LPC177/2016
ID intern unic:  366190
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 177
din  21.07.2016
pentru modificarea și completarea unor acte legislative
Publicat : 12.08.2016 în Monitorul Oficial Nr. 256-264     art Nr : 561
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 837-XIII din 17 mai 1996 cu privire la asociaţiile obşteşti (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 153–156 BIS), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2 alineatul (41), după textul „Organizațiile necomerciale” se introduce textul „cu statut”.
    2. La articolul 301 alineatul (4), litera c) se abrogă.
    3. La articolul 31, alineatul (111) se abrogă.
    4. Articolul 311 alineatul (1):
    litera d) va avea următorul cuprins:
    „d) inițiază procedura de retragere a certificatului de utilitate publică dacă asociația obștească nu corespunde condițiilor de atribuire a statutului de utilitate publică sau dacă documentele prezentate conțin informații false;”
    la litera e1), după textul „a organizațiilor necomerciale” se introduce textul „cu statut”;
    litera j) va avea următorul cuprins:
    „j) publică pe pagina web oficială a Ministerului Justiţiei lista actualizată a organizaţiilor necomerciale cu statut de utilitate publică.”
    5. La articolul 322, alineatul (3) se abrogă.
    6. La articolul 325 alineatul (2), litera e1) se abrogă.
    7. Articolul 333 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 333. Desemnarea procentuală și utilizarea
                             mijloacelor financiare obținute în urma
                             acesteia
    (1) Au dreptul de a beneficia de mecanismul de desemnare procentuală asociațiile obștești, fundațiile și instituțiile private care întrunesc cumulativ următoarele condiții:
    a) desfășoară activități de utilitate publică în conformitate cu art. 30;
    b) activează timp de cel puțin un an pînă la solicitarea înregistrării în lista beneficiarilor desemnării procentuale;
    c) nu au datorii la bugetul public național pentru perioadele fiscale anterioare.
    (2) Cererea de participare la mecanismul de desemnare procentuală se depune la Ministerul Justiției în modul stabilit de Guvern.
    (3) Mijloacele financiare obținute în urma desemnării procentuale pot fi utilizate pentru:
    a) susținerea activităților prevăzute la art. 30, într-un termen ce nu depășește două perioade fiscale după perioada fiscală în care a fost efectuată desemnarea, sumele neutilizate în acest termen restituindu-se la buget;
    b) acoperirea cheltuielilor administrative de 50% dacă suma obținută este de pînă la 50 000 de lei, de 40% dacă suma este mai mare de 50 000 și nu depășește 100 000 de lei; de 30% dacă suma este mai mare de 100 000 și nu depășește 500 000 de lei; de 25% dacă suma este mai mare de 500 000 de lei.
    (4) Asociațiile obștești, fundațiile și instituțiile private care au beneficiat de desemnări procentuale vor prezenta rapoarte de utilizare a mijloacelor financiare obținute în urma desemnării procentuale, în modul stabilit de Guvern.”
    8. Articolul 334 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 334. Răspunderea pentru utilizarea
                            neconformă sau pentru neraportarea
                            utilizării mijloacelor financiare
                            obținute în urma desemnării procentuale
    (1) Asociațiile obștești, fundațiile, instituțiile private și persoanele cu funcții de răspundere din cadrul acestora care încalcă prevederile legale privind utilizarea mijloacelor financiare obținute în urma desemnării procentuale și nu raportează utilizarea acestor sume poartă răspundere în conformitate cu legislația și restituie la buget suma utilizată contrar legislației sau neraportată.
    (2) Asociațiile obștești, fundațiile, instituțiile private care încalcă prevederile legale privind utilizarea mijloacelor financiare obținute în urma desemnării procentuale sau nu raportează utilizarea acestora vor fi excluse de la participare la desemnarea procentuală pentru o durată de doi ani, cu publicarea listei pe pagina web oficială a Ministerului Justiției.”
    Art. II. – Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 8 alineatul (1), litera d) va avea următorul cuprins:
    „d) să direcţioneze anual un cuantum procentual de 2% din suma impozitului pe venit calculat anual la buget către beneficiarii desemnării procentuale potrivit art.152 dacă nu are datorii la impozitul pe venit pentru perioadele fiscale anterioare;”.
    2. Articolul 12, punctul 15) va avea următorul cuprins:
    „15) Desemnare procentuală – proces în care contribuabilii direcţionează un cuantum procentual de 2% din suma impozitului pe venit calculat anual la buget către beneficiarii desemnării procentuale conform art.152.”
    3. Articolul 152 va avea următorul cuprins:
     „Articolul 152. Desemnarea procentuală
    (1) Contribuabilul persoană fizică rezidentă care nu are datorii la impozitul pe venit pentru perioadele fiscale anterioare este în drept de a desemna un cuantum procentual de 2% din suma impozitului pe venit calculat anual la buget către unul dintre beneficiarii indicați la alin. (4).
    (2) Desemnarea procentuală se efectuează începînd cu 1 ianuarie al anului următor anului fiscal pentru care se face desemnarea procentuală pînă la data-limită de prezentare a declaraţiei cu privire la impozitul pe venit, în modul stabilit de Guvern.
    (3) Beneficiarii desemnării procentuale sînt:
    a) asociațiile obștești, fundațiile și instituțiile private înregistrate în Republica Moldova care desfășoară activități de utilitate publică în conformitate cu art. 30 al Legii cu privire la asociațiile obștești, cu condiția că acestea își desfășoară activitatea timp de cel puțin un an pînă la solicitarea înregistrării în lista menționată la alin. (4) și nu au datorii la bugetul public național pentru perioadele fiscale anterioare;
    b) cultele religioase și părțile componente ale acestora înregistrate în Republica Moldova care desfășoară activități sociale, morale, culturale sau de caritate, cu condiția că acestea își desfășoară activitatea timp de cel puțin un an pînă la solicitarea înregistrării în lista menționată la alin. (4) și nu au datorii la bugetul public național pentru perioadele fiscale anterioare.
    (4) Lista beneficiarilor în drept să participe la desemnarea procentuală se stabileşte anual  de Ministerul Justiţiei şi se publică pe pagina web oficială a acestuia pînă la data de 31 decembrie a anului pentru care se face desemnarea, conform modului stabilit de Guvern.
    (5) Mijloacele financiare obţinute în urma desemnării procentuale se vor utiliza în scopurile stabilite de legislaţia în vigoare.
    (6) Mecanismul de desemnare procentuală şi de transfer al desemnărilor procentuale către beneficiari, precum şi de control al utilizării acestor sume, se stabileşte de Guvern.
    (7) Beneficiarii desemnării procentuale poartă răspundere potrivit legii pentru neraportarea utilizării sumelor obținute în urma desemnării procentuale și pentru utilizarea contrar destinației a acestor sume. Sumele neraportate și utilizate contrar destinației se restituie la buget.”
    4. La articolul 20 litera z13 ), textul „de utilitate publică” se exclude.
    5. La articolul 88, alineatul (11) se abrogă.
    Art. III. – Legea nr. 125-XVI din 11 mai 2007 privind libertatea de conştiinţă, de gîndire şi de religie (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 127–130, art. 546), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 43, alineatul (4) se abrogă.
    2. Articolul 431 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 431. Desemnarea procentuală
    (1) Au dreptul de a beneficia de mecanismul de desemnare procentuală cultele religioase și părțile componente ale acestora care întrunesc cumulativ următoarele condiții:
    a) desfășoară activități sociale, morale, culturale sau de caritate;
    b) activează timp de cel puțin un an pînă la solicitarea înregistrării în lista beneficiarilor desemnării procentuale;
    c) nu au datorii la bugetul public național pentru perioadele fiscale anterioare.
    (2) Cererea de participare la mecanismul de desemnare procentuală se depune la Ministerul Justiției în modul stabilit de Guvern.
    (3) Mijloacele financiare obținute în urma desemnării procentuale pot fi utilizate:
    a) în scopul susținerii activităților sociale, morale, culturale sau de caritate, într-un termen ce nu depășește două perioade fiscale după perioada fiscală în care a fost efectuată desemnarea. Sumele neutilizate în acest termen se restituie la buget;
    b) pentru acoperirea cheltuielilor administrative în mărime de 50% dacă suma obținută este de pînă la 50 000 de lei, de 40% dacă suma este mai mare de 50 000 și nu depășește
100 000 de lei; de 30% dacă suma este mai mare de 100 000 și nu depășește 500 000 de lei; de 25% dacă suma este mai mare de 500 000 de lei.
    (4) Cultele religioase și părțile componente ale acestora care au beneficiat de desemnări procentuale vor prezenta rapoarte pentru utilizarea mijloacelor financiare obținute în urma desemnării procentuale în modul stabilit de Guvern.”
    3. Articolul 432 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 432. Răspunderea pentru utilizarea contrar
                             destinației sau pentru neraportarea utilizării
                             mijloacelor financiare obținute în urma
                             desemnării procentuale
    (1) Cultele religioase, părțile lor componente și persoanele cu funcții de răspundere din cadrul acestora care încalcă prevederile legale privind utilizarea mijloacelor financiare obținute în urma desemnării procentuale și nu raportează utilizarea acestor sume poartă răspundere în conformitate cu legislația și restituie la buget suma utilizată contrar legislației sau neraportată.
    (2) Cultele religioase și părțile componente ale acestora care încalcă prevederile legale privind utilizarea mijloacelor financiare obținute în urma desemnării procentuale sau nu raportează utilizarea acestora vor fi excluse de la participare la mecanismul de desemnare procentuală pentru o durată de doi ani, cu publicarea listei pe pagina web oficială a Ministerului Justiției.”
    Art. IV. – (1) Desemnarea procentuală se aplică începînd cu anul 2017 pentru venitul obținut în anul 2016.
    (2) În termen de 3 luni de la adoptarea prezentei legi, Guvernul:
    – va elabora un regulament privind punerea în aplicare a mecanismului de desemnare procentuală;
    – va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
    – va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                         Andrian CANDU

    Nr. 177. Chişinău, 21 iulie 2016.