HGC920/2016
ID intern unic:  366091
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 920
din  27.07.2016
privind completarea Hotărîrii Guvernului nr.845
din 18 decembrie 2009
Publicat : 05.08.2016 în Monitorul Oficial Nr. 247-255     art Nr : 1004
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Hotărîrea Guvernului nr.845 din 18 decembrie 2009 „Cu privire la oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.189-190, art.923), cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1) punctul 1 din hotărîre se completează în final cu un alineat nou cu următorul cuprins:
    „Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Colegiului consultativ, constituit în unitatea administrativ-teritorială de nivelul al doilea, conform anexei nr.31”;
    2) hotărîrea se completează cu anexa nr.31 cu următorul cuprins:
 „Anexa nr.31
la Hotărîrea Guvernului
nr.845 din 18 decembrie 2009

REGULAMENT
cu privire la organizarea şi funcţionarea Colegiului consultativ,
constituit în unitatea administrativ-teritorială de nivelul al doilea
I. Dispoziţii generale
    1. Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Colegiului consultativ, constituit în unitatea administrativ-teritorială de nivelul al doilea (în continuare – Colegiu), reglementează componenţa, atribuţiile, drepturile şi obligaţiile Colegiului, precum şi modul de organizare a activităţii acestuia.
    2. Colegiul este un organ consultativ instituit de către şeful oficiului teritorial al Cancelariei de Stat (reprezentantul Guvernului în teritoriu), în realizarea atribuţiilor de coordonare generală a activităţii serviciilor publice desconcentrate ale ministerelor şi altor autorităţi administrative centrale din teritoriul administrat.
II. Componenţa Colegiului
    3. Colegiul are următoarea componenţă:
    a) şeful oficiului teritorial al Cancelariei de Stat (reprezentantul Guvernului în teritoriu), în calitate de preşedinte;
    b) şeful adjunct al oficiului teritorial al Cancelariei de Stat, responsabil de coordonarea generală a activităţii serviciilor publice desconcentrate din unitatea administrativ-teritorială de nivelul al doilea în care se constituie Colegiul;
    c) conducătorii serviciilor publice desconcentrate organizate în unitatea administrativ-teritorială de nivelul al doilea în care se constituie Colegiul.
    4. Componenţa nominală a Colegiului se aprobă prin ordin al secretarului general al Guvernului, la propunerea şefului oficiului teritorial al Cancelariei de Stat.
    5. Orice schimbare intervenită la nivelul conducătorilor serviciilor publice desconcentrate organizate în unitatea administrativ-teritorială de nivelul al doilea în care s-a constituit Colegiul conduce la modificarea corespunzătoare a componenţei Colegiului, fără emiterea unui nou ordin.
III. Atribuţiile Colegiului
    6. Atribuţiile Colegiului urmăresc armonizarea activităţii serviciilor publice desconcentrate organizate în unitatea administrativ-teritorială de nivelul al doilea şi implementarea programelor, politicilor, strategiilor şi planurilor de acţiuni ale Guvernului în unitatea administrativ-teritorială respectivă sau în localităţile acesteia.
    7. În cadrul şedinţelor de lucru, membrii Colegiului raportează şi analizează gradul de implementare a programelor, politicilor, strategiilor şi planurilor de acţiuni în unitatea administrativ-teritorială de nivelul al doilea şi în localităţile acesteia, nevoile şi dificultăţile cu care se confruntă serviciile publice desconcentrate, propunînd măsuri în vederea îmbunătăţirii activităţii lor.
    8. Colegiul îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
    a) analizează activitatea serviciilor publice desconcentrate şi propune măsuri în vederea îmbunătăţirii acesteia;
    b) stabileşte domeniile şi sectoarele în care este necesară sau se poate realiza cu eficienţă acţiunea coordonată a mai multe servicii publice desconcentrate;
    c) stabileşte măsurile necesare implementării programelor, politicilor, strategiilor şi planurilor de acţiuni adoptate la nivel naţional;
    d) coordonează măsurile comune ale serviciilor publice desconcentrate în vederea soluţionării unor situaţii deosebite.
IV. Funcţionarea Colegiului
    9. Colegiul este prezidat de şeful oficiului teritorial al Cancelariei de Stat (reprezentantul Guvernului în teritoriu).
    În lipsa şefului oficiului teritorial al Cancelariei de Stat, şedinţele Colegiului vor fi prezidate de către şeful adjunct al oficiului teritorial al Cancelariei de Stat, responsabil de coordonarea generală a activităţii serviciilor publice desconcentrate din unitatea administrativ-teritorială de nivelul al doilea în care  s-a constituit Colegiul.
    10. Colegiul se convoacă de către şeful oficiului teritorial al Cancelariei de Stat (reprezentantul Guvernului în teritoriu) în şedinţe ordinare o dată în lună şi în şedinţe extraordinare ori de cîte ori este necesar.
    11. Colegiul îşi desfăşoară activitatea în plen, în prezenţa majorităţii membrilor acestuia.
    În afara membrilor de drept ai Colegiului, la lucrări pot fi invitate alte persoane a căror prezenţă este considerată necesară.
    Persoanele care participă la şedinţele Colegiului în calitate de invitaţi nu au drept de vot.
    12. Membrii Colegiului, precum şi alţi invitaţi la şedinţele acestuia sînt convocaţi individual de către şeful oficiului teritorial al Cancelariei de Stat (reprezentantul Guvernului în teritoriu), în formă scrisă, cu cel puţin 3 zile înainte de data desfăşurării şedinţei.
    Documentul de convocare trebuie să cuprindă data, ora, locul unde se desfăşoară şedinţa, ordinea de zi şi lista participanţilor.
    În mod excepţional, la propunerea membrilor Colegiului, pe ordinea de zi  pot fi incluse probleme apărute ulterior convocării Colegiului, cu acordul membrilor acestuia.
    13. Membrii Colegiului sînt obligaţi să participe personal la şedinţe.
    Membrul Colegiului, în caz de absenţă temeinic motivată, trebuie să împuternicească o persoană din cadrul instituţiei care să îl reprezinte la lucrările Colegiului, comunicînd şefului oficiului teritorial al Cancelariei de Stat, în formă scrisă, numele înlocuitorului său şi funcţia deţinută de acesta.
    14. Activitatea Colegiului este organizată de secretariatul Colegiului, care este asigurat de către oficiul teritorial al Cancelariei de Stat şi care îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) redactează proiectul ordinii de zi;
    b) convoacă în şedinţă membrii Colegiului;
    c) primeşte rapoarte, informaţii, analize şi sinteze, alte materiale necesare desfăşurării şedinţelor;
    d) sistematizează informaţia şi întocmeşte mapa pentru fiecare şedinţă, multiplică materialele respective;
    e) întocmeşte procesele-verbale ale şedinţelor Colegiului;
    f) pe baza celor decise în cadrul şedinţei, redactează hotărîrile Colegiului;
    g) după semnare, aduce la cunoştinţa persoanelor/instituţiilor/autorităţilor interesate hotărîrile Colegiului;
    h) monitorizează îndeplinirea hotărîrilor Colegiului;
    i) remite Cancelariei de Stat hotărîrile Colegiului, în termen 10 zile după semnarea lor, cu titlu de informare;
    j) asigură arhivarea documentelor, întocmind dosare care vor conţine procesul-verbal al şedinţei şi materialele corespunzătoare care au fost dezbătute.
    15. Documentele ce fac obiectul ordinii de zi (referate, rapoarte, informaţii etc.) se elaborează într-o manieră sintetică, astfel încît să reflecte concret şi concis problemele care vor fi dezbătute.
    În procesul elaborării documentaţiilor respective, serviciile publice desconcentrate vor conlucra cu secretariatul Colegiului.
    Lucrările elaborate şi propuse a fi luate în discuţie în cadrul şedinţei Colegiului se vor depune la secretariatul colegiului.
    Materialele vor fi însoţite de propuneri ce urmează a fi cuprinse în proiectul de hotărîre a Colegiului referitoare la domeniul analizat.
    În timpul şedinţelor pot fi formulate propuneri și obiecţii, care sînt acceptate sau respinse prin votul majorităţii membrilor prezenţi.
    16. Procesul-verbal al şedinţei Colegiului cuprinde dezbaterile care au avut loc, propunerile şi obiecţiile expuse în cadrul şedinţelor şi rezultatele votului pe marginea acestora şi este semnat de către şeful Oficiului sau, după caz, de către şeful adjunct care a condus şedinţa.
    17. În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Colegiul adoptă hotărîri cu caracter de recomandare.
    Hotărîrile se adoptă prin vot deschis, cu majoritatea simplă a voturilor membrilor prezenţi.
    Hotărîrile Colegiului se semnează de către şeful oficiului teritorial sau, după caz, de către şeful adjunct care a condus şedinţa.
    După semnare, hotărîrile Colegiului se aduc la cunoştinţa persoanelor/ instituţiilor/autorităţilor interesate.
    Hotărîrile de interes public general se aduc la cunoştinţă prin orice mijloace de informare în masă.
V. Drepturile şi obligaţiile membrilor Colegiului
    18. Membrii Colegiului au următoarele drepturi:
    a) să participe la dezbateri şi la alte activităţi ale Colegiului;
    b) să formuleze propuneri, amendamente, obiecţii;
    c) să participe la vot pentru adoptarea hotărîrilor;
    d) să solicite consemnarea în procesul-verbal al şedinţei a punctului de vedere exprimat.
    19. Membrii Colegiului au următoarele obligaţii:
    a) să transmită secretariatului Colegiului materiale ce urmează a fi prezentate în ședință cu cel puţin 5 zile înainte de data acesteia, atît în format electronic, cît şi pe suport de hîrtie;
    b) să întreprindă acţiuni în contextul hotărîrilor adoptate de Colegiu;
    c) să formuleze propuneri pentru temele de dezbatere din cadrul şedinţelor Colegiului, în fiecare an, în luna decembrie, în vederea întocmirii Planului de activităţi pentru anul următor;
    d) să conlucreze pentru buna desfăşurare a şedinţelor şi să respecte drepturile participanţilor;
    e) să comunice imediat secretariatului Colegiului orice schimbare care intervine la nivelul structurii de conducere, date de contact ale instituţiei/autorităţii pe care o reprezintă;
    f) să respecte prevederile prezentului Regulament.
    20. În cazul în care membrii Colegiului absentează în mod repetat nemotivat de la şedinţe, nu îndeplinesc sarcinile stabilite în hotărîrile Colegiului, şeful oficiului teritorial (reprezentantul Guvernului în teritoriu) sesizează conducerea ministerului/altei autorităţi administrative centrale pentru dispunerea măsurilor disciplinare corespunzătoare.”

    PRIM-MINISTRU                                                            Pavel FILIP

    Nr. 920. Chişinău, 27 iulie 2016.