HGC1047/2016
ID intern unic:  366689
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1047
din  14.09.2016
cu privire la modificarea și completarea
unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 16.09.2016 în Monitorul Oficial Nr. 306-313     art Nr : 1133
    În temeiul prevederilor Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 169-183, art. 363), cu modificările şi completările ulteriore, Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    1. La punctul 1 al notelor din Hotărîrea Guvernului nr. 710 din 26 septembrie 2012 „Privind salarizarea personalului care efectuează deservirea tehnică și asigură funcționarea instanțelor judecătorești, a procuraturii și a autorităților administrației publice centrale și locale”  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.205-207, art.766), cu completările ulterioare, după cuvintele „Centrul Național Anticorupție” se introduc cuvintele „ , Serviciul de Stat de Arhivă”.
    2. La punctul  6 subpunctul 1) din Regulamentul cu privire la modul de calculare a perioadei de muncă în vederea acordării sporului pentru vechime în muncă personalului din unităţile bugetare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 801 din 20 iulie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126, art.889), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele „funcții de conducere, în calitate de specialiști şi funcţionari  administrativi” se substituie cu cuvintele „orice funcții (profesii)”.
    3. Cheltuielile ocazionate de punerea în aplicare a prezentei hotărîri vor fi suportate din contul și în limitele alocațiilor aprobate pentru anul respectiv.

    PRIM-MINISTRU                                                          Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                              Stela Grigoraş
    Ministrul finanţelor                                                          Octavian Armaşu

    Nr. 1047. Chişinău, 14 septembrie 2016.