LPC122/2016
ID intern unic:  366057
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 122
din  02.06.2016
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 05.08.2016 în Monitorul Oficial Nr. 247-255     art Nr : 523     Data intrarii in vigoare : 05.08.2016
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 248–251, art. 699), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 29 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) În cazul în care părțile invocă încălcarea Convenției pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, încheiată la Roma la 4 noiembrie 1950 și ratificată de Republica Moldova prin Hotărîrea Parlamentului  nr. 1298-XII din 24 iulie 1997, instanțele de judecată au obligația să se pronunțe motivat, în hotărîrile emise, dacă a avut loc sau nu încălcarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului prin prisma jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului.”
    2. La articolul 41, punctul 63) va avea următorul cuprins:
    „63) examinarea contestaţiilor depuse de către părţile în proces privind acţiunile procurorului ierarhic superior;”.
    3. Articolul 52:
    alineatul (1):
    în partea introductivă, după textul „În cadrul urmăririi penale, procurorul” se introduce textul „ , în limita competenţei sale materiale şi teritoriale:”;
    punctul 1) va avea următorul cuprins:
    „1) porneşte urmărirea penală, dispunînd printr-o ordonanţă motivată fie efectuarea urmăririi penale de către alte organe de urmărire penală, fie exercitarea sa nemijlocită a urmăririi penale în conformitate cu prevederile prezentului cod, sau refuză pornirea urmăririi penale, sau dispune încetarea urmăririi penale;”
    alineatul se completează cu punctul 27) cu următorul cuprins:
    „27) se pronunță în actele procedurale dacă a avut loc sau nu încălcarea drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale omului prin prisma jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului în cazul în care părțile invocă încălcarea Convenției pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.”
    4. La articolul 56 alineatul (21) litera f), cuvîntul „ordonanţă” se substituie cu textul „ordonanţă motivată, în baza unor temeiuri legale,”.
    5. La articolul 177 alineatul (11), textul „datelor concrete” se substituie cu textul „datelor şi circumstanţelor concrete ale cauzei”.
    6.  La articolul 200 alineatul (3), textul „bănuitul, învinuitul” se substituie cu textul „învinuitul ori inculpatul”.
    7. Articolul 255:
    alineatul (1) se completează în final cu textul: „Fiecare dintre acţiunile sau măsurile procesuale dispuse de către organul de urmărire penală se motivează, obligatoriu, în mod separat.”
    alineatul (3) se abrogă;
    la alineatul (4), după cuvintele „judecătorul de instrucţie” se introduce textul „ , care vor verifica obligatoriu dacă acestea au fost dispuse în condiţiile legii”, iar textul „ actului procedural” se substituie cu textul „actului procedural motivat”.
    8. La articolul 271:
    alineatul (4)  va avea următorul cuprins:
    „(4) Dacă procurorul ierarhic superior, în limita competenţei sale materiale şi teritoriale, din oficiu sau la solicitare, constată în mod rezonabil că organul de urmărire penală sau procurorul cărora, conform legii, le revine efectuarea sau conducerea urmării penale nu asigură în termen rezonabil cercetarea completă, obiectivă și sub toate aspectele a circumstanţelor cauzei în vederea stabilirii adevărului, acesta dispune, printr-o ordonanţă motivată, efectuarea urmăririi penale de către un alt organ similar.”
    alineatul (7) va avea următorul cuprins:
    „(7) Procurorul General şi adjuncţii lui pot dispune, printr-o ordonanţă motivată, efectuarea urmăririi penale de către orice organ de urmărire penală în conformitate cu prevederile prezentului cod.”
    9. La articolul 313, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Plîngerea se examinează de către judecătorul de instrucţie în termen de 10 zile, cu participarea procurorului şi cu citarea persoanei care a depus plîngerea, precum și a persoanelor ale căror drepturi și libertăți pot fi afectate prin admiterea plîngerii. Neprezentarea persoanei care a depus plîngerea și/sau a persoanelor ale căror drepturi și libertăți pot fi afectate prin admiterea plîngerii nu împiedică examinarea acesteia. Procurorul este obligat să prezinte în instanţă materialele corespunzătoare. În cadrul examinării plîngerii, procurorul şi persoana care a depus plîngerea, precum și persoanele ale căror drepturi și libertăți pot fi afectate prin admiterea plîngerii dau explicaţii.”
    10. La articolul 407, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Apelul declarat de procuror poate fi retras de către acesta, cu indicarea obligatorie a motivelor retragerii.”
    Art. II. – Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225-XV din 30 mai 2003 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 130–134, art. 415), cu modificările ulterioare, se  modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 5 alineatul (2), textul „nu i se poate refuza” se substituie cu textul „nu i se va refuza”.
    2. La articolul 10 alineatul (2), textul „poate fi invocată” se substituie cu textul „va fi invocată”.
    3.  La articolul 23 alineatul (3), textul „poate dispune” se substituie cu textul „va dispune”.
    4. La articolul 52 alineatul (1), textul „sau poate fi examinată” se substituie cu textul „sau este examinată”.  
    5. La articolul 85 alineatul (4), textul „poate fi scutită de judecător (de instanţa judecătorească)” se substituie cu textul „este scutită de către judecător (de către instanţa judecătorească)”.
    6. La articolul 86, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Pînă la etapa dezbaterilor judiciare, judecătorul sau instanţa judecătorească soluţionează cererile părţilor privind amînarea sau eşalonarea plăţii taxei de stat ţinînd cont de situaţia lor materială. Dacă reclamantul nu a plătit în termen taxa de stat, instanţa scoate cererea de pe rol.”
    7. La articolul 105 alineatul (2), textul „îi poate încredinţa citația” se substituie cu textul „îi încredinţează citația”.
    8. Articolul 109:
    la alineatul (1), textul „este obligată să ordone” se substituie cu textul „este obligată să dispună”;
    la alineatul (2), textul „judecătorul poate ordona” se substituie cu textul „judecătorul va dispune”.
    9. La articolul 119 alineatul (1), textul „instanţa poate contribui” se substituie cu textul „instanţa este obligată să contribuie”, iar în final alineatul se completează cu textul „ , cu excepția cazurilor în care instanța constată că cererea de reclamare a probelor este înaintată în mod neîntemeiat și cu scopul vădit de a tergiversa examinarea pricinii sau proba reclamată este în mod vădit lipsită de pertinență”.
    10. La articolul 138 alineatul (1), textul „pot fi reclamate” se substituie cu textul „sînt reclamate”.
    11. La articolul 167 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) copiile de pe cererea de chemare în judecată şi de pe înscrisuri, certificate de către parte, pe proprie răspundere, într-un număr egal cu numărul de pîrîţi şi de intervenienţi, dacă ei nu dispun de aceste acte, plus un rînd de copii pentru instanţă. Copiile vor fi certificate de către parte pentru conformitate cu originalul. Dacă înscrisurile sînt făcute într-o limbă străină, instanţa dispune prezentarea traducerii lor în modul stabilit de lege;”.
    12. La articolul 174 alineatul (1), textul „poate lua măsuri” se substituie cu textul „dispune în aceeaşi zi aplicarea sau neaplicarea măsurilor”.
    13. La articolul 175 alineatul (2), textul „poate aplica, după caz, şi alte măsuri” se substituie cu textul „dispune, la cererea participanţilor la proces, aplicarea și a altor măsuri”.
    14. La articolul 176 alineatul (3), textul „ , după caz,” se  exclude.
    15. Articolul 177:
    la alineatul (2), textul „în termen de o zi de la depunere” se substituie cu textul „în ziua depunerii”;
    la alineatul (3), cuvîntul „încheiere” se substituie cu textul „încheiere motivată”.
    16. La articolul 180 alineatul (1), textul „din oficiu sau” se exclude.
    17. La articolul 182 alineatul (1), textul „poate cere reclamantului” se substituie cu textul „ , la solicitarea motivată a pîrîtului, cere reclamantului”.
    18. La articolul 185, alineatul (1) se completează cu litera a1) cu următorul cuprins:
    „a1) la cererea părţilor, soluţionează amînarea sau eşalonarea plăţii taxei de stat;”.
    19. La articolul 190 alineatul (2), textul „instanța poate dispune” se substituie cu textul „instanța dispune”.
    20. La articolul 191 alineatul (1), textul „Poate fi stabilit” se substituie cu textul „Judecătorul stabilește”.
    21. La articolul 204, textul „Judecătorul poate să decidă” se substituie cu textul „Judecătorul decide”.
    22. La articolul 249 alineatul (2), textul  „Instanța judecătorească poate, din oficiu sau la cererea participanților la proces, să corecteze greșelile sau omisiunile din hotărîre privitor la nume, calitate procesuală, orice alte erori materiale sau de calcul evidente.” se substituie cu textul: „La cererea participanţilor la proces sau din oficiu, instanţa judecătorească corectează greşelile sau omisiunile din hotărîre care țin de nume, calitatea procesuală, orice alte erori materiale sau de calcul evidente.”
    23. La articolul 250 alineatul (1), textul „poate, din oficiu sau la cererea participanţilor la proces, să emită” se substituie cu textul  „emite, din oficiu sau la cererea participanţilor la proces,”.
    24. La articolul 251 alineatul (1), cuvîntul „poate, la cererea participanţilor la proces sau a executorului judecătoresc, să dea explicaţii asupra dispozitivului ori să omită” se substituie cu textul „ , la cererea participanţilor la proces sau a executorului judecătoresc, dă explicaţii asupra dispozitivului ori omite”.
    25. La articolul 252, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) În funcţie de situaţia materială a părţilor sau de alte circumstanţe, instanţa emitentă, la cererea participanţilor la proces sau la propunerea executorului judecătoresc, amînă ori eşalonează executarea hotărîrii, de asemenea schimbă modul sau ordinea de executare a acesteia.”
    26. La articolul 253 alineatul (1), textul „poate, printr-o încheiere, să efectueze,” se substituie cu textul  „efectuează, printr-o încheiere,”.
    27. Articolul 435:
    a alineatul (2), textul „este în drept să dispună suspendarea” se substituie cu textul „dispune suspendarea”;
    la alineatul (8), textul „executarea hotărîrii poate fi suspendată” se substituie cu textul „executarea hotărîrii se suspendă” .
    28. La articolul 444, textul „Completul din 5 judecători poate decide invitarea unor participanți sau reprezentanți ai acestora pentru a se pronunța asupra problemelor de legalitate invocate în cererea de recurs.” se substituie cu textul: „Completul din 5 judecători decide asupra oportunității invitării participanților sau a reprezentanților acestora pentru a se pronunța cu privire la problemele de legalitate invocate în cererea de recurs.”
    Art. III. – Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3–6, art. 15), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 230, sancţiunea alineatului (3) va avea următorul cuprins:
    „se sancţionează cu amendă de la 20 la 30 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a conduce un vehicul pe un termen de un an.”
    2. La articolul 231, sancţiunea alineatului (1) va avea următorul cuprins:
    „se sancţionează cu amendă de la 30 la 50 de unităţi convenţionale.”
    3. La articolul 232, sancţiunile alineatelor (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:
    „se sancţionează cu amendă de la 5 la 10 unităţi convenţionale cu aplicarea a 2 puncte de penalizare.”
    4. La articolul 236:
    sancţiunea alineatului (1) va avea următorul cuprins:
    „se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 3 puncte de penalizare.”
    sancţiunea alineatului (2) va avea următorul cuprins:
    „se sancţionează cu amendă de la 20 la 30 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 4 puncte de penalizare.”
    sancţiunea alineatului (3) va avea următorul cuprins:
    „se sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 5 puncte de penalizare.”
    5. La articolul 238:
    sancţiunea alineatului (1) va avea următorul cuprins:
    „se sancţionează cu avertisment sau cu amendă de la 5 la 10 unităţi convenţionale.”
    sancţiunile alineatelor (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:
    „se sancţionează cu amendă de la 5 la 10 unităţi convenţionale cu aplicarea a 2 puncte de penalizare.”
    6. La articolul 242:
    sancţiunea alineatului (1) va avea următorul cuprins:
    „se sancţionează cu amendă de la 30 la 40 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 5 puncte de penalizare.”
    sancţiunea alineatului (2) va avea următorul cuprins:
    „se sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 6 puncte de penalizare.”
    7. La articolul 395, alineatul (1) se completează cu litera b1) cu următorul cuprins:
    „b1)  cauzele contravenţionale în cadrul cărora au fost dispuse măsurile procesuale de constrîngere prevăzute la art. 432 lit. a) și e);”.
    8. Articolul 442 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Conținutul Registrului de evidenţă a proceselor-verbale cu privire la contravenţii și modul de ținere a acestuia se aprobă de către Guvern și sînt obligatorii pentru toate autoritățile din care fac parte agenții constatatori.”
    9. La articolul 443 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) data (ziua, luna, anul), ora şi locul încheierii;”.
    10. Articolul 448 se completează cu alineatul (51) cu următorul cuprins:
    „(51) La examinarea contestaţiei depuse împotriva procesului-verbal cu privire la  contravenţie, instanţa de judecată:
    a) admite contestaţia şi o examinează;
    b) respinge contestaţia, indicînd temeiurile respingerii.”
    Art. IV. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.
    (2) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul:
    a) va aproba conținutul Registrului de evidenţă a proceselor-verbale cu privire la contravenţii şi regulamentul privind modul de ţinere a acestuia;
    b) va pune actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI                          Andrian CANDU

    Nr. 122. Chișinău, 2 iunie 2016.