LPC237/2016
ID intern unic:  366952
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 237
din  03.10.2016
pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat
pe anul 2016 nr. 156 din 1 iulie 2016
Publicat : 04.10.2016 în Monitorul Oficial Nr. 343-346     art Nr : 717
    Prezenta lege organică este adoptată în temeiul prevederilor art.1061 din Constituţie, prin angajarea răspunderii Guvernului faţă de Parlament.
    Articol unic. – Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 nr. 156 din 1 iulie 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.230-231, art. 488) se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 1, cifrele „14945684,3” şi „14976094,8” se substituie, respectiv, cu cifrele „15030462,2” şi „15060872,7”.
    2. Anexele nr.1 şi nr. 2 vor avea următorul cuprins:

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    3. La anexa nr. 3, coloana a doua la poziţia 1.3 din tabelul de la punctul 1 va avea următorul cuprins:
    „23% la 2 salarii medii lunare prognozate pe economie, în cuantumul aprobat anual de Guvern”.
    4. La anexa nr. 4 punctul 6, cuvintele „pentru persoanele asigurate şi neasigurate” se exclud.

    VICEPREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                          Vladimir VITIUC

    Nr. 237. Chişinău, 3 octombrie 2016.