HGC942/2016
ID intern unic:  366108
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 942
din  29.07.2016
privind modificarea şi completarea Hotărîrii
Guvernului nr.188 din 3 aprilie 2012

Publicat : 05.08.2016 în Monitorul Oficial Nr. 247-255     art Nr : 1021
    În temeiul art. 18 şi art. 22 pct. 3) lit. a) şi e) din Legea nr. 467-XV din 21 noiembrie 2003 cu privire la informatizare şi resursele informaţionale de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.6-12, art. 44), cu modificările ulterioare, art. II din Legea nr. 105 din 12 iunie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.178-184, art. 417), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Hotărîrea Guvernului nr.188 din 3 aprilie 2012 „Privind paginile oficiale ale autorităţilor administraţiei publice în reţeaua Internet” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 70-71, art. 227)  se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) punctul 3 din hotărîre va avea următorul cuprins:
    „3. Se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întîi şi nivelul al doilea, precum şi instituţiilor publice în care acestea au calitatea de fondator şi instituţiilor publice autonome, crearea sau aducerea în corespundere cu prevederile prezentei hotărîri a paginilor lor oficiale în reţeaua Internet.”;
    2) punctul 15 din Regulamentul cu privire la paginile oficiale ale autorităţilor administraţiei publice în reţeaua Internet:
    subpunctul 3) se abrogă;
     subpunctul 6):
    litera c) va avea următorul cuprins:
    "c) datele de contact ale persoanelor responsabile de proiectele de decizie, inclusiv de recepţionarea şi examinarea recomandărilor parvenite asupra acestor proiecte (numele şi prenumele, numărul de telefon, adresa electronică)”; 
    se completează cu literele e1) şi e2) cu următorul cuprins:
    "e1) motivul pentru care nu se consideră necesară organizarea consultărilor publice;
    e2)  anunţul privind retragerea unui proiect de decizie din procesul de elaborare”;
    se completează cu subpunctele 201) şi 202) cu următorul cuprins:
    „201) date privind achiziţiile publice, care vor cuprinde planul anual de achiziţii, anunţuri de intenţie, rezultate şi alte informaţii de interes public relevante domeniului;
    202) modulul anticorupţie (persoană responsabilă, plan de integritate, raport cu privire la implementarea Planului de integritate, raport privind implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie, informaţia privind deschiderea liniilor telefonice specializate anticorupţie şi/sau de informare, precum şi alte informaţii de interes public relevante domeniului)”.

    PRIM-MINISTRU                                                 Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul tehnologiei informaţiei
    şi comunicaţiilor                                                     Vasile Botnari

    Nr. 942. Chişinău, 29 iulie 2016.