OMTICC102/2016
ID intern unic:  366700
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL TEHNOLOGIILOR INFORMAŢIONALE ŞI COMUNICAŢIILOR
ORDIN Nr. 102
din  05.09.2016
cu privire la modificarea şi completarea Reglementării tehnice
RT 3837070-006:2010 „Criterii de planificare şi coordonare ale
frecvenţelor radio din serviciul fix şi mobil în banda 29,7 MHz-3 GHz”
Publicat : 16.09.2016 în Monitorul Oficial Nr. 306-313     art Nr : 1499
    În temeiul prevederilor art.3 alin.(1) lit.b) din Legea nr.420-XVI din 22 decembrie 2006 privind activitatea de reglementare tehnică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.36-38, art.141) şi pct.6 subpct.1) lit.b) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.962 din 08.08.2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.265-276, art.1046),
ORDON:
    1. Reglementarea tehnică RT 3837070-006:2010 „Criterii de planificare şi coordonare ale frecvenţelor radio din serviciul fix şi mobil în banda 29,7 MHz-3 GHz”, aprobată prin Ordinul Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor nr.15 din 2 februarie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.54-59, art.310) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) În denumirea Reglementării tehnice sintagma „RT 3837070-006:2010” se exclude.
    2) La cap.4, în pct. 4.2
    a) subpct. 4.2.1 se modifică şi se expune în redacţie nouă:
    „4.2.1. Frecvenţele din benzile menţionate mai jos, utilizate pentru Serviciul Mobil Terestru în ţările interesate, vor fi coordonate în conformitate cu dispoziţiile prezentei RT:
    29,7    - 47 MHz
    68    - 74,8 MHz
    75,2    - 87,5 MHz
    146       - 149,9 MHz
    150,05 - 174 MHz
    380    -   385 MHz, numai pentru sistemele de urgenţă şi securitate
    390    -   395 MHz, numai pentru sistemele de urgenţă şi securitate
    406,1     -   430 MHz
    440    -   470 MHz
    790    -   862 MHz
    870    -   960 MHz, numai pentru sistemele GSM 900 şi UMTS/IMT-2000
    1710    - 1785 MHz, numai pentru sistemele GSM 1800
    1805    - 1880 MHz, numai pentru sistemele GSM 1800
    1900    - 1980 MHz, numai pentru sistemele terestre UMTS/IMT-2000
    2010    - 2025 MHz, numai pentru sistemele terestre UMTS/IMT-2000
    2110    - 2170 MHz, numai pentru sistemele terestre UMTS/IMT-2000
    2500    - 2690 MHz.”
    b) în subpct.4.2.3 se exclude sintagma „2520 - 2670 MHz”.
    3) În Anexa 1, conţinutul pct.2 „Limita de protecţie a receptoarelor” se modifică şi se expune în redacţie nouă:
    „3. Limita de protecţie a receptoarelor
    Protecţia receptoarelor poate fi revendicată dacă un emiţător de referinţă, amplasat la locul şi înălţimea receptorului implicat, generează un cîmp de un nivel ce nu depăşeşte valorile specificate în coloana 2 a tabelului la o înălţime de 10 m deasupra nivelului solului şi la o distanţă, de frontieră, specificată în coloana 3 a tabelului.
    Pentru acest calcul se vor utiliza curbele ce corespund la 10 % din timp. Puterea aparent radiată a emiţătorului de referinţă este dependentă de gama de frecvenţă aşa cum este indicată în coloana 4 a tabelului şi va fi mărită cu cîştigul antenei receptorului pe direcţia în cauză.
(1)

Gama de frecvenţă

(MHz)
(2)

Nivelul admisibil al cîmpului perturbator

(raportat la 1 mV/m)

(3)
Distanţa transfrontalieră maximă a perturbaţiilor prejudiciabile (km)
(4)
PAR-ul

emiţătorului de referinţă (dBW)

29,7     -    47

0 dB
100
3

68        -    74,8

+6 dB
100
9

75,2     -    87,5

+6 dB
100
9

146      - 149,9

+12 dB
80
12
150,05 - 174
+12 dB
80
12

380      - 385 *

+18 dB
50
14

390      - 395 *

+18 dB
50
14

406,1   - 430

+20 dB
50
16

440      - 470

+20 dB
50
16

790      - 862

       +26 dB *****

nu se aplică
nu se aplică

870      - 960 **

+26 dB
30
13

880      - 960 ***

+38 dB
nu se aplică
nu se aplică

1710    - 1785 **

+35 dB
15
13

1805    - 1880 **

+35 dB
15
13

1900    - 1920 *** (TDD)

     +21 dB ****

nu se aplică
nu se aplică

1920    - 1980 ***

+46 dB
nu se aplică
nu se aplică

2010    - 2025 *** (TDD)

        +30 dB ****
nu se aplică
nu se aplică

2110    - 2170 ***

        +46 dB ****
nu se aplică
nu se aplică

2500    - 2690

         +39 dB *****
nu se aplică
nu se aplică

    Note la tabel:
    *    numai pentru sistemele de urgenţă şi securitate
    **    numai pentru sistemele GSM
    ***    numai pentru sistemele terestre UMTS/IMT-2000
    ****    această valoare este extrasă din Recomandarea ERC/REC/(01)01 pentru frecvenţe care utilizează coduri nepreferenţiale şi frecvenţe centrale aliniate. Această valoare poate fi reconsiderată în viitor sau poate fi anulată în urma unor acorduri bilaterale şi/sau multilaterale.
    *****   limita este aplicabilă pentru puterea totală a tuturor purtătoarelor ale staţiei de bază respectivă într-o lărgime de bandă de 5MHz. Coordonarea trebuie să fie tratată în cadrul acordurilor bilaterale şi/sau multilaterale suplimentare.”
Valorile din tabelul de mai sus fac referinţă la o lărgime de bandă ≤25 kHz, excepţie fiind sistemele GSM şi UMTS/IMT2000.
    Pentru toate celelalte aplicaţii digitale de bandă largă pentru serviciul mobil terestru sub 1GHz (lărgimea benzii de canal: >25 kHz) trebuie adăugată următoarea valoare:
    6 x log10 (lărgimea benzii de canal / 25 kHz) dB, dacă perturbatorul este un sistem de bandă largă.”
    2. Serviciul reglementare tehnică şi standardizare va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi plasarea pe pagina-web oficială a Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor.
    3. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina dlui Vitalie CIOLAC, viceministru al tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor.

    MINISTRUL TEHNOLOGIEI INFORMAȚIEI
    ȘI COMUNICAȚIILOR                                                      Vasile BOTNARI

    Nr. 102. Chişinău, 5 septembrie 2016.