OMFC119/2016
ID intern unic:  366789
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 119
din  08.09.2016
privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în
sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă
şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobat prin Ordinul
ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015

Publicat : 23.09.2016 în Monitorul Oficial Nr. 315-328     art Nr : 1549     Data intrarii in vigoare : 23.09.2016
    În temeiul articolului 11 alineatul 2 din Legea contabilității nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.27-34, art.61) și în scopul ajustării Planului de conturi contabile în sistemul bugetar,
ORDON:
    În Planul de conturi contabile în sistemul bugetar şi  Normele metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015, se operează următoarele modificări şi completări.
    1. În Anexa nr.1 „Planul de conturi contabile în sistemul bugetar şi Normele metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar”,
    1.1. Capitolul I „PREVEDERI GENERALE”,
    1.1.1. În punctul 1.4.1.13, după alineatul trei se introduce un alineat nou cu următorul conținut:
    „Conducătorul autorității/instituției bugetare este obligat, prin ordin, să asigure constituirea comisiei permanente pentru atribuirea bunurilor la mijloace fixe sau la stocuri de materiale. Comisia se constituie din 3-5 persoane: preşedinte şi membri. În componenţa comisiei se includ:
    1) conducătorul autorității/instituției bugetare sau altă persoană împuternicită (preşedintele comisiei);
    2) contabilul-şef sau altă persoană împuternicită;
    3) şefii subdiviziunilor (serviciilor) structurale;
    4) specialişti.
    Lucrările şedinţelor comisiei se consemnează de către secretarul comisiei în procese-verbale, conform formularului nr.35 din Anexa nr.3” .
    1.1.2. În punctul 1.5.11, sintagma “deschisă pentru fiecare componentă a bugetului în parte,” se exclude.
    1.2.    În capitolul II „PLANUL DE CONTURI CONTABILE ÎN SISTEMUL BUGETAR”,
    1.2.1. Denumirea grupei de conturi 113 “IMPOZITE PE BUNURILE IMOBILIARE” se modifică și se expune în următoarea redacție:
    „113 IMPOZITE PE PROPRIETATE”.
    1.2.2. Denumirea subconturilor de nivelul II se modifică şi se expun în următoarea redacţie:

Clasa
Grupa de conturi
Subcont de nivelul II
Denumirea conturilor
 
 
114521

Taxa de licenţă pentru anumite genuri de activitate încasată în bugetul de stat

 
 
141141

Dobînzi şi alte plăţi încasate în bugetul de stat la împrumuturile acordate, împrumuturile recreditate şi mijloacele dezafectate de la buget pentru onorarea garanţiilor de stat

 
 
142243

Mijloace încasate în bugetul de stat în legătură cu excluderea terenurilor din circuitul agricol

 
 
143112

Amenzi şi sancţiuni contravenţionale aplicate de către organele Serviciului Vamal pentru neachitarea vinietei, încasate în bugetul de stat

 
 
143420

Amenzi aplicate de instanțele judecătorești în cauze contraveționale și penale

 
 
143430
Amenzi aferente plăţilor la bugetul asigurărilor sociale de stat
 
 
415210
Vînzarea pachetului de acţiuni în rezultatul privatizării
 
 
415230
Vînzarea pachetului de acţiuni

    1.2.3. În grupa de conturi 519 „ALTE DATORII ALE INSTITUȚIILOR BUGETARE”, subcontul de nivelul II 518480 se substituie prin „519480”.
    1.2.4. Se introduc subconturi de nivelul II, cu următoarele denumiri:

Clasa
Grupa de conturi
Subcont de nivelul II
Denumirea conturilor
Activ/ Pasiv
 
 
111121
Impozitul pe venitul persoanelor fizice spre plată/achitat
P
 
 
111122
Restituirea impozitului pe venitul persoanelor fizice
A
 
 
111123
Sume desemnate procentual din impozitul pe venitul persoanelor fizice
A
 
 
113611
Impozitul pe avere încasat în bugetul de stat
P
 
 
114526

Taxa de licenţă pentru anumite genuri de activitate încasată în bugetul local de nivelul II

P
 
 
141142

Dobînzi şi alte plăţi încasate în bugetul local de nivelul II la împrumuturile acordate, împrumuturile recreditate şi mijloacele dezafectate de la buget pentru onorarea garanţiilor de stat

P
 
 
141143

Dobînzi şi alte plăţi încasate în bugetul local de nivelul I la împrumuturile acordate, împrumuturile recreditate şi mijloacele dezafectate de la buget pentru onorarea garanţiilor de stat

P
 
 
142248

Mijloace încasate în bugetul local de nivelul II în legătură cu excluderea terenurilor din circuitul agricol

P
 
 
142249

Mijloace încasate în bugetul local de nivelul I în legătură cu excluderea terenurilor din circuitul agricol

P
 
 
145111
Alte venituri încasate în bugetul de stat
P
 
 
145112

Alte venituri încasate în bugetul de stat, administrate de Organele Vamale

P
 
 
191115

Alte transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul II

P
 
 
191215

Alte transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I

P
 
 
291115

Alte transferuri curente acordate cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul II

A
 
 
291215

Alte transferuri curente acordate cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I

A
   
    1.2.5. Se exclud următoarele subconturi de nivelul II:
Clasa
Grupa de conturi
Subcont de nivelul II
Denumirea conturilor
Activ/ Pasiv
1
 
 
VENITURI
 
 
111
 
IMPOZIT PE VENIT
 
 
 
111120
Impozitul pe venitul persoanelor fizice aferent declaraţiilor depuse
P
 
145
 

ALTE VENITURI ŞI VENITURI NEIDENTIFICATE

 
 
 
145110
Alte venituri încasate în bugetul de stat
P

    1.3. În capitolul III „MODUL DE APLICARE AL PLANULUI DE CONTURI CONTABILE ÎN SISTEMUL BUGETAR”,
    1.3.1. În punctul 3.1.10,
    1.3.1.1. Pe tot parcursul punctului, denumirea subcontului de nivelul I 11112 „Impozit pe venitul persoanelor fizice aferent declaraţiilor depuse” se substituie prin „Impozit pe venitul persoanelor fizice declarat şi/sau achitat”.
    1.3.1.2. Descrierea subcontului de nivelul I 11112 „Impozit pe venitul persoanelor fizice aferent declaraţiilor depuse” se modifică și se expune în următoarea redacție:
    „Subcontul de nivelul I 11112 „Impozit pe venitul persoanelor fizice declarat şi/sau achitat” cuprinde următoarele subconturi de nivelul II:
    111121 „Impozitul pe venitul persoanelor fizice spre plată/achitat”,
    111122 „Restituirea impozitului pe venitul persoanelor fizice”,
    111123 „Sume desemnate procentual din impozitul pe venitul persoanelor fizice”.
    La subcontul de nivelul II 111121 „Impozitul pe venitul persoanelor fizice spre plată/achitat” se reflectă veniturile încasate din impozitul pe venitul persoanelor fizice spre plată/achitat.
    La subcontul de nivelul II 111122 „Restituirea impozitului pe venitul persoanelor fizice” se reflectă restituirea sumelor încasate din impozitul pe venitul persoanelor fizice.
    La subcontul de nivelul II 111123 „Sume desemnate procentual din impozitul pe venitul persoanelor fizice” se reflectă sume desemnate procentual din impozitul pe venitul persoanelor fizice.”.
    1.3.2. Denumirea grupei de conturi 113 „Impozite pe bunurile imobiliare” se substituie prin „Impozite pe proprietate”.
    1.3.3. În punctul 3.1.13, după contul 1133 „Impozite pe proprietate cu caracter ocazional” se introduce contul 1136 cu următoarea denumire:
    “1136 “Alte impozite pe proprietate””.
    1.3.4. După punctul 3.1.16 se introduce punctul 3.1.161, în următoarea redacție:
    “3.1.161. Contul 1136 “Alte impozite pe proprietate” cuprinde următorul subcont de nivelul I:
    11361 „Impozitul pe avere”
    Subcontul de nivelul I 11361 „Impozitul pe avere” cuprinde următorul subcont de nivelul II:
    113611 „Impozitul pe avere încasat în bugetul de stat”.
    La subcontul de nivelul II 113611 „Impozitul pe avere încasat în bugetul de stat” se reflectă veniturile calculate/încasate din impozitele pe proprietate pentru persoanele fizice care sunt proprietarii a bunurilor imobile pe teritoriul Republicii Moldova, și care nu sunt incluse în conturile 1131,1132 și 1133.”.
    1.3.5. În punctul 3.1.22,
    1.3.5.1. În descrierea subcontului de nivelul I 11452 „Taxe şi plăţi pentru utilizarea mărfurilor şi pentru practicarea unor genuri de activitate”,
    1.3.5.1.1. Denumirea subcontului de nivelul II 114521 „Taxa de licenţă pentru anumite genuri de activitate” se substituie prin „Taxa de licenţă pentru anumite genuri de activitate încasată în bugetul de stat”.
    1.3.5.1.2. După subcontul de nivelul II 114525 „Taxa de eliberare a autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale” se introduce subcontul de nivelul II 114526 cu următoarea denumire:
    „114526 „Taxa de licenţă pentru anumite genuri de activitate încasată în bugetul local de nivelul II””.
    1.3.5.2. Descrierea subcontului de nivelul II 114521 „Taxa de licenţă pentru anumite genuri de activitate” se modifică și se expune în următoarea redacție:
    „La subcontul de nivelul II 114521 „Taxa de licenţă pentru anumite genuri de activitate încasată în bugetul de stat” se reflectă veniturile calculate/încasate din taxa de licenţă pentru anumite genuri de activitate încasate în bugetul de stat.”.
    1.3.5.3. După descrierea subcontului de nivelul II 114525 „Taxa de eliberare a autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale” se introduce descrierea subcontului de nivelul II 114526 în următoarea redacție:
    “La subcontul de nivelul II 114526 „Taxa de licenţă pentru anumite genuri de activitate încasată în bugetul local de nivelul II” se reflectă veniturile calculate/încasate din taxa de licenţă pentru anumite genuri de activitate încasate în bugetul local de nivelul II.”.
    1.3.6. În punctul 3.1.50, descrierea subcontului de nuvelul I 14114 “Dobînzi şi alte plăţi încasate la împrumuturile acordate, împrumuturile recreditate şi mijloacele dezafectate de la buget pentru onorarea garanţiilor în afara sistemului bugetar” se modifică și se expune în următoarea redacție:
    “Subcontul de nivelul I 14114 “Dobînzi şi alte plăţi încasate la împrumuturile acordate, împrumuturile recreditate şi mijloacele dezafectate de la buget pentru onorarea garanţiilor în afara sistemului bugetar” cuprinde următoarele subconturi de nivelul II:
    141141 “Dobînzi şi alte plăţi încasate în bugetul de stat la împrumuturile acordate, împrumuturile recreditate şi mijloacele dezafectate de la buget pentru onorarea garanţiilor de stat”
    “141142 „Dobînzi şi alte plăţi încasate în bugetul local de nivelul II la împrumuturile acordate, împrumuturile recreditate şi mijloacele dezafectate de la buget pentru onorarea garanţiilor de stat”
    141143 „Dobînzi şi alte plăţi încasate în bugetul local de nivelul I la împrumuturile acordate, împrumuturile recreditate şi mijloacele dezafectate de la buget pentru onorarea garanţiilor de stat”.
    La subcontul de nivelul II 141141 “Dobînzi şi alte plăţi încasate în bugetul de stat la împrumuturile acordate, împrumuturile recreditate şi mijloacele dezafectate de la buget pentru onorarea garanţiilor de stat” se reflectă veniturile încasate din dobînzi şi alte plăţi încasate în bugetul de stat la împrumuturile acordate, împrumuturile recreditate şi mijloacele dezafectate de la buget pentru onorarea garanţiilor de stat.
    La subcontul de nivelul II 141142 „Dobînzi şi alte plăţi încasate în bugetul local de nivelul II la împrumuturile acordate, împrumuturile recreditate şi mijloacele dezafectate de la buget pentru onorarea garanţiilor de stat” se reflectă veniturile încasate din dobînzi şi alte plăţi încasate în bugetul local de nivelul II la împrumuturile acordate, împrumuturile recreditate şi mijloacele dezafectate de la buget pentru onorarea garanţiilor de stat.
    La subcontul de nivelul II 141143 „Dobînzi şi alte plăţi încasate în bugetul local de nivelul I la împrumuturile acordate, împrumuturile recreditate şi mijloacele dezafectate de la buget pentru onorarea garanţiilor de stat” se reflectă veniturile încasate din dobînzi şi alte plăţi încasate în bugetul local de nivelul I la împrumuturile acordate, împrumuturile recreditate şi mijloacele dezafectate de la buget pentru onorarea garanţiilor de stat.”.
    1.3.7. În punctul 3.1.55,
    1.3.7.1. Pe tot parcursul punctului, denumirea subcontului de nivelul II 142243 „Mijloace încasate în legătură cu excluderea terenurilor din circuitul agricol” se substituie prin „Mijloace încasate în bugetul de stat în legătură cu excluderea terenurilor din circuitul agricol”.
    1.3.7.2. Descrierea subcontului de nivelul  II 142243 „Mijloace încasate în legătură cu excluderea terenurilor din circuitul agricol” se modifică și se expune în următoarea redacție:
    „La subcontul de nivelul II 142243 „Mijloace încasate în bugetul de stat în legătură cu excluderea terenurilor din circuitul agricol” se reflectă veniturile încasate în bugetul de stat în legătură cu excluderea terenurilor din circuitul agricol.”.
    1.3.7.3. În descrierea subcontului de nivelul I „Plăți administrative”, după subcontul de nivelul II 142247 „Plata de risc” se introduc subconturi de nivelul II 142248 și 142249 în următoarea redacție:
    „142248 ”Mijloace încasate în bugetul local de nivelul II în legătură cu excluderea terenurilor din circuitul agricol”
    142249 „Mijloace încasate în bugetul local de nivelul I în legătură cu excluderea terenurilor din circuitul agricol””.
    1.3.7.4. După descrierea subcontului de nivelul II 142247 „Plata de risc” se introduce descrierea subconturilor de nivelul II 142248 și 142249 în următoarea redacție:
    „La subcontul de nivelul II 142248 ”Mijloace încasate în bugetul local de nivelul II în legătură cu excluderea terenurilor din circuitul agricol” se reflectă veniturile încasate în bugetul local de nivelul II în legătură cu excluderea terenurilor din circuitul agricol.
    La subcontul de nivelul II 142249 ”Mijloace încasate în bugetul local de nivelul I în legătură cu excluderea terenurilor din circuitul agricol” se reflectă veniturile încasate în bugetul local de nivelul I în legătură cu excluderea terenurilor din circuitul agricol”.
    1.3.8. În punctul 3.1.59,
    1.3.8.1. În descrierea contului 1431 „Amenzi și sancțiuni contravenționale”, după subcontul de nivelul I 14313 „Amenzi și sancțiuni contravenționale încasate în bugetul local de nivelul I” se introduc subconturi de nivelul I 14314 și 14315 cu următoarele denumiri:
    „14314 „Amenzi și sancțiuni contravenționale încasate în fondurile asigurărilor obligatorii în medicină”
    14315 „Amenzi și sancțiuni contravenționale încasate în bugetul asigurărilor sociale de stat”.”.
    1.3.8.2. În descrierea subcontului de nivelul I 14311 „Amenzi și sancțiuni contravenționale încasate în bugetul de stat”, denumirea subcontului de nivelul II 143112 „Amenzi şi sancţiuni contravenţionale aplicate de către organele Serviciului Vamal, încasate în bugetul de stat” se substutuie prin „Amenzi şi sancţiuni contravenţionale aplicate de către organele Serviciului Vamal pentru neachitarea vinietei, încasate în bugetul de stat”.
    1.3.8.3. Descrierea subcontului de nivelul  II 143112 „Amenzi şi sancţiuni contravenţionale aplicate de către organele Serviciului Vamal, încasate în bugetul de stat”  se modifică și se expune în următoarea redacție:
    „La subcontul de nivelul II 143112 „Amenzi şi sancţiuni contravenţionale aplicate de către organele Serviciului Vamal pentru neachitarea vinietei, încasate în bugetul de stat” se reflectă veniturile încasate în bugetul de stat din amenzi şi sancţiuni contravenţionale aplicate de către organele Serviciului Vamal pentru neachitarea vinietei.”.
    1.3.9. În punctul 3.1.62,
    1.3.9.1. În descrierea contului 1434 „Amenzi aplicate de alte organe de stat”, denumirea subcontului de nivelul I 14342 „Amenzi aplicate de instanţele judecătoreşti în cauze administrative şi penale” se substituie prin „Amenzi aplicate de instanţele judecătoreşti în cauze contravenționale şi penale”, denumirea subcontului de nivelul I 14343 „Amenzi şi sancţiuni administrative aferente plăţilor la bugetul asigurărilor sociale de stat” se substituie prin „Amenzi aferente plăţilor la bugetul asigurărilor sociale de stat”.
    1.3.9.2. Descrierea subcontului de nivelul  I 14342 „Amenzi aplicate de instanţele judecătoreşti în cauze administrative şi penale” se modifică și se expune în următoarea redacție:
    “143420 „Amenzi aplicate de instanţele judecătoreşti în cauze contravenționale şi penale”.
    La subcontul de nivelul II 143420 „Amenzi aplicate de instanţele judecătoreşti în cauze contravenționale şi penale” se reflectă veniturile încasate din amenzi aplicate de instanţele judecătoreşti în cauze contravenționale şi penale.”.
    1.3.9.3. Descrierea subcontului de nivelul  I 14343 „Amenzi şi sancţiuni administrative aferente plăţilor la bugetul asigurărilor sociale de stat” se modifică și se expune în următoarea redacție:
     „143430 „Amenzi aferente plăţilor la bugetul asigurărilor sociale de stat”.
    La subcontul de nivelul II 143430 „Amenzi aferente plăţilor la bugetul asigurărilor sociale de stat” se reflectă veniturile încasate din amenzi aferente plăţilor la bugetul asigurărilor sociale de stat.”.
    1.3.10. În punctul 3.1.69, descrierea subcontului de nivelul I 14511 „Alte venituri încasate în bugetul de stat” se modifică și se expune în următoarea redacție:
    “Subcontul de nivelul I 14511 „Alte venituri încasate în bugetul de stat” cuprinde următoarele subconturi de nivelul II:
    145111 „Alte venituri încasate în bugetul de stat”
    145112 „Alte venituri încasate în bugetul de stat, administrate de Organele Vamale”.
    La subcontul de nivelul II 145111 „Alte venituri încasate în bugetul de stat” se reflectă alte venituri încasate în bugetul de stat.
    La subcontul de nivelul II 145112 „Alte venituri încasate în bugetul de stat, administrate de Organele Vamale” se reflectă alte venituri încasate în bugetul de stat, administrate de Organele Vamale.”.
    1.3.11. În punctul 3.1.82,
    1.3.11.1. În descrierea subcontului de nivelul I 19111 „Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul II”, după subcontul de nivelul II 191114 „Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul II pentru alte competenţe delegate” se introduce subcontul de nivelul II 191115 cu următoarea denumire:
    “191115 „Alte transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul II””.
     1.3.11.2. După descrierea subcontului de nivelul II 191114 se introduce descrierea subcontului de nivelul II 191115 în următoarea redacție:
    “La subcontul de nivelul II 191115 „Alte transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul II” se reflectă veniturile din alte transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul II.”.
    1.3.12. În punctul 3.1.83,
    1.3.12.1. În descrierea subcontului de nivelul I 19121 „Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I”, după subcontul de nivelul II 191214 „Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I pentru alte competenţe delegate” se introduce subcontul de nivelul II 191215 cu următoarea denumire:
    “191215 „Alte transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I””.
    1.3.12.2. După descrierea subcontului de nivelul II 191214 se introduce descrierea subcontului de nivelul II 191115 în următoarea redacție:
    “La subcontul de nivelul II 191215 „Alte transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I” se reflectă veniturile din alte transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I.”.
    1.3.13. În punctul 3.2.52, în descrierea subcontului de nivelul II 281900 „Alte cheltuieli curente”, sintagma  „alesului local pentru participarea la şedinţa consiliului” se substituie prin „membrilor organelor de conducere ale autorităților publice care nu activează permanent, aleșilor locali pentru participare la ședințe ale consiliului/comisiei sau efectuarea vizitelor preventive în locurile de detenție”.
    1.3.14. În punctul 3.2.62,
    1.3.14.1. În descrierea subcontului de nivelul I 29111 „Transferuri curente acordate cu destinație specială între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul II”, după subcontul de nivelul II 291114 „Transferuri curente acordate cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul II pentru alte competenţe delegate” se introduce subcontul de nivelul II 291115 cu următoarea denumire:
    “291115 „Alte transferuri curente acordate cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul II””.
    1.3.14.2. În alineatul „ La subconturile de nivelul II 291111 „Transferuri curente acordate cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul II pentru învăţămîntul preşcolar, primar, secundar general, special şi complementar (extraşcolar)”, 291112 „Transferuri curente acordate cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul II pentru asigurarea şi asistenţa socială”, 291113 „Transferuri curente acordate cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul II pentru şcolile sportive” şi 291114 „Transferuri curente acordate cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul II pentru alte competenţe delegate” se reflectă mijloacele financiare nerambursabile alocate bugetelor locale de nivelul II de la bugetul de stat din fondul de susţinere financiară a bugetelor locale în scopul acoperirii diferenţelor de capacitate financiară.” sintagma „şi 291114 „Transferuri curente acordate cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul II pentru alte competenţe delegate”” se substituie prin „, 291114 „Transferuri curente acordate cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul II pentru alte competenţe delegate” și 291115 „Alte transferuri curente acordate cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul II””.
    1.3.15. În punctul 3.2.63,
    1.3.15.1.  În descrierea subcontului de nivelul I 29121 „Transferuri curente acordate cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I”, după subcontul de nivelul II 291214 „Transferuri curente acordate cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I pentru alte competenţe delegate” se introduce subcontul de nivelul II 291215 cu următoarea denumire:
    “291215 „Alte transferuri curente acordate cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I””.
    1.3.15.2. În alineatul „La subconturile de nivelul II 291211 „Transferuri curente acordate cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I pentru învăţămîntul preşcolar, primar, secundar general, special şi complementar (extraşcolar)”, 291212 „Transferuri curente acordate cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I pentru asigurarea şi asistenţa socială”, 291213 „Transferuri curente acordate cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I pentru şcolile sportive”, 291214 „Transferuri curente acordate cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I pentru alte competenţe delegate” se reflectă mijloacele financiare nerambursabile alocate bugetelor locale de nivelul I de la bugetul de stat din fondul de susţinere financiară a bugetelor locale în scopul acoperirii diferenţelor de capacitate financiară.”, după sintagma “291214 „Transferuri curente acordate cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I pentru alte competenţe delegate”” se introduce sintagma „și 291215 „Alte transferuri curente acordate cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I””.
    1.3.16. În punctul 3.3.9, descrierea subcontului de nivelul II 311120 “Reparaţii capitale a clădirilor” se modifică și se expune în următoarea redacție:
    “La subcontul de nivelul II 311120 „Reparaţii capitale a clădirilor” se ţine evidenţa cheltuielilor pentru reparaţia capitală a clădirilor, elaborarea studiului de fezabilitate; elaborarea documentației de proiect și deviz; verificarea/expertiza documentației de proiect și deviz; obținerea prescripțiilor tehnice și a autorizațiilor cu plată și alte cheltuieli ce țin de perfectarea documentației de proiect și deviz; supravegherea tehnică și de autor. Aceste cheltuieli conduc la majorarea viitorului avantaj economic şi majorează perioada de utilizare a clădirilor.”.
    1.3.17. În punctul 3.3.13, descrierea subcontului de nivelul II 312120 „Reparaţii capitale a construcţiilor speciale” se modifică și se expune în următoarea redacție:
    “La subcontul de nivelul II 312120 „Reparaţii capitale ale construcţiilor speciale” se ţine evidenţa cheltuielilor pentru reparaţia capitală ale construcțiilor speciale, elaborarea studiului de fezabilitate; elaborarea documentației de proiect și deviz; verificarea/expertiza documentației de proiect și deviz; obținerea prescripțiilor tehnice și a autorizațiilor cu plata și alte cheltuieli ce țin de perfectarea documentației de proiect și deviz; supravegherea tehnică și de autor. Aceste cheltuieli conduc la majorarea viitorului avantaj economic şi majorează perioada de utilizare a construcțiilor speciale.”.
    1.3.18. În punctul 3.3.16, descrierea subcontului de nivelul II 313120 „Reparaţii capitale ale instalaţiilor de transmisie” se modifică și se expune în următoarea redacție:
    “La subcontul de nivelul II 313120 „Reparaţii capitale ale instalaţiilor de transmisie” se ţine evidenţa cheltuielilor pentru reparaţia capitală ale instalaţiilor de transmisie, elaborarea studiului de fezabilitate; elaborarea documentației de proiect și deviz; verificarea/expertiza documentației de proiect și deviz; obținerea prescripțiilor tehnice și a autorizațiilor cu plata și alte cheltuieli ce țin de perfectarea documentației de proiect și deviz; supravegherea tehnică și de autor. Aceste cheltuieli conduc la majorarea viitorului avantaj economic şi majorează perioada de utilizare ale instalaţiilor de transmisie.”
    1.3.19. În punctul 3.3.41, descrierea subconturilor de nivelul II 319210 „Clădiri în curs de execuţie”, 319220 „Construcţii speciale în curs de execuţie” și 319230 „Instalaţii de transmisie în curs de execuţie” se completează, la final, cu sintagma “precum și cheltuielile de supraveghere tehnică și de autor”.                                                                                                                                       
    1.3.20. Punctul 3.3.54 se modifică și se expune în următoarea redacţie:
    „Transmiterea clădirilor şi construcţiilor dintr-o subordonare în alta se efectuează în modul expus în Regulamentul cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 901 din 31 decembrie 2015.”.
    1.3.21. În punctul 3.3.62, sintagma „uneltelor, inventarului de producţie (inclusiv accesoriile) şi gospodăresc” se exclude.
    1.3.22. În punctul 3.3.65, după sintagma „fondurilor de bibliotecă” se introduce sintagma “uneltelor de producție, instrumentelor, mobilierului, plantațiilor multianuale, programelor și purtătorilor tehnici”.
    1.3.23. În punctul 3.3.66, fraza „Pentru fondurile de bibliotecă se deschide o singură fişă.” se substituie cu “Pentru fiecare grup de mijloc fix se deschide o singură fişă.”.
    1.3.24. În punctul 3.4.21,   
    1.3.24.1. În descrierea contului 4152 „Micșorarea volumului acțiunilor și a cotei părți în capitalul social în interiorul țării”, denumirea subcontului de nivelul I 41521 „Vînzarea pachetului de acţiuni” se substituie prin „Vînzarea pachetului de acţiuni în rezultatul privatizării” și denumirea subcontului de nivelul I 41523 „Vînzarea pachetului de acţiuni în rezultatul privatizării” se substituie prin „Vînzarea pachetului de acţiuni”.
    1.3.24.2. Descrierea subcontului de nivelul I 41521 „Vînzarea pachetului de acţiuni” și subcontului de nivelul II 415210 „Vînzarea pachetului de acţiuni” se modifică și se expun în următoarea redacție:
    „Subcontul de nivelul I 41521 „Vînzarea pachetului de acţiuni în rezultatul privatizării” cuprinde următorul subcont de nivelul II:
    415210 „Vînzarea pachetului de acţiuni în rezultatul privatizării”.
    La subcontul de nivelul II 415210 „Vînzarea pachetului de acţiuni în rezultatul privatizării” se reflectă vînzarea pachetului de acţiuni în rezultatul privatizării.”.
    1.3.24.3. Descrierea subconturilor de nivelul I 41523 „Vînzarea pachetului de acţiuni în rezultatul privatizării” și subcontului de nivelul II 415230 „Vînzarea pachetului de acţiuni în rezultatul privatizării” se modifică și se expun în următoarea redacție:
    „Subcontul de nivelul I 41523 „Vînzarea pachetului de acţiuni” cuprinde următorul subcont de nivelul II:
    15230 „Vînzarea pachetului de acţiuni”.
    La subcontul de nivelul II 415230 „Vînzarea pachetului de acţiuni” se reflectă vînzarea pachetelor de acţiuni.”.
    1.3.25. La punctul 3.5.28, în descrierea subcontului de nivelul II 519491 „Decontări privind virările fără numerar”, după sintagma “reținute din salarii” se introduce sintagma “indemnizații, deplasări, prestări de servicii”.
    2. În Anexa nr.3 “Formularele de evidenţă contabilă”, după formularul nr.34 se introduce formularul nr.35, în următoarea redacție:

    formular nr.35

    3. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANŢELOR                                           Octavian ARMAŞU

    Nr. 119. Chişinău, 8 septembrie 2016.