LPC198/2016
ID intern unic:  366528
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 198
din  28.07.2016
pentru modificarea și completarea Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005
cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar
Publicat : 09.09.2016 în Monitorul Oficial Nr. 293-305     art Nr : 628     Data intrarii in vigoare : 01.09.2016
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 35–38, art. 148), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Titlul capitolului IV va avea următorul cuprins:
„Capitolul IV
SALARIZAREA PERSONALULUI DIN
INSTANŢELE JUDECĂTOREŞTI, PROCURATURĂ
ŞI
AUTORITĂŢILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE ŞI
LOCALE CARE NU DEŢINE STATUT
DE FUNCŢIONAR PUBLIC”.
    2. La articolul 13, după cuvîntul „Salarizarea” se introduc cuvintele „personalului cu funcţii de conducere şi de specialitate care nu deţine statut de funcţionar public şi a”.
    3. La anexa nr. 2, nota va avea următorul cuprins:
    „Note:
    1. Salariile lunare pentru preşedintele şi vicepreşedinţii raionului Dubăsari, primarii şi viceprimarii localităţilor din stînga Nistrului ale raionului Dubăsari, satului Varniţa al raionului Anenii Noi şi satelor Copanca şi Hagimus ale raionului Căuşeni se stabilesc cu o majorare de pînă la 20%.
    2. Salariile lunare pentru viceprimarii din localităţile cu pînă la 5000 de locuitori se stabilesc cu o reducere de 10% faţă de salariile lunare pentru primarii din localităţile respective, prevăzute în prezenta anexă.”
    4. Tabelul din anexa nr. 11 va avea următorul cuprins:
Funcţia

Cuantumul salariului lunar, lei

 

Învăţămîntul superior şi postuniversitar finanţat de la buget

Rector
5370
Profesor universitar
4030
Conferenţiar universitar
3625

Lector superior universitar

3355

Lector universitar, asistent universitar

2955

Învățămîntul preuniversitar

Profesor, învăţător şi cadrele didactice din învăţămîntul preşcolar:

 
 cu studii superioare
2955
 cu studii medii de specialitate
2680

Metodist şi alte cadre didactice din instituţiile de învăţămînt preuniversitar, profesor-antrenor de sport din şcolile sportive:

 
 cu studii superioare
2680
 cu studii medii de specialitate
2415

Instructor, maistru-instructor, metodist în învăţămîntul secundar profesional şi mediu de specialitate:

 
 cu studii superioare
2680
 cu studii medii de specialitate
2415

Pedagog social în cămine şi internate:

 
 cu studii superioare
2415
 cu studii medii de specialitate
2150

    Art. II. – Prezenta lege intră în vigoare la 1 septembrie 2016.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                       Andrian CANDU

    Nr. 198. Chişinău, 28 iulie 2016.