HGM1016/2016
ID intern unic:  366550
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1016
din  01.09.2016
pentru aprobarea Regulamentului privind numirea în funcţie pe bază de concurs
a conducătorilor instituţiilor medico-sanitare
publice şi a Contractului-tip
de management al instituţiei
Publicat : 09.09.2016 în Monitorul Oficial Nr. 293-305     art Nr : 1101
    MODIFICAT
   
HG1020 din 24.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1085; în vigoare 26.10.18
    HG747 din 25.07.18, MO277-284/27.07.18 art.785; în vigoare 27.07.18

    NOTĂ:
   
pe tot parcursul textului anexelor, cuvintele „Ministerul Sănătății”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale”, la cazul gramatical corespunzător prin HG747 din 25.07.18, MO277-284/27.07.18 art.785; în vigoare 27.07.18
    În temeiul prevederilor art. 4 alin. (21) din Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-III din 28 martie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 34, art. 373), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Regulamentul privind numirea în funcţie pe bază de concurs a conducătorilor instituţiilor medico-sanitare publice, conform anexei nr. 1;
    Contractul-tip de management al instituţiei, conform anexei nr. 2.
    2. Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale:
    va organiza concursurile de selectare a candidaţilor pentru ocuparea funcţiilor vacante de conducători ai instituţiilor medico-sanitare publice republicane, municipale, raionale, conform Regulamentului aprobat;
    va elabora şi va aproba anual, prin ordinul ministrului sănătăţii, lista indicatorilor de performanţă pentru fiecare instituţie medico-sanitară republicană, municipală, raională, precum şi va analiza, în comun cu persoanele responsabile ale fondatorilor, îndeplinirea indicatorilor respectivi;
    va asigura implementarea şi monitorizarea executării prevederilor prezentei hotărîri.
    [Pct.2 modificat prin HG1020 din 24.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1085; în vigoare 26.10.18]
    [Pct.2 modificat prin HG747 din 25.07.18, MO277-284/27.07.18 art.785; în vigoare 27.07.18]
    3. Se abrogă:
    Hotărîrea Guvernului nr. 1079 din 2 octombrie 2007 „Pentru aprobarea Regulamentului privind numirea în funcţie pe bază de concurs a conducătorilor instituţiilor medico-sanitare publice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.157-160, art.1114);
    Hotărîrea Guvernului nr.207 din 26 februarie 2008 „Pentru aprobarea modificărilor ce se operează în Regulamentul privind numirea în funcţie pe bază de concurs a conducătorilor instituţiilor medico-sanitare publice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.45-46, art.276).

    PRIM-MINISTRU                                                  Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătăţii                                                    Ruxanda Glavan
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                      Stela Grigoraş

    Nr. 1016. Chişinău, 1 septembrie 2016.


Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr. 1016
din 1 septembrie 2016

REGULAMENT
privind numirea în funcţie pe bază de concurs a conducătorilor
instituţiilor medico-sanitare publice

I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul privind numirea în funcţie pe bază de concurs a conducătorilor instituţiilor medico-sanitare publice (în continuare – Regulament) este elaborat în temeiul prevederilor Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.34, art.373), cu modificările şi completările ulterioare,  Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.159-162, art.648), cu modificările şi completările ulterioare, Codului civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 6 iunie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.82-86, art.661), cu modificările şi completările ulterioare, altor acte normative în vigoare.
    2. Prezentul Regulament are drept scop stabilirea mecanismului de recrutare, selectare, angajare, evaluare a conducătorilor instituţiilor medico-sanitare publice, precum şi a mecanismului de încetare a contractului de management al instituţiei.
    3. Prezentul Regulament are drept obiectiv asigurarea accesului egal al candidaţilor la ocuparea funcţiilor vacante de conducători ai instituţiilor medico-sanitare publice, ţinînd cont de calificarea profesională, experienţa în domeniu şi abilităţile manageriale.
    4. Procedura de organizare şi desfăşurare a concursului se bazează pe următoarele principii:
    transparenţă – informarea amplă privind posturile vacante şi condiţiile pentru ocuparea lor, asigurarea accesului liber de participare la concurs, punerea la dispoziţia tuturor persoanelor interesate a informaţiilor referitoare la modul de organizare şi desfăşurare a concursului;
    obiectivitate – crearea condiţiilor egale pentru candidaţii la ocuparea funcţiilor vacante; asigurarea selectării pe baza unor criterii clar definite şi a unei metodologii unice de evaluare a nivelului de competenţă al candidaţilor;
    alegere după merit – selectarea, pe baza rezultatelor obţinute, a celor mai competente persoane.
II. ORGANIZAREA CONCURSULUI
    5. Funcţiile de conducători, vacante şi temporar vacante (director, medic-şef, şef), ai instituţiilor medico-sanitare publice republicane, municipale şi raionale (în continuare – instituţii) sînt ocupate exclusiv pe bază de concurs organizat de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale.
    6. Persoanele responsabile ale fondatorilor (respectiv primar al municipiului, președinte de raion) instituţiilor anunţă Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale despre funcţia vacantă cu cel puţin 60 de zile înainte de apariţia ei.
    [Pct.6 modificat prin HG1020 din 24.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1085; în vigoare 26.10.18]
    7. Concursul se anunţă în mod obligatoriu prin intermediul mijloacelor de informare în masă, inclusiv prin publicare în presa republicană, afişare pe avizierul instituţiei şi plasare pe pagina web a Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, cu cel puţin 20 de zile înainte de data începerii concursului.
    8. Anunţul conţine în mod obligatoriu:
    1) datele de identificare ale Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, în calitate de autoritate organizatoare a concursului;
    2) denumirea funcţiei vacante;
    3) condiţiile de participare la concurs;
    4) cerinţele specifice (după caz);
    5) conţinutul dosarului de participare;
    6) data-limită de depunere a dosarului;
    7) datele de contact ale persoanei responsabile de recepţionarea dosarului şi oferirea informaţiilor referitor la concurs (numărul de telefon, adresa electronică şi poştală).
III. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR
    9. La concursul pentru ocuparea unei funcţii vacante sau temporar vacante poate participa orice persoană care întruneşte următoarele condiţii de bază:
    1) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
    2) deţine cetăţenia altor state, dar cu domiciliul în Republica Moldova;
    3) are studii superioare/de licenţă medicale, studii de masterat în managementul sănătăţii publice/management organizaţional/ administrare. Pentru candidatul cu studii în alte domenii decît cel medical (management organizaţional/administrare etc.), studiile de masterat în managementul sănătăţii publice sînt obligatorii;
    [Pct.9 subpct.3) modificat prin HG747 din 25.07.18, MO277-284/27.07.18 art.785; în vigoare 27.07.18]
    4) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
    5) are capacitate deplină de exerciţiu;
    6) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
    7) nu are antecedente penale nestinse;
    8) nu a fost condamnată definitiv pentru săvîşirea unei infracţiuni din categoriile: infracţiuni contra păcii şi securităţii omenirii, de război, contra vieţii şi sănătăţii persoanei, contra libertăţii, cinstei şi demnităţii persoanei, privind viaţa sexuală, contra familiei şi minorilor, contra sănătăţii publice şi convieţuirii sociale, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei solicitate;
    9) are o vechime în muncă de cel puţin 5 ani pentru instituţiile medico-sanitare raionale şi 10 ani pentru instituţiile medico-sanitare republicane şi municipale;
    10) nu a atins vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă.
    10. Cerinţele specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la concursul pentru ocuparea unei funcţii vacante sau temporar vacante de conducător se stabilesc de către Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale în fiecare caz aparte, în funcţie de categoria instituţiei (republicană, municipală, raională) sau de particularităţile specifice de activitate.
    11.  La înscrierea pentru concurs, candidaţii depun un dosar, care include următoarele:
    1) cererea de participare la concurs, cu menţionarea postului solicitat;
    2) copia actului de identitate;
    3) copiile diplomelor de studii universitare;
    [Pct.11 subpct.3) modificat prin HG747 din 25.07.18, MO277-284/27.07.18 art.785; în vigoare 27.07.18]
    4) copiile altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau instruiri;
    5) copia conformă cu originalul a carnetului de muncă sau o adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
    6) declaraţia pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
    7) adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare;
    8) curriculumul vitae;
    9) copia certificatului de căsătorie sau copiile documentelor care atestă schimbarea numelui (după caz);
    10) lista cu datele de contact ale ultimilor 3 angajatori (după caz).
    12.  Copiile documentelor prezentate sînt autentificate notarial sau se prezintă împreună cu documentele originale, pentru a confirma veridicitatea lor.
    121. În cazul necorespunderii dosarului cu cerinţele stabilite pentru înscrierea la concurs sau cu cerinţele specifice, se respinge dosarul candidatului, comunicînd motivul respingerii. Dacă nu au fost depuse dosare în termenul stabilit sau nu este acceptat niciun dosar sau a fost admis doar un singur candidat, Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale anunţă prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru o perioadă similară cu cea iniţială (cel puţin 20 de zile).
    [Pct.121 introdus prin HG747 din 25.07.18, MO277-284/27.07.18 art.785; în vigoare 27.07.18]
    122. Dacă după prelungirea concursului, în urma examinării dosarelor, la concurs a fost admis un singur candidat, concursul se desfăşoară conform procedurii stabilite de prezentul Regulament.
    [Pct.122 introdus prin HG747 din 25.07.18, MO277-284/27.07.18 art.785; în vigoare 27.07.18]
    123. În 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului pentru depunerea dosarului, secretarul Comisiei pentru organizarea şi desfăşurarea concursului plasează lista candidaților admiși la concurs pe pagina web oficială a autorității publice și informează în scris candidații referitor la data, ora şi locul unde se vor desfăşura concursul.
    [Pct.123 introdus prin HG747 din 25.07.18, MO277-284/27.07.18 art.785; în vigoare 27.07.18]
IV. ORGANIZAREA CONCURSULUI
    [Capitolul IV denumirea în redacția HG747 din 25.07.18, MO277-284/27.07.18 art.785; în vigoare 27.07.18]
    13.  În timp de 3 zile după expirarea termenului de depunere a dosarelor, Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale creează Comisia pentru organizarea şi desfăşurarea concursului (în continuare – Comisie).
    14.  Comisia va avea următoarea componenţă:
    Preşedinte
    vicepreşedinte   - ministru/secretar general de stat;
                             - un reprezentant al Fondatorului instituţiei;
    secretar             - un reprezentant al serviciului resurse umane
                               din cadrul Ministerului;
    membri:            - un funcţionar public al Ministerului, reprezentant
                              al subdiviziunii de profil medical al instituţiei;
                            - un reprezentant al Federaţiei Sindicale „Sănătatea”;
                            - un reprezentant al Cancelariei de Stat;
                            - un reprezentant al Academiei de Ştiinţe a Moldovei,
                               în cazul în care instituţia are în structura sa o
                               subdiviziune de cercetare;
                            - preşedintele/vicepreşedintele Consiliului administrativ
                              al instituţiei;
                           - un reprezentant al cadrelor didactice din Universitatea
                             de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”;
                          - doi reprezentanţi ai colectivului instituţiei respective,
                            aleşi la adunarea generală a colectivului instituţiei.
    [Pct.14 modificat prin HG747 din 25.07.18, MO277-284/27.07.18 art.785; în vigoare 27.07.18]
    15. În termen de zece zile lucrătoare de la emiterea ordinului de creare a Comisiei, aceasta se întruneşte în şedinţă pentru concursul la postul vacant sau temporar vacant de conducător al instituţiei.
    [Pct.15 modificat prin HG747 din 25.07.18, MO277-284/27.07.18 art.785; în vigoare 27.07.18]
    [Pct.16 abrogat prin HG747 din 25.07.18, MO277-284/27.07.18 art.785; în vigoare 27.07.18]
    [Pct.17 abrogat prin HG747 din 25.07.18, MO277-284/27.07.18 art.785; în vigoare 27.07.18]

    18. Şedinţa Comisiei se consideră deliberativă în cazul prezenţei a cel puţin 2/3 din membri, inclusiv preşedintele sau vicepreşedintele. Prezenţa la şedinţa Comisiei a reprezentantului fondatorului instituţiei din partea autorităţii administraţiei publice locale este obligatorie.
    [Pct.18 modificat prin HG747 din 25.07.18, MO277-284/27.07.18 art.785; în vigoare 27.07.18]
    [Pct.19 abrogat prin HG747 din 25.07.18, MO277-284/27.07.18 art.785; în vigoare 27.07.18]
   
[Pct.20 abrogat prin HG747 din 25.07.18, MO277-284/27.07.18 art.785; în vigoare 27.07.18]
   
[Pct.21 abrogat prin HG747 din 25.07.18, MO277-284/27.07.18 art.785; în vigoare 27.07.18]
V. SELECTAREA CANDIDAŢILOR
    22. Metodologia evaluării candidaţilor se elaborează şi se aprobă de către Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, în funcţie de domeniul de activitate al instituţiei, la momentul constituirii Comisiei, ţinîndu-se cont de particularităţile specifice şi domeniul de activitate al instituţiei.
    23. Evaluarea candidaţilor se efectuează în strictă conformitate cu reglementările stabilite în acest sens, asigurîndu-se transparenţa, obiectivitatea, corectitudinea şi responsabilitatea persoanelor implicate în luarea deciziilor.
    24. Evaluarea candidaţilor, după caz, poate include următoarele etape:
    1) testarea cunoştinţelor teoretice;
    2) evaluarea proiectului de management al instituţiei;
    3) interviul.
    25. Evaluarea candidaţilor include elemente referitoare la:
    1)  capacitatea de a lua decizii şi de a evalua impactul acestora;
    2) exercitarea controlului decizional;
    3) capacitatea managerială privind procesul organizaţional şi gestionarea calităţii serviciilor medicale.
    26. Fiecare membru al Comisiei poate adresa întrebări candidatului. Nu se pun întrebări referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicală, religie, etnie, starea materială, originea socială sau alte întrebări care pot constitui discriminare, inclusiv pe criterii de sex.
    27. În cazul necorespunderii candidatului/candidaţilor cu cerinţele funcţiei sau acumulării mai puțin de 50% din punctajul stabilit, conform metodologiei aprobate, Comisia respinge toţi candidaţii şi Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale anunţă un concurs nou.
    [Pct.27 modificat prin HG747 din 25.07.18, MO277-284/27.07.18 art.785; în vigoare 27.07.18]
    28. Se va considera acceptat pentru ocuparea funcţiei vacante candidatul care a obţinut punctajul maxim în urma evaluării, confirmat prin votul majoritar al membrilor Comisiei.
    29. Rezultatele concursului se consemnează într-un proces-verbal, semnat de membrii Comisiei prezenţi la şedinţă, se comunică personal candidaţilor în termen de 24 de ore de la finalizarea concursului şi se plasează pe pagina web a Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale.
    30. Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale informează în scris Fondatorul (după caz) privitor la candidatul acceptat pentru funcţia de conducător.
VI. CONTRACTUL DE MANAGEMENT
    31. Persoana responsabilă a fondatorului (respectiv ministru, primar al municipiului, președinte de raion) încheie cu persoana învingătoare un contract de management al instituţiei pe o durată de 5 (cinci) ani, conform Contractului-tip de management aprobat de Guvern. La expirarea termenului de cinci ani, funcţia de conducător (director, medic-şef, şef) al instituţiei devine vacantă de drept. Orice prevederi contrare sînt lovite de nulitate. În temeiul contractului de management al instituţiei, Persoana responsabilă a fondatorului (respectiv ministru, primar al municipiului, președinte de raion) emite un ordin (decizie, dispoziţie, hotărîre) de numire în funcţie de conducător al persoanei învingătoare, care se aduce la cunoştinţa acesteia, sub semnătură, în termen de cel mult 3 (trei) zile lucrătoare.
    [Pct.31 modificat prin HG1020 din 24.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1085; în vigoare 26.10.18]
    32. Este interzisă ocuparea funcţiei de conducător în lipsa contractului de management al instituţiei.
    33. Contractul de management include în mod obligatoriu indicatorii de performanţă ai activităţii instituţiei, ţinînd cont de specificul instituţiei, conform Listei indicatorilor de performanţă ai activităţii instituţiei medico-sanitare publice aprobate.
    34. Indicatorii de performanță ai instituției se stabilesc anual prin ordin al ministrului sănătății, muncii și protecției sociale și fac parte integrantă din contractul de management încheiat între persoana responsabilă a fondatorului și conducătorul instituției.
    [Pct.34 modificat prin HG1020 din 24.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1085; în vigoare 26.10.18]
    [Pct.34 în redacția HG747 din 25.07.18, MO277-284/27.07.18 art.785; în vigoare 27.07.18]
   
341. La stabilirea de către persoana responsabilă a fondatorului a suplimentelor la salariu pentru performanțele individuale în muncă a personalului de conducere din cadrul instituției în baza indicatorilor de performanță se va ține cont de calificativul Comisiei de evaluare și validare stabilit pentru fiecare instituție în parte.
    [Pct.341 modificat prin HG1020 din 24.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1085; în vigoare 26.10.18]
    [Pct.341 introdus prin HG747 din 25.07.18, MO277-284/27.07.18 art.785; în vigoare 27.07.18]
    35. Indicatorii de performanţă se evaluează anual de către Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, în comun cu persoana responsabilă a fondatorului, şi se referă la indicatorii de management al resurselor umane, indicatorii de utilizare a serviciilor medicale, indicatorii economico-financiari şi indicatorii de calitate.
    [Pct.35 modificat prin HG1020 din 24.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1085; în vigoare 26.10.18]
    36. Pe parcursul activităţii, conducătorul este obligat să promoveze un management orientat spre gestionarea eficientă şi corectă a mijloacelor financiare, a bunurilor materiale şi a altor resurse disponibile, asigurarea transparenţei în activitatea instituţiei, îmbunătăţirea permanentă a indicatorilor de calitate, implicarea colectivului în luarea deciziilor, asigurarea condiţiilor pentru perfecţionarea profesională şi soluţionarea problemelor economice şi sociale ale angajaţilor.
    37. În cazul indicatorilor de performanţă nesatisfăcători într-o perioadă de doi ani consecutiv, Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale este în drept să rezilieze contractul de management cu Conducătorul instituţiei medico-sanitare publice republicane sau să solicite desfacerea de către persoana responsabilă a fondatorului (respectiv primar al municipiului, președinte de raion) a Contractului de management cu conducătorul instituţiei medico-sanitare publice municipale sau raionale.
    [Pct.37 modificat prin HG1020 din 24.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1085; în vigoare 26.10.18]
    [Pct.37 modificat prin HG747 din 25.07.18, MO277-284/27.07.18 art.785; în vigoare 27.07.18]
    38. În cazul în care, la solicitarea Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, persoana responsabilă a fondatorului instituţiei medico-sanitare publice municipale sau raionale refuză desfacerea contractului de management din cauza indicatorilor de performanţă nesatisfăcători, Ministerul este în drept să atace refuzul persoana responsabilă a fondatorului (respectiv primar al municipiului, președinte de raion), în ordinea contenciosului administrativ, în instanţa judecătorească competentă.
    [Pct.38 modificat prin HG1020 din 24.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1085; în vigoare 26.10.18]
VII. DISPOZIŢII FINALE
    39. Temporar vacante se consideră posturile de conducători ai persoanelor aflate în concediu de maternitate sau pentru îngrijirea copilului, persoanelor care ocupă funcţii elective şi în alte cazuri de suspendare a raporturilor de serviciu, potrivit legislaţiei în vigoare. Aceste persoane îşi păstrează pe toată durata respectivă postul deţinut anterior în instituţie.
    40. Conducătorul instituţiei medico-sanitare publice nu poate să presteze muncă prin cumul la o altă unitate sau să cumuleze funcţii la unitatea pe care o conduce (şef de departament, direcţie, secţie, serviciu sau oricare altă subdiviziune structurală), cu excepţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.
    41. Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea concursului sînt suportate de către autoritatea organizatoare a concursului, iar cheltuielile aferente deplasării şi participării la concurs sînt suportate de către participanţii/membrii Comisiei. În cazul membrilor Comisiei desemnaţi de instituţia pentru care se organizează concursul, cheltuielile de deplasare sînt suportate de către instituţia care a delegat persoanele respective.
    42. Litigiile legate de desfăşurarea concursului se soluţionează conform legislaţiei în vigoare.
    43. Persoanele responsabile de încălcarea normelor prezentului Regulament poartă răspundere disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, după caz, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

    anexa nr.2