HCNPFC48/11/2016
ID intern unic:  367171
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 48/11
din  23.09.2016
cu privire la modificarea și completarea
Normelor de prudență financiară a asociaţiilor
de economii şi împrumut
Publicat : 21.10.2016 în Monitorul Oficial Nr. 361-367     art Nr : 1728     Data intrarii in vigoare : 21.10.2016
ÎNREGISTRAT:
la Ministerul Justiţiei
al  Republicii Moldova
nr. 1138 din 10 octombrie 2016
Ministru
__________Vladimir CEBOTARI    În temeiul art. 8 alin.(1) și alin. (2), art.46 alin. (2) din Legea asociaţiilor de economii şi împrumut nr.139-XVI din 21 iunie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.112-116, art.506),
COMISIA NAȚIONALĂ A PIEȚEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:
    1. Normele de prudență financiară a asociaţiilor de economii şi împrumut, aprobate prin Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 17/8 din 30 aprilie 2008, înregistrată la Ministerul Justiţiei sub nr. 581 din 8 iulie 2008  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 131-133, art. 381), se modifică şi se completează după cum urmează:
    1)    La pct. 2, lit. b) se abrogă.
    2)    La pct. 7, cuvintele „rezerva instituțională” se substituie cu cuvintele „valoarea activelor”.
    3)    La pct. 12, după cuvintele „în ceilalţi ani de activitate,” se introduc cuvintele „precum și asociația care deține licența de categoria C,”.
    4)    La pct. 13, cuvintele „active lichide” se substituie cu cuvintele „investiții în fondul de lichidități”.
    5)    La pct. 14, cuvintele „Activele lichide” se substituie cu cuvintele „Investițiile în fondul de lichidități”.
    6)    La pct. 15, cuvintele „Comisiei Naţionale” se substituie cu cuvintele „Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (în continuare – Comisia Naţională)”.
    7)    După pct. 18 se completează cu pct. 181 – 183 cu următorul cuprins:
    „181. Cel tîrziu la etapa perfectării documentelor legale privind serviciul acordat, asociaţia este obligată să dezvăluie complet şi exhaustiv toată informaţia privind împrumutul, depunerea de economii sau alt serviciu, după caz, şi costul efectiv total al acestuia, inclusiv rata dobînzii, penalităţi, comisioane, alte cheltuieli aferente, precum şi să se asigure că membrul a înţeles deplin toată informaţia prezentată.
    182. Asociația care deține licență de categoria B sau C nu este în drept să accepte depuneri de economii dacă:
    a) valoarea totală a depunerilor de economii acceptate, a creditelor/împrumuturilor primite, precum și a datoriilor aferente dobînzilor calculate, depășește valoarea totală a activelor diminuate cu imobilizări corporale și necorporale, și/sau
    b) nu asigură respectarea prevederilor pct. 4 din prezentele Norme pe parcursul a trei luni consecutiv.
    183. În cazul în care suma valorii indicatorilor asociației, calculați conform pct. 351 și pct. 371 din prezentele Norme, este mai mare de 15,0, asociația nu este în drept să accepte depuneri de economii de la membrii săi (inclusiv prin prelungirea termenului contractual) în mărime ce va depăşi valoarea dublă a rezervei instituţionale.”
    8)    La pct. 21:
    după cuvintele „grup de membri acţionînd în comun,” se introduc cuvintele „sau persoanelor afiliate, înregistrată la ultima dată de raportare,”;
    la litera c), după cuvintele „şi mai mult de activitate,” se introduc cuvintele „şi pentru asociația care deține licență de categoria C”;
    litera d) se abrogă.
    9)    Pct. 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    „22. Valoarea totală a împrumuturilor negarantate, acordate unui membru sau unui grup de membri acţionînd în comun, sau persoanelor afiliate, nu poate depăşi  20% din rezerva instituţională,  înregistrată la ultima dată de raportare a asociaţiei care deţine licenţă de categoria B sau C.”.
    10)    La pct. 24, după cuvintele „25% din portofoliul total de împrumuturi” se introduc cuvintele „înregistrat la ultima dată de raportare”, iar după cuvintele „de categoria B” se introduc cuvintele „sau C.”
    11)    Pct. 25 și pct. 26 se abrogă.
    12)    La pct. 29, cuvintele „într-o categorie mai dură” se substituie cu cuvintele „mai dur cu o categorie”.
    13)    Pct. 34 se abrogă.
    14)    După pct. 35 se completează cu pct. 351 cu următorul cuprins:
    „351. Ponderea împrumuturilor cu termen expirat mai mult de 30 de zile în total portofoliul de împrumuturi nu trebuie să depășească 10%.”
    15)    La pct. 36 cuvintele „este expirat mai mult de 90 zile” se substituie cu cuvintele „și/sau dobînda aferentă sunt expirate mai mult de 180 de zile”.
    16)    Pct. 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    „37. Consiliul asociației va decide decontarea creanței compromise aferentă împrumutului acordat și/sau dobînzii și altor plați aferente calculate din contul provizioanelor constituite și înregistrarea acestora în componența activelor extrabilanțiere numai dacă va dispune de o certitudine întemeiată, justificată documentar, că creanţa în cauză nu va fi rambursată (inclusiv în următoarele cazuri: termenul general de prescriere extinctivă a expirat; cererea de chemare în judecată depusă de creditor a fost respinsă ca nefondată printr-un act juridic executoriu; executorul judecătoresc emite o încheiere motivată, prin care restituie documentul executoriu fără executare pe motiv că debitorul nu are bunuri sau venituri pentru satisfacerea creanțelor și termenul de executare a expirat; în cazul decesului debitorului, care nu are moștenitori legali; etc.).”.
    17)    După pct. 37 se completează cu pct. 371 cu următorul cuprins:
    „371. Valoarea creanțelor compromise decontate înregistrate pe parcursul perioadei de raportare nu poate depăși 5% din valoarea medie a soldului împrumuturilor acordate pe parcursul aceleași perioade.”.
    18) Pct. 49 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    „49. Asociaţia poate obţine în gestiune active gajate, cote în capital sau alte valori mobiliare corporative, în scopul vînzării acestora și rambursării împrumuturilor, dobînzii expirate şi altor plăţi conform contractului de împrumut. Se interzice acceptarea gajului în formă de cote în capital sau alte valori mobiliare corporative de către asociaţia care deţine licenţă de categoria A. Evidenţa activelor obţinute în gestiune în schimbul rambursării împrumuturilor va fi ţinută la conturile extrabilanţiere pînă la comercializarea lor contra mijloace băneşti. Încasarea mijloacelor băneşti respective se va considera recuperare a pierderilor din împrumuturi în volumul respectiv.
    Asociația poate accepta în proprietate active în contul stingerii creanței - rambursării împrumuturilor acordate, dobînzii expirate şi altor plăţi conform contractului de împrumut, în conformitate cu legislația. Asociația, care a acceptat active în contul stingerii creanțelor, este obligată să vîndă aceste active ținînd cont de prevederile pct. 48 din prezentele Norme. Evidenţa activelor obţinute în proprietate în contul stingerii creanțelor va fi ţinută la conturile de bilanţ pînă la comercializarea lor contra mijloace băneşti. Contabilizarea activelor obținute de către asociație în contul stingerii creanțelor constituie temei pentru recunoașterea recuperării pierderilor din împrumuturi în mărimea valorii activelor acceptate.”.
    19) Capitolul XI se abrogă.
    20) La pct. 54, cuvîntul şi cifrele „punctelor 7, 11 – 14, 21 – 25, 45 – 47” se substituie  cu cuvintele „prezentelor Norme”.
    21) După pct. 54 se completează cu pct. 541 cu următorul cuprins:
    „541. În cazul în care două sau mai multe prevederi ale prezentelor Norme pot fi aplicate concomitent, se va aplica prevederea cea mai restrictivă.”
    2. Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.20/3 din 24 mai 2010 „Cu privire la rezultatele examinării şi analizei datelor din rapoartele financiare ale asociaţiilor de economii şi împrumut pentru anul 2009” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 83-84, art.314) se abrogă.
    3. Prezenta hotărîre intră în vigoare din data publicării.

    VICEPREȘEDINTELE COMISIEI
    NAȚIONALE A PIEȚEI FINANCIARE                     Iurie FILIP

    Nr. 48/11. Chişinău, 23 septembrie 2016.