LPC200/2016
ID intern unic:  366855
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 200
din  28.07.2016
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 30.09.2016 în Monitorul Oficial Nr. 338-341     art Nr : 696     Data intrarii in vigoare : 30.03.2017
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Prezenta lege creează cadrul legal necesar pentru aplicarea prevederilor Directivei 2008/122/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 ianuarie 2009 privind protecţia consumatorilor în ceea ce priveşte anumite aspecte referitoare la contractele privind dreptul de folosinţă a bunurilor pe durată limitată, la contractele privind produsele de vacanţă cu drept de folosinţă pe termen lung, precum și la contractele de revînzare și de schimb, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 33 din 3 februarie 2009.
    Art. I. – Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 6 iunie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 82–86, art. 661), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Cartea întîi titlul I capitolul I se completează cu articolul 21 cu următorul cuprins:
    „Articolul 21. Consumatorul şi profesionistul
    (1) Are calitatea de consumator orice persoană fizică care, în cadrul unui raport juridic civil, acţionează predominant în scopuri ce nu țin de activitatea de întreprinzător sau profesională. Persoana fizică nu are calitatea de consumator dacă cealaltă parte a raportului juridic civil nu are calitatea de profesionist.
    (2) Are calitatea de profesionist orice persoană fizică sau juridică de drept public sau de drept privat care, în cadrul unui raport juridic civil, acţionează în scopuri ce ţin de activitatea de întreprinzător sau profesională, chiar dacă persoana nu are scopul de a obţine un profit din această activitate.
    (3) Persoana care, într-un raport juridic civil, corespunde atît dispoziţiilor alin. (1), cît şi dispoziţiilor alin. (2) se consideră consumator dacă recunoaşterea acestei calităţi îi oferă o anumită protecţie juridică, iar în celelalte cazuri persoana se consideră profesionist.”
    2. Cartea a treia titlul II capitolul VII se completează cu secţiunea a 3-a cu următorul cuprins:
Secţiunea a 3-a
Dreptul de revocare a contractelor privind
unele produse de vacanţă şi a contractelor
de intermediere a lor
    Articolul 7521. Dreptul de revocare a contractelor
                             privind unele produse de vacanţă şi
                            a contractelor de intermediere a lor
    (1) În condiţiile prezentului cod sau unei alte legi, consumatorul are dreptul de a revoca:
    a) contractul privind cazarea periodică;
    b) contractul privind produsul de vacanţă pe termen lung, contractul de intermediere a produsului de vacanţă şi contractul de intermediere a participării la un sistem de schimb.
    (2) Dreptul de revocare se exercită prin notificarea profesionistului. Consumatorul nu este nevoit să justifice decizia de revocare.
    Articolul 7522. Termenul de revocare
    (1) Termenul de revocare este de 14 zile calendaristice şi începe să curgă:
    a) fie din ziua încheierii contractului sau antecontractului; fie
    b) din ziua în care consumatorul intră în posesia exemplarului contractului sau a antecontractului dacă aceasta este ulterioară datei menționate la lit. a).
    (2) Termenul de revocare expiră după:
    a) 12 luni și 14 zile calendaristice de la data menționată la alin. (1) din prezentul articol – în cazul în care profesionistul nu a completat și nu a pus la dispoziția consumatorului în formă scrisă, pe suport de hîrtie sau pe un alt suport durabil, formularul standard pentru facilitarea exercitării dreptului de revocare a contractului, prevăzut în anexa nr. 5 la Legea nr. 1125-XV din 13 iunie 2002 pentru punerea în aplicare a Codului civil al Republicii Moldova;
    b) 3 luni și 14 zile calendaristice de la data menționată la alin. (1) din prezentul articol – în cazul în care informațiile menționate la art. 11454 alin. (1), inclusiv formularele standard prevăzute în anexele nr. 1–4 la Legea nr. 1125-XV din 13 iunie 2002 pentru punerea în aplicare a Codului civil al Republicii Moldova, nu au fost puse la dispoziția consumatorului în formă scrisă, pe suport de hîrtie sau pe un alt suport durabil.
    (3) În cazul în care profesionistul a completat și a pus la dispoziția consumatorului în formă scrisă, pe suport de hîrtie sau pe un alt suport durabil, formularul standard pentru facilitarea exercitării dreptului de revocare a contractului, prevăzut în anexa nr. 5 la Legea nr. 1125-XV din 13 iunie 2002 pentru punerea în aplicare a Codului civil al Republicii Moldova, în termen de 12 luni de la data menționată la alin. (1) din prezentul articol, termenul de revocare a contractului curge de la data la care consumatorul primește acest formular.
    (4) În cazul în care informațiile menționate la art. 11454 alin.(1), inclusiv formularele standard prevăzute în anexele nr. 1–4 la Legea nr. 1125-XV din 13 iunie 2002 pentru punerea în aplicare a Codului civil al Republicii Moldova, au fost puse la dispoziția consumatorului în formă scrisă, pe suport de hîrtie sau pe un alt suport durabil, în termen de 3 luni de la data menționată la alin. (1) din prezentul articol, termenul de revocare a contractului curge de la data la care consumatorul primește aceste informații.
    (5) În cazul în care contractul de intermediere a participării la un sistem de schimb este oferit consumatorului împreună și în același timp cu contractul privind cazarea periodică, se aplică un singur termen de revocare pentru ambele contracte. Termenul de revocare pentru ambele contracte se calculează în conformitate cu dispozițiile alin. (1), astfel cum se aplică în cazul contractului privind cazarea periodică.
    Articolul 7523. Exercitarea dreptului de revocare
    (1) În scopul notificării profesionistului despre exercitarea dreptului de revocare, consumatorul are posibilitatea:
    a) de a folosi formularul standard prevăzut în anexa nr. 5 la Legea nr. 1125-XV din 13 iunie 2002 pentru punerea în aplicare a Codului civil al Republicii Moldova și pus la dispoziție de profesionist în conformitate cu  art. 11457 alin. (6); sau
    b) de a face orice altă notificare, pe suport de hîrtie sau pe alt suport durabil, în care îşi exprimă voinţa de revocare.
    (2) Termenul de revocare se consideră respectat dacă notificarea este transmisă înainte de expirarea termenului de revocare a contractului.
    Articolul 7524. Efectele revocării
    (1) Revocarea are ca efect rezoluţiunea raportului contractual, care stinge obligaţiile ambelor părţi rezultate din contract.
    (2) Revocarea nu generează niciun cost şi nicio răspundere pentru consumator, cu excepţiile expres prevăzute de lege.”
    3. La cartea a treia titlul III capitolul XIX:
    denumirea capitolului se completează cu cuvintele „şi alte produse de vacanţă”;
    articolele 1131–1145 vor constitui secţiunea 1 cu denumirea:
Secţiunea 1
Contractul de servicii turistice”;
    capitolul se completează cu secţiunea a 2-a cu următorul cuprins:
Secţiunea a 2-a
Unele produse de vacanţă şi intermedierea lor
    Articolul 11451. Contractul privind cazarea periodică
    (1) Contractul privind cazarea periodică este contractul prin care un profesionist se obligă să acorde consumatorului dreptul de a folosi o locuinţă sau altă unitate de cazare peste noapte, în mod periodic, în decursul unui termen care depăşeşte 12 luni, iar consumatorul se obligă să plătească un preţ total. La aprecierea dacă termenul depăşeşte 12 luni, se vor lua în calcul toate posibilităţile de prelungire prevăzute în contract.
    (2) Dreptul consumatorului menţionat la alin. (1) poate lua forma:
    a) unei cote-părţi în proprietatea comună, cu stabilirea modului respectiv de folosinţă;
    b) unui drept de uzufruct, abitaţie sau alt drept real;
    c) unui drept de locaţiune sau alt drept de creanţă;
    d) unui drept rezultat din calitatea de membru al unei persoane juridice ori societăţi civile.
    (3) Dreptul consumatorului poate fi însoţit de opţiunea de a alege unitatea de cazare din cadrul unui grup de unităţi de cazare făcute disponibile de către profesionist.
    (4) Dreptul consumatorului menţionat la alin. (1) se extinde şi asupra bunurilor mobile conform destinaţiei unităţii de cazare.
    Articolul 11452. Alte contracte aferente produselor
                              de vacanţă şi domeniul de aplicare
    (1) Contractul privind produsul de vacanţă pe termen lung este contractul pe un termen ce depăşeşte 12 luni prin care un profesionist se obligă să acorde consumatorului dreptul de a primi reduceri de preţ sau alte beneficii privind cazarea, iar consumatorul se obligă să plătească un preţ total. Contractul poate, de asemenea, să prevadă şi prestarea unor servicii suplimentare consumatorului, precum serviciile de transport. La aprecierea dacă termenul depăşeşte 12 luni, se vor lua în calcul toate posibilităţile de prelungire prevăzute în contract.
    (2) Contractul de intermediere a produsului de vacanţă este contractul prin care un profesionist se obligă faţă de consumator, în schimbul unei remuneraţii, să intermedieze:
    a) un contract privind cazarea periodică ori un contract privind produsul de vacanţă pe termen lung; sau
    b) un contract privind înstrăinarea drepturilor deţinute de către consumator în temeiul unui contract indicat la lit. a).
    (3) Contractul de intermediere a participării la un sistem de schimb este contractul prin care un profesionist se obligă faţă de consumator, în schimbul unei remuneraţii, să intermedieze un contract prin care consumatorul va participa la un sistem de schimb care îi permite accesul la unități de cazare peste noapte sau la alte servicii în schimbul acordării accesului temporar altor persoane la avantajele pe care consumatorul le deţine în temeiul contractului privind cazarea periodică.
    (4) Dispoziţiile art. 11453–114510 se aplică în modul corespunzător contractului privind cazarea periodică, contractului privind produsul de vacanţă pe termen lung, contractului de intermediere a produsului de vacanţă şi contractului de intermediere a participării la un sistem de schimb, cu excepţia cazului în care  articolul prevede că se aplică doar unuia sau unora dintre aceste contracte.
    (5) Orice clauză contrară dispoziţiilor prezentei secţiuni în detrimentul consumatorului este lovită de nulitate absolută.
    (6) Prezenta secţiune nu aduce atingere cadrului legal referitor la:
    a) căile de atac prevăzute în dreptul contractual general;
    b) înregistrarea bunurilor imobile sau mobile şi înstrăinarea bunurilor imobile;
    c) condiţiile de stabilire, regimul de autorizare sau cerinţele de autorizare; precum şi la
    d) determinarea naturii juridice a drepturilor care fac obiectul contractelor reglementate de prezenta secţiune.
    Articolul 11453. Publicitatea
    (1) Profesionistul este obligat să asigure că în publicitatea sa se precizează posibilitatea de a obține informațiile menționate la art. 11454 alin. (1) și se indică unde se pot obține informațiile respective.
    (2) În cazul în care, în cadrul unei oferte promoţionale, al unui eveniment de promovare sau al unui eveniment comercial, consumatorului i se va propune încheierea contractului, profesionistul este obligat să precizeze în mod clar, în invitație, scopul comercial și natura evenimentului.
    (3) Informațiile menționate la art. 11454 alin. (1) trebuie să fie puse la dispoziția consumatorului în orice moment pe durata evenimentului.
    (4) Drepturile aferente contractului privind cazarea periodică şi contractului privind produsul de vacanţă pe termen lung nu pot fi promovate sau comercializate drept o investiţie.
    Articolul 11454. Informațiile precontractuale
    (1) Profesionistul este obligat să furnizeze consumatorului următoarele informaţii:
    a) în cazul contractului privind cazarea periodică – potrivit formularului standard prevăzut în anexa nr. 1 la Legea nr. 1125-XV din 13 iunie 2002 pentru punerea în aplicare a Codului civil al Republicii Moldova;
    b) în cazul contractului privind produsul de vacanţă pe termen lung – potrivit formularului standard prevăzut în anexa nr. 2 la Legea nr. 1125-XV din 13 iunie 2002 pentru punerea în aplicare a Codului civil al Republicii Moldova;
    c) în cazul contractului de intermediere a produsului de vacanţă – potrivit formularului standard prevăzut în anexa nr. 3 la Legea nr. 1125-XV din 13 iunie 2002 pentru punerea în aplicare a Codului civil al Republicii Moldova;
    d) în cazul contractului de intermediere a participării la un sistem de schimb – potrivit formularului standard prevăzut în anexa nr. 4 la Legea nr. 1125-XV din 13 iunie 2002 pentru punerea în aplicare a Codului civil al Republicii Moldova.
    (2) Profesionistul are obligaţia să completeze formularele standard menționate la alin. (1) cu informaţii suficiente şi precise, astfel încît să nu inducă în eroare consumatorul şi să permită consumatorului să ia o decizie în deplină cunoştinţă de cauză.
    (3) Profesionistul trebuie să furnizeze consumatorului toate informaţiile prevăzute la alin. (1):
    a) gratuit;
    b) într-un mod clar şi uşor de înţeles;
    c) pe hîrtie sau pe un alt suport durabil, uşor accesibil consumatorului;
    d) cu suficient timp înainte ca un consumator să încheie un contract sau să accepte o ofertă, dar cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte.
    (4) Perioada de 15 zile prevăzută la alin. (3) lit. d) se poate reduce cu acordul scris al consumatorului.
    Articolul 11455. Informarea despre dreptul de revocare
                               și despre interzicerea plăţilor în avans,
                               confirmarea informării
    (1) Înainte de încheierea contractului, profesionistul trebuie să informeze consumatorul în mod explicit despre existenţa dreptului de revocare a contractului, conform art. 7521, termenul de revocare a contractului, conform art. 7522, şi despre interzicerea plăţilor în avans în perioada termenului de revocare, conform art. 11458.
    (2) Consumatorul trebuie să confirme primirea informaţiilor contractuale prevăzute la alin. (1) prin semnarea rubricilor corespunzătoare din partea a 2-a a formularului standard prevăzut în anexele nr. 1–4 la Legea nr. 1125-XV din 13 iunie 2002 pentru punerea în aplicare a Codului civil al Republicii Moldova.
    Articolul 11456. Limba contractului şi informaţiilor furnizate
    (1) Contractul se redactează în limba de stat.
    (2) În cazul în care consumatorul este cetăţean străin şi are reşedinţa în străinătate, contractul se redactează în limba de stat sau în una din limbile de circulaţie internaţională.
    (3) Cerinţele de limbă prevăzute la alin. (1) şi (2) se aplică şi informaţiilor pe care profesionistul este obligat să le furnizeze conform art. 11454 şi 11455.
    (4) În cazul unui contract privind cazarea periodică care are ca obiect un singur bun imobil determinat, profesionistul este obligat să furnizeze consumatorului, în mod gratuit, o traducere autorizată a contractului în limba de stat sau în una din limbile de circulaţie internaţională.
    Articolul 11457. Forma şi clauzele contractului
    (1) Contractul se încheie în formă scrisă, pe hîrtie sau pe un alt suport durabil acceptat de consumator, şi se redactează în mod vizibil şi uşor de citit. Culoarea de fond a hîrtiei pe care este redactat contractul trebuie să fie în contrast cu cea a fontului utilizat.
    (2) Dacă pentru constituirea ori transmiterea dreptului acordat prin contractul privind cazarea periodică legea cere forma autentică, contractul trebuie încheiat în formă autentică. Dispoziţiile legale privind registrul bunurilor imobile rămîn aplicabile.
    (3) Contractul trebuie să prevadă următoarele:
    a) informaţii privind numele, prenumele, domiciliul sau reşedinţa profesionistului persoană fizică şi, respectiv, informaţii privind denumirea, sediul şi forma juridică de organizare ale profesionistului persoană juridică, precum şi adresele pentru notificare;
    b) informaţiile cuprinse în formularul standard corespunzător, menționat la art. 11454;
    c) data şi locul încheierii contractului.
    (4) Informaţiile cuprinse în formularele standard menționate la art. 11454 nu pot fi modificate decît cu acordul în scris al părţilor sau în cazul în care modificările decurg din anumite circumstanţe neobişnuite şi neprevăzute, independente de voinţa profesionistului, şi ale căror consecinţe nu ar fi putut fi evitate, chiar dacă s-ar fi luat toate măsurile necesare.
    (5) Orice modificare va fi comunicată consumatorului, pe hîrtie sau pe un alt suport durabil uşor accesibil acestuia şi pe care îl acceptă, înainte de încheierea contractului. Modificările se menţionează în mod expres în contract.
    (6) La momentul încheierii contractului, consumatorul primeşte cel puţin un exemplar al acestuia. La contract trebuie să se anexeze formularul standard referitor la dreptul de revocare, prevăzut în anexa nr. 5 la Legea nr. 1125-XV din 13 iunie 2002 pentru punerea în aplicare a Codului civil al Republicii Moldova.
    Articolul 11458. Interzicerea plăților în avans
    (1) Sînt interzise orice plăți în avans, acordarea de garanții, rezervarea de bani prin intermediul conturilor, recunoașterea explicită a datoriilor, precum și orice alte plăți efectuate de consumator către profesionist sau către orice alt terț înainte de sfîrșitul termenului de revocare a contractului.
    (2) În cazul contractului de intermediere a produsului de vacanţă, interdicţia de la alin. (1) subzistă pînă la îndeplinirea de către profesionist a tuturor obligaţiilor sale rezultate din acest contract sau, după caz, pînă la încetarea pe alt temei a acestui contract.
    Articolul 11459. Dispoziții speciale aplicabile contractului
                                privind cazarea periodică
    (1) În cazul contractului privind cazarea periodică, plata se va efectua conform unui calendar fix de plăți. Sînt interzise orice plăți ale prețului specificat în contract care nu sînt efectuate conform calendarului fix de plăți. Plățile, inclusiv plata cotizației de membru, trebuie să fie eșalonate în rate anuale, fiecare dintre acestea avînd aceeași valoare. Profesionistul trebuie să trimită o solicitare scrisă de plată, pe suport de hîrtie sau pe alt suport durabil, cu cel puțin 14 zile calendaristice înainte de data scadenței.
    (2) Consumatorul are dreptul la rezoluţiunea raportului contractual privind cazarea periodică, fără vreun motiv, începînd de la plata celei de-a doua rate, fără a fi pasibil de vreo sancțiune, notificînd acest lucru profesionistului în termen de 14 zile calendaristice de la primirea solicitării de plată aferente fiecărei rate. Acest drept nu afectează dreptul de rezoluţiune pe alte temeiuri legale.
    Articolul 114510. Contractele legate
    (1) Exercitarea de către consumator a dreptului de revocare are ca efect şi rezoluţiunea automată a contractului legat de contractul care se revocă.
    (2) Contractul care se revocă se consideră legat de contractul prin care consumatorul obţine bunuri, lucrări, conţinut digital, servicii sau alte prestaţii legate de contractul care se revocă dacă aceste prestaţii sînt furnizate:
    a) de către acelaşi profesionist; sau
    b) de către un terţ pe baza unui acord între terţul respectiv şi acelaşi profesionist.
    (3) Contractul care se revocă se consideră legat de contractul de credit prin care consumatorul obţine credit destinat exclusiv pentru finanţarea obligaţiilor de plată, în totalitate sau în parte, rezultate din contractul care se revocă dacă aceste contracte formează, din punct de vedere obiectiv, o unitate comercială.
    (4) Se consideră că contractele formează o unitate comercială în sensul alin. (3) în cazul în care:
    a) însuşi profesionistul este şi creditor;
    b) fiind o altă persoană decît profesionistul, creditorul, pe bază de acord, folosește serviciile ori colaborarea profesionistului pentru încheierea contractului de credit sau pregătirea acestuia; sau
    c) contractul de credit specifică în mod expres obiectul contractului care se revocă.
    (5) Existenţa acordului dintre terţ şi profesionist, astfel cum este prevăzut la alin. (2) lit. b) şi la alin. (4) lit. b), se prezumă pînă la proba contrară.
    (6) În cazul în care profesionistul este informat de către consumator despre revocarea contractului, profesionistul este obligat să informeze terţul cu care consumatorul are un contract legat despre faptul că a intervenit rezoluţiunea lui conform alin. (1).
    (7) În sensul alin.(3), prin contract de credit se va înţelege oricare contract de credit pentru consumator care se înscrie în domeniul de aplicare al Legii nr. 202 din 12 iulie 2013 privind contractele de credit pentru consumatori.”
    Art. II. – Legea nr. 1125-XV din 13 iunie 2002 pentru punerea în aplicare a Codului civil al Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 82–86, art. 663), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. Se completează cu articolul 11 cu următorul cuprins:
    „Art. 11. – Se aprobă formularele standard, conform anexelor nr. 1–5 la prezenta lege.”
    2. Legea se completează cu anexele nr. 1–5 cu următorul cuprins:

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5

    Art. III. – Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3–6, art. 15), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. Se completează cu articolul 3441 cu următorul cuprins:
    „Articolul 3441Încălcarea cerinţelor legislației
                                referitoare la contractele privind
                                cazarea periodică, contractele
                                privind produsul de vacanţă pe
                                termen lung, contractele de
                                intermediere a produsului de
                                vacanţă, contractele de intermediere
                                a participării la un sistem de schimb
                                și la contractele de servicii turistice
    (1) Încălcarea cerinţelor legislației referitoare la contractele privind cazarea periodică, contractele privind produsul de vacanţă pe termen lung, contractele de intermediere a produsului de vacanţă şi contractele de intermediere a participării la un sistem de schimb prin:
    a) neprezentarea sau prezentarea necompletă a informaţiei precontractuale referitoare la contractele privind cazarea periodică, contractele privind produsul de vacanţă pe termen lung, contractele de intermediere a produsului de vacanţă şi contractele de intermediere a participării la un sistem de schimb
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 25 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 75 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 120 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice;
    b) neincluderea în contract a informațiilor standard obligatorii referitoare la contractele privind cazarea periodică, contractele privind produsul de vacanţă pe termen lung, contractele de intermediere a produsului de vacanţă şi contractele de intermediere a participării la un sistem de schimb
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 25 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 75 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice;
    c) necomunicarea informaţiei privind dreptul de revocare, a termenului şi a condiţiilor de exercitare a acestuia, a informaţiilor privind interzicerea plăţilor în avans
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 25 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 75 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (2) Încălcarea cerinţelor legislației privind contractele de servicii turistice, prin:
    a) neprezentarea sau prezentarea necompletă a informaţiei preliminare la încheierea contractului de servicii turistice
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 25 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 75 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 120 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice;
    b) neoferirea asistenţei prompte turistului aflat în dificultate
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 25 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 75 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 120 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”
    2. Codul se completează cu articolul 4081 cu următorul cuprins:
    „Articolul 4081. Agenţia Turismului
    (1) Contravenţiile prevăzute la art. 3441 se constată şi se examinează de Agenţia Turismului.
    (2) Sînt în drept să constate contravenţii şi să încheie procese-verbale directorul general al Agenției Turismului, adjunctul lui şi controlorii-revizori.
    (3) Sînt în drept să examineze cauze contravenţionale şi să aplice sancţiuni directorul general al Agenției Turismului şi adjunctul lui.”
    Art. IV. – Prezenta lege intră în vigoare la 6 luni de la data publicării.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                     Andrian  CANDU

    Nr. 200. Chișinău, 28 iulie 2016.