LPC185/2016
ID intern unic:  366642
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 185
din  22.07.2016
pentru modificarea și completarea unor acte legislative
Publicat : 16.09.2016 în Monitorul Oficial Nr. 306-313     art Nr : 655     Data intrarii in vigoare : 16.03.2017
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea instituţiilor financiare nr. 550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 78–81, art. 199), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 10 alineatul (4), după cuvintele „temeiurile de retragere a licenței” se introduc cuvintele „ , data și ora exactă a adoptării hotărîrii”.
    2. La articolul 11 alineatul (2), cuvîntul „adoptării” se substituie cu cuvintele „și ora exactă a adoptării hotărîrii, prevăzute în aceasta”.
    3. Articolul 385:
    la alineatul (1), litera h) se completează în final cu textul „ , cu excepția cazului în care încasarea plăților a avut loc într-un sistem de plăți ce intră sub incidența Legii nr. 183 din 22 iulie 2016 cu privire la caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a instrumentelor financiare și sînt aplicabile prevederile art. 6 alin. (3) din legea menționată”;
    la alineatul (2), litera f) se completează cu textul: „Această prevedere nu se aplică în cazul plăților sau transferurilor efectuate în cadrul sistemelor care intră sub incidența Legii nr. 183 din 22 iulie 2016 cu privire la caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a instrumentelor financiare.”
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Retragerea licenţei băncii nu afectează executarea ordinelor de plată/transfer al valorilor mobiliare inițiate de bancă și introduse în sistemele de plăţi/sistemele de decontare a valorilor mobiliare pînă la data și ora exactă a adoptării hotărîrii de retragere a licenţei.”
    Art. II. – La articolul 61 alineatul (2) litera c) din Legea nr. 449-XV din 30 iulie 2001 cu privire la gaj (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 345–351, art. 655), după cuvintele „titlurilor de capital” se introduce textul „ , dacă art. 8 din Legea nr. 184 din 22 iulie 2016 cu privire la contractele de garanție financiară nu prevede altfel”.
    Art. III. – Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 6 iunie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 82–86, art. 661), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 572, alineatul (3) se completează în final cu textul „ , dacă art. 8 din Legea nr. 184 din 22 iulie 2016 cu privire la contractele de garanție financiară nu prevede altfel”.
    2. La articolul 665, alineatul (1) se completează în final cu textul „ , dacă art. 8 din Legea nr. 184 din 22 iulie 2016 cu privire la contractele de garanție financiară nu prevede altfel”.
    3. Articolul 1606:
    la alineatul (2), după cuvintele „valorilor mobiliare” se introduc cuvintele „în formă materializată”;
    articolul se completează cu alineatele (3) şi (4) cu următorul cuprins:
    „(3) Valorile mobiliare în formă de înscriere în cont sînt guvernate de legea ţării în care se află registrul sau contul în care sînt operate înscrierile privind valorile mobiliare.
    (4) Garanţiile financiare constituite sub formă de instrumente financiare în formă de  înscriere în cont sînt guvernate de legea ţării în care se află registrul sau contul în care sînt operate înscrierile privind valorile mobiliare în ceea ce priveşte:
    a) natura juridică şi efectele patrimoniale ale garanţiei financiare constituite sub formă de instrumente financiare în formă de înscriere în cont;
    b) condiţiile care trebuie îndeplinite pentru încheierea în mod valabil a unui contract de garanţie financiară avînd ca obiect instrumente financiare în formă de înscriere în cont şi pentru punerea la dispoziţie a acestor instrumente financiare în temeiul unui astfel de contract, formalităţile necesare pentru asigurarea opozabilităţii faţă de terţi a unui astfel de contract şi a punerii la dispoziţie a unor astfel de garanţii;
    c) dacă un drept de proprietate sau alt drept al unei persoane cu privire la garanţia financiară constituită sub formă de instrumente financiare în formă de înscriere în cont este prioritar ori subordonat unui drept de proprietate sau altui drept concurent şi dacă dobîndirea s-a făcut cu bună-credinţă;
    d) formalităţile cerute pentru executarea garanţiei financiare constituite sub formă de instrumente financiare în formă de înscriere în cont, ca urmare a apariţiei unei cauze care determină executarea garanţiei.”
    Art. IV. – La articolul 6 din Legea nr. 62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 127–130, art. 496), cu modificările ulterioare, alineatul (8) se completează cu textul: „Regimul de notificare şi autorizare nu se aplică operaţiunilor valutare aferente garanţiilor prevăzute la art. 4 pct. 12) din Legea nr. 184 din 22 iulie 2016 cu privire la contractele de garanţie financiară și care sînt reglementate de aceasta.”
    Art. V. – Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 193–197, art. 663), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. La articolul 34 alineatul (4) litera d), după cuvîntul „ora” se introduc cuvintele „exactă a”.
    2. La articolul 35:
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Instanța de insolvabilitate expediază, imediat după adoptare, hotărîrea de intentare a procedurii de insolvabilitate debitorului, organului înregistrării de stat care ține Registrul de stat al persoanelor juridice şi Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali, inspectoratului fiscal de stat teritorial, băncilor în care debitorul are conturi şi, după caz, registrelor în care se înregistrează gajul, organului cadastral teritorial, Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, registrelor de stat ale transporturilor, ministerului de ramură, altor instituţii şi autorităţi relevante în fiecare caz concret și afișează hotărîrea de intentare a procedurii de insolvabilitate în incinta sa.”
    la alineatul (3), textul „Din data primirii copiei de pe hotărîrea de intentare a procesului de insolvabilitate, instituțiile și organele menționate la alin. (2) înscriu consemnările cuvenite la rubrica debitorului sau a bunurilor debitorului și sistează orice altă înregistrare legată de statutul juridic al debitorului sau al bunurilor lui.” se substituie cu textul: „Instituţiile şi organele menţionate la alin. (2) înscriu consemnările corespunzătoare la rubrica debitorului sau a bunurilor debitorului, cu indicarea datei intentării procedurii de insolvabilitate, şi din momentul în care au fost informate în condițiile alin. (2) privind intentarea procedurii de insolvabilitate sistează orice altă înregistrare legată de statutul juridic al debitorului sau al bunurilor lui.”
    3. La articolul 38 alineatul (1), după cuvîntul „notifică” se introduce cuvîntul „imediat”.
    4. Articolul 74 se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) Particularitățile procesării ordinelor de plată și/sau a ordinelor de transfer inițiate de către debitor în ziua intentării procedurii de insolvabilitate sînt reglementate de art. 6 din Legea nr. 183 din 22 iulie 2016 cu privire la caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a instrumentelor financiare.”
    5. Articolul 82 se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:
    „(6) Intentarea procedurii de insolvabilitate împotriva unei părți la un contract de garanție financiară sau producerea altei cauze care determină executarea garanției financiare nu afectează aplicarea clauzei de compensare cu exigibilitate imediată. Clauza de compensare cu exigibilitate imediată își produce efectele în conformitate cu prevederile art. 14 din Legea nr. 184 din 22 iulie 2016 cu privire la contractele de garanție financiară.”
    6. La articolul 250 alineatul (1) litera b), după cuvîntul „data” se introduce textul „ , ora exactă”.
    Art. VI. – Legea nr. 171 din 11 iulie 2012 privind piața de capital (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 193–197, art. 665), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. Articolul 12:
    se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Particularitățile utilizării garanțiilor financiare constituite în formă de valori mobiliare în temeiul contractelor de garanție financiară fără transfer de proprietate conform Legii nr. 184 din 22 iulie 2016 cu privire la contractele de garanție financiară sînt reglementate de art. 11 și 12 din legea menționată în prezentul alineat.”
    la alineatul (3), după cuvintele „contractului de gaj” se introduc cuvintele „ , contractului de garanție financiară”.
    2. Articolul 80 se abrogă.
    Art. VII. – Prezenta lege intră în vigoare la expirarea a 6 luni de la data publicării, cu excepția prevederilor art. VI pct. 2, care vor intra în vigoare la data începerii activității Depozitarului central unic, a cărui activitate este reglementată de Legea cu privire la Depozitarul central unic.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                       Andrian CANDU

    Nr. 185. Chişinău, 22 iulie 2016.