HGC915/2016
ID intern unic:  366086
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 915
din  26.07.2016
pentru aprobarea Regulamentului privind asigurarea
respectării drepturilor de proprietate intelectuală
de către organele vamale

Publicat : 05.08.2016 în Monitorul Oficial Nr. 247-255     art Nr : 999
    În scopul implementării capitolului XII din Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către organele vamale (se anexează).
    2. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr.1715 din 27 decembrie 2002 „Cu privire la perceperea taxei pentru asistenţă vamală în domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.185-189, art.1863).

    PRIM-MINISTRU                                             Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru, 
    ministrul economiei                                           Octavian Calmîc
    Ministrul finanţelor                                            Octavian Armaşu

    Nr. 915. Chişinău, 26 iulie 2016.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.915
din 26 iulie 2016

REGULAMENTUL
privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate
intelectuală de către organele vamale
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către organele vamale (în continuare – Regulament) stabileşte condiţiile de intervenţie a organelor vamale în cazul mărfurilor susceptibile de a aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală, în care:
    1) sînt introduse sau scoase de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova;
    2) sînt declarate organelor vamale în scopul plasării lor sub un regim vamal definitiv sau suspensiv;
    3) se află sub supraveghere vamală în orice alte situaţii;
    4) nu au fost declarate la intrarea sau la ieşirea din ţară şi sînt descoperite de organele vamale în timpul efectuării controalelor vamale;
    5) au intrat în proprietatea statului prin confiscare sau prin abandon în favoarea statului.
    2. Prezentul Regulament reglementează măsurile care trebuie întreprinse de către organele vamale în cazurile în care se stabileşte că mărfurile menţionate la pct.1 din prezentul Regulament aduc atingere drepturilor de proprietate intelectuală.
    3. Prevederile prezentului Regulament nu se aplică mărfurilor care sînt obiect al dreptului de proprietate intelectuală protejat şi care au fost fabricate cu consimţămîntul titularului de drept, dar se afla fără consimţămîntul acestuia în una dintre situaţiile menţionate în pct.1 din prezentul Regulament.
    4. Prevederile prezentului Regulament nu se aplică bunurilor destinate uzului personal, deplasate peste frontiera vamală a Republicii Moldova de către persoane fizice.
II. CEREREA DE INTERVENŢIE
A ORGANULUI  VAMAL
Secţiunea 1
Depunerea şi examinarea cererii
de intervenţie a organului vamal

    5. Cererea de intervenţie a organului vamal se depune de către titularul dreptului de proprietate intelectuală la Serviciul Vamal.
    6.  Cererea de intervenţie a organului vamal se depune la Serviciul Vamal în formă scrisă sau în formă electronică, cu aplicarea semnăturii electronice.
    7. Cererea de intervenţie a organului vamal se completează în două exemplare, conform modelului stabilit în anexa nr. 1 la prezentul Regulament: un exemplar pentru Serviciul Vamal, marcat cu cifra „1”, şi un exemplar pentru depunător, marcat cu cifra „2”.
    8. Cererea de intervenţie a organului vamal se completează conform Instrucţiunii de completare aprobate de Serviciul Vamal.
    9. Documentele anexate la cererea de intervenţie, inclusiv actele în limbi străine, se traduc și se depun în limba de stat şi fac parte integrantă din aceasta.
    10. Originalul cererii de intervenţie şi al documentelor anexate la aceasta trebuie să conţină semnătura şi ştampila titularului de drept.
    11. La cererea de intervenţie se anexează în mod obligatoriu următoarele documente:
    1) declaraţia titularului de drept, conform modelului anexei nr.2 la prezentul Regulament;
    2) dovada că este titularul dreptului de proprietate intelectuală.
    12. Declaraţia prevăzută la pct. 11 lit.a) din prezentul Regulament se completează şi se semnează de către titularul de drept sau persoana autorizată şi va avea un termen de valabilitate echivalent cu termenul de protecţie acordat.
    13. Serviciul Vamal este în drept să solicite informaţii cu referire la dreptul de proprietate intelectuală pentru care a fost depusă cererea de intervenţie, precum şi la locul de fabricaţie sau de producţie, reţeaua de distribuţie ori numele licenţiaţilor, consimţămîntul producătorilor şi alte informaţii cu referire la dreptul de proprietate intelectuală, în limitele prevederilor art. 3021 din Codul vamal al Republicii Moldova.
    14. În cazul în care cererea nu conţine informaţiile enumerate în art. 3021 din Codul vamal al Republicii Moldova, Serviciul Vamal poate respinge cererea de intervenţie vamală. În acest caz, Serviciul Vamal îşi motivează decizia, precum şi anexează informaţii privind procedura de revizuire. Cererea de intervenţie vamală depusă repetat va fi acceptată numai în cazul în care aceasta va fi completată corespunzător.
    15. Titularul de drept, cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea perioadei de intervenţie vamală, este în drept să depună la Serviciul Vamal o cerere scrisă, prin care să solicite prelungirea acesteia.
    16. Cererea trebuie să cuprindă datele de identificare ale titularului dreptului şi ale cererii de intervenţie pentru care se solicită prelungirea, precum şi menţiuni privind modificarea informaţiilor cuprinse în cererea de intervenţie.
    17. Titularul de drept este obligat, în termen de 15 zile, să informeze Serviciul Vamal despre modificările apărute.
Secţiunea a 2-a
Acceptarea cererii de intervenţie
    18. În termen de 30 de zile de la primirea cererii de intervenţie, Serviciul Vamal notifică în scris titularului acceptarea ori respingerea cererii sau faptul că ea face obiectul unor examinări sau necesitatea prezentării unor informaţii suplimentare.
    19. Dacă cererea de intervenţie este acceptată, Serviciul Vamal stabileşte perioada în decursul căreia organele vamale trebuie să intervină. Perioada de timp stabilită nu poate depăşi un an.
    20. Decizia de acceptare a cererii de intervenţie a titularului este comunicată imediat solicitantului, precum şi birourilor vamale, în baza unei dispoziţii emise de Serviciul Vamal cu privire la aplicarea de măsuri la frontieră pentru protecţia proprietăţii intelectuale.
III. CONDIŢII ÎN CARE SE EFECTUEAZĂ
INTERVENŢIA ORGANULUI VAMAL
Secţiunea 1
Măsuri prealabile depunerii  unei cereri
de intervenţie a organului vamal
    21. În cazul în care nu este depusă cererea de intervenţie sau pînă la acceptarea acesteia, organul vamal poate suspenda operaţiunea de vămuire şi/sau să reţină, pentru un termen de 4 zile lucrătoare, mărfurile aflate în una dintre situaţiile prevăzute la art.301 din Codul vamal al Republicii Moldova, dacă are temeiuri suficiente de a considera că aceste mărfuri aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală.
    22. Organul vamal notifică titularului de drept şi declarantului/ destinatarului mărfurilor, dacă aceştia din urmă sînt cunoscuţi, măsura aplicată, conform modelului prevăzut în anexele nr.4 şi 5 la prezentul Regulament.
    23. Termenul de 4 zile lucrătoare începe să curgă de la data la care titularul de drept a primit notificarea.
    24. Declaraţia prevăzută la art. 3021 alin. (4) lit. a) din Codul vamal al Republicii Moldova se semnează de către titularul de drept sau persoana împuternicită corespunzător, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul Regulament, şi va avea un termen de valabilitate echivalent cu termenul de acordare a protecţiei.
Secţiunea a 2-a
Intervenţia organului vamal în cazul cererii
de intervenţie acceptate
    25. În cazul prevăzut la pct. 21 din prezentul Regulament, organul vamal poate solicita informaţii referitor la dreptul protejat titularului de drept pînă la notificarea acestuia despre o posibilă încălcare a unui drept de proprietate intelectuală.
    26. În baza cererii de intervenţie, organul vamal este în drept să suspende operaţiunea de vămuire şi/sau să reţină, pentru un termen de 10 zile lucrătoare, mărfurile susceptibile de a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală, acestea fiind plasate în regim de antrepozit vamal din contul şi pe seama declarantului.
    27. Organul vamal, în urma emiterii deciziei de reţinere a mărfurilor susceptibile de a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală sau suspendare a operaţiunii de vămuire, notifică aceasta titularului de drept, conform modelului din anexa nr.4 la prezentul Regulament, şi declarantului/destinatarului mărfurilor, conform modelului din anexa nr.5 la prezentul Regulament.
    28. Dacă organul vamal suspendă operaţiunea de vămuire şi/sau reţine mărfurile în condiţiile prevăzute la art. 302 din Codul  vamal al Republicii Moldova şi există o cerere de intervenţie acceptată înainte de expirarea termenului de 4 zile lucrătoare, termenul de 10 zile lucrătoare prevăzut la art. 304 alin. (2) lit. a) şi alin. (7) din Codul vamal al Republicii Moldova curge din ziua următoare celei în care cererea de intervenţie a fost acceptată.
    29. Titularul de drept informează în scris organul vamal, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării prevăzute la pct. 27 din prezentul Regulament sau de 3 zile lucrătoare în cazul mărfurilor perisabile, dacă mărfurile reţinute aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală.
    30. În cazuri întemeiate şi la cererea scrisă a titularului de drept, termenul stipulat în pct.29 din prezentul Regulament poate fi prelungit cu cel mult 10 zile lucrătoare, cu excepţia mărfurilor perisabile.
    31. La calculul numărului zilelor lucrătoare prevăzute la art. 302 şi 304 din Codul vamal al Republicii Moldova nu se include ziua în care a fost primită notificarea.
    32. La decizia de reţinere a mărfurilor susceptibile de a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală şi/sau de suspendare a operaţiunii de vămuire, se va întocmi un act de control fizic al bunurilor şi un proces-verbal de reţinere a mărfurilor şi obiectelor aflate sub control vamal, care se păstrează sub supraveghere vamală conform prevederilor art.304 alin.(51) din Codul  vamal al Republicii Moldova.
    33. Dacă o declaraţie vamală se referă atît la mărfurile susceptibile de a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuala, cît şi la mărfurile care nu se află în această situaţie, se vor întreprinde următoarele acţiuni:
    1)  organul vamal invalidează declaraţia vamală depusă iniţial;
    2) pentru mărfurile care nu sînt susceptibile de a încălca un drept de proprietate intelectuală, declarantul depune o declaraţie vamala modificată;
    3) pentru mărfurile care sînt susceptibile de a încălca un drept de proprietate intelectuală, declarantul depune o declaraţie vamală de antrepozit vamal sau declaraţie sumară pentru plasarea acestora în depozit provizoriu, pe cheltuiala acestuia. Din momentul în care organul vamal primeşte notificarea că produsele reţinute sînt contrafăcute, toate cheltuielile aferente depozitării mărfurilor sînt suportate de către titularul de drept.
    34. Biroul vamal, în cel mult 24 de ore, informează în scris Serviciul Vamal despre măsurile întreprinse, conform modelului din anexa nr. 3 la prezentul Regulament, şi transmite copii ale documentelor pe care le deţine în legătura cu mărfurile reţinute.
    35. Biroul vamal notifică, în termen de 24 de ore, titularului de drept şi declarantului/deţinătorului/destinatarului mărfurilor măsurile întreprinse de către postul vamal, conform modelelor din anexele nr. 3 şi 4 la prezentul Regulament.
    36. Corespondenţa prevăzută în capitolul XII din Codul vamal al Republicii Moldova, referitoare la fiecare reţinere şi/sau suspendare a operaţiunii de vămuire, se transmite de către titularul de drept Serviciului Vamal şi/sau biroului vamal de la care a primit notificarea, cu excepţia cererii de intervenţie.
    37. Acordul prevăzut la art. 304 alin. (2) lit. b) din Codul vamal al Republicii Moldova se transmite imediat către biroul vamal şi Serviciul Vamal.
    38. Dacă, în termen de 10 zile lucrătoare, declarantul/destinatarul/ deţinătorul mărfurilor contestă măsurile de reţinere a mărfurilor şi/sau suspendarea operaţiunii de vămuire ori se opune distrugerii mărfurilor, organul vamal informează titularul de drept în acest sens.
    39. Dacă, în termen de 10 zile lucrătoare, titularul de drept va acţiona în instanţa de judecată, organul vamal reţine mărfurile pînă la data la care hotărîrea judecătorească rămîne definitivă şi irevocabilă.
    40. Dacă, în termen de 10 zile lucrătoare, titularul de drept nu acţionează în judecată declarantul/destinatarul mărfurilor, organul vamal dispune eliberarea mărfurilor şi/sau acordarea liberului de vamă, conform prevederilor Codului vamal al Republicii Moldova.
    41. Termenul de 10 zile lucrătoare stipulat în pct. 38-40 din prezentul Regulament, curge de la data în care titularul de drept a primit de la organul vamal copia contestării măsurii de reţinere a mărfurilor şi/sau suspendării operaţiunii de vămuire, depusă de către declarantul/destinatarul mărfurilor.
    42. În cazul mărfurilor prevăzute la art. 301 alin.(1) lit. e) din Codul vamal al Republicii Moldova care au intrat în proprietatea de stat prin confiscare sau abandon în favoarea statului, organul vamal notifică numai titularul de drept, conform modelului din anexa nr. 3 la prezentul Regulament.
    43. La examinarea mărfurilor, Biroul vamal poate permite prelevarea de probe conform procedurii stabilite de Serviciul Vamal, iar la cererea expresă a titularului de drept, le poate înmîna sau transmite acestuia din urmă exclusiv pentru a fi analizate şi pentru a facilita continuarea procedurii, în cazul în care circumstanţele permit acest lucru şi/sau probele trebuie restituite imediat după finalizarea analizei tehnice şi dacă este posibil înainte de acordarea liberului de vamă sau de anularea măsurii de reţinere a mărfurilor.
    44. Prelevarea de eşantioane se efectuează în condiţiile prevăzute de reglementările vamale.
    45. Eşantioanele pot fi utilizate de către Serviciul Vamal ca material de instruire a colaboratorilor vamali şi/sau plasate în Muzeul produselor contrafăcute, amplasat în incinta Centrului de instruire al Serviciului Vamal.
IV. DISPOZIŢII APLICABILE MĂRFURILOR CARE
ADUC ATINGERE UNUI DREPT DE PROPRIETATE
 INTELECTUALĂ

    46. Mărfurile care aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală nu pot fi:
    1) introduse pe teritoriul vamal al Republicii Moldova;
    2) scoase de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova;
    3) exportate;
    4) reexportate;
    5) plasate sub un regim vamal suspensiv;
    6) plasate în zonă economică liberă.
    47. Pentru mărfurile care aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală vor fi aplicate măsurile prevăzute la art. 305 alin. (2) din Codul vamal al Republicii Moldova.
    48. Aplicarea măsurilor prevăzute la pct.46 din prezentul Regulament nu exclude valorificarea de către titular a drepturilor sale pe cale judiciară.
    49. Ca urmare a aplicării măsurilor de protecţie conform art.304 din Codul vamal al Republicii Moldova, titularul de drept este obligat să distrugă mărfurile contrafăcute în decurs de 3 luni calendaristice. Termenul dat începe să curgă de la data constatării că mărfurile reţinute aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală.
    50. Pentru a plasa mărfuri contrafăcute sub destinaţia vamală „distrugere”, importatorul depune la organul vamal, declaraţie vamală, iar cheltuielile de distrugere sau alte cheltuieli aferente ori similare sînt puse în sarcina titularului de drepturi.
    51. Responsabilitatea pentru respectarea prevederilor legislaţiei naţionale cu privire la ocrotirea mediului înconjurător o poartă titularul de drept.
    52. Distrugerea se poate efectua prin următoarele metode: termice, chimice, mecanice sau prin alte procedee, care pot fi utilizate concomitent sau succesiv, conform prevederilor legale.
    53. Organul vamal este în drept să refuze plasarea mărfurilor în destinaţia vamală „distrugere” în cazul în care:
    1) distrugerea lor poate cauza prejudiciu oamenilor şi mediului înconjurător;
    2) organul vamal nu are posibilitate să controleze dacă mărfurile au fost realmente distruse;
    3) distrugerea comportă cheltuieli din partea statului.
    54. Distrugerea mărfurilor se efectuează cu participarea colaboratorului postului vamal căruia îi este repartizată declaraţia vamală respectivă, titularului de drept, declarantului/destinatarului mărfurilor sau reprezentatului acestuia şi altor participanţi, după necesitate.
    55. După distrugerea mărfurilor contrafăcute, se întocmeşte un act de distrugere a acestora, conform modelului stabilit de Serviciul Vamal.
    56. Actul de distrugere a mărfurilor contrafăcute este semnat de:
    1) colaboratorii vamali care au supravegheat procesul de distrugere a mărfurilor;
    2) titularul de drept;
    3) reprezentantul organului de stat în domeniul ocrotirii mediului înconjurător, reprezentantul organului sanitaro-epidemiologic sau reprezentanţii altor organe de stat, dacă natura mărfurilor supuse distrugerii impune prezenţa lor;
    4) alte persoane care au participat la procesul de distrugere a mărfurilor.
    57. Actul de distrugere se anexează la exemplarul declaraţiei vamale, care se păstrează la postul vamal respectiv.
    58. Biroul vamal va transmite Serviciului Vamal copiile actelor de distrugere a mărfurilor.
    59. Mărfurile contrafăcute pot fi predate cu titlu gratuit unor instituţii publice, inclusiv din sistemul protecţiei sociale, unor asociaţii obşteşti ori fundaţii cu caracter umanitar, unor asociaţii ori cluburi sportive, instituţii de învăţămînt de stat, unor persoane fizice care au avut de suferit de pe urma calamităţilor naturale.
    60. Predarea cu titlu gratuit este aplicabilă dacă sînt întrunite cumulativ următoarele condiţii:
    a) există acordul scris al titularului dreptului de proprietate intelectuală;
    b) mărfurile sînt apte pentru consumul sau uzul persoanelor;
    c) este depusă declaraţia beneficiarului mărfurilor preluate, conform anexei nr.6 la  prezentul Regulament.
    61. Prin declaraţia depusă, beneficiarul îşi va asuma pe propria răspundere responsabilitatea de a nu comercializa mărfurile preluate.
    62. Predarea cu titlu gratuit a mărfurilor contrafăcute nu este supusă încasării drepturilor de import.
    63. În cazul predării cu titlu gratuit a mărfurilor contrafăcute, se întocmeşte un act de predare-primire a acestora, conform modelului din anexa nr.7 la prezentul Regulament.
    64. Actul de predare-primire a mărfurilor contrafăcute este semnat de:
    1) colaboratorii vamali care au supravegheat acţiunea de predare-primire a mărfurilor;
    2) titularul de drept;
    3) beneficiarul mărfurilor preluate;
    4) alte persoane care au participat la procesul de distrugere a mărfurilor.
    65. Actul de predare-primire a mărfurilor contrafăcute se păstrează de către Serviciul Vamal, conform legislaţiei Republicii Moldova.
    66. Procedura de distrugere a mărfurilor care fac obiectul unor livrări mici, precum și răspunderea organelor vamale și a titularului de drept sînt prevăzute la art. 3051 și 307 din Codul vamal al Republicii Moldova.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5

    anexa nr.6

    anexa nr.7