LPC161/2016
ID intern unic:  367237
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 161
din  07.07.2016
pentru modificarea și completarea unor acte legislative
Publicat : 28.10.2016 în Monitorul Oficial Nr. 369-378     art Nr : 745     Data intrarii in vigoare : 28.10.2018
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației publice centrale și locale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 208–210, art. 783), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. Articolul 8 se completează cu alineatele (4) și (5) cu următorul cuprins:
    „(4) Proiectele actelor normative ale autorităților administrației publice locale se fac publice, în vederea consultării, cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de ziua aprobării actului. Adoptarea actelor în regim de urgență se efectuează în condițiile Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional.
    (5) Ordinea de zi a ședinței consiliului local/raional se afișează în locuri publice și se plasează pe pagina web a consiliului, în vederea consultării publice, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de ziua ședinței.”
    2. Articolul 25 se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
    „(5) Actele normative ale autorităților administrației publice locale se includ în Registrul de stat al actelor locale în condițiile Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală.”
    3. La articolul 27:
    alineatul unic devine alineatul (1);
    articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
    „(2) Evidența oficială a actelor normative ale autorităților administrației publice locale se efectuează în cadrul Registrului de stat al actelor locale.”
    4. Articolul 68 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Actele normative ale autorităților administrației publice locale se includ în Registrul de stat al actelor locale în condițiile Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală.”
    Art. II. – Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 32–35, art. 116), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. Se completează cu articolele 101 și 102 cu următorul cuprins:
    „Articolul 101. Asigurarea evidenţei actelor autorităţilor
                             administraţiei publice locale
    (1) Autoritățile administrației publice locale sînt obligate să includă în Registrul de stat al actelor locale, în conformitate cu prezenta lege și Legea nr. 317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației publice centrale și locale:
    a) deciziile consiliilor locale de nivelurile întîi și al doilea;
    b) dispozițiile primarului și ale președintelui raionului;
    c) actele pretorului;
    d) alte acte ale autorităților publice locale, care sînt supuse controlului obligatoriu de legalitate conform art. 64.
    (2) Proiectele actelor normative ale autorităților administrației publice locale se fac publice, în vederea consultării, cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de ziua aprobării actului. Adoptarea actelor în regim de urgență se efectuează în conformitate cu Legea nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional.
    (3) Ordinea de zi a ședinței consiliului local/raional se afișează în locuri publice și se plasează pe pagina web a consiliului, în vederea consultării publice, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de ziua ședinței.
    Articolul 102. Registrul de stat al actelor locale
    (1) Registrul de stat al actelor locale este o resursă informaţională de stat, care conţine textele electronice ale actelor autorităţilor administrației publice locale și datele adiționale stabilite prin hotărîre de Guvern.
    (2) Registrul de stat al actelor locale are următoarele funcții:
    a) evidența, înregistrarea și păstrarea actelor autorităților administrației publice locale;
    b) asigurarea accesului public la actele autorităților administrației publice locale;
    c) oferirea mecanismelor de efectuare a controlului administrativ al actelor autorităților administrației publice locale.
    (3) Accesul la Registrul de stat al actelor locale este gratuit și garantat de lege.
    (4) Actele normative ale  autorităților administrației publice locale, incluse în Registrul de stat al actelor locale, cu excepția actelor ce conțin date cu caracter personal, pot fi accesate public fără restricții. Actele cu caracter personal și actele cu caracter individual se introduc în Registrul de stat al actelor locale și pot fi accesate în conformitate cu Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal.
    (5) Registrul de stat al actelor locale este creat, administrat şi ținut în modul stabilit de Guvern.
    (6) Crearea, administrarea și ținerea Registrului de stat al actelor locale se efectuează în conformitate cu Legea nr. 71-XVI din 22 martie 2007 cu privire la registre.”
    2. La articolul 20:
    alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) În termen de cel mult 5 zile de la data semnării, secretarul consiliului asigură includerea deciziilor consiliului în Registrul de stat al actelor locale, afișează deciziile cu caracter normativ ale consiliului în locuri publice.”
    articolul se completează cu alineatele (6) și (7) cu următorul cuprins:
    „(6) Deciziile cu caracter normativ intră în vigoare la data includerii lor în Registrul de stat al actelor locale sau la data indicată în textul deciziei, care nu poate preceda data includerii acesteia în Registrul de stat al actelor locale.
    (7) Deciziile cu caracter individual intră în vigoare la data comunicării persoanelor vizate sau la data indicată în textul deciziei, care nu poate preceda data includerii acesteia în Registrul de stat al actelor locale.”
    3. Articolul 32:
    la alineatul (11), după cuvintele „se consultă public” se introduc cuvintele „prin afișarea în locuri publice și plasarea pe pagina web oficială a autorității publice locale”;
    la alineatul (2), cuvintele „și intră în vigoare la momentul aducerii lor la cunoștință publică” se exclud;
    articolul se completează cu alineatele (21) și (22) cu următorul cuprins:
    „(21) Dispozițiile primarului se includ în Registrul de stat al actelor locale în termen de 5 zile de la data semnării lor de către acesta. Suplimentar, dispozițiile cu caracter normativ se afișează în locuri publice.
    (22) Dispozițiile cu caracter normativ intră în vigoare la data includerii lor în Registrul de stat al actelor locale sau la data indicată în textul dispoziției, care nu poate preceda data includerii acesteia în Registrul de stat al actelor locale.”
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Dispozițiile cu caracter individual intră în vigoare la data comunicării persoanelor vizate sau la data indicată în textul dispoziției, care nu poate preceda data includerii acesteia în Registrul de stat al actelor locale.”
    4. La articolul 39, alineatul (1) se completează
    cu litera h1) cu următorul cuprins:
    „h1) asigură includerea actelor autorității administrației publice locale în Registrul de stat al actelor locale, în conformitate cu prezenta lege;”.
    5. La articolul 46:
    alineatul (2) se completează în final cu textul „în termen de cel mult 5 zile de la data desfășurării ședinței consiliului raional”;
    articolul se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) În termen de cel mult 5 zile de la data semnării, secretarul consiliului raional asigură includerea deciziilor consiliului în Registrul de stat al actelor locale, precum și afișează deciziile cu caracter normativ ale consiliului în locuri publice.”
    6. Articolul 54 se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Proiectele de dispoziții ale președintelui raionului în problemele de interes raional care pot avea impact economic, de mediu, social (asupra modului de viață și drepturilor omului, asupra culturii, sănătății și protecției sociale, asupra colectivităților locale, serviciilor publice) se consultă public, prin afișarea în locuri publice și plasarea pe pagina web oficială a autorității publice locale, în conformitate cu legea, respectîndu-se procedurile stabilite de către fiecare autoritate reprezentativă și deliberativă a populației unității administrativ-teritoriale de nivelul al doilea sau întîi, după caz.”
    la alineatul (2), cuvintele „și intră în vigoare la momentul aducerii lor la cunoștință publică” se exclud;
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Dispozițiile președintelui raionului se includ în Registrul de stat al actelor locale în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării de către acesta. Suplimentar, dispozițiile cu caracter normativ se afișează în locuri publice.”
    articolul se completează cu alineatele (31) și (32) cu următorul cuprins:
    „(31) Dispozițiile cu caracter normativ intră în vigoare la data includerii lor în Registrul de stat al actelor locale sau la data indicată în textul dispoziției, care nu poate preceda data includerii acesteia în Registrul de stat al actelor locale.
    (32) Dispozițiile cu caracter individual intră în vigoare la data comunicării persoanelor vizate sau la data indicată în textul dispoziției. În ambele cazuri, intrarea în vigoare nu poate preceda data includerii în Registrul de stat al actelor locale.”
    7. Articolul 64:
    se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Actele menționate la alin. (1) vor fi supuse controlului obligatoriu de către Cancelaria de Stat prin intermediul Registrului de stat al actelor locale.”
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Procesul-verbal al ședinței consiliului, avizele comisiei de specialitate şi materialele aferente adoptării deciziei, în scopul exercitării controlului de legalitate al actelor menţionate la alin. (1), se includ în Registrul de stat al actelor locale în termen de 10 zile de la data ședinței, în modul stabilit de Guvern. Responsabil de aceasta este secretarul consiliului.”
    8. La articolul 65:
    alineatul (1) se abrogă;
    la alineatul (2), cuvintele „primirii listei menționate la alin. (1)” se substituie cu cuvintele „includerii actului în Registrul de stat al actelor locale”.
    9. Articolul 66:
     la alineatul (3), cuvintele „emiterii actului” se substituie cu cuvintele „includerii actului în Registrul de stat al actelor locale”;
    articolul se completează cu alineatul (31) cu următorul cuprins:
    „(31) Termenul specificat la alin. (3) nu se extinde asupra actelor administrative cu caracter normativ.”
    10. Articolul 67:
    la alineatul (2), cuvintele „publicării sau comunicării actului” se substituie cu cuvintele „includerii actului în Registrul de stat al actelor locale sau comunicării actului persoanelor vizate”;
    articolul se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) Termenul specificat la alin. (2) nu se extinde asupra actelor administrative cu caracter normativ.”
    11. La articolul 68, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Oficiul teritorial al Cancelariei de Stat notifică autoritatea administrației publice locale în termen de:
    a) 30 de zile de la data includerii actului în Registrul de stat al actelor locale – în cazul controlului obligatoriu și facultativ;
    b) 30 de zile de la data primirii cererii de efectuare a controlului – în cazul controlului solicitat de autoritatea administrației publice locale sau de persoana vătămată.”
    12. Legea se completează cu articolul 721 cu următorul cuprins:
    „Articolul 721. Evidența actelor supuse controlului
                            administrativ
    (1) Evidenţa actelor supuse controlului administrativ de către oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat se realizează prin includerea acestora în Registrul de stat al actelor locale, asigurîndu-se:
    a) evidența, înregistrarea și păstrarea actelor supuse controlului;
    b) stocarea, păstrarea materialelor aferente emiterii actelor administrative (procesele-verbale ale şedinţelor consiliilor, avizele comisiilor de specialitate şi alte materiale relevante);
    c) accesul public la informația privind rezultatele controlului actelor autorităților administrației publice locale;
    d) efectuarea controlului intern al activității oficiilor sale teritoriale de către Cancelaria de Stat.
    (2) Procedurile ce țin de înregistrarea, evidența și accesarea informației privind actele supuse controlului administrativ se stabilesc de Guvern.”
    Art. III. – Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3–6, art. 15), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. Se completează cu articolul 3261 cu următorul cuprins:
    „Articolul 3261. Încălcarea prevederilor Legii privind
                               administraţia publică locală
    (1) Aprobarea de către autoritatea administrației publice locale a unui act normativ al cărui proiect nu a fost publicat în vederea consultării publice
    se sancționează cu amendă de la 10 la 20 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.
    (2) Omiterea de către persoana responsabilă a termenului prevăzut de lege privind includerea actelor emise de autorităţile administraţiei publice locale, inclusiv a proceselor-verbale ale şedinţelor consiliului local, a documentelor şi informaţiilor prevăzute de lege, în Registrul de stat al actelor locale
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale.
    (3) Împiedicarea accesului liber la şedinţele consiliului local
    se sancționează cu amendă de la 50 la 75 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 75 la 100 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.
    (4) Includerea în Registrul de stat al actelor locale a unui text care diferă de textul actului aprobat de autoritatea competentă
    se sancționează cu amendă de la 50 la 75 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 75 la 100 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.
    (5) Neincluderea pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local (raional) de către persoana responsabilă a notificării oficiului teritorial al Cancelariei de Stat
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale.”
    2. Codul se completează cu articolul 4151 cu următorul cuprins:
    „Articolul 4151. Cancelaria de Stat şi oficiile
                               sale teritoriale
    (1) Contravenţiile prevăzute la art. 3261 se constată de Cancelaria de Stat prin intermediul oficiilor sale teritoriale.
    (2) Sînt în drept să constate contravenţii şi să încheie procese-verbale şefii oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat.
    (3) Procesele-verbale cu privire la contravenţii se remit spre examinare în fond instanţei de judecată competente.”
    Art. IV. – Articolul 161 din Legea nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 215–217, art. 798), cu modificările ulterioare, se completează în final cu textul: „Persoanele fizice și persoanele cu funcții de răspundere poartă răspundere contravențională în conformitate cu Codul contravențional al Republicii Moldova.”
    Art. V. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la expirarea a 24 de luni de la data publicării, cu excepţia art. II pct. 7–11, care se vor pune în aplicare în termen de  36 de luni de la data publicării.
    (2) Guvernul:
    a) în termen de 9 luni de la data publicării prezentei legi, va crea resursa informaţională Registrul de stat al actelor locale și va aproba actele necesare pentru funcționarea acesteia;
    b) va asigura accesul autorităților administrației publice locale la Registrul de stat al actelor locale:
    – pentru cele de nivelul al doilea – în termen de  12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi;
    – pentru cele de nivelul întîi – în termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi;
    c) în termen de 9 luni de la data publicării prezentei legi, va aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta lege.
    (3) Autoritățile administrației publice locale de nivelul al doilea vor include în Registrul de stat al actelor locale actele lor normative în vigoare, adoptate pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi, în termen de 36 de luni.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                         Andrian CANDU

    Nr. 161. Chişinău, 7 iulie 2016.