LPC226/2016
ID intern unic:  367130
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 226
din  23.09.2016
pentru modificarea și completarea Legii nr. 113 din 18 mai 2012
 cu privire la stabilirea principiilor şi a cerinţelor generale ale
legislaţiei privind siguranţa alimentelor
Publicat : 21.10.2016 în Monitorul Oficial Nr. 361-367     art Nr : 735     Data intrarii in vigoare : 21.01.2017
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 113 din 18 mai 2012 cu privire la stabilirea principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei privind siguranţa alimentelor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 143–148, art. 467), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. Preambulul se exclude.
    2. Articolul 2:
    la noțiunea „punere pe piață”, cuvintele „punere pe piață” se substituie cu cuvintele „introducere pe piață”;
    la noțiunea „produs alimentar sau aliment”, cuvintele „puse pe piață” se substituie cu cuvintele „introduse pe piață”.
    3. La articolul 9, cuvintele „puse pe piață” se substituie cu cuvintele „introduse pe piață”.
    4. Articolul 11:
    la alineatul (1), cuvintele „plasate pe piață” se substituie cu cuvintele „introduse pe piață”;
    la alineatul (8), cuvintele „punerea pe piață” se substituie cu cuvintele „introducerea pe piață”.
    5. Articolul 12:
    la alineatul (1), cuvintele „nu se pune pe piață” se substituie cu cuvintele „nu se introduce pe piață”;
    la alineatul (5), cuvintele „punerea pe piață” se substituie cu cuvintele „introducerea pe piață”.
    6. La articolul 15 alineatul (4), cuvintele „puse pe piață” se substituie cu cuvintele „introduse pe piață”.
    7. La articolul 16 alineatul (3), cuvintele „pus pe piață” se substituie cu cuvintele „introdus pe piață”.
    8. La articolul 17 alineatul (3), cuvintele „pusă pe piață” se substituie cu cuvintele „introdusă pe piață”.
    9. Legea se completează cu articolele 191–193 cu următorul cuprins:
    „Articolul 191. Sistemul rapid de alertă pentru alimente
                             și furaje la nivel naţional
    (1) Sistemul rapid de alertă pentru alimente și furaje la nivel naţional (în continuare – sistem rapid de alertă) este o reţea de comunicare pentru notificarea unor riscuri, directe sau indirecte, asupra sănătăţii umane derivînd din produsele alimentare sau din hrana pentru animale.
    (2) Autorităţile administraţiei publice centrale implicate în sistemul rapid de alertă – Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, Ministerul Sănătății, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Serviciul Vamal, Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor – desemnează fiecare cîte un punct de contact care este membru al rețelei. În calitate de punct naţional de contact se desemnează Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, care răspunde de administrarea rețelei.
    (3) În cazul în care un membru al rețelei deține o informație legată de existența unui risc grav, direct sau indirect, asupra sănătății umane care derivă din produse alimentare sau din hrana pentru animale, această informație este notificată imediat Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor prin sistemul rapid de alertă. Agenţia transmite imediat această informație tuturor membrilor rețelei și poate include în notificare orice date științifice sau tehnice de natură să faciliteze o acțiune adecvată de gestiune a riscurilor de către membrii reţelei.
    (4) Prin sistemul rapid de alertă, punctele de contact notifică imediat Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor cu privire la:
    a) orice măsură pe care au întreprins-o pentru a restricționa introducerea pe piață sau a determina retragerea de pe piață ori returnarea produselor alimentare sau a hranei pentru animale în vederea protejării sănătății umane, necesitînd o acțiune rapidă;
    b) orice recomandare sau acord cu operatorii din lanţul alimentar, care are drept scop, în mod voluntar sau obligatoriu, prevenirea, limitarea sau impunerea unor condiții specifice pentru introducerea pe piață sau eventuala folosire a produselor alimentare și a hranei pentru animale din cauza unui risc major asupra sănătății umane, necesitînd o acțiune rapidă;
    c) orice respingere, legată de un risc direct sau indirect asupra sănătății umane, a unui transport, lot sau container de produse alimentare sau de hrană pentru animale de către autoritatea competentă la un post de control sanitar-veterinar ori fitosanitar de frontieră.
    (5) Notificarea este însoțită de o explicare detaliată a motivelor pentru acțiunea întreprinsă de autoritatea competentă. Aceasta este urmată, în timp util, de informații suplimentare, în special în cazul în care măsurile pe care se bazează notificarea sînt modificate sau retrase.
    (6) Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor transmite imediat notificarea și informațiile suplimentare primite conform alin. (1) și (3) tuturor membrilor sistemului rapid de alertă. În cazul în care un transport, un lot sau un container este respins de către autoritatea competentă la un post de control sanitar-veterinar ori fitosanitar de frontieră, Agenţia Națională pentru Siguranța Alimentelor transmite imediat o notificare tuturor posturilor de control la frontieră, precum și țării de origine a transportului, lotului sau containerului respectiv.
    (7) În cazul în care un produs alimentar sau o anumită hrană pentru animale a făcut obiectul unei notificări prin sistemul rapid de alertă și a fost expediată către statul importator, Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor furnizează acestuia informațiile corespunzătoare.
    (8) Măsurile de punere în aplicare a Sistemului rapid de alertă pentru alimente și furaje la nivel național vor fi aprobate de Guvern.
    Articolul 192. Norme de confidențialitate pentru
                           sistemul rapid de alertă la nivel naţional
    (1) Informațiile de care dispun membrii sistemului rapid de alertă, legate de riscurile asupra sănătății umane prezentate de anumite produse alimentare și hrana pentru animale, sînt disponibile pentru societatea civilă conform prevederilor art. 8. Societatea civilă are acces la informațiile privind identificarea produsului, natura riscului și măsurile luate.
    (2) Membrii sistemului rapid de alertă iau măsuri pentru a se asigura că angajații lor nu vor divulga informațiile obținute în exercitarea atribuțiilor lor, care, prin natura lor, necesită păstrarea secretului comercial în cazuri justificate în mod corespunzător, cu excepția cazurilor în care informațiile trebuie făcute publice, dacă împrejurările cer acest lucru, pentru protejarea sănătății umane.
    (3) Păstrarea secretului comercial nu împiedică difuzarea către autoritățile competente a informațiilor relevante pentru eficientizarea activităților de supraveghere a pieței și de aplicare a legislației alimentare. Autoritățile care primesc informații ce intră sub incidența secretului comercial asigură protecția acestora în conformitate cu alin. (1).
    Articolul 193. Măsuri de urgență privind produsele
                            alimentare și hrana pentru animale care
                            își au originea în Republica Moldova sau
                            care sînt importate
    (1) În cazurile în care este evident că produsele alimentare sau hrana pentru animale ar putea prezenta un risc major pentru sănătatea umană, sănătatea animală sau mediul înconjurător, Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, din oficiu sau la solicitarea unui alt membru al reţelei, adoptă imediat una sau mai multe dintre următoarele măsuri, în funcție de gravitatea situației:
    1) în cazul produselor alimentare și hranei pentru animale ce își au originea în Republica Moldova:
    a) suspendarea introducerii pe piață sau a utilizării produsului alimentar respectiv;
    b) suspendarea introducerii pe piață sau a utilizării hranei pentru animale respective;
    c) stabilirea unor condiții speciale pentru produsul alimentar sau hrana pentru animale respectivă;
    2) în cazul produselor alimentare și hranei pentru animale importate:
    a) suspendarea importului produsului alimentar respectiv sau hranei pentru animale respective din întregul stat de origine a produsului sau dintr-o regiune a sa și, după caz, din statul de tranzit;
    b) stabilirea unor condiții speciale pentru produsul alimentar respectiv sau hrana pentru animale respectivă din întregul stat de origine a produsului sau dintr-o regiune a sa.
    (2) În cazuri de urgență, Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor poate lua, în mod provizoriu, măsurile menționate la alin. (1) după consultări cu statele importatoare respective.
    (3) În cel mult 10 zile lucrătoare, măsurile luate provizoriu conform alin. (2) sînt confirmate, modificate, revocate sau extinse, iar motivele pe care se întemeiază decizia Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor sînt făcute publice în termen de 24 de ore.”
    10. Articolul 20 se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Prezenta lege creează cadrul legal privind siguranţa alimentelor și este armonizată cu prevederile capitolelor I, II şi secţiunilor I şi II din capitolul IV al Regulamentului (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei alimentare, de instituire a Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară şi de stabilire a procedurilor în domeniul siguranţei produselor alimentare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 31 din 1 februarie 2002.”
    Art. II. – (1) Guvernul, în termen de 3 luni, va pune în concordanţă actele sale normative cu prezenta lege.
    (2) Prezenta lege intră în vigoare la 3 luni de la publicare.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                              Andrian CANDU

    Nr. 226. Chişinău, 23 septembrie 2016.