LPC186/2016
ID intern unic:  366759
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 186
din  22.07.2016
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 420-XVI
din 22 decembrie 2006 privind activitatea de reglementare tehnică
Publicat : 23.09.2016 în Monitorul Oficial Nr. 315-328     art Nr : 684     Data intrarii in vigoare : 23.12.2016
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 420-XVI din 22 decembrie 2006 privind activitatea de reglementare tehnică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 36–38, art. 141), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 1. Domeniul de aplicare
    (1) Prezenta lege stabileşte cerinţele generale privind conţinutul şi modul de elaborare, aprobare şi aplicare a reglementărilor tehnice în domeniul comercializării produselor, precum şi atribuţiile autorităţilor de reglementare ce țin de asigurarea transparenţei procesului de reglementare şi circulaţiei libere a produselor în scopul apărării intereselor publice pe piaţa internă.
    (2) Activitatea de reglementare tehnică constituie o prerogativă a statului, fiind exercitată de către autorităţile de reglementare.
    (3) Prezenta lege nu se aplică:
    a) produselor ce fac obiectul Legii nr. 78-XV din 18 martie 2004 privind produsele alimentare;
    b) produselor de uz fitosanitar şi fertilizanţilor;
    c) plantelor, hranei pentru animale şi animalelor vii;
    d) produselor de origine umană şi produselor de origine vegetală şi animală ce sînt direct legate de reproducerea lor viitoare;
    e) substanţelor stupefiante, psihotrope şi precursorilor acestora;
    f) produselor medicamentoase de uz uman şi veterinar;
    g) aeronavelor şi echipamentelor din domeniul aeronautic;
    h) produselor ce sînt puse la dispoziție pe piaţă ca antichităţi sau în scop muzeistic;
    i) produselor din categoria tehnicii militare, armamentului și echipamentelor speciale, care implică apărarea și siguranţa naţională;
    j) serviciilor;
    k) regulamentelor sanitare şi fitosanitare, normelor şi cerinţelor sanitar-veterinare al căror cadru juridic se stabileşte prin legi speciale.”
    2. Legea se completează cu articolul 11 cu următorul cuprins:
    „Articolul 11 . Scopul legii
    Prezenta lege are drept scop asigurarea liberei circulaţii a produselor, crearea condiţiilor pentru armonizarea legislaţiei tehnice naţionale cu cerinţele actelor Uniunii Europene, precum şi asigurarea condiţiilor pentru introducerea pe piaţa Republicii Moldova a unor produse sigure şi conforme, care să favorizeze o piaţă concurenţială şi să elimine barierele tehnice din calea comerţului.”
    3. Articolul 2:
    noţiunile „agent economic”, „alte cerinţe”, „calitate”, „cerinţe minime de calitate”, „cerinţe prescrise”, „control (inspecţie) de stat”, „inspector de stat”, „plasare pe piaţă a produselor”, „prescripţie”, „produs falsificat (contrafăcut)”, „standard conex” şi „supraveghere a pieţei” se exclud;
    noţiunea „activitate de reglementare tehnică” va avea  următorul  cuprins:
    „activitate de reglementare tehnică – ansamblu de activităţi privind stabilirea cerinţelor faţă de produse în ceea ce priveşte securitatea acestora, condiţiile de comercializare şi utilizare a acestora, de asemenea privind stabilirea regulilor de supraveghere a pieţei şi de evaluare a conformităţii;”
    noţiunea „autoritate de reglementare” va avea  următorul  cuprins:
    „autoritate de reglementare – organ central de specialitate al administraţiei publice responsabil, în limitele competenţelor sale, de elaborarea reglementărilor tehnice;”
    la noțiunea „bariere tehnice în calea comerțului”, sintagma „standardelor naţionale” se substituie cu sintagma „standardelor moldoveneşti”;
    noţiunile „cerinţe esenţiale”, „documentaţie tehnică” și „domeniu reglementat” vor avea  următorul  cuprins:
    „cerinţe esenţiale – cerințe stipulate în reglementările tehnice naționale ce transpun legislaţia de armonizare a Uniunii Europene şi care asigură securitatea națională și inofensivitatea produselor pentru viaţa şi sănătatea oamenilor, pentru regnul animal şi cel vegetal, pentru mediul ambiant şi bunurile materiale în vederea protecţiei intereselor consumatorului, inclusiv în vederea prevenirii practicilor ce induc în eroare consumatorul în ceea ce priveşte compoziţia, destinaţia, originea, calitatea şi inofensivitatea produselor;”
     „documentaţie tehnică – documentaţia întocmită de către producător, care permite evaluarea conformităţii produsului şi are rolul de a furniza informaţii cu privire la proiectarea, fabricarea şi funcţionarea produsului;
    domeniu reglementat – ansamblu de activităţi economice şi produsele aferente acestora, pentru care se emit reglementări tehnice specifice privind condiţiile de introducere pe piaţă şi/sau de punere la dispoziţie pe piaţă;”
    la noţiunea „parte interesată”, cuvintele „sau un standard” se exclud;
    la noţiunea „procedură de evaluare a conformităţii”, cuvintele „cerințelor prescrise” se substituie cu cuvîntul „cerințelor”;
    noţiunile „produs”, „reglementare tehnică”, „specificaţie tehnică” şi „standard european armonizat” vor avea  următorul cuprins:
    „produs – orice bun material, inclusiv din cadrul unei prestări de servicii, destinat distribuţiei, consumului sau utilizării pe piaţă în cadrul unei activităţi comerciale, în schimbul unei plăţi sau gratuit;”
    „reglementare tehnică – act normativ ce prevede, direct şi/sau prin referire la anumite standarde, cerințe tehnice pentru un produs ce ţin de securitatea acestuia, inclusiv prevederile administrative relevante respectarea cărora este obligatorie în cazul introducerii sau punerii la dispoziţie pe piaţă a acestui produs;
    specificaţie tehnică – document ce prevede cerinţele tehnice pe care trebuie să le îndeplinească un produs; specificaţia tehnică poate fi un standard, o parte dintr-un standard sau un document independent de un standard;”
    „standard armonizat – standard european, adoptat în urma unei solicitări din partea Comisiei Europene pentru aplicarea legislaţiei de armonizare a Uniunii Europene şi care transformă cerinţele esenţiale ale acestei legislaţii în specificaţii tehnice pentru produsele din domeniul reglementat;”.
    4. Titlul capitolului II va avea următorul cuprins:
Capitolul II
CERINŢE PRIVIND REGLEMENTAREA
COMERCIALIZĂRII PRODUSELOR”.
    5. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 3. Cerinţe generale privind reglementările
                         tehnice
    (1) În vederea asigurării securităţii produselor pentru viaţa şi sănătatea oamenilor, pentru regnul animal, cel vegetal și pentru mediul ambiant, în vederea protecţiei intereselor consumatorilor, inclusiv pentru prevenirea practicilor susceptibile să inducă în eroare pe aceştia, precum şi pentru alte considerente de ordin public, autorităţile de reglementare elaborează reglementări tehnice în condiţiile prezentei legi.
    (2) Pentru domeniile reglementate în care există legislaţie de armonizare a Uniunii Europene, reglementările tehnice naţionale transpun această legislație. Lista domeniilor reglementate este prevăzută în anexa nr. 3 la Legea nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi evaluare a conformităţii.
    (3) Pentru domeniile în care nu există legislaţie de armonizare a Uniunii Europene, autorităţile de reglementare pot emite reglementări tehnice naţionale privind comercializarea produselor.
    (4) Introducerea şi comercializarea pe piaţa Republicii Moldova a unor produse din domeniile pentru care nu există legislaţie de armonizare a Uniunii Europene se admite doar dacă aceste produse sînt comercializate în mod legal  într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi dacă ele oferă un grad de protecţie a intereselor consumatorilor echivalent cu cel impus de normele aplicabile în Republica Moldova.
    (5) Reglementările tehnice naţionale pentru domeniile în care nu există legislaţie de armonizare a Uniunii Europene pot avea ca efecte directe sau indirecte interzicerea introducerii pe piaţă a unui produs sau a unui tip de produse sau retragerea de pe piaţă a produsului respectiv sau a tipului respectiv de produse, sau modificarea ori încercarea/testarea suplimentară a produsului sau tipului respectiv de produse.
    (6) Reglementările tehnice se aprobă prin legi sau prin acte normative ale Guvernului şi respectă principiile stabilite de prezenta lege.”
    6. Articolul 4:
    în titlul articolului, cuvintele „faţă de” se substituie cu cuvîntul „privind”;
    la alineatul (2), litera d) se abrogă;
    alineatul (3) se abrogă;
    alineatul (4):
    litera d) va avea următorul cuprins:
    „d) cerinţele esenţiale pentru grupele de produse din domeniul reglementat în care există legislaţie de armonizare a Uniunii Europene: se stabilesc cerinţele esenţiale care trebuie să asigure un nivel ridicat de securitate a produsului, luînd în considerare anumite pericole asociate acestuia, sau cerințele care se referă la performanţa acestuia. Cerinţele esenţiale constituie o parte fundamentală a reglementării tehnice şi permit ca aplicarea standardelor armonizate, adoptate ca standarde moldovenești, să rămînă voluntară. În lipsa standardelor armonizate sau în cazul în care producătorul decide să nu recurgă la aceste standarde, cerinţele esenţiale trebuie să permită evaluarea directă a conformităţii produsului;”
alineatul se completează cu litera d1) cu următorul cuprins:
    „d1) cerinţele pentru grupele de produse din domeniul în care nu există legislaţie de armonizare a Uniunii Europene: se stabilesc cerinţele impuse produselor pentru a fi identificate şi comercializate pe piaţă. Cerinţele constituie o parte fundamentală a reglementării tehnice, iar standardele la care să face referință prezumă conformitatea produselor cu aceste cerinţe;”
    la litera g), textul „mărcii naţionale de conformitate SM” se substituie cu textul „marcajului de conformitate”;
    litera i) va avea următorul cuprins:
    „i) cerinţele faţă de organismele acreditate de evaluare a conformităţii care sînt recunoscute şi notificate pentru activitatea în domeniul respectiv, conform legislaţiei în vigoare, inclusiv cerinţele specifice stabilite de autoritatea de reglementare;”
    după litera i) se introduc literele j), k), l) şi m) cu următorul cuprins:
    „j) obligaţiile producătorului, ale reprezentantului autorizat, ale importatorului şi ale distribuitorului;
    k) măsurile corective, interdicţiile, retragerile sau rechemările de pe piaţă ale produsului neconform;
    l) cerinţele privind trasabilitatea produsului: elementele de identificare a produsului (tip, lot, număr de serie etc.) și a producătorului/importatorului (nume, denumirea comercială sau marca înregistrată, adresa poştală etc.);
    m) autorităţile abilitate cu funcţii de supraveghere a pieţei.”
    textul „Autorităţile de reglementare vor stabili structura şi conţinutul reglementării tehnice pentru fiecare caz aparte.” se exclude;
    articolul se completează cu alineatele (41) şi (42) cu următorul cuprins:
    „(41) Autorităţile de reglementare vor stabili structura şi conţinutul reglementării tehnice pentru fiecare caz aparte.
    (42) Cerinţele esenţiale din reglementările tehnice naționale care transpun legislaţia de armonizare a Uniunii Europene trebuie preluate întocmai din punctul de vedere al conţinutului tehnic, al structurii şi al numerotării.”
    alineatul (5):
    partea introductivă va avea următorul cuprins:
    „În reglementările tehnice din domeniile pentru care nu există legislaţie de armonizare a Uniunii Europene, autorităţile de reglementare stabilesc suplimentar:”;
    la litera a), cuvîntul „desemnate” se substituie cu cuvîntul „recunoscute”;
    alineatul (6) va avea următorul cuprins:
    „(6) Lista domeniilor reglementate, a autorităţilor de reglementare şi a autorităţilor de supraveghere a pieţei este aprobată şi, în caz de necesitate, actualizată de Guvern.”
    7. Articolul 5:
    la alineatul (1), textul „publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova” se substituie cu textul „plasează pe pagina web oficială a autorităţii”;
    la alineatul (2):
    partea introductivă va avea următorul cuprins:
    „Pentru asigurarea transparenţei procesului de elaborare (modificare) a reglementărilor tehnice, autoritatea de reglementare, prin intermediul Centrului de notificare şi informare al Organizaţiei Mondiale a Comerţului:”;
    la alineatul (2) litera b), textul „internaționale sau regionale” se substituie cu textul „internaționale şi europene”;
    alineatele (3) și (4) vor avea următorul cuprins:
    „(3) La elaborarea (modificarea) unei reglementări tehnice care poate influenţa considerabil condiţiile de import sau de export al produselor, autoritatea de reglementare, la solicitarea statelor părţi, justifică necesitatea reglementării tehnice în cauză şi transmite nota justificativă acestor state prin intermediul Centrului de notificare şi informare al Organizaţiei Mondiale a Comerţului în modul stabilit în acorduri. În cazul elaborării (modificării) unei reglementări tehnice în conformitate cu cerinţele standardelor internaţionale și europene pertinente se transmite doar informaţia privind conformitatea reglementării tehnice în curs de elaborare cu standardul internaţional sau european pertinent.
    (4) Autorităţile de reglementare iau în considerare termenul de 6 luni stabilit pentru prezentarea în scris a obiecţiilor pe marginea proiectului reglementării tehnice de către statele părţi şi părţile interesate din Republica Moldova. Aceste obiecţii se examinează împreună cu autorii lor şi cu alte părţi interesate, iar rezultatele examinării se iau în considerare la definitivarea proiectului.”
    la alineatul (5), cuvintele „din prezenta lege” se exclud;
    alineatul (6) va avea următorul cuprins:
    „(6) Reglementările tehnice se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în modul stabilit de lege. Între data adoptării şi data punerii în aplicare a reglementărilor tehnice, în caz de necesitate, va fi prevăzut un termen de cel puţin 3 luni, stabilit de către autoritatea de reglementare din domeniu, pentru realizarea măsurilor de tranziţie de la vechile proceduri, cerinţe şi standarde la noile prevederi şi cerinţe prevăzute în reglementările tehnice şi în standarde.”
    alineatul (8) va avea următorul cuprins:
    „(8) Modul de elaborare, coordonare și adoptare a reglementărilor tehnice se stabileşte conform legislaţiei în vigoare.”
    8. La articolul 6, alineatele (2), (3) şi (4) se abrogă.
    9. Articolul 7 va avea următorul cuprins:
    „ Articolul 7. Referinţe la standarde în reglementările
                          tehnice
    (1) Reglementările tehnice care transpun legislaţia de armonizare a Uniunii Europene fac referinţă la standardele moldoveneşti prin care se adoptă, la nivel naţional, standardele armonizate ale căror referinţe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Acestea conferă prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale stabilite în reglementările tehnice respective.
    (2) Indicativele şi titlurile standardelor moldoveneşti prin care se adoptă standardele armonizate se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, iar standardele sînt puse la dispoziţie de către organismul naţional de standardizare în condiţiile Legii nr. 20 din 4 martie 2016 cu privire la standardizarea naţională.
    (3) În cazul în care există standarde moldoveneşti prin care se adoptă, la nivel naţional, standarde internaţionale sau europene și care corespund obiectivelor de elaborare a reglementărilor tehnice pentru grupele de produse din domenii pentru care nu există legislaţie de armonizare a Uniunii Europene, autorităţile de reglementare, respectînd dreptul de autor al organismului naţional de standardizare, utilizează aceste standarde la elaborarea reglementărilor tehnice corespunzătoare prin inserarea de:
    a) referinţe directe la standardele moldoveneşti în textul reglementărilor tehnice pentru a arăta că singurul mijloc de a satisface unele condiţii ale reglementării tehnice este de a fi în conformitate cu standardele la care se face referinţă;
    b) referinţe indirecte la standardele moldoveneşti în textul reglementărilor tehnice pentru a arăta că unul din mijloacele de a satisface unele condiţii ale reglementării tehnice este de a fi în conformitate cu standardele la care se face referinţă.
    (4) Conformitatea cu prevederile standardului la care se face referinţă în reglementarea tehnică prezumă conformitatea cu cerinţele stabilite în reglementarea tehnică respectivă.
    (5) Organul central de specialitate al administraţiei publice responsabil de infrastructura calităţii prevede finanţarea bugetară necesară pentru adoptarea standardelor internaţionale şi europene drept standarde moldoveneşti, inclusiv a standardelor ce se referă la metodele de încercări şi metodele de prelevare a probelor, aplicabile procedurilor de evaluare a conformităţii, necesare pentru aplicarea reglementărilor tehnice corespunzătoare şi pentru supravegherea pieţei.”
    10. Articolul 8:
    la alineatul (1), textul „ , aprobate de Guvern” se exclude;
    la alineatul (2), textul „Reglementările tehnice care conţin proceduri de evaluare a conformităţii se adoptă de Guvern.” se exclude;
    alineatul (21) se abrogă;
    alineatul (3):
    textul „înainte de plasarea pe piaţă a produselor sau de prestarea serviciilor” se substituie cu textul „înainte de introducerea pe piaţă a produselor”, iar textul „al produsului sau al serviciului respectiv” – cu textul „al produselor respective”;
    la alineatul (4) litera a), cuvintele „cerinţei generale” se substituie cu cuvîntul „cerinţelor”;
    alineatul (5) va avea  următorul  cuprins:
    „(5) Procedurile de evaluare a conformităţii nu trebuie să fie excesive în raport cu obiectivele reglementării tehnice, prevăzute la art. 4 alin. (1). În cazul în care o reglementare tehnică se elaborează în baza legislaţiei de armonizare a Uniunii Europene, autoritatea de reglementare este obligată, în procesul elaborării, să stabilească proceduri de evaluare a conformităţii care să nu fie mai restrictive decît cele prevăzute de legislaţia europeană respectivă.”
    alineatele (6) şi (61) se abrogă;
    alineatul (7) va avea următorul cuprins:
    „(7) În lipsa unor standarde moldoveneşti, autorităţile de reglementare stabilesc în detaliu cerinţe privind introducerea pe piaţă şi/sau punerea la dispoziţie pe piaţă a produselor, inclusiv metodele de încercări şi metodele de prelevare a probelor, necesare pentru aplicarea reglementărilor tehnice din domeniile pentru care nu există legislaţie de armonizare a Uniunii Europene şi pentru evaluarea conformităţii.”
    11. Articolul 9:
    la alineatul (1), sintagma „standardele naţionale” se substituie cu sintagma „standardele moldoveneşti”;
    la alineatul (2), textul „inclusiv a comerţului internaţional, ea” se substituie cu cuvîntul „autoritatea”;
    alineatul (3) se abrogă;
    articolul se completează cu alineatele (4), (5), (6) şi (7) cu următorul cuprins:
    „(4) Dacă un produs cade sub incidenţa mai multor reglementări tehnice, introducerea şi punerea la dispoziţie pe piaţă a acestuia are loc doar în cazul în care produsul este conform cu prevederile tuturor reglementărilor tehnice care i se aplică.
    (5) Reglementările tehnice generale se aplică produselor nelimitîndu-se la o listă exhaustivă a acestora şi stabilesc, de regulă, cerinţe referitoare la prevenirea unuia sau mai multor riscuri caracteristice tuturor produselor cărora reglementările respective li se aplică.
    (6) Reglementările tehnice specifice stabilesc cerinţe pentru produse ori grupe de produse, concretizînd prevederile reglementării tehnice generale, dacă aceasta există. La elaborarea reglementărilor tehnice specifice se va asigura respectarea cerinţei generale de securitate a produselor.
    (7) În cazul în care unui produs sau unui grup de produse îi sînt aplicabile atît reglementări tehnice generale, cît şi reglementări tehnice specifice, se aplică reglementările tehnice specifice.”
    12. Articolul 10:
    la alineatul (1) litera b), textul „într-un mod adecvat şi în acelaşi volum”  se substituie cu textul „în acelaşi mod”;
    la alineatul (4), textul „Cu referinţă la produsele de import” se substituie cu textul „În cazul produselor de import”, iar sintagma „standardelor naţionale” – cu sintagma „standardelor moldoveneşti”.
    13. Articolul 11:
    titlul va avea următorul cuprins:
    „Articolul 11. Centrul de notificare şi informare
                          al Organizaţiei Mondiale a Comerţului”;
    alineatul (1):
    partea introductivă va avea următorul cuprins:
    „În Republica Moldova sursa de informare în domeniul barierelor tehnice în calea comerţului este Centrul de notificare şi informare al Organizaţiei Mondiale a Comerţului (denumit în continuare Centru). Centrul îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu acordurile şi procedurile adoptate în cadrul Organizaţiei Mondiale a Comerţului şi cu regulamentul său, aprobat de Guvern, şi, la solicitarea părţilor interesate, furnizează informaţii referitoare la:”
    la litera d), textul „din prezenta lege” se exclude;
    la alineatul (2), textul „Centrului Informaţional specificat la alin. (1) din prezentul articol” se substituie cu cuvîntul „Centrului”;
    la alineatul (3), textul „Centrului Informaţional” se substituie cu cuvîntul „Centrului”.
    14. Articolul 12 se abrogă.
    15. Capitolul IV va avea următorul cuprins:
Capitolul IV
ATRIBUŢIILE AUTORITĂŢILOR
DE REGLEMENTARE
    Articolul 13. Atribuţiile autorităţilor de reglementare
    Pentru elaborarea şi asigurarea aplicării reglementărilor tehnice, autorităţile de reglementare au următoarele atribuţii:
    a) utilizează standarde internaţionale, europene şi moldoveneşti la elaborarea reglementărilor tehnice prin inserarea referinţelor în condiţiile art. 7;
    b) coordonează proiectele de reglementări tehnice elaborate cu organul central de specialitate al administraţiei publice responsabil de infrastructura calităţii;
    c) elaborează, aprobă şi actualizează lista standardelor moldoveneşti prin care se adoptă standardele armonizate pentru reglementările tehnice care transpun  legislaţia de armonizare a Uniunii Europene;
    d) prezintă spre avizare organismului naţional de standardizare lista standardelor moldoveneşti prin care se adoptă standardele armonizate;
    e) solicită organismului naţional de standardizare elaborarea versiunii oficiale în limba de stat a standardelor moldoveneşti prin care au fost adoptate standardele internaţionale sau europene în versiunea originală şi la care se intenţionează a se face referinţă în reglementările tehnice;
    f) publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova lista standardelor moldoveneşti care prezumă conformitatea cu cerinţele reglementărilor tehnice;
    g) participă în calitate de observator la procesul de acreditare a organismelor de evaluare a conformităţii care urmează a fi  sau sînt recunoscute;
    h) recunosc, în vederea notificării ulterioare, organismele de evaluare a conformităţii acreditate să funcţioneze în domeniul reglementat;
    i) răspund la solicitarea oricărui stat membru al Organizaţiei Mondiale a Comerţului privind necesitatea adoptării unei reglementări tehnice neconforme cu prevederile standardelor internaţionale sau europene, sub formă de notificări, prin intermediul Centrului, în una din limbile de lucru ale Organizaţiei Mondiale a Comerţului (engleza, franceza sau spaniola).
    Articolul 14. Colaborarea dintre autorităţile
                         de reglementare
    La elaborarea reglementărilor tehnice, autorităţile de reglementare colaborează după cum urmează:
    a) solicită Centrului informaţii privind reglementări tehnice, proceduri de evaluare a conformităţii şi standarde, privind apartenenţa ori participarea la organizaţii internaţionale sau europene de standardizare, precum şi privind acordurile bilaterale şi multilaterale din domeniul standardizării şi evaluării conformităţii;
    b) participă la elaborarea reglementărilor tehnice iniţiate de către alte autorităţi de reglementare;
    c) își solicită reciproc informaţii cu privire la reglementările tehnice şi procedurile de evaluare a conformităţii elaborate.”
    16. Articolul 15, capitolul V şi capitolul VI se abrogă.
    17. În tot cuprinsul legii, textele „produse şi servicii” și „produse sau servicii” se substituie cu cuvîntul „produse”.
    Art. II. – Prezenta lege intră în vigoare la 3 luni de la data publicării, cu excepţia:
    a) punctului 1, în partea care se referă la articolul 1 alineatul (1) din Legea privind activitatea de reglementare tehnică;
    b) punctului 3, în partea care se referă la articolul 2, noţiunile „control (inspecţie) de stat”, „inspector de stat”, „prescripţie” şi „supraveghere a pieţei” din Legea privind activitatea de reglementare tehnică;
    c) punctului 16, în partea care se referă la capitolele V şi VI din Legea privind activitatea de reglementare tehnică, care se vor pune în aplicare la data intrării în vigoare a Legii nr. 7 din 26 februarie 2016 privind supravegherea pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor nealimentare.
    Art. III. – Guvernul:
    a) în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va pune în concordanţă actele sale normative cu prezenta lege;
    b) va asigura republicarea Legii nr. 420-XVI din 22 decembrie 2006 privind activitatea de reglementare tehnică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                      Andrian CANDU

    Nr. 186. Chişinău, 22 iulie 2016.