HGM1042/2016
ID intern unic:  366685
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1042
din  13.09.2016
cu privire la aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare
şi a măsurărilor supuse controlului metrologic legal
Publicat : 16.09.2016 în Monitorul Oficial Nr. 306-313     art Nr : 1130     Data intrarii in vigoare : 15.10.2016
    MODIFICAT
    HG1095 din 19.12.17, MO451-463/29.12.17 art.1264


    În temeiul art.5 alin. (1) lit.d) şi art. 11 alin. (3) din Legea metrologiei nr. 19 din 4 martie 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.100-105, art.190), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Lista oficială a mijloacelor de măsurare şi a măsurărilor supuse controlului metrologic legal (se anexează).
    2. Se abrogă Lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse obligatoriu controlului metrologic al statului  L.O. – 2004, aprobată prin Hotărîrea Departamentului Standardizare şi Metrologie nr. 1445-M din 4 ianuarie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 35-38, art. 81).
    3. Dispozitivele medicale cu funcţie de măsurare specificate la poziţiile 1.1.4, 2.8, 3.4, 4.6, 5.2.4.2, 5.2.6, 8.3.4, 9.3.2, 9.3.3, 9.5, 10.1.5, 11.5 ale tabelului din anexă, indiferent de modalitatea de introducere pe piaţă, nu se vor supune verificărilor metrologice periodice  la expirarea termenului de 1 an de la intrarea în vigoare a prezentei hotărîri.
    4. Ministerul Sănătăţii, în termenul prevăzut în pct. 3, va elabora cerinţe şi proceduri pentru verificarea periodică a dispozitivelor medicale cu funcţie de măsurare aflate în utilizare, precum şi criterii pentru organismele de evaluare a conformităţii care desfăşoară activităţi de verificare periodică a acestor dispozitive.
    5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data de 15 octombrie 2016.

    PRIM-MINISTRU                                                    Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru, 
    ministrul economiei                                                   Octavian Calmîc
    Ministrul sănătăţii                                                      Ruxanda Glavan

    Nr. 1042. Chişinău, 13 septembrie 2016.


 Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 1042
din 13 septembrie 2016

LISTA
oficială a mijloacelor de măsurare şi a măsurărilor
supuse controlului metrologic legal
    1. Lista oficială a mijloacelor de măsurare şi a măsurărilor supuse controlului metrologic legal  (în continuare – Lista oficială) stabileşte, în conformitate cu prevederile Legii metrologiei nr. 19 din 4 martie 2016:
    1) categoriile şi sortimentele mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal (indicate în coloanele 1-4 din tabel);
    2) modalităţile de control metrologic aplicabile fiecărui sortiment de mijloace de măsurare, intervalul maxim admis între două verificări metrologice succesive (indicate în coloanele 5-6 din tabel);
    3) categoriile de măsurări efectuate în domeniile de interes public specificate la art. 11 alin. (1) din legea menţionată.
    2. În sensul prezentei Liste oficiale sînt utilizate noţiunile din Legea metrologiei, cu următoarele completări:
    categorie de mijloace de măsurare – grup de mijloace de măsurare cărora li se impun, prin unul sau mai multe documente normative de metrologie legală, aceleaşi cerinţe metrologice şi tehnice;
    sortiment de mijloace de măsurare – grup de mijloace de măsurare aparţinînd aceleiaşi categorii de mijloace de măsurare, asociate pe baza similitudinii principiilor de funcţionare, soluţiilor constructive, domeniilor de utilizare, condiţiilor de funcţionare şi/sau domeniilor/intervalelor de măsurare;
    certificat de aprobare de model – document eliberat de Institutul Național de Metrologie, care certifică că aprobarea de model a fost acordată;
    [Pct.2 noțiunea introdusă prin HG1095 din 19.12.17, MO451-463/29.12.17 art.1264]
    descrierea de model – anexă la certificatul de aprobare de model care conţine descrieri necesare pentru identificarea modelului, explicarea funcționării acestuia, prezentarea caracteristicilor tehnice şi metrologice, aplicarea marcajului metrologic şi corespunderea la documentele normative aplicabile din domeniul metrologiei legale;
    [Pct.2 noțiunea introdusă prin HG1095 din 19.12.17, MO451-463/29.12.17 art.1264]
    încercări metrologice în scopul aprobării de model – ansamblu de operaţii care se efectuează asupra unui anumit număr de exemplare ale unui tip de mijloc de măsurare, în scopul constatării conformităţii cu prevederile documentelor normative aplicabile din domeniul metrologiei legale referitoare la mijlocul de măsurare respectiv;
    [Pct.2 noțiunea introdusă prin HG1095 din 19.12.17, MO451-463/29.12.17 art.1264]
    marcă metrologică – mijloc material de aplicare a marcajelor metrologice;
    [Pct.2 noțiunea introdusă prin HG1095 din 19.12.17, MO451-463/29.12.17 art.1264]
    tip aprobat – model definitiv sau familie de mijloace de măsurare, permise pentru utilizare în domeniile de interes public, decizie a cărei aprobare este confirmată prin emiterea certificatului de aprobare de model.
    [Pct.2 noțiunea introdusă prin HG1095 din 19.12.17, MO451-463/29.12.17 art.1264]
    3. La introducerea pe piaţă şi/sau darea în folosinţă a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal conform art. 13 alin. (1) din Legea metrologiei, cu excepţia mijloacelor de măsurare şi aparatelor de cîntărit cu funcţionare neautomată specificate în anexa nr. 3 la Legea nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii, controlul metrologic legal se exercită, conform prevederilor regulamentelor generale de metrologie legală, prin următoarele modalităţi:
    1) aprobarea de model;
    2) verificarea metrologică iniţială;
    3) verificarea iniţială CE;
    4) supravegherea pieţei.
    31. Modul de efectuare a aprobării de model a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal este stabilit în anexa nr.1, iar modul de efectuare a verificării metrologice a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal este stabilit în anexa nr.2 la prezenta Listă oficială.
    [Pct.31 introdus prin HG1095 din 19.12.17, MO451-463/29.12.17 art.1264]
    4. Prezenţa, pe un mijloc de măsurare, a marcajului de verificare iniţială CE corespunzător demonstrează că acesta a fost supus unor controale adecvate (aprobarea de model CE, verificarea iniţială CE) şi, în consecinţă, atunci cînd mijlocul de măsurare este importat sau dat în folosinţă în Republica Moldova, nu mai este necesar să se repete controalele care au fost deja efectuate. Verificarea iniţială CE este valabilă, din momentul acordării ei, pînă la finele anului următor celui în care a fost aplicat marcajul de verificare iniţială CE.
    5. Condiţiile de introducere pe piaţă şi/sau de dare în folosinţă a mijloacelor de măsurare şi aparatelor de cîntărit cu funcţionare neautomată specificate în anexa nr. 3 la Legea nr. 235 din 1 decembrie 2011 se stabilesc prin Hotărîrea Guvernului nr. 408 din 16 iunie 2015 „Pentru aprobarea Reglementării tehnice privind punerea la dispoziţie pe piaţă a mijloacelor de măsurare” (mijloacele de măsurare prevăzute în tabel cu indicele 1)) şi prin Hotărîrea Guvernului nr. 267 din  8 aprilie 2014 „Pentru aprobarea Reglementării tehnice privind aparatele de cîntărit neautomate” (mijloacele de măsurare prevăzute în tabel cu indicele 2)).
    6. Pînă la intrarea în vigoare a Reglementărilor tehnice menţionate în pct. 5 din prezenta listă,  mijloacele de măsurare respective se supun controlului metrologic legal conform prevederilor legislaţiei metrologice naţionale aplicabile anterior intrării în vigoare a acestor reglementări tehnice (aprobări de model, verificări metrologice iniţiale, verificări metrologice periodice, verificări metrologice după reparare).
    7. După intrarea în vigoare a reglementărilor tehnice, mijloacele de măsurare vizate care posedă certificat de aprobare de model în termen sînt supuse verificării metrologice iniţiale la decizia importatorului sau reprezentantului autorizat al producătorului. Mijloacele de măsurare pe care sînt aplicate marcajul de conformitate CE și marcajul metrologic suplimentar, prevăzute de reglementările tehnice menționate în pct. 5, se  introduc pe piață sau se dau în folosință fără verificări metrologice inițiale..
    [Pct.7 modificat prin HG1095 din 19.12.17, MO451-463/29.12.17 art.1264]
    8. Mijloacele de măsurare utilizate în domeniul de interes public, aflate în exploatare la persoane fizice sau juridice, indiferent de modalitatea de introducere pe piaţă, se supun în mod obligatoriu controlului metrologic legal, care, conform documentelor normative aplicabile, se realizează prin următoarele modalităţi:
    1) verificarea metrologică periodică;
    2) verificarea metrologică după reparare;
    3) supravegherea în utilizare a mijloacelor de măsurare.
    9. Prima verificare metrologică periodică a mijloacelor de măsurare şi a aparatelor de cîntărit cu funcţionare neautomată specificate în anexa nr. 3 la Legea nr. 235 din 1 decembrie 2011 se efectuează la expirarea intervalului de timp specificat în coloana 5 din tabel, calculat începînd cu anul indicat pe marcajul metrologic suplimentar. Verificarea metrologică periodică respectivă se va efectua în prima lună a anului următor celui în care a expirat intervalul de timp menţionat.
    10.  La efectuarea verificărilor metrologice iniţiale, periodice sau după reparaţie a mijlocului de măsurare se eliberează, în mod obligatoriu, un buletin de verificare metrologică.
    11.  Mijloacele de măsurare din categoriile şi sortimentele specificate în tabel se supun controlului metrologic legal în conformitate cu art. 11 alin. (1) din Legea metrologiei, dacă sînt utilizate în următoarele măsurări din domeniile de interes public:
    1) măsurările privind sănătatea publică:
    a) determinarea masei şi volumului pentru prepararea medicamentelor în farmacii, conform prescripţiilor medicale;
    b)  măsurările efectuate de către personalul din cadrul instituţiilor publice şi organismelor abilitate în activităţi de supraveghere a unor mărimi importante pentru protecţia muncii, siguranţa antiincendiară, inclusiv monitorizarea expunerii profesionale şi a populaţiei la radiaţii ionizante şi la alţi factori nocivi;
    2) măsurările efectuate în scopul asigurării ordinii şi siguranţei publice:
    a) măsurările efectuate în cadrul inspecţiilor tehnice ale autovehiculelor pentru certificarea stării tehnice a acestora;
    b) măsurările efectuate de agenţii de circulaţie în scopul aplicării legislaţiei în vigoare privind circulaţia pe drumurile publice;
    c) măsurările efectuate pentru asigurarea condiţiilor de siguranţă în transporturile auto şi pe calea ferată;
    d) măsurările efectuate de personalul din cadrul organismelor abilitate pentru protecţia drumurilor publice;
    3) măsurările efectuate pentru asigurarea protecţiei mediului:
    a) măsurările efectuate de personalul din cadrul instituţiilor publice şi organismelor abilitate în activităţi de supraveghere a unor mărimi importante pentru protecţia mediului şi pentru siguranţa antiincendiară;
    b) măsurările efectuate de personalul din cadrul instituţiilor publice competente în activităţi de constatare a contravenţiilor şi infracţiunilor la legislaţia privind protecţia mediului şi pentru siguranţa antiincendiară;
    4) măsurările efectuate în scopul asigurării corectitudinii tranzacţiilor comerciale şi a protecţiei consumatorilor:
    a) măsurările efectuate în transferurile de utilităţi publice;
    b) măsurările efectuate în cadrul activităţilor de comercializare directă a produselor şi mărfurilor către populaţie;
    c) măsurările de masă în tranzacţii comerciale;
    d) măsurările referitoare la preambalate, precum şi la produsele care au gramajul declarat;
    e) măsurările efectuate în scopul stabilirii sumelor de plată pentru transportul de persoane şi de mărfuri;
    f) măsurările efectuate de personalul din cadrul instituţiilor publice şi organismelor abilitate în scopul determinării concentraţiei de zahăr şi a concentraţiei de alcool în băuturi, a concentraţiei de grăsimi în produsele alimentare etc.;
    g) măsurările efectuate în scopul determinării masei hectolitrice a cerealelor;
    h) măsurările efectuate pentru determinarea umidităţii grăunţelor de cereale, seminţelor oleaginoase, eşantioanelor de lemn sau de tutun;
    i) măsurările efectuate pentru stabilirea sumelor de plată pentru trimiterile poştale;
    5) măsurările efectuate pentru asigurarea perceperii taxelor şi impozitelor:
    a) măsurările efectuate de personalul din cadrul instituţiilor publice şi organismelor abilitate pentru stabilirea unor impozite, taxe, amenzi, penalizări sau altor tipuri similare de plăţi.
    12. Dispozitivele medicale cu funcţie de măsurare (prevăzute în tabel cu indicele 3)), inclusiv cele utilizate la măsurările din procesul diagnosticării, care fac subiectul Hotărîrii Guvernului nr. 418 din 5 iunie 2014 „Pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de plasare pe piaţă a dispozitivelor medicale”, marcate cu marcajul european de conformitate CE, la introducerea pe piaţă nu se supun aprobării de model şi verificării metrologice iniţiale.
    Prima verificare metrologică periodică a acestora va fi efectuată la expirarea intervalului de timp specificat în coloana 5 din tabel, calculat începînd cu data introducerii mijlocului de măsurare pe piaţă.  
    Dispozitivele medicale cu funcţie de măsurare, indiferent de modalitatea de introducere pe piaţă, nu se vor supune verificărilor metrologice periodice la expirarea termenului de 1 ani de la intrarea în vigoare a prezentei hotărîri.
    [Pct.12 modificat prin HG1095 din 19.12.17, MO451-463/29.12.17 art.1264]
    13.  Instalaţiile etalon (inclusiv etaloanele încorporate) utilizate la verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal se supun etalonării la un interval de maximum 24 de luni.
Etaloanele utilizate la verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare, supuse controlului metrologic legal, se supun etalonării la un interval de maximum 12 luni, cu excepţia celor indicate mai jos:
    1) greutăţi etalon clasa E1, E2; traductoare de temperatură etalon; manometre cu piston şi greutăţi; micromanometre cu lichid etalon – 24 de luni;
    2) balanţe de cereale etalon de 1 L; set filtre neutre şi spectrale etalon; prisme etalon pentru verificarea refractometrelor; plăci etalon ale unghiului de polarizare a luminii – 36 de luni;
    3) transformatoare pentru măsurare de curent şi tensiune etalon – 60 sw luni.
    În toate cazurile indicate în prezentul punct, Centrul Naţional de Acreditare poate accepta un interval mai mare de etalonare în cazul în care laboratorul de verificare metrologică a solicitat și a prezentat în procesul de acreditare dovezi documentate prin analiza statistică a rezultatelor etalonărilor.
    [Pct.13 modificat prin HG1095 din 19.12.17, MO451-463/29.12.17 art.1264]
   
14. În scopul asigurării trasabilității metrologice, mijloacele de măsurare care nu se supun controlului metrologic legal pot fi supuse etalonării de către Institutul Național de Metrologie sau laboratoarele de etalonare acreditate, în cazul în care etalonarea este solicitată de deținători sau utilizatori.
    [Pct.14 introdus prin HG1095 din 19.12.17, MO451-463/29.12.17 art.1264]

    tabel
    [Tabel modificat prin HG1095 din 19.12.17, MO451-463/29.12.17 art.1264]

    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 introdusă prin HG1095 din 19.12.17, MO451-463/29.12.17 art.1264]

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 introdusă prin HG1095 din 19.12.17, MO451-463/29.12.17 art.1264]