OMFC104/2016
ID intern unic:  366223
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 104
din  28.07.2016
privind modificarea şi completarea
Clasificaţiei bugetare
Publicat : 12.08.2016 în Monitorul Oficial Nr. 256-264     art Nr : 1280     Data intrarii in vigoare : 28.07.2016
    În temeiul articolului 27 al Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014 și în scopul reglementării şi perfecţionării modului de reflectare a unor indicatori bugetari,
ORDON:
    În Ordinul ministrului finanţelor nr.208 din 24 decembrie 2015 „Privind Clasificaţia bugetară” se operează următoarele modificări și completări:
    1. Modificările în anexa nr.11 ”Clasificaţia economică” ce vizează  articolul 1136 ”Alte impozite pe proprietate” se referă la textul în limba rusă.
    2. În anexa nr.12 ”Norme metodologice privind aplicarea Clasificației economice”:
    2.1. Modificările ce vizează articolul 113600 Alte impozite pe proprietate se referă la textul în limba rusă. 
    2.2. În descrierea capitolului 144000 Donații voluntare, cuvintele ”și organizațiilor internaționale” se exclud.
    2.3. Descrierea articolului 281600 Alte cheltuieli în bază de contracte cu persoane fizice, la final se completează cu textul „Tot la acest articol se reflectă cheltuielile aferente achitării recompensei membrilor organelor electorale ierarhic inferioare, numiți prin hotărîrile de constituire, conform prevederilor Codului electoral.”.
    2.4. În descrierea capitolului 333000 Produse alimentare, cuvintele ”(inclusiv apa potabilă)” se exclud.
    2.5. Descrierea capitolului 339000 Alte materiale, după cuvintele ”documente/materiale electorale” se completează cu textul ”, apa potabilă pentru necesitățile autorității/instituției bugetare, organizarea unor măsuri culturale, seminare și conferințe”.
    3. Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    VICEMINISTRUL FINANȚELOR                       Maria CĂRĂUȘ

    Nr. 104. Chişinău, 28 iulie 2016.