HGC1137/2016
ID intern unic:  367063
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1137
din  12.10.2016
cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii
Guvernului nr. 910 din 25 iulie 2016
Publicat : 14.10.2016 în Monitorul Oficial Nr. 355-359     art Nr : 1227
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Hotărîrea Guvernului nr. 910 din 25 iulie 2016 „Cu privire la modul de repartizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli pentru anul 2016” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 247-255, art. 996) se modifică şi se completează după cum urmează:
    în hotărîre punctul 1, cifrele „900” şi „387,6” se substituie cu cifrele „700” şi, respectiv, „380,8”;
    anexa nr. 1:
    la punctul 19, sintagma „ţinînd cont de prevederile punctului 175 al prezentului Regulament” se exclude;
    punctul 175 va avea următorul cuprins:
    „175. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, prin intermediul Agenţiei, va efectua plăţi în limita fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli. În cazul epuizării mijloacelor fondului de subvenţionare, Agenţia va stopa procesul de autorizare, pînă la o eventuală suplinire a acestui fond.”;
    se completează cu punctele 1751 şi 1752 cu următorul cuprins:
    „1751. Suplinirea fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli serveşte drept temei pentru reluarea procedurii de autorizare. Cererile de sprijin financiar recepţionate peste limita fondului de subvenţionare disponibil vor fi supuse procesului de examinare şi inspectare fără aprobarea deciziei de autorizare.
    1752. Dosarele de subvenţionare recepţionate peste limita fondului de subvenţionare disponibil vor fi autorizare spre plată din fondul de subvenţionare pentru anul 2017, în condiţiile prezentului Regulament.”;
    în anexa nr. 3 la Regulamentul privind modul de repartizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli pentru anul 2016, la punctul 2 litera a) varianta rusă, sintagma „ реверсивный плуг” se exclude;
    în anexa nr. 3 la hotărîre, la  punctul 2, cifra „2016” se substituie cu cifra „2017”.

    PRIM-MINISTRU                                                       Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                      Octavian Calmîc
    Ministrul finanţelor                                                       Octavian Armaşu
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                                 Eduard Grama

    Nr. 1137. Chişinău, 12 octombrie 2016.