OIFPSC777/2016
ID intern unic:  366437
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 777
din  18.08.2016
cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii privind
modul de utilizare a serviciilor fiscale electronice, aprobată
prin Ordinul IFPS nr. 1223 din 26 august 2014

Publicat : 26.08.2016 în Monitorul Oficial Nr. 277-287     art Nr : 1371
    În scopul eficientizării administrării fiscale și în conformitate cu art. 133 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal,
ORDON:
    1. Instrucțiunea privind modul de utilizare a serviciilor fiscale electronice, aprobată prin Ordinul IFPS nr. 1223 din 26 august 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 282-289 din 26.09.2014, art. 1374), se modifică și se completează după cum urmează:
    1) La pct. 1 textul „Legii nr. 264-XV din 15.07.2004 „Cu privire la documentul electronic și semnătura digitală” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 132-137, art. 710)” se substituie cu textul „Legii nr. 91 din 29 mai 2014 privind semnătura electronică și documentul electronic (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.174-177, art.397)”.
    2) La pct. 2:
    a) noțiunea „Semnătură” se modifică prin excluderea cuvintelor „de autentificare emisă de Operator și utilizată de către entitatea raportoare numai în relația cu organul fiscal sau altă semnătură”;
    b) noțiunea „Persoane responsabile” se substituie cu noțiunea „Persoană responsabilă”.
    3) La pct. 5:
    a) după sintagma „cu titlu gratuit” se completează cu sintagma „(doar entitățile raportoare ce cad sub incidența art. 187 alin. (21) din Codul fiscal)”;
    b) la lit. g) sintagma „și de a ridica semnătura” se exclude.
    4) La pct. 45 lit. d) se completează în final cu cuvintele „ , dacă în SISFS lipsește informația privind modificarea persoanei responsabile”.
    5) La pct. 70 sintagma „portalului www.servicii.fisc.md” se substituie cu sintagma „serviciilor fiscale electronice”.
    6) În Acordul-tip de conectare la serviciile fiscale electronice a persoanelor juridice din Anexa nr. 1 la Instrucțiune:
    a) sintagma „Cont curent: 222490149803908 în BC „Banca de Economii” S.A., Filiala nr. 1” se substituie cu sintagma „Cod IBAN: MD65AG000000022512436278 în BC „Moldova-Agroindbank” S.A., Chișinău”;
    b) sintagma „BECOMD2X609” se substituie cu sintagma „AGRNMD2X”;
    c) compartimentul cu datele Beneficiarului se modifică și se expune în următoarea redacție:


    d) în pct. 1.2. sintagma „de autentificare sau alte semnături” se exclude;
    e) în pct. 1.5. sintagma „de autentificare eliberate de Prestator sau altor semnături” se exclude;
    f) în pct. 1.7. lit. d) sintagma „de autentificare sau alte semnături” se exclude;
    g) în pct. 1.8. lit. b) și lit. e) se exclud;
    h) în pct. 5.2. sintagma „de autentificare sau altă semnătură” se exclude;
    i) în pct. 5.5. sintagma „de autentificare sau altă semnătură” se exclude;
    j) în pct. 5.8. sintagma „de autentificare” se exclude;
    k) în pct. 8.8. sintagma „de autentificare valabilă doar în relația dintre părți sau a altei semnături” se exclude;
    l) pct. 8.10. se modifică și se expune în următoarea redacție:
    „8.10. Semnînd acest Acord, Beneficiarul confirmă că:
    a) a fost instruit cu privire la utilizarea serviciilor;
    b) este de acord cu înregistrarea convorbirilor telefonice purtate cu operatorii Centrului de Apel, înregistrare menită a îmbunătăți calitatea serviciilor prestate de către Prestator;
    c) acceptă abonarea la serviciul electronic „Diseminare mesaje” pentru recepționarea notificărilor oficiale din partea Serviciului Fiscal de Stat;
    d) acceptă utilizarea adreselor electronice (e-mail) declarate în prezentul Acord/ înregistrate în contul de utilizator de pe portalul www.servicii.fisc.md, pentru recepționarea/expedierea corespondenței oficiale în raport cu Serviciul Fiscal de Stat.”.
    2. Direcția monitorizare și dezvoltare informațională va aduce prezentul ordin la cunoștință tuturor inspectoratelor fiscale de stat teritoriale, subdiviziunilor structurale ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat și Î.S. „Fiscservinform”.
    3. Direcția monitorizare și dezvoltare informațională va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    ȘEFUL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                                       Serghei PUŞCUŢA

    Nr. 777. Chişinău, 18 august 2016.