HGC984/2016
ID intern unic:  366290
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 984
din  17.08.2016
cu privire la modificarea şi completarea
unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 19.08.2016 în Monitorul Oficial Nr. 265-276     art Nr : 1066
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Poziţia „Categoria II” din punctul 1 al tabelului nr.5 la anexa nr.4 la Hotărîrea Guvernului nr.381 din 13 aprilie 2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.66-69, art.431), cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu subpoziţia „Teatrul Dramatic de Stat pentru Tineret „S uliţî Roz”.
    2. Poziţia 12 din compartimentul „Instituţii teatrale” al anexei nr.5 la Hotărîrea Guvernului nr.696 din 19 noiembrie 2009 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.169-170, art.775), cu completările şi modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:
    „12. Teatrul Dramatic de Stat pentru Tineret „S uliţî Roz”, mun. Chişinău”.
    3. Cheltuielile ce ţin de implementarea prezentei hotărîri se vor asigura din contul bugetului prevăzut  Ministerului Culturii.
    4. Ministerul Culturii va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta hotărîre.

    PRIM-MINISTRU                                                  Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul culturii                                                      Monica Babuc
    Ministrul finanţelor                                                  Octavian Armaşu
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                       Stela Grigoraş

    Nr. 984. Chişinău, 17 august 2016.