LPC151/2016
ID intern unic:  366256
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 151
din  01.07.2016
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 19.08.2016 în Monitorul Oficial Nr. 265-276     art Nr : 573
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – La articolul 2 alineatul (2) din Legea nr. 269-XIII din 9 noiembrie 1994 cu privire la ieșirea și intrarea în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 6, art. 54), cu modificările ulterioare, textul „Direcția refugiați” se substituie cu textul „Direcția azil și integrare”.
    Art. II. – Legea nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 9, art. 89), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 2, alineatul (12) va avea următorul cuprins:
    „(12) Documentele de călătorie pentru refugiaţi se eliberează pe un termen de 5 ani. Documentul de călătorie pentru beneficiarii de protecţie umanitară se eliberează pe un termen de 3 ani.”
    2. La articolul 3 alineatul (111), textul „un an” se substituie cu textul „3 ani”.
    Art. III. – La articolul 17 alineatul (1) litera a) din Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024-XIV din 2 iunie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 98–101, art. 709), cu modificările ulterioare, textul „şi beneficiari de azil politic” se substituie cu textul „ , beneficiari de protecţie umanitară şi azil politic”.
    Art. IV. – Legea nr. 270-XVI din 18 decembrie 2008 privind azilul în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 53–54, art. 145), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Prezenta lege stabileşte statutul juridic al solicitanţilor de azil, al beneficiarilor de protecţie internaţională, de protecție temporară şi de azil politic, precum şi procedura de acordare, încetare şi anulare a protecţiei.”
    2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 3. Noţiuni principale
    În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni principale semnifică:
    aflux masiv şi spontan de persoane strămutate – intrare pe teritoriul Republicii Moldova a unui număr mare de persoane care vin dintr-o ţară sau dintr-o zonă geografică specifică şi care depăşesc capacitatea Direcţiei azil și integrare a Biroului migraţie şi azil de soluţionare a cererilor individuale privind recunoaşterea statutului de refugiat sau acordarea protecţiei umanitare în condiţiile şi în termenele prevăzute de lege;
    azil – instituţie juridică prin al cărei intermediu statul oferă străinului protecţie, recunoscîndu-i statutul de refugiat și acordîndu-i protecție umanitară, protecție temporară sau azil politic;
    azil politic – protecţie excepţională acordată străinului de către Preşedintele Republicii Moldova;
    beneficiar de protecție internațională – cetățean străin sau apatrid căruia i s-a recunoscut statutul de refugiat sau i s-a acordat protecție umanitară, astfel cum sînt definite la art. 17 și 19;
    beneficiul dubiului – principiu procedural aplicat persoanei care întruneşte condiţiile art. 44;
    centru de cazare – centru destinat cazării temporare a solicitanţilor de azil și a beneficiarilor de protecție internațională în condițiile prevăzute de legislaţia în vigoare;
    cerere de azil – manifestare de voinţă, exprimată în scris sau oral în faţa autorităţilor competente, din care să rezulte că se solicită o formă de protecţie pe teritoriul Republicii Moldova;
    membri de familie – soţul sau, după caz, soţia, copii cu vîrstă de pînă la 18 ani, necăsătoriţi, aflaţi în întreţinerea acestora, indiferent de faptul dacă sînt din căsătorie ori din afara căsătoriei, ori adoptaţi, potrivit legii naţionale din ţara de origine, precum şi părinţii soţilor care locuiesc împreună cu ei;
    minor – cetățean străin sau apatrid care nu a împlinit vîrsta de 18 ani și nu are capacitate de exercițiu deplină;
    minor neînsoţit – cetățean străin sau apatrid cu vîrsta sub 18 ani care intră/a intrat sau care a fost lăsat pe teritoriul Republicii Moldova fără a fi însoțit de o persoană adultă care să fie responsabilă de acesta prin lege și atît timp cît nu este luat efectiv în îngrijire de o astfel de persoană;
    persoane strămutate – străini nevoiţi să-şi părăsească ţara sau regiunea de origine, care nu se pot întoarce în condiţii de siguranţă datorită situaţiei ce persistă în acea ţară sau regiune şi care se pot încadra în domeniul de aplicare a art. 1 (A) din Convenţia de la Geneva privind statutul refugiaților din 28 iulie 1951 sau altor instrumente naţionale ori internaţionale prin care se acordă protecţie internaţională, în special:
    a)  persoane care au părăsit zone de conflict armat sau de violenţă endemică;
    b) persoane care sînt expuse vătămărilor grave în sensul art. 45 sau care au fost victime ale încălcărilor sistematice sau generalizate ale drepturilor lor;
    procedură de azil – totalitate a actelor şi acţiunilor îndeplinite, precum şi activităţilor desfăşurate de autorităţile competente, în vederea acordării unei forme de protecţie pe teritoriul Republicii Moldova;
    protecție internațională – statut de refugiat și statut conferit prin protecție umanitară, definite la art. 17 și 19;
    protecţie temporară – protecţie cu caracter excepţional menită să asigure, în cazul unui flux masiv şi spontan de persoane strămutate care nu se pot întoarce în ţara de origine, protecţie imediată şi temporară unor astfel de persoane, dacă există riscul ca sistemul de azil să nu poată procesa acest flux fără efecte adverse pentru funcţionarea sa eficientă, în interesul persoanelor în cauză şi al altor persoane care au nevoie de protecţie;
    protecție umanitară – formă de protecție acordată, conform art. 19, cetățeanului străin sau apatridului din alte motive decît cele prevăzute de Convenția de la Geneva din 28 iulie 1951;
    reprezentant legal al minorului – părintele sau persoana desemnată, conform legii, să apere drepturile şi interesele minorului;
    solicitant sau solicitant de azil –  străinul care a depus o cerere de azil, nesoluţionată încă prin decizie irevocabilă;
    statut de refugiat –  formă de protecţie, recunoscută de Republica Moldova, a cetățeanului străin sau apatridului care întruneşte condiţiile prevăzute în Convenţia privind statutul refugiaţilor, încheiată la Geneva la 28 iulie 1951, precum şi în Protocolul privind statutul refugiaţilor din 31 ianuarie 1967;
    ţară de origine – ţară al cărei cetăţean este străinul sau, dacă acesta deţine multiple cetăţenii, fiecare ţară al cărei cetăţean este, iar în cazul apatridului, ţara în care acesta îşi avea domiciliul legal şi obişnuit.”
    3. Articolul 4, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:
    „(1) Direcţia azil şi integrare din cadrul Biroului migraţie şi azil al Ministerului Afacerilor Interne este responsabilă de implementarea politicilor în  domeniul azilului prin examinarea şi soluţionarea cererilor de azil, prin protecţia solicitanţilor de azil, beneficiarilor de protecţie internaţională, de protecție temporară sau de azil politic, în condiţiile prevăzute de prezenta lege.
    (2) Direcţia azil şi integrare colaborează cu autorităţile administraţiei publice în procesul de implementare a normelor şi procedurilor necesare pentru a se asigura respectarea drepturilor solicitanţilor de azil, beneficiarilor de protecţie internaţională, de protecție temporară sau de azil politic. În acest scop, funcţionarii Direcţiei azil şi integrare au acces la aceste categorii de persoane, indiferent de locul aflării lor pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv la frontieră şi în zonele de tranzit.”
    4. Articolul 5:
    la litera c), textul „a solicitanţilor de azil şi a refugiaţilor” se exclude;
    la litera d), cuvîntul „refugiaţilor” se substituie cu textul „beneficiarilor de protecţie internaţională”;
    la litera e), textul „refugiaţilor şi” se exclude;
    articolul se completează cu litera f) avînd următorul cuprins:
    „f) poate propune preluarea de către Republica Moldova a unor refugiaţi pe teritoriul altor state aflaţi în nevoie de reinstalare, care au fost recunoscuţi potrivit Convenţiei de la Geneva din 28 iulie 1951. Numărul şi condiţiile de preluare a acestor persoane se stabilesc prin hotărîre a Parlamentului. Aceste persoane vor avea aceleaşi drepturi şi obligaţii în Republica Moldova ca şi refugiaţii recunoscuţi pe teritoriul ei.”
    5. Articolul 6 alineatul (2):
    la litera f), textul „unei forme de protecţie” se substituie cu textul „protecţiei internaţionale”;
    alineatul se completează cu litera g) avînd următorul cuprins:
     „g) să înainteze conducătorului Direcţiei azil şi integrare spre aprobare  decizie motivată cu privire la cererea de azil.”
    6. La articolul 9 alineatul (1), textul „cu certitudine” se exclude.
    7. Articolul 12:
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Membrii de familie ai beneficiarului de protecţie internaţională beneficiază de aceeaşi formă de protecţie şi de acelaşi statut ca şi beneficiarul.”
    la alineatul (3), literele a) şi c) vor avea următorul cuprins:
    „a) însoţesc beneficiarul de protecţie internaţională”;
    „c) statutul lor personal nu este incompatibil cu statutul beneficiarului de protecţie internaţională.”
    alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) Membrilor de familie ai beneficiarului de protecţie internaţională cărora li s-a acordat protecţie internaţională în condiţiile alin. (3) li se menţine această protecţie în caz de divorţ, de separare sau de deces al beneficiarului.”
    articolul se completează cu alineatul (6) avînd următorul cuprins:
    „(6) Alineatele (1) și (2)  nu se aplică atunci cînd membrul de familie este sau urmează a fi exclus de la protecție internațională în temeiul articolelor 18 și 20.”
    8. Articolele 14 și 15 vor avea următorul cuprins:
    „Articolul 14. Protecția minorilor
    (1) Minorul solicitant de azil sau beneficiar de protecţie internațională, de protecție temporară sau de azil politic, însoțit sau neînsoțit, este protejat și beneficiază de asistența corespunzătoare pentru a se putea bucura de toate drepturile recunoscute de Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului şi de celelalte instrumente internaţionale privind drepturile omului la care Republica Moldova este parte.
    (2) În toate acțiunile și deciziile care privesc minorii,  interesele minorului vor prevala.
    Articolul 15. Integrarea beneficiarilor de protecţie
                         internaţională
    Autorităţile publice centrale şi locale colaborează cu Biroul migraţie şi azil în vederea asigurării realizării eficiente a procesului de integrare a beneficiarilor de protecţie internaţională.”
    9. La articolul 17, alineatul (2) se abrogă.
    10. Articolul 18 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 18. Motivele de excludere de la
                           recunoaşterea statutului de refugiat
    (1) Un străin este exclus de la recunoaşterea statutului de refugiat în cazul în care:
    a)  beneficiază de protecţie sau de asistenţă din partea unui organism sau a unei instituţii a Organizaţiei Naţiunilor Unite, alta decît ÎCNUR. În cazul în care această protecţie sau asistenţă a încetat pentru un motiv oarecare fără ca situaţia persoanelor respective să fi fost reglementată în mod definitiv, în conformitate cu rezoluţiile relevante adoptate de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite, ele vor beneficia de drepturi ce rezultă din prezenta lege;
    b) se consideră că are drepturile şi obligaţiile aferente deţinerii cetăţeniei Republicii Moldova sau drepturile şi obligaţiile echivalente acestora.
    (2) Un străin este exclus de la recunoaşterea statutului de refugiat dacă există motive întemeiate să se creadă că:
    a) a comis o infracţiune împotriva păcii, o crimă de război sau o infracţiune împotriva umanităţii, aşa cum sînt definite în tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, precum şi în legislaţia penală a Republicii Moldova;
    b) a comis o infracţiune gravă, deosebit de gravă sau excepţional de gravă de drept comun înainte de a intra pe teritoriul Republicii Moldova;
    c) a comis fapte care sînt contrare scopurilor şi principiilor Organizaţiei Naţiunilor Unite, enunţate în preambulul şi în art. 1 şi 2 din Carta Naţiunilor Unite;
    d) a planificat, a facilitat sau a participat la săvîrşirea unor acte de terorism, după cum sînt definite în tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte;
    e) prezintă pericol pentru ordinea publică sau pentru securitatea Republicii Moldova.
    (3) Elementele constitutive ale infracţiunii menţionate la alin. (2) lit. a)–c) prezintă un motiv de excludere a străinului de la recunoaşterea statutului de refugiat, dacă aceste fapte au fost comise în orice formă de instigare sau participare, conform prevederilor legii penale a Republicii Moldova.”
    11. Articolul 19 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 19. Protecţia umanitară
    Protecţia umanitară se acordă străinului care nu îndeplineşte condiţiile pentru recunoaşterea statutului de refugiat, dar în a cărui privinţă există motive serioase şi întemeiate de a crede că, în cazul în care ar fi trimis în ţara sa de origine, ar fi supus unui risc real de a suferi vătămările grave definite la art. 45 alin. (3) şi nu poate sau, ca urmare a acestui risc, nu doreşte să obțină protecţia respectivei ţări.”
    12. Articolul 24 va avea următorul cuprins:
     „Articolul 24. Garanțiile acordate minorilor neînsoțiți
    (1) Minorilor neînsoțiți li se aplică măsurile de protecție a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți, în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
    (2) Direcția azil și integrare întreprinde toate măsurile necesare pentru înregistrarea rapidă a minorilor neînsoțiți și referirea lor imediată către autoritatea tutelară cea mai apropiată în vederea asigurării tuturor măsurilor de protecție necesare.”
     13. Articolul 27 se completează cu alineatul (5) avînd următorul cuprins:
    „(5) Persoanele cărora li s-a acordat azil politic au drepturile şi obligaţiile  prevăzute la art. 33 şi 34.”
    14. Articolul 28:
    la litera c), cuvîntul „cunoaşte”, în ambele cazuri, se substituie cu cuvîntul „înţelege”;
    litera d) se completează în final cu textul „ , cu excepţiile prevăzute la art. 55 alin. (41)”;
     litera p) va avea următorul cuprins:
    „p) de a avea acces la învăţămîntul obligatoriu în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii Republicii Moldova;”.
    15. La articolul 29, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Solicitanții de azil minori au acces la învățămîntul obligatoriu în aceleași condiții ca și minorii cetățeni ai Republicii Moldova.”
    16. Articolul 30 se completează cu alineatul (4) avînd următorul cuprins:
    „(4) Solicitanţii de azil minori au acces la asistenţă medicală în aceleaşi condiţii ca şi minorii cetăţeni ai Republicii Moldova.”
    17. Articolul 31 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 31. Obligaţiile solicitanţilor de azil
    (1) Solicitantul de azil este obligat:
    a) să prezinte toate elementele relevante ale cererii sale de azil: declaraţii şi toate documentele existente, indicînd identitatea şi cetăţenia sa, ţările şi locurile de reşedinţă anterioare, cererile anterioare de azil, rutele de tranzit, actele de identitate şi de călătorie, motivele pentru care solicită azil;
    b) să spună adevărul şi să colaboreze cu consilierul de decizie în stabilirea completă a circumstanţelor pertinente referitoare la cererea sa;
    c) să depună eforturi pentru a-şi susţine declaraţiile prin orice dovezi care îi stau la dispoziţie şi să ofere explicaţii prin care să justifice lipsa dovezilor;
    d) să ofere în detaliu toate informaţiile în legătură cu persoana şi cu experienţa sa pentru a-i oferi consilierului de decizie posibilitatea de a stabili faptele relevante;
    e) să predea actele de identitate, inclusiv cele de călătorie, aflate în posesia sa;
    f) să informeze, în timp de 10 zile, Direcţia azil şi integrare despre orice schimbare a locului de trai, a statutului juridic, a stării civile, despre pierderea sau deteriorarea actelor de identitate emise de Direcţia azil şi integrare;
    g) să informeze Direcţia azil şi integrare despre părăsirea localităţii de reşedinţă;
    h) să colaboreze cu autorităţile pentru soluţionarea cererii sale şi să răspundă la toate întrebările care îi sînt adresate de autorităţile competente în domeniul azilului;
    i) să răspundă la solicitările Direcţiei azil şi integrare şi să se prezinte personal la sediul acesteia;
    j) să se supună fotografierii şi înregistrării dactiloscopice obligatorii;
    k) să se supună examenului medical din motive de sănătate publică;
    l) să respecte reglementările interne ale centrelor de cazare;
    m) la cazarea în centru, să prezinte toate obiectele aflate asupra sa în vederea inventarierii lor;
    n) să părăsească teritoriul Republicii Moldova pînă la expirarea termenului de 15 zile de la data rămînerii irevocabile a deciziei privind respingerea cererii de azil, cu excepţia situaţiei în care cererea de azil a fost respinsă în procedură rapidă, caz în care străinul trebuie să părăsească Republica Moldova la data rămînerii irevocabile a deciziei privind respingerea cererii de azil;
    o) să se supună, după caz, efectuării controlului corporal preventiv şi al obiectelor pe care le are asupra sa, din motive de securitate;
    p) să se prezinte la Direcţia azil şi integrare pentru prelungirea termenului de valabilitate a documentului de identitate temporar;
    q) să respecte prezenta lege şi legislaţia în vigoare.
    (2) Solicitanţii de azil şi membrii de familie care sînt solicitanţi de azil sînt obligaţi să se cazeze în centrele de cazare pe parcursul procedurii de soluţionare a cererii de azil în cadrul Direcţiei azil şi integrare. Cazarea solicitanţilor de azil în centrele de cazare se face în condiţiile stabilite de Guvern.
    (3) Excepţie de la alin. (2) fac:
    a) cetăţenii Republicii Moldova;
    b) solicitanţii de azil căsătoriţi cu cetăţeni ai Republicii Moldova;
    c) străinii care au domiciliat pe teritoriul Republicii Moldova mai mult de 5 ani şi au solicitat ulterior azil;
    d) persoanele care au depus o nouă cerere de azil, cu excepţia cazurilor cînd au apărut circumstanţe noi sau au survenit transformări de ordin politic, militar, legislativ sau social în ţara de origine care ar pune în pericol viaţa sau siguranţa solicitanţilor de azil;
    e) solicitanţii de azil care pot pune în pericol viaţa şi/sau sănătatea persoanelor cazate în centrele de cazare.” 
    18. La capitolul V, titlul secţiunii a 2-a va avea următorul cuprins:
Secţiunea a 2-a
Drepturile şi obligaţiile beneficiarilor
de protecţie internaţională”.
    19. La articolul 33:
    titlul articolului va avea următorul cuprins:
    „Articolul 33. Drepturile beneficiarilor de
                          protecţie internaţională”;
    la alineatul (1):
    textul „Statutul de refugiat şi protecţia umanitară” se substituie cu textul „Protecţia internaţională”; 
    la litera a), cuvîntul „cunoaşte”, în ambele cazuri, se substituie cu cuvîntul „înţelege”;
    litera f) va avea următorul cuprins:
    „f) de a fi încadrat în învăţămîntul obligatoriu şi în celelalte forme de învăţămînt în condiţiile stabilite de lege pentru cetăţenii Republicii Moldova”;
    literele m) și n) vor avea următorul cuprins:
    „m) de a fi cazat temporar în centre de cazare în condiţiile prevăzute de Guvern;
     n) de a solicita activităţi de integrare sau includerea într-un program de integrare în conformitate cu legislaţia în vigoare.”
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Beneficiarii de protecţie internaţională pot solicita un ajutor bănesc pentru o perioadă de 6 luni, în limitele disponibilităţilor financiare ale statului, dacă, din motive obiective, aceştia sînt lipsiţi de mijloace de existenţă. Modul şi condiţiile de acordare a ajutorului bănesc sînt stabilite de Guvern.”
    20. Articolele 34–37 vor avea următorul cuprins:
    „Articolul 34. Obligaţiile beneficiarilor de protecţie
                           internaţională
    Beneficiarul de protecţie internaţională este obligat:
    a) să cunoască şi să respecte Constituţia Republicii Moldova, prevederile prezentei legi şi ale altor acte normative;
    b) să aibă un comportament corect şi civilizat, să respecte regulile stabilite de autorităţile competente în domeniul azilului şi să răspundă la solicitările acestora;
    c) să respecte reglementările interne ale centrelor de cazare;
    d) să se adreseze Direcţiei azil şi integrare pentru obţinerea unui nou buletin de identitate, la expirarea termenului de valabilitate al celui vechi, cu cel puţin 30 de zile înainte de expirare, iar în caz de pierdere sau deteriorare, în termen de 3 zile;
    e) să participe la sesiunile de acomodare socioculturală.
    Articolul 35. Accesul la activităţile de integrare
    Beneficiarii de protecţie internaţională au acces la activităţile de integrare în conformitate cu prevederile Legii nr. 274 din 27 decembrie 2011 privind integrarea străinilor în Republica Moldova.
    Articolul 36. Cazarea beneficiarilor de protecţie
                          internaţională
    (1) În centrele de cazare pot fi cazaţi beneficiarii de protecţie internaţională, precum şi membrii de familie ai acestora care au acelaşi statut şi au intrat în programul de integrare.
    (2) Nu pot beneficia de cazare în centrele de cazare:
    a) cetăţenii Republicii Moldova;
    b) persoanele căsătorite cu cetăţeni ai Republicii Moldova;
    c) străinii care au domiciliat pe teritoriul Republicii Moldova mai mult de 5 ani şi au solicitat ulterior azil;
    d) beneficiarii de protecţie internaţională care au domiciliat pe parcursul procedurii de azil în afara centrelor de cazare, cu excepţia celor care au intrat în programul de integrare;
    e) persoanele care pot pune în pericol viaţa şi/sau sănătatea persoanelor cazate în centrele de cazare.
    Articolul 37. Actele de identitate ale beneficiarilor
                         de protecţie internaţională
    (1) Beneficiarului de protecţie internaţională i se eliberează buletin de identitate.
    (2) Beneficiarul de protecţie internaţională poate obţine, la solicitare, document de călătorie care să îi permită deplasarea în afara teritoriului Republicii Moldova, cu excepţia cazurilor prevăzute expres de legislația în vigoare.
    (3) Actele de identitate ale beneficiarilor de protecţie internaţională se eliberează de Biroul migraţie şi azil în baza deciziei de acordare a protecţiei internaţionale, în conformitate cu legislaţia în vigoare.”
    21. Articolul 39:
    la litera b), cuvîntul „cunoaşte”, în ambele cazuri, se substituie cu cuvîntul „înţelege”;
    la litera g), cuvîntul „general” se exclude.
    22. La articolul 45:
    titlul articolului va avea următorul cuprins:
     „Articolul 45. Persecuţia şi vătămările grave”;
    la alineatul (2), litera f) va avea următorul cuprins:
    „f) abuzurilor și actelor discriminatorii împotriva unor persoane din motive de gen sau abuzurilor și actelor discriminatorii împotriva minorilor.”
    la alineatul (3), textul „Prin risc serios” se substituie cu textul „Prin vătămări grave, în sensul prezentei legi,”.
    23. La articolul 47:
    titlul articolului va avea următorul cuprins:
     „Articolul 47. Agenţii de persecuţie sau vătămări grave”;
    în partea introductivă, textul „şi ai riscului serios” se substituie cu textul „sau vătămări grave”;
    litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) agenţii neguvernamentali, în cazul în care se poate demonstra că agenţii menţionaţi la lit. a) şi b), inclusiv organizaţiile internaţionale, nu pot sau nu doresc să acorde o protecţie împotriva persecuţiei sau a vătămărilor grave în sensul art. 471.”
    24. Legea se completează cu articolul 471 avînd următorul cuprins:
    „Articolul 471. Agenţii de protecţie
    (1) Protecţia împotriva persecuţiei sau a vătămărilor grave poate fi asigurată numai de către:
    a) stat;
    b) partide sau organizaţii, inclusiv organizaţii internaţionale care controlează statul sau o parte importantă din teritoriul acestuia, cu condiţia ca acestea să fie dispuse şi în măsură să ofere protecţie în conformitate cu alin. (2).
    (2) Protecţia împotriva persecuţiei sau vătămărilor grave trebuie să fie efectivă şi să nu aibă un caracter temporar. Aceasta se acordă, în general, atunci cînd agenţii menţionaţi la alin. (1) iau măsuri rezonabile pentru a împiedica persecuţia sau vătămările grave, atunci cînd dispun de un sistem juridic eficient care să permită descoperirea, urmărirea penală şi sancţionarea acţiunilor ce constituie o persecuţie sau o vătămare gravă şi atunci cînd solicitantul are acces la o astfel de protecţie.”
    25. La articolul 48:
    titlul articolului va avea următorul cuprins:
    „Articolul 48. Temerea bine întemeiată de a fi
                           persecutat sau riscul real de a fi
                           supus unor vătămări grave”;
    la alineatul (1), textul „de a fi expus la un risc serios” se substituie cu textul „a riscului real de a fi supus unor vătămări grave”;
    la alineatul (2), textul „de a fi expus la un risc serios poate fi cauzată şi de acţiunile desfăşurate” se substituie cu textul „un risc real de a fi supus unor vătămări grave se poate baza pe acţiuni exercitate”.
    26. La articolul 49 alineatul (1), textul „nu se expune unui risc serios” se substituie cu textul „riscul real de a fi supus unor vătămări grave”. 
    27. La articolul 50 alineatul (2), cuvîntul „cunoaşte” se substituie cu cuvîntul  „înţelege”.
    28. La articolul 52, litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) Direcţia azil şi integrare şi subdiviziunile structurale şi teritoriale ale Biroului migraţie şi azil;”.
    29. La articolul 53 alineatul (1), cuvîntul „cunoaşte” se substituie cu cuvîntul „înţelege”.
    30. Articolul 54:
    la alineatul (1), după textul „organelor de poliţie” se introduce textul „subdiviziunilor structurale şi teritoriale ale Biroului migraţie şi azil,”;
    articolul se completează cu alineatul (4) avînd următorul cuprins:
    „(4) Personalul autorităţilor prevăzute la alin. (1), în cazul primirii cererilor de azil, va respecta drepturile solicitanţilor de azil.”
    31. Articolul 55:
    se completează cu alineatele  (21) şi (41) avînd următorul cuprins:
    „(21) Interviul personal are loc, de regulă, fără prezenţa membrilor de familie, cu excepţia cazului în care Direcţia azil şi integrare consideră necesară prezenţa lor, în scopul unei examinări corespunzătoare.”
    „(41) Solicitantul de azil poate solicita efectuarea interviului cu consilierul de decizie de același sex, cu excepția cazului cînd există rațiuni pentru a considera că această solicitare se bazează pe motive care nu au legătură cu dificultățile din partea solicitantului de a prezenta toate motivele cererii sale de azil.”
    la alineatul (5), cuvîntul „cunoaşte” se substituie cu cuvîntul „înţelege”;
    alineatul (9) va avea următorul cuprins:
    „(9) La finalul interviului, consilierul de decizie aduce la cunoştinţă solicitantului de azil conţinutul notei de interviu. Nota este semnată de către consilierul de decizie, solicitantul de azil, interpret şi, după caz, de alţi participanţi la interviu.”;
    alineatul (15):
    litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) nu este posibil să aibă loc, în special dacă se consideră că solicitantul nu poate sau nu este în măsură să fie intervievat din cauza unor circumstanţe durabile independente de voinţa sa. Atunci cînd există îndoieli, solicitantul de azil este supus unui examen medical sau psihologic pentru a se stabili dacă starea care face ca solicitantul să nu poată sau să nu fie în măsură să fie intervievat este temporară sau are caracter de durată;”
    alineatul se completează cu litera c) avînd următorul cuprins:
    „c) Direcţia azil şi integrare, în urma unei examinări complete a informaţiilor furnizate de solicitant şi a conţinutului dosarului, consideră că cererea este nefondată sau abuzivă.”
    articolul se completează cu alineatele (16) şi (17) avînd următorul cuprins:
     „(16) Interviul se înregistrează audio, după caz – audiovideo, cu informarea în prealabil a solicitantului. Modul de înregistrare a interviurilor se stabilește prin ordin al directorului Biroului migrație și azil.
    (17) Solicitantul are dreptul să ia cunoştinţă, la solicitare, de înregistrarea audio sau audiovideo a interviului său după comunicarea deciziei privind respingerea cererii de azil.”
    32. Articolul 56:
     la literele c) și e), textul „unui risc serios” se substituie cu textul „unor vătămări grave”;
     la litera d), textul „un risc serios” se substituie cu textul „vătămări grave”.
    33. La articolul 58 alineatul (2), textul „de la o lună la” se substituie cu textul „de pînă la”.
    34. La articolul 59 alineatele (2) și (3), cuvîntul „dosarului” se substituie cu textul „cererii de azil”.
    35. Legea se completează cu articolul 591 avînd următorul cuprins:
    „Articolul 591. Renunţarea implicită la cererea
                            de azil
    (1) În cazul în care solicitantul renunţă în mod implicit la cererea sa de azil pînă la emiterea unei decizii privitor la ea, conducătorul Direcţiei azil şi integrare emite o dispoziţie privind încetarea examinării cererii de azil.
    (2) Direcția azil și integrare poate prezuma că solicitantul a renunțat implicit la cererea sa de azil în cazul în care:
    a) a părăsit teritoriul Republicii Moldova;
    b) nu s-a prezentat la interviul prevăzut la art. 55 în pofida notificărilor repetate, cu excepția cazului în care solicitantul demonstrează că neprezentarea se datorează unor circumstanțe independente de voința sa;
    c) nu s-a prezentat la sediul Direcției azil și integrare pentru prelungirea valabilității documentului de identitate temporar de solicitant de azil timp de 60 de zile de la data expirării valabilității documentului, cu excepția cazului în care solicitantul demonstrează că neprezentarea se datorează unor circumstanțe independente de voința sa.”
    36. Articolul 60:
    la alineatul (1), litera d) se abrogă;
    la alineatul (2), cuvîntul „neacordării” se substituie cu cuvîntul „nerecunoaşterii”.
    37. La articolul 63 alineatul (2) litera b), cuvîntul „ulterioară” se substituie cu cuvîntul „nouă”.
    38. Articolul 66:
    titlul va avea următorul cuprins:
    „Articolul 66. Minorii neînsoțiți”;
    alineatele (2)–(6) vor avea următorul cuprins:
    „(2) Autorităţile competente vor asigura accesul la serviciile de reabilitare pentru minorii victime ale abuzurilor, neglijenţei, exploatării, torturii, tratamentelor inumane sau degradante ori care au suferit de pe urma conflictelor armate şi, în caz de necesitate, le vor acorda asistenţa și consilierea necesară.
    (3) Opinia minorului neînsoţit este luată în considerare, acordîndu-i-se importanţa cuvenită în raport cu vîrsta şi cu gradul lui de maturitate.
    (4) Funcţionarii care lucrează cu minori neînsoţiţi au o pregătire conformă necesităţilor în dezvoltare a minorilor.
    (5) Pornind de la interesul superior al copilului, luînd în considerare opinia minorului neînsoțit în raport cu vîrsta și cu gradul lui de maturitate, Direcția azil și integrare va iniţia cît mai curînd posibil toate acţiunile necesare în vederea depistării/identificării părinților sau altor îngrijitori ai minorului neînsoțit.
    (6) În cazul în care poate exista o ameninţare la viaţa sau la integritatea minorului ori a rudelor lui apropiate, în special dacă aceştia au rămas în ţara de origine, trebuie luate măsuri prin care să se asigure confidențialitatea colectării, procesării şi circulaţiei informaţiilor cu privire la persoanele respective, pentru a se evita punerea în pericol a siguranţei lor.”
    39. Articolul 67 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 67. Desemnarea reprezentantului legal
                           în cazul minorului neînsoțit
    (1) Autoritatea tutelară competentă desemnează, în conformitate cu legislaţia în vigoare, un reprezentant pentru fiecare minor neînsoţit semnalat de către Direcția azil și integrare.
    (2) În cazul minorului neînsoţit solicitant de azil, procedura de azil se suspendă pînă la numirea reprezentantului legal. În perioada suspendării, minorul neînsoţit beneficiază de drepturile acordate solicitanţilor de azil.
    (3) Direcţia azil și integrare își coordonează acțiunile relative minorilor neînsoțiți cu autoritatea tutelară de referință.
    (4) Reprezentantul legal își îndeplinește obligațiile reieșind din interesul superior al copilului.
    (5) Direcția azil și integrare va solicita autorităților tutelare înlocuirea reprezentantului legal ale cărui interese intră în conflict sau ar putea eventual intra în conflict cu cele ale minorului neînsoțit.”
    40. La articolul 68 alineatul (2), cuvîntul „cunoaşte” se substituie cu cuvîntul „înţelege”.
    41. Articolul 71 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 71. Cazarea minorilor neînsoţiţi
    (1) Minorilor neînsoţiţi li se va aplica măsura de protecţie a copilului separat de părinţi, prin care se asigură condiţii pentru creşterea şi îngrijirea acestuia în servicii sociale de plasament, în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.
    (2) Direcţia azil şi integrare solicită autorităţii tutelare de la locul aflării minorului neînsoţit plasamentul acestuia.”
    42. Articolul 76 se completează cu alineatul (7) avînd următorul cuprins:
    „(7) Direcţia azil şi integrare nu va acorda permisiunea de reunificare a familiei în cazul membrilor de familie care au fost calificaţi ca agenţi ai persecuţiei solicitantului permisiunii de reunificare.”
    43. La capitolul VI, titlul secţiunii a 6-a va avea următorul cuprins:
Secţiunea a 6-a
 Procedura de soluţionare a noii cereri de azil”.
    44. La articolul 78:
    titlul articolului va avea următorul cuprins:
    „Articolul 78. Depunerea unei noi cereri de azil”;
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) O nouă cerere de azil se depune în cazul existenţei unei decizii irevocabile privind cererea anterioară sau a unei dispoziţii privind încetarea examinării cererii de azil.”
    la alineatul (2), partea introductivă va avea următorul cuprins:
    „(2) Noua cerere de azil va fi admisă numai dacă sînt îndeplinite, alternativ, următoarele condiţii:”.
    45. La articolul 79, titlul articolului și alineatul (1) vor avea următorul cuprins:
    „Articolul 79. Examinarea noii cereri de azil
     (1) Cererea depusă în condiţiile art. 78 se examinează în mod prioritar, în cel mult 10 zile.”
    46. La articolul 80:
    titlul articolului va avea următorul cuprins:
    „Articolul 80. Decizia de acordare a accesului
                           la o nouă procedură de azil”;
    la alineatul (2), textul „acordare a unei forme de protecţie” se substituie cu cuvîntul „azil”.
    47. Legea se completează cu articolul 801 avînd următorul cuprins:
    „Articolul 801. Cererile de azil care nu fac obiectul procedurii
                             de soluţionare a noii cereri de azil
    (1) Nu face obiectul procedurii de soluţionare a noii cereri de azil cererea depusă în urma emiterii unei dispoziţii privind încetarea examinării cererii de azil ca urmare a renunţării implicite de către solicitant la cererea sa de azil. Noua cerere de azil trebuie să fie depusă într-un termen de pînă la 9 luni de la data emiterii dispoziţiei privind încetarea examinării cererii de azil.
    (2) În cazul cererilor specificate la alin. (1), Direcţia azil şi integrare reia examinarea cererii de azil din stadiul în care a fost întreruptă.”
    48. Articolul 81:
    la alineatul (1):
    litera e), cuvîntul „acordarea” se substituie cu cuvîntul „recunoaşterea”;
    litera f) va avea următorul cuprins:
    „f) fiind un apatrid, datorită faptului că circumstanţele în urma cărora a fost recunoscut ca refugiat au încetat să mai existe, se poate întoarce în ţara în care avea domiciliul obişnuit.”
    la alineatele (2) şi (3), textul „lit. e)” se substituie cu textul „lit. e) şi f)”.
    49. Articolul 82:
    la litera a), cuvîntul „acordat” se substituie cu cuvîntul „recunoscut”;
    la litera b), cuvîntul „acordarea” se substituie cu cuvîntul „recunoaşterea”;
    articolul se completează cu literele c) şi d) avînd următorul cuprins:
    „c) există motive rezonabile de a-l considera pe străinul căruia i s-a recunoscut statutul de refugiat un pericol pentru securitatea Republicii Moldova;
    d) ca urmare a faptului că străinul căruia i s-a recunoscut statutul de refugiat a fost condamnat printr-o hotărîre judecătorească irevocabilă pentru o infracţiune deosebit de gravă, reprezintă o ameninţare pentru securitatea Republicii Moldova.”
    50. Articolul 84:
    la alineatul (2), textul „Direcţiei refugiaţi, prevăzute la alin.(1),” se substituie cu textul „prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c)”;
    articolul se completează cu alineatul (3) avînd următorul cuprins:
    „(3) Deciziile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) vor cuprinde în mod obligatoriu motivarea în fapt şi în drept.”
    51. La articolul 86:
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Direcţia azil şi integrare va aprecia dacă schimbarea circumstanțelor nu este temporară şi este atît de semnificativă, încît să nu mai fie justificată temerea că  beneficiarul de protecţie umanitară va fi expus unor vătămări grave.”
    articolul se completează cu alineatul (3) avînd următorul cuprins:
    „(3) Direcţia azil şi integrare va examina anual situaţia din ţările de origine ale beneficiarilor de protecţie umanitară în vederea aprecierii necesităţii menţinerii protecţiei umanitare beneficiarilor acestei forme de protecţie.”
    52. Articolul 88:
    la alineatul (2), textul „Direcţiei refugiaţi, prevăzute la alin.(1),” se substituie cu textul „prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c)”;
    articolul se completează cu alineatul (3) avînd următorul cuprins:
    „(3) Deciziile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) vor cuprinde în mod obligatoriu motivarea în fapt şi în drept.”
    53. În cuprinsul legii:
    textul „Direcţia refugiaţi” se substituie cu textul „Direcţia azil şi integrare”;
    textul „consilier de eligibilitate” se substituie cu textul „consilier de decizie”;
    textul „beneficiar de o formă de protecţie” se substituie cu textul „beneficiar de protecţie internaţională, de protecție temporară sau de azil politic”.
    Art. V. – Legea nr. 274 din 27 decembrie 2011 privind integrarea străinilor în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 48, art. 144) se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 2 alineatul (1), litera g) va avea următorul cuprins:
    „g) străinii care au obținut protecție internațională sau azil politic în Republica Moldova.”
    2. La articolul 29 alineatul (3), textul „a-i aplica o formă adecvată de protecție” se substituie cu textul „a-i oferi protecție internațională sau azil politic”.
    3. În cuprinsul legii, textul „o formă de protecție” se substituie cu textul „protecție internațională sau azil politic”.
    Art. VI. – (1) Prezenta lege transpune parţial Directiva 2011/95/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind standardele referitoare la condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanţii ţărilor terţe sau apatrizii pentru a putea beneficia de protecţie internaţională, la un statut uniform pentru refugiaţi sau pentru persoanele eligibile pentru obţinerea de protecţie subsidiară şi la conţinutul protecţiei acordate (reformare), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 337 din 20 decembrie 2011, Directiva 2013/32/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 privind procedurile comune de acordare şi retragere a protecţiei internaţionale (reformare), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 180 din 29 iunie 2013 şi Directiva 2013/33/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a standardelor pentru primirea solicitanţilor de protecţie internaţională (reformare), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 180 din 29 iunie 2013.
    (2) Guvernul, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi, va aduce actele sale normative în concordanţă cu aceasta.

    PREȘEDINTELE  PARLAMENTULUI                      Andrian  CANDU

    Nr. 151. Chișinău, 1 iulie 2016.