HGC1157/2016
ID intern unic:  367194
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1157
din  18.10.2016
pentru aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 25.10.2016 în Monitorul Oficial Nr. 368     art Nr : 1252
    În temeiul art.37 alin. (3) al Legii nr.114 din 3 iulie 2014 cu privire la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 282-289, art.600), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                    Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru, 
    ministrul economiei                                                   Octavian Calmîc
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                                 Andrei Galbur
    Ministrul justiţiei                                                        Vladimir Cebotari

    Nr. 1157. Chişinău, 18 octombrie  2016.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 1157
din 18 octombrie 2016

MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Hotărîrea Guvernului nr.783 din 30 iunie 2003 „Cu privire la evaluarea obiectelor de proprietate intelectuală” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.138-140, art.830), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) la punctul 3 din hotărîre, cuvintele „comisia de atestare a evaluatorilor” se substituie cu cuvintele „Comisia de atestare şi disciplină a evaluatorilor”;
    2) în anexa nr.1:
    a) la punctul 2, noţiunile „obiecte de proprietate intelectuală” şi „evaluator” vor avea următorul cuprins:
    „obiecte de proprietate intelectuală – rezultatele activităţii intelectuale, confirmate şi protejate prin drepturile corespunzătoare privind utilizarea acestora, ce includ: obiectele de proprietate industrială (invenţii, soiuri de plante, topografii ale circuitelor integrate, mărci, desene şi modele industriale, indicaţii geografice, denumiri de origine şi specialităţi tradiţionale garantate), obiectele dreptului de autor (opere literare, artistice şi ştiinţifice) şi ale drepturilor conexe (interpretări, fonograme, videograme şi emisiuni ale organizaţiilor de difuziune), precum şi alte bunuri ce dispun de un sistem de reglementare separat, cum ar fi secretul comercial (know-how) şi numele comercial”;
    „evaluator – persoană fizică cu o bună reputaţie şi studii superioare în evaluare, studii superioare economice sau tehnice, care are cetăţenia Republicii Moldova şi este titular al certificatului de calificare al evaluatorului, care posedă o experienţă de muncă în domeniul proprietăţii intelectuale, inclusiv în calitate de evaluator sau stagiar, de cel puţin un an şi nu are antecedente penale nestinse”;
    b) la punctul 4, după cuvintele „denumiri de origine ale produselor” se introduc cuvintele „ , indicaţii geografice, specialităţi tradiţionale garantate”;
    c) la punctul 33, cuvîntul „administrativă” se substituie cu cuvîntul „contravenţională”;
    3) în anexa nr.2:
    a) punctul 2:
    noţiunea „evaluator” va avea următorul cuprins:
    „evaluator – persoană fizică cu o bună reputaţie şi studii superioare în evaluare, studii superioare economice sau tehnice, care are cetăţenia Republicii Moldova şi este titular al certificatului de calificare al evaluatorului, care posedă o experienţă de muncă în domeniul proprietăţii intelectuale, inclusiv în calitate de evaluator sau stagiar, de cel puţin un an şi nu are antecedente penale nestinse”;
    la noţiunea „certificat de calificare”, cuvintele „comisia de atestare” se substituie cu textul „Comisia de atestare şi disciplină a evaluatorilor (în continuare – Comisia de atestare)”;
    b) la punctul 10, cuvintele „acte normative” se substituie cu cuvintele „teme privind cunoaşterea actelor normative”, iar cuvîntul „Industrială” se substituie cu cuvîntul „Intelectuală”;
    c) la punctul 11, cuvintele „prima etapa se efectuează în scris” se substituie cu cuvintele „la prima etapă are loc proba scrisă”;
    d) la punctul 14, cuvintele „comisiei de examinare” se substituie cu cuvintele „Comisiei de atestare”;
    e) punctul 15:
    la litera e), cuvintele „eliberarea certificatului de calificare” se substituie cu cuvintele „atestarea evaluatorului”;
    se completează cu litera f) cu următorul cuprins:
    „f) copia carnetului de muncă”;
    f) punctul 20 va avea următorul cuprins:
    „20. Comisia de atestare respinge cererea de atestare a evaluatorilor obiectelor de proprietate intelectuală doar în cazul în care:
    a) lipsesc unele acte specificate la pct.15;
    b) cererea sau actele conţin date eronate sau falsificate;
    c) nu a expirat termenul de un an de la retragerea certificatului de calificare eliberat anterior.”;
    g) la punctul 22, cuvîntul „colaboratorilor” se substituie cu cuvîntul „angajaţilor”;
    h) la punctul 25, cuvintele „cererea evaluatorului” se substituie cu cuvintele „decizia Comisiei de atestare”;
    i) punctul 26 se completează în final cu textul „ , precum şi să prezinte, pînă la data de 1 martie a fiecărui an, informaţia privind evaluările efectuate pentru perioada de gestiune a anului precedent”;
    j) la punctul 27, cuvîntul „Industrială” se substituie cu cuvîntul „Intelectuală”;
    k) la punctul 271, cuvîntul „După” se substituie cu cuvîntul „La”;
    l) punctul 273 se completează cu litera f) cu următorul cuprins:
    „f) copia carnetului de muncă”;
    m) punctul 274 va avea următorul cuprins:
    „274. Procedura de reatestare se desfăşoară conform prevederilor capitolului II al prezentului Regulament sub formă de audiere a candidaţilor la reatestare pe marginea activităţii lor în perioada valabilităţii certificatelor de calificare, ţinînd cont de calitatea rapoartelor de evaluare prezentate în scopul verificării pregătirii profesionale şi experienţei de muncă în calitate de evaluator al obiectelor de proprietate intelectuală.”;
    n) la punctul 29 litera b), după cuvîntul „executării” se introduc cuvintele „neconforme a”;
    o) la punctul 33, cuvîntul „Industrială” se substituie cu cuvîntul „Intelectuală”;
    p) în titlul capitolului VI, cuvintele „finale şi tranzitorii” se substituie cu cuvîntul „comune”.
    2. Hotărîrea Guvernului nr.257 din 2 aprilie 2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului Comisiei de contestaţii a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.69-71, art.311), cu modificările ulterioare, se modifică şi completează după cum urmează:
    1) în titlul hotărîrii, în partea dispozitivă a acesteia şi în titlul Regulamentului, cuvintele „Comisiei de contestaţii a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală” se substituie cu cuvintele „privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de contestaţii în domeniul proprietăţii intelectuale şi procedura de examinare a contestaţiilor”;
    2) în preambulul hotărîrii, după cuvîntul „prevederilor” se introduce textul „alin.(1) al art.49 din Legea nr.161-XVI din 12 iulie 2007 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.136-140, art.577)”, iar după textul „(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.99-101, art.364)” se introduce textul „ , alin.(1) al art.58 din Legea nr.50-XVI din 7 martie 2008 privind protecţia invenţiilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.117-119, art.455)”;
    3) în Regulament:
    a) punctul 3 va avea următorul cuprins:
    „3. Comisia de contestaţii soluţionează litigiile privind contestarea deciziilor emise de subdiviziunile AGEPI, precum şi alte litigii, atribuite după competenţă, conform legilor speciale în domeniul proprietăţii intelectuale.”;
    b) se completează cu punctul 31 cu următorul cuprins:
    „31. Comisia de contestaţii emite hotărîri şi încheieri conform competenţei.”;
    c) la punctul 4, după cuvintele „împotriva înregistrării” şi, respectiv, „respingerii înregistrării” se introduce cuvîntul „/brevetării”, iar cuvintele „procedurii de înregistrare” se substituie cu cuvintele „procedurii de examinare”;
    d) la punctul 12 litera c), cuvîntul „Industrială” se substituie cu cuvîntul „Intelectuală”;
    e) la punctul 17, litera c) se exclude;
    f) punctul 21 va avea următorul cuprins:
    „21. Cererea de examinare a contestaţiei se consideră depusă numai după achitarea taxei. Dovada de achitare a taxei se prezintă în termenul pentru depunerea contestaţiei stabilit de legile speciale în domeniul proprietăţii intelectuale.”;
    g) la punctul 22, cuvintele „Dacă se constată că cererea nu îndeplineşte toate” se substituie cu cuvintele „În cazul în care cererea nu îndeplineşte”;
    h) se completează cu punctul 251 cu următorul cuprins:
    „251.  În cazul în care nerespectarea unui termen de procedură în faţa AGEPI a condus la pierderea unui drept sau mijloc de recurs, solicitantul/titularul obiectului de proprietate intelectuală sau orice altă parte participantă la respectiva procedură poate solicita repunerea/restabilirea în drepturi. Cererea de repunere/restabilire în drepturi motivată se depune pe un formular-tip la Comisia de contestaţii, cu achitarea taxei corespunzătoare.
    Comisia de contestaţii va examina cererea respectivă, ţinînd cont de motivele omiterii termenului respectiv, şi, după caz, va emite o încheiere privind respingerea cererii de repunere/restabilire în drepturi sau privind restabilirea procedurii de examinare referitoare la obiectul de proprietate intelectuală.
    În cazul în care dosarul se transmite în subdiviziunea respectivă a AGEPI pentru efectuarea cercetării documentare, se emite o încheiere pentru:
    1) toate dosarele ce se referă la mărci;
    2) dosarele ce se referă la desene/modele industriale şi invenţii, în cazul în care nu a fost emisă anterior decizia după examinarea de fond.
    În acest caz, şedinţa Comisiei de contestaţii va fi convocată după prezentarea raportului de documentare, iar în funcţie de rezultatele acestuia Comisia de contestaţii va adopta încheierea privind repunerea/restabilirea în drepturi sau privind respingerea cererii de repunere/restabilire în drepturi.”;
    i) se completează cu punctul 301 cu următorul cuprins:
    „301. Părţile aflate în litigiu au dreptul să ia cunoştinţă de conţinutul dosarului şi să solicite eliberarea copiilor din acesta fără plată, în condiţiile legii.”;
    j) la punctul 31, cuvîntul „Comisa” se substituie cu cuvîntul „Comisia”, iar cuvintele „depunerii lor” se substituie cu textul „de la data considerării ca fiind depuse în conformitate cu pct.21 din prezentul Regulament”;
    k) la punctul 32, textul „lit. a)” se exclude;
    l) la punctul 53, după textul „nu mai tîrziu de 7 zile” se introduce cuvîntul „lucrătoare”;
    m) la punctul 56 litera d), cuvîntul „admiterea” se substituie cu cuvîntul „acceptarea”;
    n) la punctul 61, cuvintele „o lună” se substituie cu cuvintele „două luni”;
    o) la punctul 65, cuvîntul „reglementate” se substituie cu cuvîntul „nereglementate”.
    3. Regulamentul privind activitatea mandatarilor autorizaţi în proprietatea intelectuală, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.541 din 18 iulie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.118-121, art.610), se modifică şi completează după cum urmează:
    1) la punctul 2 subpunctul 3), cuvintele „Comisiei de atestare” se substituie cu textul „Comisiei de atestare şi disciplină a mandatarilor autorizaţi în domeniul proprietăţii intelectuale (în continuare – Comisia de atestare)”;
    2) la punctul 5 subpunctul 8), textul „a mandatarilor autorizaţi în domeniul proprietăţii intelectuale (în continuare – Comisia de atestare)” se exclude;
    3) la punctul 6, cuvîntul „salariaţi” se substituie cu cuvîntul „angajaţi”;
    4) la punctul 10, cuvintele „organizaţiei profesionale obşteşti de mandatari autorizaţi” se substituie cu cuvintele „asociaţiei profesionale a mandatarilor autorizaţi care are cel mai mare număr de membri”;
    5) la punctul 19, textul „(www.agepi.md)” se substituie cu textul „(www.agepi.gov.md)”;
    6) la punctul 30, cuvîntul „Industrială” se substituie cu cuvîntul „Intelectuală”;
    7) punctul 36 va avea următorul cuprins:
    „36. Mandatarii autorizaţi, interesaţi de plasarea pe site-ul AGEPI, la rubrica „Mandatari autorizaţi”, a informaţiei referitoare la activitatea lor, sînt în drept, la cerere şi contra plată, să solicite plasarea unui banner, elaborat de AGEPI conform parametrilor site-ului său, cu trimitere la informaţia oferită publicului (adresa electronică, pagina web şi/sau fotografia, numele şi prenumele mandatarului (denumirea persoanei juridice), adresa juridică, datele de contact, altă informaţie relevantă ce nu va depăşi formatul unei file A4).”;
    8) se completează cu punctul 441 cu următorul cuprins:
    „441. Mandatarii autorizaţi au dreptul să formeze asociaţii profesionale sau să adere la asemenea asociaţii.
    În caz de înregistrare a unei asociaţii profesionale a mandatarilor autorizaţi, în decurs de 10 zile de la momentul înregistrării, conducerea asociaţiei va informa AGEPI despre acest fapt, cu prezentarea datelor privind denumirea, sediul organului de conducere şi numărul membrilor asociaţiei.
    În scopul evidenţei şi actualizării informaţiei privind asociaţiile profesionale ale mandatarilor autorizaţi, conducerea asociaţiei va prezenta semestrial  AGEPI informaţia privind continuarea activităţii sale şi numărul membrilor săi.
    Asociaţia profesională a mandatarilor autorizaţi care are cel mai mare număr de membri va participa la pregătirea profesională a mandatarilor autorizaţi, la atestarea şi sancţionarea acestora în comun cu Comisia de atestare.”
    4. La prima propoziţie a punctului 54 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de mediere în domeniul proprietăţii intelectuale şi procedura de mediere, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.184 din 16 aprilie 2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.98-101, art.210), cifra „52” se substituie cu cifra „53”, iar în final se completează cu cuvintele „ , după caz”.