OMEC283/2016
ID intern unic:  366226
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL EDUCAŢIEI
ORDIN Nr. 283
din  12.04.2016
cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire
la organizarea şi desfășurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de
conducere în instituţiile de învăţămînt profesional tehnic, aprobat prin
Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 673 din 9 iulie 2015
Publicat : 12.08.2016 în Monitorul Oficial Nr. 256-264     art Nr : 1283     Data intrarii in vigoare : 12.08.2016
ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiției
nr. 1120 din 23 iunie 2016
Ministru ___________Vladimir CEBOTARI    În conformitate cu prevederile art.71 alin.(4) din Codul educaţiei al Republicii Moldova nr.152 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 319-324, art.634), ministrul educației emite următorul
O R D I N:
    1. Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de conducere în instituțiile de învățămînt profesional tehnic, aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 673 din 9 iulie 2015, înregistrat la Ministerul Justiției cu nr.1053 din 16 iulie 2015, se modifică și se completează după cum urmează:
    1) La punctul 16 lit. f) după cuvîntul „fizic” se completează cu cuvintele „(eliberat de medicul de familie)”; iar după cuvîntul „neuropsihic” se completează cu cuvintele „(eliberate de psihiatru/narcolog)”.
    2) La punctul 17 după cuvîntul „continuă” se completează cu cuvintele „pe parcursul ultimilor 5 ani”; iar după cuvîntul „științifice” se completează cu cuvintele „participarea la proiecte educaționale, comunitare/ corporative, sau a altor proiecte relevante”.
    3) La punctul 26:
    subpunctul 2) lit. e) se completează la final cu textul „în cazul instituțiilor de învățămînt pedagogice, în calitate de membru al comisiei de concurs va fi invitat un reprezentant al instituției de învățămînt superior de profil”;
    se completează cu subpunctul 21 cu următorul cuprins:
    „21) pentru funcția de director în instituțiile de învățămînt profesional tehnic ale instituţiilor de învăţămînt superior – comisia de concurs este instituită de către rector în următoarea componență:
    a) doi reprezentanți ai corpului didactic desemnați de consiliul profesoral din instituția de învățămînt corespunzătoare;
    b) un reprezentant al colectivului de elevi, delegat de către Consiliul elevilor;
    c) un reprezentant al comitetului sectorial de ramură;
    d) un reprezentant al Ministerului Educației;
    e) doi reprezentanți ai Senatului instituţiei de învăţămînt superior, aleşi de Senatul instituţiei de învăţămînt superior.”.
    4) La pct. 35, lit. b) va avea următorul cuprins:
    „b) testul - proba scrisă;”.
    5) La pct. 39, alineatul întîi cuvîntul „concurs” se substituie cu cuvintele „următoarea etapă a concursului”; iar sintagma „cu cel puțin 4 zile” se substituie cu sintagma „cu cel puțin 3 zile lucrătoare”.
    6) Punctul 40 se modifică și va avea următorul cuprins:
    „40. Etapa a 2-a a concursului se va realiza conform Instrucțiunii aprobate de Ministerul Educației. Candidații care au acumulat cel puțin 50%+1 din punctajul stabilit sunt promovați la următoarea etapă de concurs.”.
    7) Punctele 41 – 53 se exclud.
    8) La pct. 62 cifra „1” se substituie cu cifra „0”.
    9) La pct. 66 propoziția „Punctajul maxim acordat pentru interviu nu poate depăși 50% din punctajul de concurs.” se exclude.
    10) Pct. 69 se completează la final cu cuvintele „în condițiile în care a acumulat minimum 6 puncte”.
    11) La pct. 74:
    alineatul întîi cuvintele „Conform prevederilor prezentului Regulament, ” se exclud;
    lit. b) cuvîntul „concurs” se substituie cu cuvintele „a 2-a etapă a concursului”;
    lit. c) sintagma „admiși la concurs” se substituie cu sintagma „promovați la interviu”.
    12) La pct. 82 după cuvîntul „candidați” se completează cu cuvintele „sau membrul/ membrii Comisiei de concurs”.
    2. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și se publică pe pagina web a Ministerului Educaţiei.

    MINISTRUL EDUCAȚIEI                              Corina FUSU

    Nr. 283. Chişinău, 12 aprilie 2016.