins:
    „e) incompatibilității, stabilite prin actul de constatare rămas definitiv;”
    alineatul se completează cu literele g)–i) cu următorul cuprins:
    „g) stabilirii, prin actul de constatare rămas definitiv, a emiterii/adoptării de către acesta a unui act administrativ, încheierii directe sau prin intermediul unei persoane terțe a unui act juridic, luării sau participării la luarea unei decizii fără soluționarea conflictului de interese real în conformitate cu prevederile legislației privind reglementarea conflictului de interese;
    h) nedepunerii declarației de avere și interese personale sau refuzului de a o depune, în condițiile art. 27 alin. (8) din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate;
    i) dispunerii de către instanța de judecată, prin hotărîre irevocabilă, a confiscării averii nejustificate.”
    3. La articolul 22, alineatul (3) se completează în final cu cuvintele „din prezenta lege și cele stabilite de Legea nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și intereselor personale”.
    Art. XXXVIII. – Legea nr. 269-XVI din 12 decembrie 2008 privind aplicarea testării la detectorul comportamentului simulat (poligraf) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 57–58, art. 161), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 3 alineatul (4), după cuvintele „Centrului Național Anticorupţie,” se introduc cuvintele „Autorității Naționale de Integritate,”.
    2. Articolul 4:
    la litera a), după cuvintele „Centrului Național Anticorupție,” se introduc cuvintele „Autorității Naționale de Integritate,”;
    articolul se completează cu litera a2) cu următorul cuprins:
    „a2) participă la concursul pentru numirea în funcţia de președinte sau vicepreședinte al Autorității Naționale de Integritate;”.
    Art. XXXIX. – Legea nr. 80 din 7 mai 2010 cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 117–118, art. 357), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. La articolul 9 alineatul (2):
    litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) retragere a încrederii personale acordate de persoana cu funcţie de demnitate publică;”
    alineatul se completează cu literele b1)–b4) cu următorul cuprins:
    „b1) stabilire, prin actul de constatare rămas definitiv, a emiterii/adoptării de către acesta a unui act administrativ, încheierii directe sau prin intermediul unei persoane terțe a unui act juridic, luării sau participării la luarea unei decizii fără soluționarea conflictului de interese real în conformitate cu prevederile legislației privind reglementarea conflictului de interese;
    b2) incompatibilitate, stabilită prin actul de constatare rămas definitiv;
    b3) nedepunere a declarației de avere și interese personale sau refuz de a o depune, în condițiile art. 27 alin. (8) din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate;
    b4) dispunere de către instanța de judecată, prin hotărîre irevocabilă, a confiscării averii nejustificate;”.
    2. La articolul 16:
    titlul va avea următorul cuprins:
    „Articolul 16. Declarația de avere și interese
                           personale”; 
    la alineatul (1), cuvintele „declaraţie cu privire la venituri şi proprietate” se substituie cu cuvintele „declarația de avere și interese personale”.
    3. La articolul 18 alineatul (4), după cuvintele „activitatea incompatibilă” se introduc cuvintele „ori starea de incompatibilitate este constatată prin actul de constatare rămas definitiv”.
    Art. XL. – Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 194–196, art. 637), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 11:
    titlul va avea următorul cuprins:
    „Articolul 11. Declarația de avere și interese personale”;
    la alineatul (1), cuvintele „declaraţie cu privire la venituri şi proprietate” se substituie cu cuvintele „declarația de avere și interese personale”.
    2. La articolul 12 alineatul (3), după cuvintele „eliminării incompatibilităţii,” se introduc cuvintele „iar starea de incompatibilitate este constatată prin actul de constatare rămas definitiv,”.
    3. La articolul 22, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Exercitarea mandatului încetează în caz de:
    a) expirare a termenului, dacă mandatul nu este prelungit în modul stabilit de lege, sau înainte de termen;
    b) stabilire, prin actul de constatare rămas definitiv, a încheierii directe sau prin intermediul unei persoane terțe a unui act juridic, luării sau participării la luarea unei decizii fără soluționarea conflictului de interese real în conformitate cu prevederile legislației privind reglementarea conflictului de interese;
    c) nedepunere a declarației de avere și interese personale sau refuz de a o depune,  în condițiile art. 27 alin. (8) din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate;
    d) dispunere de către instanța de judecată, prin hotărîre irevocabilă, a confiscării averii nejustificate.”
    4. La anexă, poziția „Preşedinte, vicepreşedinte, membru al Comisiei Naţionale de Integritate” se substituie cu poziția:
    „Preşedinte, vicepreşedinte al Autorității Naționale de Integritate”.
    Art. XLI. – Articolul 22 din Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 170–175, art. 492) se modifică și se completează după cum urmează:
    la alineatul (5), cuvintele „ , a căror salarizare” se substituie cu cuvintele „și se supun prevederilor legislației cu privire la statutul persoanelor care exercită funcţii de demnitate publică. Salarizarea acestor funcții”;
    la alineatul (8), litera b) se completează în final cu cuvintele „ , stabilită prin actul de constatare rămas definitiv”;
    alineatul (9) se completează cu literele c)–e) cu următorul cuprins:
    „c) stabilire, prin actul de constatare rămas definitiv, a emiterii/adoptării de către acesta a unui act administrativ, încheierii directe sau prin intermediul unei persoane terțe a unui act juridic, luării sau participării la luarea unei decizii fără soluționarea conflictului de interese real în conformitate cu prevederile legislației privind reglementarea conflictului de interese;
    d) nedepunere a declarației de avere și interese personale sau refuz de a o depune, în condițiile art. 27 alin. (8) din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate;
    e) dispunere de către instanța de judecată, prin hotărîre irevocabilă, a confiscării averii nejustificate.”
    Art. XLII. – Legea nr. 283 din 28 decembrie 2011 cu privire la Poliția de Frontieră (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 76–80, art. 245), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În titlul capitolului III, după cuvîntul „obligațiile,” se introduce cuvîntul „incompatibilitățile,”.
    2. În titlul secțiunii 2, după cuvîntul „Obligații,” se introduce cuvîntul „incompatibilități,”.
    3. La articolul 12 alineatul (1) litera h), cuvintele „declaraţie cu privire la venituri şi proprietate” se substituie cu cuvintele „declarația de avere și interese personale”.
    4. Legea se completează cu articolul 121 cu următorul cuprins:
    „Articolul 121. Incompatibilități
    Funcția de polițist de frontieră este incompatibilă cu:
    a) orice funcție sau activitate remunerată, cu excepţia activităţii ştiinţifice, didactice și de creaţie;
    b) orice fel de activitate de întreprinzător, desfășurată direct sau prin intermediul unei persoane terțe;
    c) calitatea de fondator și administrator al societăţii comerciale, cooperativei şi organizaţiei necomerciale.”
    5. La articolul 22 alineatul (2), cuvintele „declarații cu privire la venituri și proprietate,” se exclud.
    6. La articolul 39, alineatul (1) se completează cu literele n2)–n5) cu următorul cuprins:
    „n2) stabilire, prin actul de constatare rămas definit, a emiterii/adoptării de către acesta a unui act administrativ, încheierii directe sau prin intermediul unei persoane terțe a unui act juridic, luării sau participării la luarea unei decizii fără soluționarea conflictului de interese real în conformitate cu prevederile legislației privind reglementarea conflictului de interese;
    n3) incompatibilitate, stabilită prin actul de constatare rămas definitiv;
    n4) nedepunere a declarației de avere și interese personale sau refuz de a o depune, în condițiile art. 27 alin. (8) din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate;
    n5) dispunere de către instanța de judecată, prin hotărîre irevocabilă, a confiscării averii nejustificate;”.
    Art. XLIII. – Legea nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 63, art. 213), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 3, după cuvintele „statut special” se introduc cuvintele „din cadrul Autorității Naționale de Integritate,”.
    2. La anexa nr. 2:
    după compartimentul „Centrul Național Anticorupție” se introduce un compartiment nou cu următorul cuprins:

Autoritatea Națională de Integritate

B07

Şef direcţie generală

19
-
B08
Şef direcţie
18
-
B10
Şef secţie
16
-
B12
Şef serviciu
16
-
C16
Contabil-şef
13
-
C20
Specialist principal
8
-
C21
Specialist superior
6
-
C22
Specialist
3
-”
 
    în titlul compartimentului „Serviciul de Informaţii şi Securitate, Centrul Național pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal, Comisia Electorală Centrală, Consiliul Coordonator al Audiovizualului, Comisia Naţională de Integritate, Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii” cuvintele „Comisia Naţională de Integritate,” se exclud.
    Art. XLIV. – Legea concurenței nr. 183 din 11 iulie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 193–197, art. 667), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. La articolul 42 alineatul (13), cuvintele „cu privire la venituri şi proprietate” se substituie cu cuvintele „de avere și interese personale”.
    2. La articolul 44 alineatul (2):
    litera b) se completează în final cu cuvintele „ , fapt stabilit prin act de constatare rămas definitiv”;
    alineatul se completează cu literele e)–g) cu următorul cuprins:
    „e) s-a stabilit, prin act de constatare rămas definitiv, emiterea/adoptarea de către acesta a unui act administrativ, încheierea directă sau prin intermediul unei persoane terțe a unui act juridic, luarea sau participarea la luarea unei decizii fără soluționarea conflictului de interese real în conformitate cu prevederile legislației privind reglementarea conflictului de interese;
    f) nu a depus declarația de avere și interese personale sau a refuzat să o depună, în condițiile art. 27 alin. (8) din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate;
    g) s-a dispus de către instanța de judecată, prin hotărîre irevocabilă, confiscarea averii nejustificate.”
    Art. XLV. – Legea nr. 320 din 27 decembrie 2012 cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 42–47, art. 145), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 26 alineatul (1) litera i), cuvintele „declaraţii cu privire la venituri şi proprietate, precum şi declaraţii de interese personale,” se substituie cu cuvintele „declarația de avere și interese personale”.
    2. La articolul 39 alineatul (2), cuvintele „declaraţii cu privire la venituri şi proprietate, precum şi declaraţii de interese persoanle” se substituie cu cuvintele „declarația de avere și interese personale”.
    3. La articolul 42 alineatul (2), cuvintele „declaraţiile cu privire la venituri şi proprietate,” se exclud.
    4. La articolul 47, alineatul (1) se completează cu literele n1)–n4) cu următorul cuprins:
    „n1) în legătură cu stabilirea, prin actul de constatare rămas definitiv, a emiterii/adoptării unui act administrativ, încheierii directe sau prin intermediul unei persoane terțe a unui act juridic, luării sau participării la luarea unei decizii fără soluționarea conflictului de interese real în conformitate cu prevederile legislației privind reglementarea conflictului de interese;
     n2) în legătură cu aflarea în stare de incompatibilitate, fapt stabilit prin actul de constatare rămas definitiv;
    n3) în legătură cu nedepunerea declarației de avere și interese personale sau cu refuzul de a o depune, în condițiile art. 27 alin. (8) din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016  cu privire la Autoritatea Națională de Integritate;
    n4) în legătură cu dispunerea de către instanța de judecată, prin hotărîre irevocabilă, a confiscării averii nejustificate;”.
    Art. XLVI. – Legea nr. 3 din 25 februarie 2016 cu privire la Procuratură (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 69–77, art. 113) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 6 alineatul (3) litera g), cuvintele „declaraţia cu privire la venituri şi proprietate şi declaraţia de interese personale” se substituie cu cuvintele „declaraţia de avere și interese personale”.
    2. La articolul 22 alineatul (2):
    litera h) va avea următorul cuprins:
    „h) declaraţia de avere și interese personale;”
    litera i)  se abrogă.
    3. La articolul 58:
    alineatul (1) se completează cu literele l)–n) cu următorul cuprins:
    „l) stabilirii, prin actul de constatare rămas definitiv, a încheierii directe sau prin intermediul unei persoane terțe a unui act juridic, luării sau participării la luarea unei decizii fără soluționarea conflictului de interese real în conformitate cu prevederile legislației privind reglementarea conflictului de interese;
    m) nedepunerii declarației de avere și interese personale sau refuzului de a o depune, în condițiile art. 27 alin. (8) din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate;
    n) dispunerii de către instanța de judecată, prin hotărîre irevocabilă, a confiscării averii nejustificate.”
    la alineatul (3), textul „și k)” se substituie cu textul „ , k), l), m) și n)”;
    la alineatul (6), textul „și j)” se substituie cu textul „ , j), l), m) și n)”.
    Art. XLVII. – Legea nr. 52 din 3 aprilie 2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 110–114, art. 278), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. La articolul 12 alineatul (2), cuvintele „cu privire la venituri şi proprietate şi declaraţia de” se substituie cu cuvintele „de avere și”.
    2. Articolul 14:
    la alineatul (1), litera d) se completează cu cuvintele „ , stabilită prin actul de constatare rămas definitiv”;
    la alineatul (4):
    litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) emiterea/adoptarea unui act administrativ, încheierea directă sau prin intermediul unei persoane terțe a unui act juridic, luarea sau participarea la luarea unei decizii fără soluționarea conflictului de interese real în conformitate cu prevederile legislației privind reglementarea conflictului de interese, fapt stabilit prin actul de constatare rămas definitiv;”
    alineatul se completează cu literele d) și e) cu următorul cuprins:
    „d) nedepunerea declarației de avere și interese personale sau refuzul de a o depune, în condițiile art. 27 alin. (8) din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate;
    e) dispunerea de către instanța de judecată, prin hotărîre irevocabilă, a confiscării averii nejustificate.”
    Art. XLVIII. – Articolul 6 din Legea nr. 178 din 25 iulie 2014 cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 238–246, art. 557), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (8) cu următorul cuprins:
    „(8) Sancțiunile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) și c) din prezentul articol nu pot fi aplicate în cazul săvîrșirii abaterii disciplinare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. l).”
    Art. XLIX. – Prezenta lege intră în vigoare la 1 august 2016.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                    Andrian CANDU

    Nr. 134. Chişinău, 17 iunie 2016.