LPC211/2016
ID intern unic:  366857
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 211
din  29.07.2016
pentru modificarea şi completarea
unor acte legislative
Publicat : 30.09.2016 în Monitorul Oficial Nr. 338-341     art Nr : 698
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea taxei de stat nr. 1216-XII din 3 decembrie 1992 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 53–55, art. 302), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 4:
    alineatul (1) se completează cu punctul 113) cu următorul cuprins:
    „113) părţile – în cazul confirmării tranzacţiei de către instanţa judecătorească în cadrul unui proces de mediere care a avut loc în afara procesului civil;”
    alineatul (7) se completează cu litera a1) cu următorul cuprins:
    „a1) părţile – în cazul învestirii cu formulă executorie de către notar, în condiţiile stabilite de lege, a tranzacţiei încheiate între persoane juridice în cadrul unui proces de mediere care a avut loc în afara procesului civil;”.
    2. Articolul 7 se completează cu punctul 71) cu următorul cuprins:
    „7l) finalizării procesului de mediere prin tranzacţie asupra tuturor pretenţiilor sau cu împăcarea parţială a părţilor asupra pretenţiilor patrimoniale, în cuantumul şi în condiţiile prevăzute la art. 39 din Legea nr. 137 din 3 iulie 2015 cu privire la mediere;”.
    Art. II. – La articolul 10 din Legea nr. 1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 38–39, art. 280), cu modificările ulterioare, alineatul (2) se completează după cum urmează:
    în partea introductivă, după cuvintele „executorii judecătoreşti” se introduce cuvîntul „ , mediatorii”;
    la litera a), după cuvintele „al executorilor judecătoreşti” se introduc cuvintele „ , al mediatorilor”, iar după cuvintele „certificatului de înregistrare,” – cuvintele „a atestatului de mediator,”.
    Art. III. – Codul familiei nr. 1316-XIV din 26 octombrie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 47–48, art. 210), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. Articolul 7:
    la alineatul (2), după cuvintele „anumite cazuri” se introduc cuvintele „de mediatori”;
    articolul se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) În orice conflict sau litigiu în relaţiile familiale, care creează sau ar putea crea un pericol pentru creşterea şi dezvoltarea normală a copilului sau care lezează sau afectează interesele lui legale, autoritatea tutelară recomandă membrilor familiei aflaţi în conflict sau litigiu soluţionarea acestuia în cadrul unui proces de mediere.”
    2. Articolul 29 se completează cu alineatul (41) cu următorul cuprins:
    „(41) Soţii pot include în contractul matrimonial clauza de mediere.”
    3. La articolul 60, alineatul (4) se completează în final cu textul: „Autoritatea tutelară recomandă părinţilor să se adreseze unui mediator pentru soluţionarea litigiului.”
    4. La articolul 64, alineatul (2) se completează în final cu textul: „Părinţii pot, din iniţiativă proprie sau la recomandarea autorităţii tutelare, să se adreseze unui mediator pentru soluționarea litigiului.”
    Art. IV. – Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 6 iunie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 82–86, art. 661), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 274, alineatul (1) se completează cu litera g) cu următorul cuprins:
    „g) se desfăşoară un proces de mediere în condiţiile Legii cu privire la mediere.”
    2. La articolul 1333, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Tranzacţia poate fi executată silit în condiţiile Legii cu privire la mediere, în modul stabilit de Codul de executare.”
    Art. V. – Legea nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 18–19, art. 57), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2, după cuvîntul „avocaţilor” se introduce cuvîntul „ , mediatorilor”.
    2. La articolul 3 noţiunea „angajator”, după cuvintele „executor judecătoresc” se introduce cuvîntul „ , mediator”.
    3. La articolul 24, după cuvintele „executorii judecătoreşti” se introduce cuvîntul „ , mediatorii”, iar după cuvintele „certificatului de înregistrare” – cuvintele „ , a atestatului de mediator”.
    4. La anexa nr. 1:
    la punctul 2 litera f), după cuvintele „executori judecătoreşti” se introduce cuvîntul „ , mediatori”;
    la punctul 3, după cuvintele „executorii judecătoreşti” se introduce cuvîntul „ , mediatorii”.
    5. La anexa nr. 2 punctul 2, după cuvintele „executorii judecătoreşti” se introduce cuvîntul „ , mediatorii”, iar după cuvîntul „licenţă” – cuvintele „sau atestat”.
    Art. VI. – În Legea nr. 102-XV din 13 martie 2003 privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 70–72, art. 312), cu modificările ulterioare, pe tot cuprinsul legii, cuvîntul „mediere”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvîntul „intermediere” la cazul gramatical corespunzător.
    Art. VII. – Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 248–251, art. 699), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 52, alineatul (1) se completează cu punctele 241) şi 28) cu următorul cuprins:
    „241) prezintă, la solicitarea mediatorului, informaţia din dosarul penal necesară pentru derularea procesului de mediere, fără a prejudicia desfăşurarea urmăririi penale;”
    „28) informează bănuitul, învinuitul, inculpatul, victima, partea vătămată, partea civilă despre posibilitatea recurgerii la mediere în temeiul art. 219 alin. (9) şi al art. 276 alin. (7).”
    2. La articolul 57, alineatul (2) se completează cu punctele 141) şi 161) cu următorul cuprins:
    „141) informează bănuitul, învinuitul, inculpatul, victima, partea vătămată, partea civilă despre posibilitatea recurgerii la mediere în temeiul art. 219 alin. (9) şi al art. 276 alin. (7);”
    „161) prezintă mediatorului informaţia din dosarul penal necesară pentru derularea procesului de mediere, fără a prejudicia desfăşurarea urmăririi penale;”.
    3. La articolul 58, alineatul (3) se completează cu punctul 12) cu următorul cuprins:
    „12) să apeleze la un mediator în condiţiile legii.”
    4. La articolul 60, alineatul (1) se completează cu punctul 121) cu următorul cuprins:
    „121) să apeleze la un mediator în condiţiile legii;”.
    5. La articolul 62, alineatul (1) se completează cu punctul 181) cu următorul cuprins:
    „181) să apeleze la un mediator în condiţiile legii;”.
    6. La articolul 64, alineatul (2) se completează cu punctul 211) cu următorul cuprins:
    „211) să apeleze la un mediator în condiţiile legii;”.
    7. La articolul 66, alineatul (2) se completează cu punctul 291) cu următorul cuprins:
    „291) să apeleze la un mediator în condiţiile legii;”.
    8. La articolul 68, alineatul (1) se completează cu punctul 151) cu următorul cuprins:
    „151) să participe la procesul de mediere la solicitarea persoanei pe care o apără;”.
    9. La articolul 219, alineatul (9) se completează în final cu cuvintele „sau de a recurge la mediere pentru soluţionarea litigiului civil”.
    10. La articolul 220 alineatul (2), după cuvintele „Normele procedurii civile” se introduc cuvintele „şi normele procesului de mediere a litigiilor civile”.
    11. La articolul 276 alineatul (7), după cuvîntul „medierii” se introduc cuvintele „conform Legii cu privire la mediere”.
    12. La articolul 285 alineatul (2) punctul 1), după cuvintele „partea vătămată” se introduc cuvintele „ , a fost încheiată o tranzacţie în cadrul procesului de mediere”.
    13. La articolul 2871, alineatul (1) se completează cu punctul 5) cu următorul cuprins:
    „5) a început procesul de mediere în temeiul art. 276 alin. (7).”
    14. La articolul 2873 alineatul (1), după cuvintele „poate fi reluată” se introduc cuvintele „ , cu excepţia cazului în care a fost încheiată o tranzacţie”.
    15. Articolul 3441:
    la alineatul (1), după cuvintele „din prezentul cod” se introduc cuvintele „şi în cazul intentării acţiunii civile,”;
    articolul se completează cu alineatul (31) cu următorul cuprins:
    „(31) Mediatorul, pînă la începerea procesului de mediere, trebuie să fie informat de către instanţa de judecată despre elementele semnificative ale cazului. Mediatorului i se pun la dispoziţie materialele necesare, fără a prejudicia judecarea cauzei.”
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Mediatorul începe imediat procesul de mediere conform prevederilor Legii cu privire la mediere.”
    articolul se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
    „(5) La încetarea medierii, mediatorul întocmeşte un proces-verbal în care consemnează temeiul încetării procesului de mediere. Procesul-verbal se înmînează părţilor şi se prezintă instanţei de judecată. Dacă părţile s-au împăcat, mediatorul întocmeşte tranzacţia, care se semnează de către părţi şi se prezintă instanţei de judecată în a cărei procedură se află cauza penală împreună cu procesul-verbal privind încetarea medierii.”
    Art. VIII. – Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225-XV din 30 mai 2003 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 130–134, art. 415), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 9 alineatul (2), după cuvintele „conduce dezbaterile judiciare” se introduc cuvintele „ , informează părţile despre posibilitatea iniţierii procesului de mediere”.
    2. La articolul 60 alineatul (5), cuvintele „nu va admite tranzacţia între părţi” se substituie cu cuvintele „nu va confirma tranzacţia”, iar în final se completează cu textul: „Anterior confirmării tranzacţiei, instanţa verifică respectarea prevederilor art. 32 alin. (3) din Legea nr. 137 din 3 iulie 2015 cu privire la mediere.”
    3. La articolul 81, după cuvintele „de a o recunoaşte,” se introduc cuvintele   „de a recurge la mediere,”.
    4. La articolul 89, alineatul (1) se completează cu litera i) cu următorul cuprins:
    „i) încetării procesului în legătură cu confirmarea tranzacţiei încheiate în procesul de mediere în condiţiile art. 39 din Legea nr. 137 din 3 iulie 2015 cu privire la mediere.”
    5. Articolul 97 se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:
    „(6) Dacă, după depunerea cererii de chemare în judecată, părţile au recurs la mediere şi s-au împăcat parţial, taxa de stat se reduce proporţional valorii pretenţiei soluţionate prin tranzacţie.”
    6. La articolul 133 litera b), după cuvîntul „notarii” se introduce cuvîntul „ , mediatorii”.
    7. La articolul 170 alineatul (1) litera a), după cuvintele „pe calea extrajudiciară,” se introduc cuvintele „inclusiv prin mediere,”.
    8. La articolul 183, alineatul (2) se completează cu litera e) cu următorul cuprins:
    „e) evaluarea oportunităţilor de soluţionare a litigiului prin mediere.”
    9. La articolul 185 alineatul (1) litera d), după cuvintele „concilierea părţilor” se introduce textul „ , explică părţilor dreptul de a recurge la mediere, le informează despre esenţa, avantajele şi efectele medierii sau le propune să participe la o şedinţă de informare cu privire la soluţionarea litigiilor prin mediere”.
    10. La articolul 191 alineatul (1), litera b) se completează în final cu cuvintele „ , inclusiv prin intermediul procesului de mediere”.
    11. La articolul 202, după cuvintele „pe cale arbitrală” se introduc cuvintele „sau prin intermediul medierii”.
    12. La articolul 212 alineatul (2), textul „În acest scop, instanţa poate acorda părţilor, la cerere, un termen de conciliere și poate cere prezentarea lor personală în judecată chiar dacă sînt reprezentate în proces.” se substituie cu textul: „În acest scop, instanţa poate acorda părţilor, la cerere:
    a) un termen de conciliere şi poate cere prezentarea lor personală în judecată chiar dacă sînt reprezentate în proces;
    b) un termen pentru informarea cu privire la esenţa, avantajele şi efectele medierii şi pentru iniţierea procesului de mediere.”
    13. La articolul 260, alineatul (1) se completează cu litera f) cu următorul cuprins:
    „f) iniţierii medierii în condiţiile Legii cu privire la mediere.”
    14. Articolul 262 se completează cu litera c1) cu următorul cuprins:
    „c1) pe perioada desfăşurării medierii – în cazurile prevăzute de art. 260   alin. (1) lit. f);”.
    15. La articolul 267, litera a) se completează în final cu cuvintele „ , inclusiv prin mediere”.
    16. La articolul 270 alineatul (2), cuvîntul „dezbatere” se substituie cu cuvîntul „deliberare”.
    17. În denumirea titlului V, după cuvintele „A HOTĂRÎRILOR ARBITRALE” se introduc cuvintele „ , DE CONFIRMARE A TRANZACŢIEI”.
    18. La articolul 481, alineatul (3) se completează în final cu cuvintele „ , ori să soluţioneze litigiul prin mediere”.
    19. Titlul V se completează cu capitolul XLV cu următorul cuprins:
Capitolul XLV
PROCEDURA DE CONFIRMARE A TRANZACŢIEI ÎNCHEIATE
ÎN SCOPUL PREVENIRII UNUI PROCES CIVIL ŞI DE ELIBERARE
A TITLULUI EXECUTORIU AL ACESTEIA
    Articolul 487. Competenţa de examinare a cererii
    (1) Cererea de confirmare a tranzacţiei, prin care părţile previn un proces civil, şi de eliberare a titlului de executare silită se depune în scris de către partea procesului de mediere sau reprezentantul legal al acesteia la instanţa judecătorească de la domiciliul sau de la sediul pîrîtului.
    (2) Tranzacţiile încheiate în litigiile civile şi comerciale cu element de extraneitate se confirmă în condiţiile prezentului capitol dacă examinarea litigiului soluţionat prin tranzacţie este de competenţa instanţelor judecătoreşti ale Republicii Moldova şi executarea tranzacţiei, în tot sau în parte, urmează a fi efectuată pe teritoriul Republicii Moldova.
    Articolul 488. Conţinutul cererii de confirmare
                            a tranzacţiei prin care părţile previn
                            un proces civil şi de eliberare a titlului
                            de executare silită
    (1) În cererea de confirmare a tranzacţiei prin care părţile previn un proces civil şi de eliberare a titlului de executare silită se indică:
    a) instanţa căreia îi este adresată cererea;
    b) numele și prenumele mediatorului care a mediat litigiul;
    c) numele și prenumele sau denumirea părţilor procesului de mediere, domiciliul sau sediul acestora, numerele de telefon/fax, adresa electronică şi alte date de contact;
    d) data încheierii tranzacţiei;
    e) solicitarea părţii interesate de a se confirma tranzacţia şi de a i se elibera titlul de executare silită a tranzacţiei;
    f) după caz, datele de contact ale reprezentantului legal al reclamantului.
    (2) La cererea de confirmare a tranzacţiei prin care părţile previn un proces civil şi de eliberare a titlului de executare silită se anexează:
    a) tranzacţia în original;
    b) convenţia de mediere, dacă o astfel de convenţie a fost încheiată;
    c) copia de pe procesul-verbal privind încetarea procesului de mediere;
    d) după caz, actele ce atestă executarea parţială a tranzacţiei.
    (3) Dacă cererea a fost depusă cu încălcarea prevederilor prezentului articol, acesteia nu i se dă curs, în conformitate cu art. 171.
    Articolul 489. Examinarea cererii de confirmare
                            a tranzacţiei prin care părţile previn
                            un proces civil
    (1) Cererea de confirmare a tranzacţiei prin care părţile previn un proces civil se examinează în regim de urgenţă, în termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii, fără citarea părţilor. Instanţa trimite părţii care se opune executării benevole a tranzacţiei copiile de pe cererea de confirmare a tranzacţiei şi de pe materialele anexate, stabilind un termen pentru prezentarea referinţei.
    (2) Dacă instanţa consideră necesar, aceasta convoacă părţile interesate pentru audieri, înştiinţîndu-le despre data, ora şi locul şedinţei, fără întocmirea procesului-verbal.
    (3) Judecătorul refuză confirmarea tranzacţiei dacă aceasta:
    a) contravine legii ori încalcă drepturile, libertăţile şi interesele legitime ale persoanei, interesele societăţii sau ale statului;
    b) a fost încheiată cu încălcarea prevederilor Legii cu privire la mediere.
    Articolul 490. Soluţionarea cererii de confirmare
                            a tranzacţiei prin care părţile previn
                            un proces civil
    (1) În cazul admiterii cererii, judecătorul emite o încheiere privind confirmarea tranzacţiei, în care se indică:
    a) numărul dosarului şi data eliberării încheierii;
    b) instanţa, numele și prenumele judecătorului care a emis încheierea;
    c) numele și prenumele sau denumirea părţilor care au încheiat tranzacţia, domiciliul sau sediul şi, după caz, datele lor bancare, precum şi alte date de contact;
    d) numele și prenumele sau denumirea părţii care a solicitat confirmarea tranzacţiei;
    e) constatările şi concluziile instanţei privind admiterea sau respingerea cererii.
    f) caracterul executoriu al încheierii rămase definitive;
    g) termenul şi modul de contestare a încheierii.
    (2) Concomitent cu emiterea încheierii prevăzute la alin. (1), judecătorul eliberează şi titlul executoriu, susceptibil de executare silită.
    (3) Dacă se refuză confirmarea tranzacţiei, instanţa judecătorească pronunţă o încheiere motivată, care poate fi atacată cu recurs.”
    Art. IX. – Articolul 11 din Codul de executare al Republicii Moldova nr. 443-XV din 24 decembrie 2004 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 214–220, art. 704), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    la litera f), cuvintele „ale arbitrajelor internaţionale” se substituie cu cuvintele „hotărîrilor arbitrale străine”;
    articolul se completează cu litera k1) cu următorul cuprins:
    „k1) hotărîrile arbitrale prin care se aprobă tranzacţiile;”.
    Art. X. – Legea nr. 23-XVI din 22 februarie 2008 cu privire la arbitraj (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 88–89, art. 314) se completează după cum urmează:
    1. Legea se completează cu articolul 231 cu următorul cuprins:
    „Articolul 231. Suspendarea procedurii arbitrale
    Instituţia arbitrală este obligată să suspende procedura arbitrală în cazul iniţierii medierii cu privire la acelaşi litigiu pe perioada desfăşurării medierii, în condiţiile Legii nr. 137 din 3 iulie 2015 cu privire la mediere.”
    2. Articolul 28 se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) Dacă în timpul procedurii arbitrale părţile au încheiat o tranzacţie, la solicitarea acestora procedura arbitrală încetează. Tranzacţia se aprobă prin hotărîre arbitrală.”
    Art. XI. – Legea nr. 24-XVI din 22 februarie 2008 cu privire la arbitrajul comercial internaţional (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 88–89, art. 316), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Legea se completează cu articolul 231 cu următorul cuprins:
    „Articolul 231. Suspendarea procedurii arbitrale
    Tribunalul arbitral este obligat să suspende procedura arbitrală în cazul iniţierii medierii cu privire la acelaşi litigiu pe perioada desfăşurării medierii, în condiţiile Legii nr. 137 din 3 iulie 2015 cu privire la mediere.”
    2. La articolul 30 alineatul (1), cuvintele „fixează această înţelegere în forma unei hotărîri arbitrale” se substituie cu cuvintele „aprobă tranzacţia printr-o hotărîre arbitrală”.
    Art. XII. – Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3–6, art. 15), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. Articolul 26 se completează cu litera c1) cu următorul cuprins:
    „c1) încheierii tranzacţiei conform Legii cu privire la mediere;”.
    2. Codul se completează cu articolul 4551 cu următorul cuprins:
    „Articolul 4551. Procedura de mediere
    (1) În cauzele contravenţionale prevăzute la art. 29, pînă la punerea pe rol a cauzei, instanţa de judecată emite, la solicitarea părţilor, în termen de cel mult 3 zile de la data repartizării cauzei, o încheiere prin care dispune suspendarea cauzei contravenţionale şi iniţierea procedurii de mediere în condiţiile Legii cu privire la mediere.
    (2) La încetarea medierii, mediatorul întocmeşte şi semnează un proces-verbal în care consemnează temeiul încetării procesului de mediere. Procesul-verbal se înmînează părţilor şi se prezintă instanţei de judecată.
    (3) Dacă părţile au încheiat o tranzacţie, aceasta se prezintă instanţei de judecată în a cărei procedură se află cauza contravenţională şi constituie temei pentru înlăturarea răspunderii contravenţionale sau încetarea procesului contravenţional în conformitate cu prevederile art. 26 şi 29.”

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                       Andrian  CANDU

    Nr. 211. Chișinău, 29 iulie 2016.