OMSC688/481/2016
ID intern unic:  366902
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
ORDIN Nr. 688/481
din  08.09.2016
cu privire la modificarea și completarea Ordinului comun al
Ministerului Sănătății și Companiei Naționale de Asigurări

în Medicină nr. 600/320 A din 24 iulie 2015
Publicat : 30.09.2016 în Monitorul Oficial Nr. 338-341     art Nr : 1602     Data intrarii in vigoare : 30.09.2016
    În temeiul prevederilor art. 2 din Legea ocrotirii sănătăţii nr.411 din 28 martie 1995, alineatului (3) art. 5 şi alineatului (6) art. 6 din Legea cu privire la medicamente nr.1409 din 17 decembrie 1997, Hotărîrii Guvernului nr.1372 din 23 decembrie 2005 „Cu privire la modul de compensare a medicamentelor în condiţiile asigurării obligatorii de asistenţă medicală”, în scopul perfecționării  mecanismului de includere a medicamentelor pentru compensare din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, în vederea asigurării transparenței la luarea deciziilor și asigurării accesului populaţiei la medicamente compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală în condiţii de ambulator, Ministerul Sănătăţii, în temeiul pct. 9 al Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 397 din 31 mai 2011, şi Compania Naţională de Asigurări în Medicină, în temeiul pct.29 lit.e) din Statut, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.156 din 11 februarie 2002,
O R D O N Ă :
    1. Ordinul comun al Ministerului Sănătăţii şi Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină nr. 600/320 A din 24 iulie 2016 „Cu privire la mecanismul de includere a medicamentelor pentru compensare din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală” se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) la punctul 2 din textul ordinului după sintagma „Cheltuielile” se introduce sintagma „logistice”;
    2) anexa nr.1 "Regulamentul privind mecanismul de includere/excludere a medicamentelor pentru compensare din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală” se modifică şi se completează după cum urmează:
    a) în secţiunea 5, punctul 28, subpunctul 1), se completează la final cu următorul text:
    „ , stabileşte Lista maladiilor prioritare şi a medicamentelor pentru tratament de susţinere (de durată) în condiţii de ambulator, precum şi Lista maladiilor prioritare frecvent întîlnite în practica medicului de familie şi schemele de tratament (episodic) în sala de tratamente/staţionar de zi, cabinete de proceduri şi la domiciliu, în corespundere cu prevederile protocoalelor clinice în vigoare”;
    b) în secţiunea 6, punctul 57 se modifică şi se expune în redacţie nouă cu următorul conţinut:
    „57. Lista, rata de compensare, forma farmaceutică şi doza medicamentelor pot fi modificate urmarea deciziei Consiliului, în baza unui raport întocmit de Secretariat privind prezenţa medicamentelor în Catalogul naţional de preţuri de producător la medicamente, volumul mijloacelor disponibile în fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală.”.
    2. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina dnei Liliana Iașan,  viceministru, și a dnei Diana  Grosu–Axenti, vicedirector general.

    MINISTRUL SĂNĂTĂȚII                                              Ruxanda GLAVAN

    DIRECTORUL GENERAL
    AL COMPANIEI NAŢIONALE
    DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ                                    Dumitru PARFENTIEV

    Nr. 688/481A. Chişinău, 8 septembrie 2016.