OMEC598/2016
ID intern unic:  366227
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL EDUCAȚIEI
ORDIN Nr. 598
din  24.06.2016
cu privire la modificarea și completarea
Ordinului Ministerului Educației nr. 1044
din 29 octombrie 2015
Publicat : 12.08.2016 în Monitorul Oficial Nr. 256-264     art Nr : 1284     Data intrarii in vigoare : 12.08.2016
    În conformitate cu pct. 12 subpct. 11) din Regulamentul privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, aprobat prin Hotărîreea Guvernului nr. 653 din 6 noiembrie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 162, art. 721), cu modificările și completările ulterioare,  ministrul educației emite următorul
ORDIN:
    1. Se aprobă, conform anexei, modificările și completările la Ordinul Ministerului Educației nr. 1044 din 29 octombrie 2015 ”Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind evaluarea candidaților la funcția de director al instituției de învățămînt general” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 302-305, art. 2205).
    2. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și se publică pe pagina web a Ministerului Educației.

    MINISTRUL EDUCAȚIEI                               Corina FUSU

    Nr. 598. Chişinău, 24 iunie 2016.

Anexă
la Ordinul Ministerului Educației
nr. 598 din 24 iunie 2016

    Ordinul Ministerului Educației nr. 1044 din 29 octombrie 2015 ”Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind evaluarea candidaților la funcția de director al instituției de învățămînt general” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 302-305, art. 2205) se modifică și se completează după cum urmează: 
    1) în Titlul  ordinului după cuvîntul ”general” se introduce textul ”și profesional tehnic”;
    2) în pct. 1 al ordinului după cuvîntul ”general” se introduce textul ”și profesional tehnic”;
    3) în Anexa la ordin:
    în Titlul Instrucțiunii după cuvîntul ”general” se introduce textul ”și profesional tehnic”;
    la pct. 1:
    după cuvintele ”general” se introduce textul ”și profesional tehnic”;
    textul ”cadrelor de conducere din sistemul educațional, care candidează” se substituie cu textul ”persoanelor”;
    la pct. 2 după textul ”organul local de specialitate în domeniul învățămîntului” se introduce textul ”– pentru instituțiile de învățămînt general și ministerul de resort – pentru instituțiile de învățămînt profesional tehnic (în continuare - organizatorul testării)”;
    la pct. 3 textul ”al instituției de învățămînt general” se exclude;
    la pct. 8 după cuvîntul ”testării” se include textul ”pentru tipul instituției respective de învățămînt”;
    la pct. 9:
    textul ”al instituției de învățămînt general” se exclude;
    textul ”organul local de specialitate în domeniul învățămîntului” se substituie cu textul ”organizatorul testării”;
    pct. 10 se expune în următoarea redacție:
    ”10. Lista candidaților admiși pentru susținerea testului se prezintă CTICE de către organizatorul testării, cu cel puțin 24 ore înainte de testare.”;
    pct. 11 se expune în următoarea redacție:
    ”11. Fiecărui candidat i se alocă automat un cod de identificare unic în sistemul de testare. CTICE asigură crearea conturilor pentru candidații admiși la testare.”;
    la pct. 12 după cuvîntul ”locali” se introduce textul ”, desemnați de către organizatorul testării”;
    la pct. 14 textul ”organul local de specialitate în domeniul învățămîntului” se substituie cu textul ”organizatorul testării”;
    la pct. 15 după cuvîntul ”data” se introduce textul ”și ora”;
    la pct. 25 se exclude ultima propoziție;
    la pct. 26 textul ”11 puncte” se substituie cu textul ”50%+1 din punctajul stabilit”;
    la pct. 28 textul ”organul local de specialitate în domeniul învățămîntului” se substituie cu textul ”organizatorul testării”;
    la pct. 30:
    subpct. 9) textul ”examinarea grupei la data coordonată cu organul local de specialitate în domeniul învățămîntului” se substituie cu textul ”desfășurarea testării candidaților la data și ora coordonată cu organizatorul testării”;
    subpct. 10) textul ”sesiunii de testare” se substituie cu cuvîntul ”testării”;
    se introduce subpct. 12) cu următorul conținut:
    ”12) să nu disemineze informația referitoare la conținutul testului”;
    la pct. 31 se exclude textul ”a sesiunii respective”;
    la pct. 32:
    subpct.2) se expune în următoarea redacție:
    ”2) candidații eliminați din testare sunt excluși din concurs și pot participa la un nou concurs doar după expirarea a 5 ani de la comiterea fraudei;”;
    subpct. 3) textul ”organul local de specialitate în domeniul învățămîntului, prin ordin,” se substituie cu textul ”organizatorul testării”;
    pct. 34 se expune în următoarea redacție:
    ”34.  Participanţii la testare sînt obligaţi să comunice din timp organizatorului testării motivul imposibilităţii de a se prezenta la testare şi să prezinte probele care dovedesc motivul. Testarea poate fi amînată doar o singură dată. Pentru candidații care nu s-au prezentat la testare din motive ce nu depind de voința lor se organizează, în termen rezonabil, o nouă testare.”
    la pct. 35 textul ”în comisiile de testare” se substituie cu textul ”de  organizatorul testării”;
    la pct. 36 cuvîntul ”general” se exclude”.