LPM215/2016
ID intern unic:  366763
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 215
din  29.07.2016
cu privire la tineret
Publicat : 23.09.2016 în Monitorul Oficial Nr. 315-328     art Nr : 688     Data intrarii in vigoare : 23.09.2016
    MODIFICAT
   
LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338

    NOTĂ:
   
În textul legii, sintagma „Ministerul Tineretului și Sportului”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Educației, Culturii și Cercetării” la forma gramaticală corespunzătoare prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII  GENERALE
    Articolul 1. Obiectul şi scopul prezentei legi
    (1) Prezenta lege reglementează principiile şi obiectivele politicilor de tineret, domeniile de intervenţie ale statului în domeniul tineretului, precum şi cerinţele faţă de actorii politicilor de tineret.
    (2) Scopul prezentei legi constă în asigurarea creării oportunităţilor de participare şi dezvoltare multilaterală a tinerilor în vederea participării lor active la toate aspectele vieţii prin integrare şi implicare deplină, prin acces la informare şi la servicii  de calitate în educaţie, sănătate şi în domeniul  social-economic.
    Articolul 2. Noţiuni principale
    În sensul prezentei legi, se definesc următoarele noţiuni principale:
    activitate de tineret (lucrul de tineret) – orice acțiune cu şi pentru tineri, de natură socială, culturală, educațională sau civică, ce are la bază procesele de învățare nonformală şi de participare voluntară a tinerilor, coordonată de către un lucrător de tineret sau de un specialist în lucrul de tineret;
    centru de tineret – organizaţie necomercială ce reprezintă un serviciu sau un complex de servicii comunitare adresate tuturor categoriilor de tineri, avînd misiunea de a le asigura informarea, orientarea, consilierea, educarea şi petrecerea timpului liber, contribuind la pregătirea integrării lor sociale şi profesionale;
    comisie pentru politicile de tineret – organ consultativ  în domeniul politicilor de tineret, creat la nivel central şi local între reprezentanții autorităţilor publice şi cei ai sectorului neguvernamental;
    consiliu local al tinerilor – structură de reprezentare şi de împuternicire a tinerilor  căreia i se poate atribui statutul de organizaţie necomercială şi a cărei misiune este asigurarea participării tinerilor la dezvoltarea comunitară, în special în procesul decizional;
    educatori de la egal la egal – formatori şi promotori ai anumitor idei în rîndul persoanelor de aceeaşi vîrstă/generaţie;
    educaţie informală a tinerilor – proces real de învăţare de-a lungul vieţii, în cadrul căruia fiecare tînăr îşi formează atitudini, îşi interiorizează sau își clarifică anumite valori, dobîndeşte deprinderi şi cunoştinţe din experienţa cotidiană, valorificînd influenţele şi resursele educative din mediul în care trăieşte – de la familie şi vecini, de la locul de muncă sau de joacă, de la piaţă/magazin, de la bibliotecă sau din mass-media;  
    educaţie nonformală a tinerilor – proces educațional organizat prin activităţi în comunitate sau prin programe, care are loc în afara sistemului educaţional formal, menit să răspundă nevoilor educaţionale ale  tinerilor, afirmat prin dobîndirea şi/sau dezvoltarea aptitudinilor şi abilităţilor necesare pentru a se adapta la un mediu în continuă schimbare, avînd obiective clare de învăţare;
    familie tînără – cuplu, format prin căsătorie, în care unul dintre soţi nu a atins vîrsta de 35 de ani; familie cu copii formată dintr-un singur părinte de pînă la 35 de ani;
    lucrător de tineret – persoană care, prin intermediul activității de tineret, oferă suport tinerilor în dezvoltarea personală, socială și educațională pentru a le asigura o mai bună integrare în societate;
    organizaţie de tineret – organizație necomercială în care tinerii constituie cel puţin 2/3 din numărul de membri şi din componenţa organelor de conducere și ale cărei scopuri statutare sînt orientate spre dezvoltarea personalităţii tinerilor şi integrarea lor în viaţa publică; 
    patrimoniu pentru politicile de tineret – bunuri imobile (edificii, spaţii, construcţii şi terenuri aferente) destinate activităţilor de tineret, care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, aparţin domeniilor public sau privat ale statului ori ale unităţilor administrativ-teritoriale;
    politici de tineret – ansamblu de principii, metode și măsuri menite să asigure tinerilor oportunități de participare, de bunăstare, dezvoltare personală și profesională;
    servicii pentru tineri – ansamblu de măsuri şi de activităţi instituţionalizate, realizate pentru a răspunde necesităţilor tinerilor sau ale familiilor tinere;
    specialist în lucrul de tineret – persoană care a beneficiat de o instruire specială în domeniul lucrului de tineret și care oferă servicii profesioniste tinerilor; 
    structură de participare a tinerilor – formă de organizare a tinerilor, întruniţi benevol și cu interese comune, formală sau neformală, pentru a participa şi a contribui la viaţa publică;
    tînăr/ă – persoană cu vîrstă cuprinsă între 14 și 35 de ani. 
    Articolul 3. Principiile politicii de tineret
    Realizarea politicii de tineret se întemeiază pe principiile:
    a) cooperării intersectoriale – coordonare între instituţiile statului şi organizaţiile de tineret care activează în domeniu, comunică, se informează şi cooperează între ele  în scopul atingerii unor obiective comune; 
    b) egalităţii – asigurare a echităţii şi diversităţii tinerilor fără nicio discriminare;
    c) informării – informarea, de către instituţiile de lucru cu tinerii şi organizaţiile de tineret, a tinerilor cu privire la provocările, oportunităţile şi drepturile acestora într-o formă accesibilă;
    d) participării – implicare activă a tinerilor în procesul de luare a deciziilor, consultări publice, realizarea de activităţi care se produc în societate şi care îi vizează în mod direct sau indirect;
    e) parităţii – proces de luare a deciziilor de comun acord între autoritățile publice și tineri prin distribuirea egală a responsabilităților în bază de încredere și de respect reciproc;
    f) transversalităţii – atribuire politicilor de tineret a unei abordări distincte în diferite domenii de activitate prin stimularea colaborării la toate nivelele a instituțiilor și autorităților publice cu competențe în domeniu.
    Articolul 4. Sfera de aplicare a legii
    Sub incidenţa prezentei legi cad:
    a) persoanele cu vîrstă cuprinsă între 14 și 35 de ani;
    b) familiile tinere;
    c) autorităţile publice centrale şi locale, precum și unităţile, instituţiile şi serviciile publice subordonate lor;
    d) structurile de paritate de tineret;
    e) lucrătorii de tineret;
    f) specialiştii de tineret;
    g) organizaţiile de tineret şi pentru tineret;
    h) centrele de tineret;
    i) consiliile locale ale tinerilor;
    j) structurile neformale de participare a tinerilor;
    k) prestatorii de servicii pentru tineri.
Capitolul II
DOMENIILE DE INTERVENŢIE ALE STATULUI
PENTRU SUSŢINEREA TINERILOR
    Articolul 5. Oportunităţi economice
    (1) Statul stimulează iniţiativele antreprenoriale ale tinerilor prin:
    a) dezvoltarea cadrului normativ care asigură valorificarea potenţialului antreprenorial al tinerilor;
    b) susţinerea iniţiativelor tinerilor antreprenori dezvoltînd programe de abilitare economică a acestora;
    c) încurajarea participării tinerilor în cadrul programelor de suport, inclusiv facilităţile oferite de incubatoarele de afaceri;
    d) susţinerea programelor de educație  nonformală a tinerilor antreprenori în domeniul afacerilor;
    e) dezvoltarea instrumentelor de informare şi de schimb de experienţă pentru tinerii antreprenori;
    f) elaborarea şi dezvoltarea programelor de antreprenoriat social;
    g) susținerea investitorilor privaţi pentru realizarea proiectelor antreprenoriale ale tinerilor;
    h) oferirea de facilităţi sub forma reducerilor de taxe şi de impozite în conformitate cu legislaţia.
    (2) Statul facilitează angajarea tinerilor în cîmpul muncii prin:
    a) dezvoltarea serviciilor de consiliere profesională pentru tineri şi crearea centrelor de ghidare în carieră;
    b) organizarea de tîrguri ale locurilor de muncă la nivel naţional, de ramură şi la nivel local;
    c) susţinerea programelor de recalificare şi reconversie a tinerilor;
    d) efectuarea periodică a studiilor care reflectă necesităţile şi tendinţele pieţei muncii referitoare la tineri;
    e) susţinerea stagiilor de practică în sectorul public şi cel privat;
    f) susţinerea tinerilor specialişti în domeniul învăţămîntului şi medicinei care aleg să activeze în mediul rural;
    g) promovarea şi susţinerea activităţii de voluntariat atît în sectorul public, cît şi în cel neguvernamental  prin intermediul politicilor de stimulare şi de recunoaştere a voluntariatului ca experienţă de muncă.
    (3) Statul adoptă măsuri specifice pentru asigurarea tinerilor cu locuinţe după cum urmează:
    a) sprijină construcţia de locuinţe pentru tineri şi familiile tinere;
    b) dezvoltă politici privind procurarea de locuinţe de către tineri și familiile tinere.
    (4) Statul acordă facilităţi în domeniul educaţional-cultural şi stimulează activităţile de cercetare prin:
    a) oferirea accesului gratuit la fondul de carte şi la sursele de informare din administrarea bibliotecilor publice;
    b) atragerea în activităţile de cercetare ştiinţifică a absolvenţilor cu potenţial deosebit pentru domeniul în care îşi desfăşoară activitatea;
    c) oferirea de gratuităţi privind taxele de admitere şi de şcolarizare pentru tinerii proveniţi din centre de plasament şi din familii social vulnerabile;
    d) crearea unor mecanisme de readucere în ţară a specialiştilor tineri care studiază sau care au absolvit studii universitare avînd experienţă de muncă în străinătate.
    Art.5 în vigoare 29.07.2018
    Articolul 6. Participare şi dezvoltare multilaterală
    (1) Statul asigură participarea tinerilor la procesul decizional prin:
    a) susţinerea creării structurilor de participare a tinerilor la nivel naţional şi local, finanţarea acestora în limita bugetelor disponibile;
    b) implicarea tinerilor în procesul de elaborare, luare şi implementare a deciziilor;
    c) susţinerea financiară a iniţiativelor tinerilor prin programe de granturi, desfăşurate la nivel central şi local, în limita bugetelor disponibile;
    d) recunoaşterea şi validarea activităţilor de voluntariat şi a contribuţiei acestora la dezvoltarea ţării;
    e) dezvoltarea reţelei de educatori de la egal la egal în diferite domenii care vizează tinerii.
    (2) Statul susţine educaţia nonformală şi informală a tinerilor prin:
    a) dezvoltarea mecanismelor de recunoaştere a educaţiei nonformale şi informale în domeniul tineretului;
    b) susţinerea financiară a activităţilor de educaţie nonformală şi informală în limita bugetelor disponibile;
    c) dezvoltarea sistemului naţional de asigurare a calităţii programelor de educaţie nonformală şi informală.
    (3) Statul sprijină și promovează educația pentru cetățenie activă în rîndul tinerilor prin:
    a) susținerea inițiativelor și proiectelor de educație civică pentru tineret;
    b)  dezvoltarea programelor de participare la procesele democratice prin asumarea  responsabilităţii  civice de către tineri și exercitarea drepturilor cetățenești;
    c) realizarea unor programe educaționale în rîndul tinerilor privind promovarea valorilor demnităţii umane şi toleranţei faţă de diferenţele de grup;
    d)  recunoașterea și promovarea drepturilor tinerilor, a îndatoririlor acestora față de societate și de stat, a culturii democrației și respectului pentru diversitate.
    (4) Statul stimulează potenţialul creator al tinerilor prin:
    a) crearea condiţiilor de identificare, promovare şi stimulare a tinerelor talente;
    b) susţinerea, conform legislaţiei, a  persoanelor fizice şi juridice care promovează tinere talente;
    c) formarea şi dezvoltarea capacităţilor și aptitudinilor creative ale tinerilor în cadrul centrelor culturale și expoziţionale, atelierelor, studiourilor şi laboratoarelor de creaţie şi inovaţie, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    d) susţinerea tinerilor în activitatea lor de cercetare ştiinţifică;
    e) susţinerea presei scrise şi on-line create de tineri.
    (5) Statul susţine programele de mobilitate pentru tineri prin:
    a) promovarea programelor de studii prin care se realizează mobilitatea tinerilor;
    b) asigurarea accesului tinerilor la programele de mobilitate;
    c) oferirea de asistenţă universităţilor şi altor instituţii de învățămînt la semnarea parteneriatelor internaţionale privind programele de mobilitate;
    d) oferirea de asistenţă tinerilor cu nevoi speciale şi cu oportunităţi reduse care beneficiază de un program de mobilitate în străinătate.
    Art.6 în vigoare 29.07.2018
    Articolul 7. Modul sănătos de viaţă
    (1) Statul adoptă şi aplică măsuri de prevenire a comportamentelor cu risc sporit  printre tineri prin:
    a) organizarea unor campanii de informare privind modul sănătos de viaţă şi riscurile pentru sănătate la care sînt expuşi tinerii;
    b) crearea şi dezvoltarea serviciilor de sănătate prietenoase tinerilor;
    c) dezvoltarea programelor de prevenire a comportamentelor de risc în rîndul tinerilor (consumul de alcool, de tutun, de droguri);
    d) dezvoltarea şi susţinerea serviciilor de consiliere în domeniul sănătăţii sexuale şi reproductive;
    e) asigurarea accesului la serviciile medicale pentru toate categoriile de tineri;
    f) acordarea de servicii gratuite privind planificarea familială pentru tinerele familii.
    (2) Statul asigură condiţii de dezvoltare fizică tinerilor prin:
    a) dezvoltarea infrastructurii de sport atît la nivel naţional, cît şi la nivel local;
    b) asigurarea accesului tinerilor la unităţile sportive finanţate de la bugetul public;
    c) dezvoltarea programelor sportive pentru toate categoriile de tineri.
    Art.7 în vigoare 29.07.2018
    Articolul 8. Servicii şi programe sociale pentru tineri
    (1) Statul creează şi  asigură accesul tinerilor la serviciile pentru tineri prin:
    a) adoptarea unui cadru normativ pentru prestarea serviciilor de tineret la nivel central şi local;
    b) dezvoltarea infrastructurii serviciilor de tineret, oferind spaţii şi echipament organizaţiilor de tineret în limita bugetelor disponibile;
    c) susţinerea financiară a structurilor care prestează servicii de tineret, în limita bugetelor disponibile;
    d) dezvoltarea de noi servicii pentru tineri care să corespundă necesităţilor actuale ale tinerilor şi specificului comunităţii din care fac parte.
    (2) Statul încurajează şi creează condiţii de dezvoltare egală pentru tinerii şi familiile tinere cu oportunităţi reduse prin:
    a) susţinerea programelor şi proiectelor de suport pentru tinerii cu necesităţi speciale;
    b) adaptarea unei infrastructuri care să asigure accesul tinerilor cu necesităţi speciale la studii profesional-tehnice, superioare şi postuniversitare, precum şi la locuri de muncă;
    c) facilitarea accesului tinerilor cu necesităţi speciale la locuri de muncă potrivite competenţelor acestora, inclusiv prin angajare în sectorul public.
    Art.8 în vigoare 29.07.2018
Capitolul III
INSTITUŢIILE PUBLICE RESPONSABILE DE POLITICILE
DE TINERET
ŞI COMPETENŢELE LOR
    Articolul 9. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
    (1) Ministerul Educației, Culturii și Cercetării este organul central de specialitate al administraţiei publice care elaborează şi promovează politica statului în domeniul tineretului, stabilește orientările strategice de dezvoltare şi modernizare continuă a sistemului instituţional din domeniu, creează condiţii de participare şi dezvoltare a tinerilor.
    (2) Ministerul Educației, Culturii și Cercetării exercită următoarele atribuţii de bază:
    a) elaborează şi monitorizează politicile de tineret;
    b) elaborează cadrul legislativ şi normativ în domeniul tineretului;
    c) asigură colaborarea intersectorială în realizarea politicii de tineret;
    d) creează instituţii publice responsabile de activitatea de tineret şi servicii publice deconcentrate în teritoriu;
    e) organizează cercetări, studii şi coordonează procesul de evidenţă a datelor statistice în domeniul tineretului în coordonare cu organul central de statistică;
    f) consultă organizaţiile de tineret, instituţiile de lucru cu tinerii, alte structuri vizate în vederea elaborării, implementării şi evaluării politicilor de tineret;
    g) sprijină financiar, în limita bugetului aprobat, structurile necomerciale de tineret şi activităţile acestora prin intermediul unor concursuri, în bază de proiecte şi programe de tineret, organizate anual;
    h) colaborează cu structurile necomerciale  naţionale şi internaţionale de tineret;
    i) susţine integrarea  organizaţiilor de tineret în structurile europene şi alte structuri internaţionale de tineret;
    j) sprijină participarea la programe, proiecte şi activităţi regionale, europene şi internaţionale, în special a tinerilor din localităţile rurale şi a tinerilor social vulnerabili;
    k) sprijină participarea şi reprezentarea tinerilor la activitatea instituţiilor europene şi internaţionale ce vizează domeniul de tineret;
    l) sprijină participarea tinerilor în cadrul programelor şi al schimburilor internaţionale de tineret;
    m) sprijină structurile necomerciale  de tineret în încheierea acordurilor de colaborare în domeniul tineretului şi în alte acţiuni care nu contravin legislaţiei Republicii Moldova.
    Articolul 10. Agenţia Naţională pentru Dezvoltarea
                         Programelor şi Activității de Tineret
    (1) Agenţia Naţională pentru Dezvoltarea Programelor şi Activității de Tineret (denumită în continuare Agenţie) este o autoritate administrativă în subordinea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, constituită în scopul formării şi perfecţionării continue a cadrelor, programelor, activităților şi serviciilor din domeniul tineretului, precum şi în vederea implementării, acreditării, monitorizării şi evaluării acestora.
    (2) Agenţia este finanţată din mijloace prevăzute la bugetul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, precum şi din mijloace acordate ca asistenţă tehnică/financiară de organisme internaţionale, de donatori externi şi interni, dispune de bilanţ propriu, de cont de decontare, de ştampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova şi are denumire în limba de stat.
    (3) Agenţia are următoarele atribuţii de bază:
    a) implementează politicile şi programele de tineret elaborate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării;
    b) oferă asistenţă logistică şi metodologică în implementarea politicilor de stat în domeniul tineretului la nivel local;
    c) facilitează comunicarea cu beneficiarii programelor şi proiectelor de tineret şi monitorizează activitatea acestora;
    d) vine cu propuneri de dezvoltare a noi programe şi proiecte în conformitate cu necesităţile tinerilor;
    e) evaluează programele şi proiectele de tineret în baza indicatorilor de performanţă stabiliţi în documentele de planificare strategică ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării;
    f) oferă servicii de instruire şi de formare profesională lucrătorilor şi specialiştilor de tineret;
    g) realizează analiza politicilor guvernamentale din perspectiva domeniului tineretului şi vine cu propuneri către autorităţile publice centrale;
    h) efectuează, la un interval de cel mult 2 ani, acţiuni de cercetare şi de analiză a necesităţilor tinerilor din ţară;
    i) dezvoltă standarde de calitate şi creează un sistem naţional de asigurare a calităţii serviciilor de tineret;
    j) întocmește și ține registrul serviciilor de tineret;
    k) acreditează structurile care prestează servicii de tineret la nivel naţional şi local şi eliberează acestora certificate de calitate;
    l) asigură dezvoltarea cadrului instituțional privind activitatea de tineret;
    m)  elaborează programe naționale privind realizarea activităților de tineret de către lucrătorii de tineret;
    n) vine cu propuneri de îmbunătăţire a serviciilor de tineret în urma unor acţiuni tematice sau transversale de evaluare;
    o)  monitorizează activitatea structurilor care prestează servicii de tineret;
    p)  iniţiază propuneri de modificare a legislaţiei în domeniul serviciilor de tineret şi de ajustare a acesteia cu cea europeană şi internaţională.
    (4) Agenţia îşi desfăşoară activitatea în baza unui regulament aprobat de Guvern.
    [Art.10 al.(4) modificat prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338]
    Art.10 în vigoare 29.07.2017
    Articolul 11. Comisiile pentru politicile de tineret
    Autorităţile publice centrale şi locale pot înfiinţa  comisii pentru politicile  de tineret, care:
    a) se creează pe principiul de paritate între reprezentanţii autorităţilor publice şi ai sectorului neguvernamental de tineret;
    b) au statut permanent în cadrul autorităţilor publice centrale şi locale şi se întrunesc periodic (cel puţin de 2 ori pe an) sau de fiecare dată cînd apare o problemă care necesită soluţionare;
    c) au rol consultativ în vederea elaborării, implementării, monitorizării şi evaluării politicilor la nivel central sau local;
    d) adoptă decizii cu caracter de recomandare în chestiunile ce ţin de competenţa lor;
    e) funcţionează în baza unui regulament, aprobat de Guvern în cazul structurilor de nivel central sau aprobat de autoritatea publică locală în cazul celor de nivel local.
    Articolul 12. Administraţia publică locală şi
                         competenţele ei
    (1) Autorităţile administraţiei publice locale promovează în teritoriu politicile de tineret şi coordonează implementarea lor.
    (2) Autorităţile administraţiei publice locale au următoarele competenţe:
    a) susţin activitatea organizaţiilor şi a instituţiilor de lucru cu tinerii, care activează în baza unui regulament aprobat de autorităţile publice locale, coordonat cu  Ministerul Educației, Culturii și Cercetării;
    b) elaborează şi implementează politici de tineret la nivel local;
    c) organizează programe de granturi, destinate organizaţiilor de tineret, pentru a susţine prin concurs proiectele şi iniţiativele tinerilor din comunitate;
    d) creează şi susţin financiar centrele de tineret în comunitatea administrată, în limitele bugetului disponibil;
    e) stimulează participarea tinerilor la procesul decizional de nivel local;
    f) colaborează, în implementarea politicilor, cu organizaţiile de tineret, cu centrele de tineret, cu filiale ale organizaţiilor naţionale şi internaţionale, cu consiliile locale ale tinerilor şi cu structurile neformale de participare a tinerilor;
    g) asigură cu sedii, spaţii, oficii, cu locuri de agrement organizațiile de tineret, consiliile locale ale tinerilor, centrele de  tineret potrivit legislaţiei;
    h) contribuie la procesul de organizare a analizelor, a cercetărilor şi la evidenţa  datelor statistice în domeniul tineretului la nivel local;
    i) asigură informarea tinerilor despre activităţile pe care le desfășoară şi care au efect asupra acestora;
    j) evaluează anual situaţia tinerilor din raza teritoriului administrat în baza strategiei locale de tineret, a programelor şi serviciilor pentru tineri, propune acţiuni pentru redresarea situaţiei;
    k) facilitează și asigură un cadru de cooperare avantajos între agenții economici și tinerii din localitate.
    (3) Administraţia publică locală dezvoltă instrumente care:
    a) formează abilităţi pentru participare a tinerilor;
    b) informează tinerii;
    c) încurajează tinerii să participe la activităţi de voluntariat;
    d) acordă sprijin, inclusiv financiar, proiectelor şi iniţiativelor tinerilor la nivel local;
    e) creează structuri consultative în domeniul politicilor de tineret pe principii de paritate.
    (4) Autorităţile administrației publice locale de nivelul al doilea creează organe locale de specialitate în domeniul tineretului în forma organizatorică de subdiviziuni interioare, subordonate consiliilor raionale/municipale. În UTA Găgăuzia, aceste organe sînt create de Comitetul executiv şi se subordonează lui. Titulatura, structura şi regulamentele de funcţionare ale organelor locale de specialitate în domeniul tineretului se stabilesc de consiliile raionale/municipale, iar în  UTA Găgăuzia – de Comitetul executiv, în baza unei structuri-tip şi a unui regulament-tip, aprobate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.
    Articolul 13. Centrele de tineret
    (1) Centrul de tineret se înfiinţează şi funcţionează ca serviciu de interes public.
    (2) Centrul de tineret asigură informarea, orientarea profesională, consilierea, educaţia, organizarea şi petrecerea timpului liber a tinerilor, contribuind la pregătirea integrării lor sociale şi profesionale. 
    (3) Fondatorul asigură dezvoltarea şi funcţionarea centrelor de tineret, fie în mod autonom, fie prin asociere cu alte autorităţi, precum şi prin colaborare cu organizaţii necomerciale şi cu agenţi economici din ţară şi din străinătate.
    (4) Centrul de tineret activează în baza unui regulament-cadru, cu respectarea standardelor de calitate pentru serviciile prestate, aprobate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.
    (5) Angajarea personalului de conducere se face prin concurs, organizat în conformitate cu un regulament aprobat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, de către o comisie din care face parte şi un reprezentant al autorităţii publice centrale de specialitate cu drept consultativ.
    (6) În centrele de tineret, posturile de specialist de tineret vacante se ocupă prin concurs, organizat la nivelul centrului de tineret, conform unei metodologii aprobate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.
    Art.13 în vigoare 29.07.2017
Capitolul IV
STRUCTURILE NECOMERCIALE  DE TINERET
    Articolul 14. Organizaţiile de tineret
    (1) Tinerii au dreptul de a se asocia benevol în organizaţii de tineret, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. Tinerii pot fi membri sau beneficiari ai organizaţiilor de tineret în conformitate cu statutul acestora.
    (2) Organizaţiile de tineret au dreptul:
    a) să participe la procesul de elaborare, implementare şi evaluare a politicilor de tineret;
    b) să înainteze autorităţilor publice centrale şi locale propuneri de modificare a legislaţiei cu privire la tineret;
    c) să promoveze şi să sprijine interesele comune ale tinerilor prin desfăşurarea de programe şi de activităţi la nivel local, naţional şi internaţional;
    d) să încurajeze şi să dezvolte participarea tinerilor;
    e) să promoveze şi să desfăşoare activităţi de educaţie nonformală a tinerilor şi de voluntariat;
    f) să colaboreze cu organizaţii naţionale şi internaţionale, cu autorităţi publice centrale şi locale în domeniul tineretului;
    g) să iniţieze parteneriate şi să  colaboreze cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale;
    h) să participe la concursuri pentru crearea de structuri reprezentative de tineret;
    i) să creeze centre de dezvoltare a competenţelor dobîndite în procesul de educaţie nonformală şi informală.
    Articolul 15. Consiliile locale ale tinerilor
    (1) Consiliile locale ale tinerilor sînt structuri reprezentative ale tinerilor la nivel local, create la iniţiativa tinerilor din comunitate, din regiune, care pot fi înregistrate ca organizaţii necomerciale doar cu avizul autorităţii publice centrale pentru tineret, dacă membrii sînt desemnaţi pentru o anumită perioadă de către tineri, urmare alegerilor, prin vot universal, direct, egal, liber exprimat.
    (2) Consiliul local al tinerilor aprobă propriul regulament de organizare şi funcţionare în baza unui regulament-cadru aprobat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.
    (3) Consiliile locale ale tinerilor sînt menite să asigure participarea activă a tinerilor la viaţa locală şi regională, în special la procesul de luare a deciziilor ce îi privesc.
    (4) Consiliile locale ale tinerilor au dreptul:
    a) să reprezinte tinerii la nivel local şi regional;
    b) să identifice interesele, necesităţile şi problemele tinerilor la nivel local şi regional;
    c) să înainteze propuneri către autorităţile publice locale în toate domeniile care îi vizează pe tineri;
    d) să participe la elaborarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea programelor și activităţilor de tineret la nivel local;
    e) să participe la structurile reprezentative de consultare la nivel local pe principii de paritate;
    f) să încurajeze şi să promoveze participarea activă a tinerilor la viaţa comunităţii;
    g) să promoveze şi să desfăşoare activităţi de educaţie nonformală a tinerilor şi de voluntariat;
    h) să intervină pentru a atenţiona autorităţile, precum şi ceilalţi tineri asupra calității anumitor servicii sau pentru a propune îmbunătăţirea acestora;
    i) să elaboreze şi să aprobe propriul plan de activităţi şi să estimeze costurile pentru implementarea lui.
    Articolul 16. Structuri neformale de participare
                         a tinerilor
    (1) Structura neformală de participare a tinerilor este o formă de participare a tinerilor întruniţi benevol şi activează în interesele tinerilor.
    (2) Structuri neformale de tineret pot fi grupurile de iniţiativă, senatele studenţeşti, consiliile elevilor, mass-media pentru tineri.
    (3) Organizaţiile de tineret ale partidelor politice sînt considerate  structuri neformale de participare a tinerilor.
    (4) Structurile neformale de participare a tinerilor au dreptul să desfăşoare activităţi cu tineri şi pentru tineri şi pot înainta autorităţilor publice propuneri în domeniile care vizează tinerii.
Capitolul V
ACTIVITĂŢILE DE TINERET ŞI PERSONALUL
DIN DOMENIU
    Articolul. 17. Activităţile de tineret şi serviciul
                           pentru tineri
    (1) Activitatea de tineret (lucrul de tineret) reprezintă o totalitate de acțiuni care susţin dezvoltarea multilaterală a tinerilor, organizate cu participarea lor, care le permite să fie activi în afara familiei, educaţiei formale şi care contribuie la o mai bună integrare socială a acestora.
    (2) Activităţile de tineret pot fi organizate şi desfăşurate de către tineri, voluntari, organizaţii necomerciale, instituţii publice.
    (3) Serviciul pentru tineri reprezintă o intervenţie instituţionalizată şi planificată, realizată de un specialist în lucrul de tineret din cadrul unei instituţii prestatoare de servicii pentru tineri, prin care se asigură informarea, consilierea, orientarea profesională, petrecerea timpului liber,  precum şi dezvoltarea abilităţilor de participare la viaţa comunitară.
    (4) Serviciile pentru tineri sînt programe specializate ale lucrului pentru tineret care contribuie la o mai bună integrare socială şi profesională a tinerilor, precum şi la ridicarea gradului de participare şi de responsabilitate civică a acestora.
    Articolul 18. Lucrătorul de tineret şi specialistul
                          în lucrul de tineret
    (1)   Lucrătorul de tineret este o persoană care realizează diferite tipuri de activităţi cu tinerii din comunitate sau cu grupuri de tineri fără a urma în mod obligatoriu o activitate planificată şi sistematică.
    (2)   Lucrătorul de tineret poate fi un lider de tineret, un voluntar, o persoană din cadrul unei organizaţii de tineret sau din orice altă organizație.
    (3) Specialistul în lucrul de tineret realizează o activitate planificată, sistematică şi profesionistă în raport cu tînărul sau cu grupul de tineri din cadrul unui serviciu instituţionalizat pentru tineri.
    (4) Specialistul în lucrul de tineret are la bază o formare profesională în domeniul lucrului de tineret și activează în cadrul unei instituţii prestatoare de servicii pentru tineri.
     Articolul 19. Organizarea activităţilor de educaţie
                           nonformală a tinerilor
    (1) Activitatea de tineret se bazează pe procesele de învăţare nonformală, cuprinde orice formă de învăţare intenţionată şi de dobîndire de abilităţi şi de competenţe în afara educaţiei formale şi este oferită, de regulă, de organizaţiile de tineret, de asociaţiile obşteşti, de instituţiile publice, de centrele de tineret, de formatori.
    (2) Activităţile de educaţie nonformală trebuie să corespundă principiilor de lucru cu tinerii, avînd la bază necesităţile lor educaţionale, și să contribuie la dobîndirea şi/sau la dezvoltarea competenţelor  necesare integrării în societatea aflată în continuă schimbare.
    (3) Recunoaşterea competenţelor dobîndite în procesul de educaţie nonformală este certificată în conformitate cu legislaţia.
Capitolul VI
DISPOZIŢII  FINALE  ȘI  TRANZITORII
    Articolul 20. Intrarea în vigoare a prezentei legi
    (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării, cu excepția:
    a) articolelor 5–8, care intră în vigoare la 24 de luni de la data adoptării;
    b) articolelor 10 și 13, care intră în vigoare la 12 luni de la data adoptării.
    (2) Guvernul:
    a) în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va crea Agenţia Naţională pentru Dezvoltarea Programelor şi Activității de Tineret;
    b) în termen de 24 de luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege şi va asigura elaborarea actelor normative necesare punerii ei în aplicare;
    c) în termen de 24 de luni, va veni cu recomandări către administraţia publică locală pentru implementarea politicilor de tineret la nivel local.
    (3) La data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 279-XIV din 11 februarie 1999 cu privire la tineret (Monitorul Oficial al Republicii Moldova 1999, nr. 39–41, art. 169), cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                               Andrian CANDU

    Nr. 215. Chişinău, 29 iulie 2016.