LPM233/2016
ID intern unic:  366944
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 233
din  03.10.2016
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 04.10.2016 în Monitorul Oficial Nr. 343-346     art Nr : 709
    MODIFICAT
   
LP58 din 06.04.17, MO119-126/14.04.17 art.197; în vigoare 14.04.17    Prezenta lege organică este adoptată în temeiul prevederilor  art. 1061 din Constituţie, prin angajarea răspunderii Guvernului faţă de Parlament.
    Art I. – Legea nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 297-300, art. 544), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. Articolul 5:
    alineatul (1):
    litera d) se completează în final cu cuvintele „și filialelor băncilor străine”;
    se completează cu litera o) cu următorul cuprins:
    „o) acționează ca autoritate de rezoluție a băncilor în conformitate cu Legea privind redresarea și rezoluția băncilor”;
    se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
    „(5) În vederea asigurării stabilităţii sistemului financiar, în situaţii de criză financiară sistemică sau de pericol al apariţiei acesteia, definite astfel de organul naţional instituit pentru gestionarea crizelor financiare sistemice, Banca Naţională poate hotărî adoptarea unor măsuri de stabilizare financiară, prin care poate impune suspendarea sau/și limitarea oricărei obligaţii de plată sau de livrare care rezultă din orice contract la care o entitate supravegheată de Banca Națională este parte, sau oricărei activități/operațiuni a acesteia, începînd de la data publicării deciziei pe pagina web oficiala a Băncii Naționale, pe un termen de pînă la 6 luni. Decizia privind aplicarea măsurilor de stabilizare financiară se ia de către Banca Naţională în consultare cu Guvernul. Măsurile de stabilizare financiară pot fi aplicate tuturor sau anumitor categorii de persoane, precum şi tuturor sau anumitor tipuri de activități/operaţiuni financiare, în valută străină şi/sau în monedă naţională. Condiţiile şi modul de aplicare a măsurilor de stabilizare financiară se stabilesc de către Banca Naţională a Moldovei.”
    2. La articolul 10 alineatul (1), după cuvintele „băncilor licențiate” se introduc cuvintele „și filialelor băncilor străine licențiate”.
    3. La articolul 11 alineatul (31), textul „care se publică în termen de 7 zile pe pagina web oficială a Băncii Naţionale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova” se substituie cu textul „care se publică în termen de 10 zile pe pagina web oficială a Băncii Naţionale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, iar dată a constatării încălcării, în sensul articolului 751, este considerată data publicării acestuia în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”.
    4. Articolul 25:
    alineatul (2) se completează în final cu textul „sau activităților prevăzute în regulamentul de funcționare al Comitetului executiv ori desemnărilor de către Banca Națională în temeiul Legii cu privire la redresarea și rezoluția bancară, caz în care mandatul se suspendă de drept”;
    alineatul (3) se completează în final cu textul „ , cu excepția desemnărilor de către Banca Națională în temeiul Legii cu privire la redresarea și rezoluția bancară”.
    5. Articolul 26:
    la alineatul (1) litera (k), textul „2 salarii medii lunare ale salariaţilor Băncii Naţionale, calculată conform personalului scriptic în vigoare la începutul anului gestionar” se substituie cu textul „50% din valoarea medie a veniturilor medii lunare obținute la Banca Națională în ultimele 12 luni de către membrii Comitetului executiv care dețin funcția respectivă nu mai puțin de 12 luni la data stabilirii”;
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Consiliul de supraveghere poate solicita informaţiile necesare pentru exercitarea atribuţiilor sale doar Comitetului executiv, înaintînd acestuia o solicitare scrisă. Informațiile solicitate sînt transmise în adresa Consiliului de supraveghere prin decizia Comitetului executiv.”
    6. Articolul 34:
    alineatul (3) se completează în final cu următorul text: „Banca Națională stabilește și menține sistemul de remunerare a angajaților săi într-un mod care, potrivit principiilor acceptate în practica internațională, asigură echitatea internă şi competitivitatea externă, consolidarea capacităților instituționale, continuitatea activității şi resurselor umane. În acest scop, nivelul de remunerare a angajaților Băncii Naţionale nu este inferior nivelului de remunerare a posturilor similare ca impact și complexitate din sectorul bancar și/sau piața generală de servicii specializate.”;
    la alineatul (4), prima propoziție se exclude.
    7. Articolul 35:
    la alineatul (1), cuvintele „și personalul acesteia” se substituie cu textul „ , lichidatorul desemnat de aceasta, precum și personalul acesteia”, iar cuvintele „sau din neglijență” se exclud;
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Cheltuielile ocazionate de procedurile penale, civile, administrative iniţiate împotriva persoanelor prevăzute la alineatul (1), care vizează actele sau faptele îndeplinite de către acestea ori omisiunea îndeplinirii unor acte sau fapte de către acestea în exercitarea atribuţiilor conferite prin lege Băncii Naţionale, inclusiv pentru efectuarea operaţiunilor interne circumscrise exercitării acestor atribuţii, sînt suportate de Banca Naţională. În sensul prezentului articol, prin cheltuieli ocazionate de procedurile penale, civile, administrative se înțeleg, cel puţin, cheltuielile de asistență juridică și cheltuielile de expertiză, dacă reglementările Băncii Naționale nu prevăd și alte categorii de cheltuieli. În vederea reglementării categoriilor de cheltuieli suportate și a procedurilor de suportare a acestor cheltuieli, Banca Naţională va emite reglementări.”;
    se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) Dispozițiile alineatelor (1) și (2) din prezentul articol se aplică și după încetarea mandatului sau a raporturilor de muncă ale persoanelor prevăzute la alineatul (1), pentru actele sau faptele îndeplinite ori omisiunea îndeplinirii unor acte sau fapte în exercitarea atribuţiilor în perioada în care au deținut statutul de angajat, lichidator, membru al organului de conducere.”
    8. Articolul 751 se completează cu alineatul (101) cu următorul cuprins:
    „(101) Prin derogare de la dispozițiile alineatelor (8) și (10), în cazul în care este considerată necesară adoptarea urgentă a unei decizii pentru a preveni prejudicii semnificative în sistemul financiar, Banca Națională poate dispune aplicarea sancțiunilor și măsurilor fără a aduce, în prealabil, la cunoștința persoanei supuse controlului informația privind încălcările constatate și fără a acorda acesteia termen pentru prezentarea argumentării dezacordului. În aceste cazuri, prin derogare de la dispozițiile alineatului (11), dată a constatării încălcării se consideră data adoptării deciziei prevăzute în prezentul alineat.”
    Art. II. – Legea instituţiilor financiare nr. 550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 78-81, art. 199), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. Articolul 3:
    la noțiunea „administrator”, textul „precum şi altă persoană învestită prin lege sau statut să-şi asume obligații, de sine stătător sau împreună cu alții, în numele şi în contul persoanei” se substituie cu textul „conducătorul filialei persoanei străine și adjuncții acestuia și contabilul-șef al filialei persoanei străine, conducătorul adjunct al filialei sau contabilul-șef adjunct, inclusiv al filialei unei persoane străine, în cazul în care aceste persoane exercită obligațiile funcționale ale conducătorului filialei sau ale contabilului-șef, inclusiv al filialei unei persoane străine”;
    noțiunea „afiliată a unei altei persoane” va avea următorul cuprins:
    „afiliate ale unei alte persoane se consideră următoarele persoane:
    a) administratorii persoanei, iar în cazul băncii, și membrii comitetului de credit;
    b) persoanele juridice și/ sau fizice care, direct sau indirect, dețin sau controlează 1 % și mai mult din capitalul băncii, inclusiv beneficiarii lor efectivi și lanțul părților interpuse prin care ultimul deține sau îl controlează pe primul (anteriorul). Dacă soțul (soția) unei astfel de persoane sau o rudă de gradul întîi deţine sau controlează o cotă în capitalul social al băncii, indiferent de mărimea acesteia, atunci se consideră că respectiva cotă este deținută şi controlată de această persoană;
    c) orice persoană care controlează persoana sau se află sub controlul persoanei, sau împreună cu persoana se află sub controlul unei alte persoane;
    d) orice entitate asociată persoanei sau orice entitate, parte în asocieri în participaţie, orice entitate asociată sau orice entitate, parte în asocieri în participaţie a unui membru al grupului de persoane aflate în legătură cu persoana, sau entitățile și persoana, părți în asocieri în participaţie ale unei alte persoane;
    e) persoanele afiliate persoanelor specificate la lit. a)-d);
    f) membrii apropiați ai familiei oricărei persoane fizice menționate la lit. a)-e), inclusiv soții lor și rudele soților, pînă la al treilea grad de rudenie;
    g) persoana prin intermediul căreia este efectuată o tranzacție în interesul persoanei prevăzute la lit. a)-f) și care este considerată a fi influențată de persoana prevăzută la lit. a)-f) în cadrul tranzacției respective din cauza existenței unor relații de muncă, civile sau de alt gen dintre aceste persoane, determinate conform reglementărilor Băncii Naționale;
    h) alte persoane determinate de Banca Națională prin actele normative.”;
    la noțiunea „beneficiar efectiv”, cuvintele „egale cu sau mai mari decît cota substanțială” se exclud;
    la noțiunea „control”, după cuvintele „o relație similară dintre două persoane” se introduc cuvintele „de jure sau de facto, după cum este determinat de Banca Națională”;
    la noțiunea „persoană”, cuvintele „acționînd concertat” se substituie cu cuvintele „aflate în legătură”;
    se completează în final cu următoarele noțiuni:
    „entitate asociată – entitate în care persoana exercită o influență semnificativă;
    influență semnificativă – capacitate a unei persoane de a participa la luarea deciziilor privind politicile financiare şi de gestionare a activității entității în care această persoană deține, direct sau indirect, 20% sau mai mult din drepturile de vot, fără a exercita un control sau un control comun asupra politicilor respective;
    asociere în participație – angajament contractual sau alt angajament similar prin care două sau mai multe persoane întreprind o activitate economică supusă controlului comun;
    persoane care acţionează concertat se consideră persoanele aflate în situaţia în care fiecare dintre ele decide să exercite drepturile sale legate de cota de participare dobîndită sau pe care urmează să o dobîndească în conformitate cu un acord implicit sau explicit încheiat între persoanele respective. Pînă la proba contrară, următoarele persoane se prezumă a acționa concertat:
    a) persoanele care au achiziţionat acţiuni ale băncii în circumstanţe care denotă achiziţia coordonată sau intenţia comună a acestor persoane de a achiziţiona acţiunile băncii;
    b) persoanele implicate:
    persoanele care controlează sau sînt controlate de către altă persoană sau care se găsesc sub un control comun;
    persoanele care sînt parte directă sau indirectă la acorduri în vederea obținerii sau exercitării în comun a drepturilor de vot, dacă acţiunile, obiect al acordului, pot conferi o poziție de control;
    persoanele fizice din cadrul persoanei care au atribuții de conducere sau control;
    soţii, rudele şi afinii pînă la gradul al doilea ale persoanelor fizice menţionate în alineatele de mai sus;
    persoanele care pot numi majoritatea membrilor organelor de conducere în cadrul unei persoane;
    c) întreprinderea-mamă împreună cu sucursalele sale, precum şi oricare dintre sucursalele aceleiași întreprinderi-mamă între ele;
    d) o persoană cu membrii organelor de conducere şi cu persoanele implicate, precum şi aceste persoane între ele;
    e) o persoană cu fondurile ei de pensii şi cu persoana ce administrează aceste fonduri;
    f) persoanele care, în derularea unor operaţiuni economice, utilizează resurse financiare avînd aceeași sursă sau provenind de la entități diferite care sînt persoane implicate;
    g) persoanele care, în derularea unor operaţiuni economice, direcționează beneficiile astfel obținute către același destinatar sau către destinatari care sînt persoane implicate;
    h) persoanele juridice ale căror structuri de proprietate sau organe de conducere au preponderent aceeași componență;
    i) persoanele care au adoptat sau adoptă o politică investiţională similară, prin achiziţia de instrumente financiare emise de acelaşi emitent sau de persoane implicate cu acelaşi emitent şi/sau prin înstrăinarea de instrumente financiare emise de acelaşi emitent sau de persoane implicate cu acelaşi emitent;
    j) persoanele al căror exerciţiu identic al drepturilor conferite de valorile mobiliare emise de bancă denotă o politică comună de durată cu referire la bancă;
    k) persoanele care, pentru derularea unor operaţiuni economice, de reprezentare a intereselor sau pentru exercitarea drepturilor de vot conferite de instrumentele financiare deţinute, au desemnat sau desemnează ca mandatar, respectiv mandatari, aceeaşi persoană, respectiv persoane, care sînt persoane implicate;
    l) persoanele care s-au asociat în orice formă juridică recunoscută de lege, iar scopul sau obiectivul asocierii sînt operaţiunile aflate în legătură cu banca;
    m) persoanele care au deţinut sau deţin în acelaşi timp cote de participare la una sau mai multe persoane juridice, exercitînd controlul asupra acestora şi desfăşurînd o politică comună;
    n) persoanele care au derulat sau derulează operaţiuni economice împreună;
    o) alte persoane determinate de Banca Națională conform criteriilor stabilite în actele normative.”
    2. Articolul 4 se completează în final cu cuvintele „și filialelor băncilor străine”.
    3. La articolul 5, alineatul (2) se completează în final cu cuvintele „sau cu valori mobiliare de stat, în cazul capitalului inițial al băncii-punte”.
    4. La articolul 6 alineatul (3), cuvintele „filialele și” se exclud.
    5. La articolul 7 alineatul (6), cuvintele „filiale şi” se exclud.
    6. Articolul 9:
    la alineatul (1), cuvîntul „licențiate” se substituie cu cuvintele „și filialelor băncilor străine”;
    la alineatul (3), după cuvîntul „Băncile” se introduc cuvintele „și filialelor băncilor străine”.
    7. Articolul 10:
    alineatul (1):
    litera k) va avea următorul cuprins:
    „k) nu au fost lichidate circumstanțele ce au servit drept temei pentru desemnarea administratorului temporar ori, în opinia Băncii Naționale, acestea nu pot fi lichidate în perioada aplicării respectivei măsuri”;
    se completează cu litera n) cu următorul cuprins:
    „n) banca nu mai îndeplinește cerințele care au stat la baza acordării  licenței”;
    alineatul (11) se completează în final cu textul „ , dacă condițiile de declanșare a procedurii de rezoluție, prevăzute în art. 58 din Legea privind redresarea și rezoluția băncilor, nu sînt întrunite”;
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Banca Națională poate retrage licența acordată unei sucursale a unei bănci străine în mod corespunzător situațiilor prevăzute la alin.(1) și (11).”
    8. La articolul 14, alineatul (3) se completează în final cu textul „ , precum și în cazurile prevăzute în art. 111 și art. 217 din Legea privind redresarea și rezoluția băncilor”.
    9. Articolul 152:
    la alineatul (11), textul „art. 153 alin. (1) lit. a), e) și f)” se substituie cu textul „art. 153 alin. (1) lit. a), e), f) și g)”;
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Se prezumă, pînă la proba contrară, că mai multe persoane acționează concertat în calitate de achizitori potențiali conform constatărilor Băncii Naţionale.”
    10. Articolul 153:
    alineatul (1) se completează cu litera g) cu următorul cuprins:
    „g) existența unei stratificări excesive a acționariatului (de la achizitorul potențial pînă la beneficiarul efectiv sînt mai mult de 3 niveluri), care ar putea crea impedimente Băncii Naţionale în exercitarea atribuțiilor de supraveghere”;
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Banca Națională va elibera permisiunea prealabilă numai dacă este pe deplin convinsă că calitatea achizitorului potenţial, inclusiv soliditatea financiară a acestuia în raport cu achiziţia propusă, este potrivită şi adecvată prin examinarea cumulativă a criteriilor prevăzute la alin. (1). În cazul în care informațiile și documentele furnizate de achizitorul potențial sînt incomplete și/sau conțin date eronate, Banca Națională nu va elibera permisiunea prealabilă.”
    11. La articolul 154, după cuvintele „Banca Națională” se introduc cuvintele „și banca”.
    12. Articolul 155:
    din denumirea articolului, cuvintele „ale Băncii Naționale” se exclud;
    la alineatul (1), cuvîntul „informează” se substituie cu cuvintele „este obligată să identifice și să informeze”;
    alineatul (3) se completează în final cu următorul text: „Orice deținător direct sau indirect de cotă în capitalul social al unei bănci prezintă acesteia informația cu privire la identitatea sa și a persoanelor sale afiliate.”;
    la alineatul (4), cuvîntul „substanțială” se exclude, iar după cuvintele „Băncii Naționale” se introduc cuvintele „și băncii”.
    13. La articolul 156 alineatul (1), cuvintele „instituirea administrării speciale” se substituie cu textul “întreprinderea măsurilor de intervenție timpurie și aplicarea instrumentelor de rezoluție, prevăzute în Legea privind redresarea și rezoluția băncilor”.
    14. Articolul 17:
    la alineatul (1), prima propoziție se completează în final cu textul „ , obligativitatea deținătorilor direcți, indirecți și beneficiarilor efectivi de a prezenta informația solicitată de către bancă pentru asigurarea conformării acesteia prevederilor prezentei legi”;
    la alineatul (2), cuvintele „Banca se conduce” se substituie cu textul „Banca este obligată să se conducă de statut și”;
    la alineatul (3), după cuvîntul „Băncile” se introduc cuvintele „și filialele băncilor străine”, iar după cuvîntul „statut” se introduce textul „sau, după caz, copia autorizată de pe regulamentul filialei băncii străine,”.
    15. Articolul 18 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Consiliul băncii, organul executiv al băncii, membrii consiliului și organului executiv ale băncii, conducătorii filialei unei bănci străine sînt responsabili de îndeplinirea cerințelor prevăzute de prezenta lege și de actele normative emise în temeiul acesteia și nu pot delega altor persoane responsabilitățile lor.”
    16. Articolul 19:
    la alineatul (2) litera c), cuvintele „Consiliul de administrație al” se substituie cu cuvintele „organele de conducere ale”;
    alineatul (3) se exclude.
    17. La articolul 21 alineatul (1), după cuvintele „în funcția de administrator de bancă” se introduc cuvintele „sau de filială a băncii străine”.
    18. Legea se completează cu capitolul III1 cu următorul cuprins:
Capitolul III1
REGIMUL FILIALELOR BĂNCILOR STRĂINE
    Articolul 241. Condițiile de desfășurare a activității filialelor
                           băncilor străine pe teritoriul Republicii Moldova
    (1) Băncile străine pot desfăşura activităţi pe teritoriul Republicii Moldova prin înființarea unei filiale în temeiul art. 12 alin. (4), dacă sînt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:
    a) filiala este licențiată de Banca Naţională;
    b) autoritatea competentă din țara de origine nu se opune înfiinţării filialei în Republica Moldova;
    c) cadrul legislativ existent în țara de origine și/sau modul de aplicare a acestuia nu împiedică exercitarea de către Banca Națională a funcțiilor sale de supraveghere;
    d) sînt respectate dispoziţiile prezentei legi şi ale actelor normative emise în aplicarea acesteia.
    (2) Activitatea filialei băncii străine este supusă supravegherii prudenţiale a Băncii Naţionale, în condiţiile prezentei legi, similar băncilor licențiate de Banca Națională, inclusiv în ceea ce privește aplicarea măsurilor de remediere și a sancțiunilor prevăzute de art. 38 din prezenta lege.
    (3) Activităţile ce pot fi desfăşurate prin intermediul filialei băncii străine sînt prevăzute în licența acordată de Banca Naţională şi nu pot excede obiectul de activitate al băncii străine, licențiate de autoritatea competentă din țara de origine.
    (4) Prin derogare de la art. 19 alin. (2) din Legea nr. 81-XV din 18 martie 2004 cu privire la investițiile în activitatea de întreprinzător și art. 21 alin. (5) din Legea nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, filialele băncilor străine nu sînt persoane juridice și înregistrarea acestora se efectuează conform procedurii stabilite în art. 12 din Legea nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali.
    (5) Filiala băncii străine înființată în Republica Moldova participă la formarea mijloacelor Fondului de garantare a depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar, conform Legii privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar.
    (6) Cerințele prudențiale cuprinse în prezenta lege se aplică în mod corespunzător, în condiţiile prevăzute de actele normative emise de Banca Națională, și filialelor băncilor străine care îşi desfășoară activitatea pe teritoriul Republicii Moldova.
    (7) În scopul exercitării supravegherii prudențiale de către Banca Națională, toate filialele înființate pe teritoriul Republicii Moldova de către o bancă străină sînt considerate o singură filială.
    Articolul 242. Denumirea filialei băncii străine
    Filiala înființată în Republica Moldova poate utiliza denumirea băncii străine utilizată în țara de origine. Dacă există pericolul unor confuzii, în scopul asigurării unei clarificări corespunzătoare, Banca Naţională va solicita ca această denumire să fie însoţită de o menţiune explicativă.
    Articolul 243. Cerințele de licențiere a filialei băncii străine
    (1) Băncii străine i se acordă licență pentru filiale doar dacă:
    a) Banca Națională are încheiat cu autoritatea de supraveghere din țara de origine un acord de colaborare cu privire la supravegherea filialei băncii străine bazat pe principiul reciprocității, ceea ce presupune un tratament echivalent pentru filialele băncilor din Republica Moldova înființate pe teritoriul acelei țări;
    b) Banca Națională este pe deplin convinsă că banca străină poate asigura desfășurarea activității pe teritoriul Republicii Moldovei în condiții de siguranță şi cu respectarea cerințelor unei administrări prudente şi sănătoase şi că sînt asigurate condițiile pentru realizarea supravegherii;
    c) relațiile dintre persoanele afiliate, dacă există, banca străină care solicită înființarea filialei şi alte persoane fizice sau juridice, precum și modul în care este constituită, condusă și funcționează banca străină nu împiedică exercitarea eficientă a funcțiilor de supraveghere ale Băncii Naționale;
    d) autoritatea competentă din țara de origine asigură o supraveghere adecvată pe bază consolidată a băncii străine, inclusiv în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.
    (2) În baza acordurilor de colaborare prevăzute la alin. (1) lit. a), Banca Națională poate excepta de la aplicarea unor cerinţe prudenţiale filialele băncilor străine, dacă se constată că în țara de origine există un cadru de reglementare prudențial echivalent celui stabilit prin prezenta lege şi prin actele normative emise în aplicarea acesteia şi că autoritatea de supraveghere din acea țară exercită o supraveghere adecvată a băncii străine, inclusiv în ceea ce priveşte activitatea filialei din Republica Moldova.
    (3) Pentru eliberarea licenței de desfășurare a activităților financiare în conformitate cu art. 26, la Banca Națională se depune o cerere scrisă , în modul stabilit prin actele normative, la care se anexează:
    a) actele care atestă existenţa sau inexistenţa antecedentelor penale, precum şi informaţiile referitoare la calificarea şi experienţa administratorilor viitoarei filiale a băncii străine, activitatea lor profesională din ultimii 10 ani;
    b) datele despre capitalul de dotare al viitoarei filiale a băncii străine care se prevede să fie plătit;
    c) business-planul viitoarei filiale a băncii străine cuprinzînd structura organizatorică, tipurile de activități financiare preconizate, pronosticul rezultatelor financiare pentru următorii 3 ani etc.;
    d) informațiile cu privire la banca străină, inclusiv informațiile referitoare la deținătorii de cotă de 10% și mai mult din capitalul social al băncii străine;
    e) orice alte informaţii prevăzute de actele normative ale Băncii Naţionale.
    (4) Banca Naţională eliberează licenţă numai dacă este pe deplin convinsă că:
    a) filiala unei bănci străine se va conforma condiţiilor prezentei legi;
    b) calificarea, experienţa şi integritatea morală a persoanelor ce vor asigura conducerea filialei sînt adecvate din perspectiva necesităţii asigurării unei administrări prudente şi sănătoase şi corespund business-planului şi activităților financiare pentru care filiala băncii străine va primi licenţă;
    c) situaţia financiară a filialei băncii străine va fi satisfăcătoare.
    Articolul 244. Capitalul de dotare al filialei băncii străine
    (1) Filiala unei bănci străine va dispune de un capital de dotare care nu poate fi mai mic decît cuantumul capitalului stabilit în art. 5 alin. (1) și care va fi menținut în condițiile art. 14 alin.(1).
    (2) În sensul prezentului capitol, capitalul de dotare reprezintă mijloacele bănești puse la dispoziția filialei înființate pe teritoriul Republicii Moldova de către banca străină.
    (3) Banca Națională nu eliberează licență filialei băncii străine în cazul în care capitalul de dotare al filialei nu este pus la dispoziția acesteia în mijloace bănești depuse de către banca străină într-un cont provizoriu deschis la Banca Națională.
    Articolul 245. Conducerea filialei băncii străine
    (1) Banca străină trebuie să desemneze cel puţin două persoane care să asigure conducerea activităţii filialei înființate în Republica Moldova şi care sînt împuternicite să angajeze și să reprezinte în mod legal, în Republica Moldova, banca străină respectivă. Aceste persoane trebuie să dispună de reputaţie şi experienţă adecvate pentru exercitarea responsabilităţilor încredinţate. Dispoziţiile art. 21 referitoare la exigențele față de administratori se aplică în mod corespunzător.
    (2) Conducerea filialei băncii străine şi documentele necesare pentru realizarea supravegherii trebuie să se găsească pe teritoriul Republicii Moldovei, la adresa sediului înregistrat al filialei.
    Articolul 246. Evaluarea calității băncii străine care
                           solicită înființarea filialei
    (1) La evaluarea calității băncii străine care solicită înființarea filialei se va ține cont de cel puţin următoarele:
    a) nivelul capitalului reglementat şi lichiditatea băncii străine;
    b) rezultatele evaluării efectuate de autoritatea competentă din statul de origine cu privire la acționarii direcți și/sau indirecți, inclusiv beneficiarii efectivi ai acestora, care dețin cel puțin 10% din capitalul social al băncii străine sau care exercită o influență semnificativă asupra administrării băncii respective.
    (2) Orice modificări semnificative la nivelul acționariatului băncii străine care solicită înființarea filialei sau ale persoanelor afiliate cu aceasta, inclusiv cele decurgînd dintr-un proces de reorganizare în care este implicată banca străină, trebuie să fie comunicate de către aceasta Băncii Naţionale. Banca Națională poate retrage licența acordată filialei din Republica Moldova dacă nu mai sînt îndeplinite condiţiile care au stat la baza licențierii acesteia.
    Articolul 247. Retragerea licenței filialei băncii străine
    (1) Banca Naţională poate retrage licența acordată unei filiale a băncii străine în mod corespunzător situațiilor prevăzute la art. 10 alin. (1) și (11).
    (2) Suplimentar prevederilor alin. (1), licența filialei unei bănci străine se retrage în următoarele situaţii:
    a) banca străină hotărăște dizolvarea şi lichidarea filialei respective;
    b) entitatea rezultată dintr-un proces de reorganizare în urma căruia banca străină îşi încetează existenţa hotărăște dizolvarea şi lichidarea filialei respective;
    c) în urma unor procese de reorganizare la nivelul băncii străine sau al grupului din care face parte, activitatea filialei din Republica Moldova este preluată de o altă bancă străină sau de o altă filială a unei bănci străine înființate în Republica Moldova;
    d) licența acordată băncii străine este retrasă de autoritatea competentă din țara de origine sau îşi încetează valabilitatea în orice mod;
    e) s-a pronunţat o hotărîre de lichidare a băncii străine.
    (3) În cazurile prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b), banca străină respectivă, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare, prezintă Băncii Naţionale decizia sa privind reorganizarea şi lichidarea filialei din Republica Moldova, cu transmiterea planului de lichidare a activelor şi de stingere a datoriilor, care asigură plata integrală a creanţelor deponenţilor şi ale altor creditori.
    (4) Hotărîrea de reorganizare şi lichidare nu produce efecte decît după confirmarea de către Banca Naţională a retragerii licenței, care se comunică băncii străine în termen de cel mult 3 zile lucrătoare.
    (5) În cazul retragerii licenței eliberate unei filiale a băncii străine, în termen de cel mult 15 zile, Banca Națională adoptă măsurile necesare pentru a împiedica banca străină în cauză să inițieze noi tranzacții pe teritoriul Republicii Moldova și pentru a proteja interesele deponenților.
    (6) Hotărîrea Băncii Naţionale de retragere a licenţei filialei băncii străine va cuprinde motivele de retragere a licenţei. Despre retragerea licenţei se comunică în scris filialei băncii străine în cauză, Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, Inspectoratului Fiscal Principal de Stat și autorității competente din statul băncii străine vizate în termen de 3 zile lucrătoare.
    (7) Dispoziţiile art. 11 se aplică în mod corespunzător.
    Articolul 248. Publicarea informației de către filiala unei
                           bănci străine 
    (1) Filialele publică în limba română următoarele documentele ale băncii străine: situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare anuale consolidate, raportul întocmit de organele de conducere şi, după caz, raportul consolidat întocmit de organele de conducere, raportul de audit al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate, întocmite şi auditate conform legislaţiei din țara de origine a băncii.
    (2) Filiala băncii străine înființată în Republica Moldova publică situaţiile financiare anuale referitoare la propria activitate, precum și dezvăluie informaţii referitoare la activitatea desfăşurată în conformitate cu prevederile art.30 din prezenta lege și cu actele normative emise în aplicarea acesteia.
    (3) Filiala băncii străine înființată în Republica Moldova aplică, la întocmirea conturilor și situațiilor financiare, prevederile art. 33 și 34.”
    19. La articolul 27, alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) Băncilor li se interzice acordarea de credite oricărei persoane pentru a stinge obligațiile unei persoane afiliate băncii, pentru a procura active de la o persoană afiliată băncii (cu excepția creditelor acordate pentru fabricarea/ producerea bunurilor de către ultima), pentru procurarea valorilor mobiliare plasate sau subscrise de o persoană afiliată băncii.”
    20. Articolul 28:
    alineatul (1):
    la literele b) şi c), cuvintele „aflate în relaţii speciale” se substituie cu cuvîntul „afiliate”;
    se completează cu litera d) următorul cuprins:
    „d) suma maximă a creditelor acordate și contractate, raportată la capitalul reglementat de care pot beneficia acționarii care, direct sau indirect, dețin sau controlează mai puțin de 5% din capitalul băncii, inclusiv persoanele afiliate acestora”;
    alineatul (3) se completează în final cu textul „ , cu diminuarea, după caz, a capitalului reglementat cu sumele ce depășesc limitele stabilite la alin.(1) lit. a)-d)”
    se completează cu alineatul (9) cu următorul cuprins:
    „(9) Banca Națională poate impune unei bănci cerințe prudențiale sporite față de cele conținute în reglementările Băncii Naționale prevăzute la alin. (1) și (2) din prezentul articol, în cazul în care banca, în opinia Băncii Naționale, este expusă unor riscuri care justifică această măsură, precum și în cazul în care banca are o importanță sistemică. Exercitarea competenței prevăzute în prezentul alineat nu este supusă cerințelor procedurale prevăzute în art. 751 din Legea nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei.”;
    21. Articolul 31 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 31. Tranzacțiile cu funcționarii băncii și cu
                           persoanele afiliate băncii
    (1) Banca nu poate acorda credite sau efectua tranzacții cu persoanele afiliate băncii definite la art. 3, dacă astfel de credite se acordă sau astfel de tranzacții se efectuează în condiţii mai avantajoase decît cele prevăzute pentru persoanele care nu sînt afiliate ale băncii.
    (2) Banca este obligată să prezinte Băncii Naționale, în modul stabilit în actele normative ale acesteia, informații cu privire la persoanele afiliate băncii, creditele acordate de bancă acestora și tranzacțiile încheiate de bancă cu acestea.
    (3) Tranzacțiile băncii cu persoanele afiliate vor fi supuse unor condiții, limite și restricții stabilite de Banca Națională, care pot să includă cerințe de formare a unor rezerve adiționale pentru acoperirea eventualelor pierderi la creditele și alte active aferente tranzacțiilor cu persoanele afiliate. În scopul aplicării acestei prevederi, persoană se consideră orice persoană sau grup de persoane aflate în legătură, determinat ca atare conform reglementărilor Băncii Naționale.
    (4) Banca nu poate acorda credite niciunui funcționar al său, decît în limitele și condițiile stabilite de Banca Națională prin actele sale normative.
    (5) Orice tranzacţie cu o persoană afiliată băncii, ce depășește suma de 1 mil. lei, trebuie să fie aprobată, înaintea încheierii acesteia, prin votul a cel puțin majorității membrilor Consiliului băncii, cu excepția cazurilor prevăzute în reglementările Băncii Naționale.
    (6) În cadrul activității de supraveghere, Banca Națională poate prezuma persoanele afiliate băncii, dacă aceste persoane întrunesc una sau mai multe dintre caracteristicile prevăzute în actele normative ale Băncii Naționale, precum și ținînd cont de natura relațiilor, tranzacțiilor și existența altor relații cu banca. Banca Națională notifică banca despre o asemenea decizie nu mai tîrziu de următoarea zi lucrătoare.
    (7) Pînă la proba contrară, care urmează a fi prezentată Băncii Naționale în termen de 15 zile lucrătoare după data recepționării notificării prevăzute la alin. (6), persoanele identificate de Banca Națională conform alin. (6) sînt prezumate că sînt persoane afiliate băncii din data tranzacției.
    (8) În sensul prezentului articol, următoarele condiții sînt considerate a fi mai avantajoase decît cele prevăzute pentru persoanele care nu sînt afiliate ale băncii:
    a) acceptarea unui gaj cu o valoare de piață mai mică decît un gaj similar solicitat de la alți clienți ai băncii;
    b) procurarea unui bun imobil de o calitate scăzută sau la un preț mai ridicat decît prețul bunurilor imobile similare pe piață;
    c) efectuarea unor investiții în valorile mobiliare ale persoanei afiliate pe care banca nu ar fi efectuat-o în cazul altor persoane;
    d) achitarea bunurilor sau serviciilor procurate de la o persoană afiliată la un preț mai ridicat decît prețul pentru bunuri și servicii similare pe piață sau în circumstanțe în care aceleași bunuri sau servicii nu ar fi fost procurate de la o altă persoană;
    e) vînzarea către o persoană afiliată băncii a unui activ la un preț mai scăzut decît cel care ar fi încasat în cazul vînzării activului către o altă persoană;
    f) stabilirea unei rate a dobînzii/comision mai mic pentru serviciul prestat decît dacă serviciul era prestat unei altei persoane;
    g) stabilirea unei rate a dobînzii mai mari pentru depozitul acceptat decît dacă depozitul era acceptat de la o altă persoană;
    h) alte condiții prevăzute în reglementările Băncii Naționale.”
    22. La articolul 34, alineatul (2) se exclude.
    23. Articolul 37:
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Banca, filialele, sucursalele sale, inclusiv cele din străinătate, vor fi supuse unor inspecții efectuate de către inspectori ai Băncii Naţionale sau de persoane împuternicite în acest scop. Cu acordul Băncii Naţionale, autoritățile competente din țara de origine a unei bănci străine care are filială sau sucursală pe teritoriul Republicii Moldova pot desfășura inspecții la sediul filialei sau sucursalei, inclusiv prin intermediul unor persoane împuternicite în acest scop.”;
    la alineatul (3), cuvintele „experților contabili şi contabililor autorizați, numiți de aceasta,” se substituie cu cuvintele „persoanelor împuternicite de aceasta”;
    la alineatul (4), cuvintele „experții contabili şi contabilii autorizați numiți de ea” se substituie cu cuvintele „persoanele împuternicite de aceasta”;
    se completează cu litera c) cu următorul cuprins:
    „c) să acceseze sistemele informaționale și să solicite informații din bazele de date ale băncii”.
    24. Titlul capitolul V1 va avea următorul cuprins:
Capitolul V1. MĂSURI DE SANARE”.
    25. Articolele 371-378 și articolele 3710-3718 se exclud.
    26. Articolul 38:
    alineatul (1) după textul „(instituţiei financiare),” se introduce textul „a fost admisă în mod deliberat compromiterea integrității datelor aferent sistemelor informaţionale,”;
    alineatul (2):
    punctul 3) se completează cu litera i1) cu următorul cuprins:
    „i1) să reducă riscurile de continuitate şi/sau cele de securitate a informației”;
    punctul 4) se exclude;
    articolul se completează cu alineatul (22) cu următorul cuprins:
    „(22) În cazurile prevăzute de Legea privind redresarea și rezoluția băncilor, Banca Națională aplică măsuri de intervenție timpurie, măsuri de rezoluție și exercită alte competențe de redresare și rezoluție a băncilor.”;
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Banca Naţională retrage licenţa şi iniţiază procesul de lichidare silită a băncii în cazul în care se constată că banca se află în una dintre situaţiile de insolvabilitate prevăzute la lit. a)-c) din prezentul alineat și condițiile de declanșare a procedurii de rezoluție, prevăzute în art. 58 din Legea privind redresarea și rezoluția băncilor nu sînt întrunite. În sensul prezentului alineat, situațiile de insolvabilitate sînt următoarele:
    a) banca nu este capabilă să execute cererile creditorilor privind plata obligaţiilor pecuniare scadente (incapacitate de plată);
    b) activele băncii nu mai acoperă obligaţiile acesteia (supraîndatorarea);
    c) cuantumul capitalului reglementat al băncii este mai mic de 1/3 faţă de cuantumul capitalului minim reglementat stabilit în actele normative ale Băncii Naţionale.”;
    alineatul (7):
    la litera a) după cuvintele „față de bancă” se introduce textul „și/sau persoane/acționari”, iar după cuvîntul „materiale,” se introduce textul „și se mențin toate efectele produse în baza actului anulat al Băncii Naționale care a fost emis în vederea punerii în aplicare a art. 15, 151 și 156 din Legea instituțiilor financiare și a oricărui act și a oricărei operațiuni subsecvente de punere în aplicare a acestui act anulat, inclusiv ”;
    litera d), textul „membrii comisiei de supraveghere specială,” se exclude.
    27. La articolul 384 alineatul (11), textul „inclusiv poate lua măsurile prevăzute la art. 376 alin.(7),” se exclude.
    28. Articolul 386:
    la alineatul (7), după cuvîntul „acesteia” se introduce textul „ , precum și la anumite intervale,”, iar în final se completează cu următorul text: „Periodicitatea și formularul rapoartelor care urmează a fi prezentate de către lichidator conform prevederilor prezentului alineat sînt stabilite în actele normative ale Băncii Naționale.”;
    se completează cu alineatul (9) cu următorul cuprins:
    „9) Lichidatorul asigură publicarea pe pagina oficială a băncii a informației privind rezultatele vînzării sau altei forme de lichidare a activului băncii, conform art.387, în valoare de peste 1 milion lei, inclusiv prețul și identitatea contrapărții – persoană fizică sau juridică.”
    29. La articolul 388, alineatul (1) se completează cu litera c) cu următorul cuprins:
    „c) creditele acordate băncii după numirea lichidatorului”.
    30. La articolul 389, alineatul (2) se completează cu litera a1) cu următorul cuprins:
    „a1) respinge orice creanță a funcționarilor băncii, persoanelor afiliate băncii și furnizorilor de servicii pînă la exonerarea acestora de răspundere pentru lichidarea băncii, potrivit dispozițiilor articolului 3815”.
    31. La articolul 3811, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Creanţele validate se onorează conform ordinii priorităţii claselor de creanţe stabilite, după cum urmează:
    a) creditele acordate băncii de către Banca Naţională pînă la numirea lichidatorului;
    b) creanţele Ministerului Finanţelor, ca urmare a plăţilor efectuate sau care urmează a fi efectuate în temeiul garanţiilor de stat sau gajării valorilor mobiliare de stat pentru garantarea creditelor de urgenţă acordate de Banca Naţională băncii în situaţii de criză financiară sistemică sau de pericol al apariţiei acesteia, conform art.18 alin.(3) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei;
    c) depozitele personale garantate în limita plafonului de garantare, conform Legii nr.575-XV din 26 decembrie 2003 privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar, și creanţele Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, în mărimea sumelor plătite pentru depozitele personale garantate în temeiul respectivei legi;
    d) sumele neplătite la depozitele personale, rămase după efectuarea plăţilor în conformitate cu Legea nr.575-XV din 26 decembrie 2003 privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar, în limita stabilită de Banca Naţională, dar nu mai mare de 300 000 lei;
    e) sumele neplătite la depozitele personale după plățile efectuate conform lit. d) și depozitele persoanelor juridice și ale întreprinderilor individuale
    f) sumele plăţilor la bugetul public naţional, decontate de la contribuabili, dar care nu au fost transferate în conturile respective ale sistemului bugetar, precum și alte creanțe ale bugetului public național;
    g) alte creanţe.”
    32. Articolul 3815 :
    alineatul (1):
    după cuvintele „orice altă persoană” se introduce textul „ , inclusiv acționarii băncii și beneficiarii efectivi ai acestora,”, iar cuvintele „prin cel puțin una dintre” se substituie cu cuvintele „săvîrșirea intenționată sau din neglijență gravă a uneia dintre”;
    la litera l), cuvintele „cu intenție” se exclud;
    se completează cu literele m)-o) cu următorul cuprins:
    „m) îndeplinirea sau omisiunea îndeplinirii, cu rea-credinţă sau din neglijenţă, a oricărui act sau fapt legat de exercitarea atribuţiilor care a fost necesar pentru identificarea beneficiarului efectiv final al băncii care, singur sau activînd concertat cu alte persoane, controlează o cotă substanțială în capitalul băncii;
     n) îndeplinirea sau omisiunea îndeplinirii, cu rea-credinţă sau din neglijenţă, a oricărui act sau fapt legat de exercitarea atribuţiilor care a fost necesar pentru obținerea de la deținătorii direcți, indirecți, beneficiarii efectivi ai băncii și persoanele afiliate ale acestora, precum și de la alte persoane afiliate băncii, a informației necesare pentru identificarea acestora;
    o) aprobarea oricăror tranzacții cu persoanele menționate la lit. m) și n) care au condus la micșorarea capitalului băncii sub nivelurile stabilite prin actele normative ale Băncii Naționale”.
    Art.III. – Articolul 2391 din Codul penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18 aprilie 2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.72-74, art.195), cu modificările și completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    denumirea articolului se completează în final cu textul „ , a societății de investiții, a societății de asigurări”;
    la alineatul (1), partea dispozitivă va avea următorul cuprins:
    „Neîntreprinderea acţiunilor necesare prevăzute de lege, de hotărîrile Băncii Naţionale a Moldovei, de hotărîrile Comisiei Naționale a Pieței Financiare, de statutul băncii, de statutul societății de investiții, a societății de asigurări, în situaţia înregistrării pierderilor financiare sau existenţei pericolului unor asemenea pierderi, de către membrii organelor de conducere, acţionarii, beneficiarii efectivi și persoanele afiliate ale acționarilor și beneficiarilor efectivi”;
    la alineatul (2), cuvintele „administratorul băncii” se substituie cu textul „persoanele prevăzute la alin. (1)”, iar în final se completează cu textul „a societății de investiții, a societății de asigurări”;
    articolul se completează cu alineatele (3) și (4) cu următorul cuprins:
    „(3) Acțiunile săvîrșite sau omisiunile admise, prevăzute în art. 238, 239 și 2391, de către membrii organelor de conducere ale băncii, acţionarii băncii, beneficiarii efectivi ai acționarilor băncii, precum și persoanele afiliate ale acționarilor și beneficiarilor efectivi, care au condus la insolvabilitatea băncii sau la declanșarea procesului rezoluție a acesteia, astfel cum este prevăzut în Legea cu privire la redresarea și rezoluția băncilor, inclusiv ca rezultat al insolvabilității entității-mamă,
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 6 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.
    (4) În sensul prezentului articol, termenul de persoană afiliată va avea semnificația prevăzută în art. 31 din Legea instituțiilor financiare nr. 550-XIII din 21 iulie 1995.”
    Art. IV. – Articolul 70 din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 159-162, art.648), cu modificările și completările ulterioare, se completează în final cu următorul text: „Această perioadă poate fi prelungită pentru o perioadă de pînă la un an calendaristic numai cu acordul scris al salariatului.”
    Art. V. – Legea nr. 575-XV din 26 decembrie 2003 privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 30-34, art. 169), cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 8, alineatul (2) se completează în final cu cuvintele „și de Legea cu privire la redresarea și rezoluția băncilor”.
    2. Articolul 9:
    alineatul (1) se completează cu litera j) cu următorul cuprins:
    „j) mijloacele prevăzute de Legea cu privire la redresarea și rezoluția bancară”;
    se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(2) Mijloacele financiare prevăzute la lit. j) se utilizează doar în scopurile prescrise în Legea cu privire la redresarea și rezoluția băncilor.”
    4. Legea se completează cu articolul 421 cu următorul cuprins:
    „Articolul 421. Dispozițiile prezentei legi se completează cu cele ale Legii privind redresarea și rezoluția băncilor”.
    Art. VI. – Legea nr. 419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.397-399, art.704), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. La articolul 3, alineatul (1) se completează cu litera g) cu următorul cuprins:
    „g) să emită valori mobiliare de stat, să acorde garanții de stat în cazurile prevăzute de Legea cu privire la redresarea și rezoluția băncilor”.
    2. La alineatul (2), după textul „în condiţiile alin.(1) litera f)” se introduce textul „și litera g)”.
    3. La articolul 9, textul „lit.e) și f)” se substituie cu textul „lit.e), f) și g)”.
    4. Articolul 33 se completează cu litera d) cu următorul cuprins:
    „d) pentru exercitarea competențelor prevăzute în Legea cu privire la redresarea și rezoluția băncilor”.
    5. Articolul 42:
    titlul articolului va avea următorul cuprins:
    „Articolul 42. Garanţiile de stat şi valorile mobiliare de stat emise în situaţii de criză sistemică sau de pericol al apariţiei acesteia și în temeiul Legii cu privire la redresarea și rezoluția băncilor”;
    la alineatul (1), după cuvintele „sau de pericol al apariţiei acesteia” se introduce textul „ , precum și în cazurile prevăzute de Legea cu privire la redresarea și rezoluția băncilor”;
    la alineatul (2), după textul „alin.(1) lit.f)” se introduce textul „și lit.g)”;
    la alineatul (3), după textul „alin. (1) lit.f)” se introduce textul „și lit.g)”.
    Art. VII. – Articolul 1 din Legea nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.90-93, art.401), cu modificările și completările ulterioare, se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) Dispoziţiile prezentei legi nu se aplică măsurilor, acțiunilor și instrumentelor prevăzute de Legea cu privire la redresarea și rezoluția băncilor”.
    Art. VIII. – Articolul 4 alineatul (1) din Legea nr.131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.197-205, art.402), cu completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    la litera f), textul „cu caracter de adeziune,” se exclude, iar după cuvîntul „Moldovei”, în primul caz, se introduce textul „care au ca obiect prestarea serviciilor de consultanță juridică și financiară, precum și contractelor încheiate de aceasta în vederea exercitării competențelor prevăzute în Legea cu privire la redresarea și rezoluția băncilor”;
    se completează cu litera s) cu următorul cuprins:
    „s) contractelor încheiate de autoritățile publice în cadrul măsurilor, acțiunilor și instrumentelor prevăzute în Legea cu privire la redresarea și rezoluția băncilor”.
    [Art.IX abrogat prin LP58 din 06.04.17, MO119-126/14.04.17 art.197; în vigoare 14.04.17]
    Art. X. – În termen de 4 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Banca Națională a Moldovei:
    a) va elabora și va adopta actele normative necesare punerii în aplicare a prevederilor articolului II din prezenta lege;
    b) va aduce actele sale normative în concordanță cu prevederile articolului II din prezenta lege.

    VICEPREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                               Vladimir VITIUC

    Nr. 233. Chişinău, 3 octombrie 2016.