LPC191/2016
ID intern unic:  367239
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 191
din  23.09.2016
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 28.10.2016 în Monitorul Oficial Nr. 369-378     art Nr : 747     Data intrarii in vigoare : 28.04.2017
    Art. I. – Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225-XV din 30 mai 2003 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 130–134, art. 415), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 33 alineatul (2), cuvîntul „organismelor” se substituie cu cuvîntul „organizaţiilor”.
    2. La articolul 49, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Prevederile prezentului articol nu au incidenţă asupra cazurilor de refuz  de primire a cererii de chemare în judecată în temeiul art. 169, de restituire a cererii de chemare în judecată în temeiul art. 170 şi 171, de scoatere a cererii de pe rol în temeiul art. 267 sau de încetare a procesului în temeiul art. 265 lit. a) şi b).”
    3. La articolul 60 alineatul (3), cuvintele „pretenţiilor în acţiune sau a” şi cuvintele „ , înlocuirea acţiunii în constatare prin acţiune în realizare” se exclud.
    4. La articolul 62, alineatul (4) se completează cu textul: „Coparticipantul reprezentant confirmă împuternicirile speciale prevăzute la art. 81 printr-o procură autentificată notarial, iar împuternicirile generale – prin cereri scrise semnate de coparticipantul sau coparticipanţii reprezentaţi, cu excepția reprezentanţilor autorităţilor publice.”
    5. La articolul 104 alineatul (1) litera f), cuvintele „Ministerul Afacerilor Externe” se substituie cu cuvintele „intermediul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova”.
    6. La articolul 166 alineatul (2) litera b), după cuvintele „sediul lui” se introduc cuvintele „ , numărul de identificare de stat (IDNO) – pentru persoane juridice și întreprinzători individuali și numărul de identificare personal (IDNP) – pentru persoane fizice”, iar cuvintele „codul fiscal,” se exclud.
    7. Articolul 167 alineatul (1):
    la litera a), după cuvintele „Dacă înscrisurile” se introduc cuvintele „şi cererea de chemare în judecată”;
    alineatul se completează cu litera a1) cu următorul cuprins:
    „a1) copia de pe actul de identitate al reclamantului persoană fizică;”.
    8. Articolul 177:
    la alineatul (2), cuvintele „judecător sau de către instanţa” se substituie cu cuvîntul „judecătorul”;
    articolul se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) Dacă cererea de asigurare a acţiunii este formulată în timpul şedinţei de judecată, aceasta se soluţionează de către instanţă în şedinţa respectivă, indiferent de absenţa unor participanţi la proces.”
    la alineatul (3), cuvintele „sau instanţa” se exclud.
    9. Articolul 179 se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) Încheierea judecătorească privind substituirea unei forme de asigurare a acţiunii printr-o altă formă poate fi atacată cu recurs.”
    10. Articolul 180:
    la alineatul (1), cuvintele „judecătorul sau”, în ambele cazuri, se exclud, iar cuvîntul „căror” se substituie cu cuvîntul „cărei”;
    alineatul (2) se completează cu textul: „Încheierea judecătorească privind anularea măsurilor de asigurare a acțiunii poate fi atacată cu recurs. Recursul împotriva încheierii de anulare a măsurilor de asigurare a acţiunii sau de substituire a unei forme de asigurare cu o alta suspendă executarea încheierii.”
    articolul se completează cu alineatele (21) şi (31) cu următorul cuprins:
    „(21) Anularea măsurilor de asigurare a acţiunii se dispune de instanţa de judecată odată cu pronunţarea asupra fondului printr-o hotărîre de respingere a acţiunii. Reglementările referitoare la caracterul definitiv al actului judecătoresc prin care se soluţionează fondul sînt aplicabile integral şi asupra prevederilor referitoare la măsurile de asigurare.”
    „(31) În cazul încetării procedurii de executare în conformitate cu prevederile art. 83 alin. (1) lit. d) şi e) din Codul de executare, instanţa de judecată care a emis documentul executoriu, la cererea părţii interesate, dispune printr-o încheiere imediat executorie anularea măsurilor de asigurare a acţiunii. În cazurile prevăzute la art. 83 alin. (1) lit. a)–c), f) şi g) din Codul de executare, anularea măsurilor de asigurare este dispusă de executorul judecătoresc prin încheiere.”
    la alineatul (4), cuvintele „judecătorul sau” se exclud;
    articolul se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
    „(5) Măsurile de asigurare a acţiunii aplicate asupra bunului care a fost vîndut/transmis în contul achitării datoriei, în modul şi condiţiile stabilite de Codul de executare, se anulează de către instanţa de judecată concomitent cu confirmarea vînzării/transmiterii acestuia.”
    11. La articolul 181:
    titlul va avea următorul cuprins:
    „Articolul 181. Atacarea încheierii privind asigurarea
                             sau neasigurarea acțiunii”;
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Încheierea privind asigurarea sau neasigurarea acțiunii poate fi atacată cu recurs.”
    la alineatul (3), textul „Recursul împotriva încheierii de anulare a măsurilor de asigurare a acțiunii sau de substituire a unei forme de asigurare cu o alta suspendă executarea încheierii.” se exclude.
    12. La articolul 236 alineatul (1), după cuvintele „pentru deliberare.” se introduce textul: „În cazuri complexe, instanţa, prin încheiere protocolară, dispune amînarea deliberării pentru cel mult 15 zile, înştiinţînd participanţii la proces despre locul, data şi ora pronunţării dispozitivului hotărîrii.”
    13. La articolul 250 alineatul (1) litera a), cuvintele „în a cărei privinţă participanţii la proces au prezentat probe şi au dat explicaţii” se substituie cu cuvintele „formulate de către părţi sau de către intervenientul principal”.
    14. La articolul 280 alineatul (2), cuvintele „reprezentanţilor organizaţiilor” se substituie cu textul „autorităţilor publice conform art. 74”.
    15. La articolul 281 alineatul (1), cuvîntul „reale” se substituie cu cuvîntul „patrimoniale”.
    16. La articolul 282 alineatul (1) litera a), cuvîntul „reale” se substituie cu cuvîntul „patrimoniale”.
    17. La articolul 297 alineatul (1), cuvintele „domiciliul persoanei interesate” se substituie cu cuvintele „ultimul domiciliu cunoscut al persoanei în privinţa căreia se solicită declararea persoanei dispărută fără veste sau decedată”.
    18. La articolul 3186:
    în titlu, cuvintele „şi contestarea încheierii privind aplicarea ordonanţei de protecţie” se exclud;
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Încheierea privind admiterea sau respingerea cererii de aplicare a măsurilor de protecţie poate fi atacată cu recurs conform prezentului cod.”
    19. În titlul capitolului XXXIV1, cuvintele „Sistarea temporară a valabilității” se substituie cu cuvîntul „Suspendarea”.
    20. Articolul 3431:
    la alineatele (1) şi (2), cuvintele „sistarea temporară a valabilității” se substituie cu cuvîntul „suspendarea”;
    articolul se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Cererile de suspendare sau de retragere a licenţei/autorizaţiei ce vizează activitatea de întreprinzător se depun la instanţa de judecată de la sediul petiţionarului.”
    21. La articolul 3432 alineatul (1), cuvintele „sistare temporară a valabilității” se substituie cu cuvintele „suspendare a”, iar cuvintele „sistarea valabilităţii” – cu cuvîntul „suspendarea”.
    22. La articolele 3433 şi 3434, cuvintele „sistare temporară a valabilității” se substituie cu cuvîntul „suspendare”.
    23. La articolul 3435:
    în titlu, cuvintele „sistării temporare a valabilității” se substituie cu cuvîntul „suspendării”;
    în textul articolului, cuvintele „sistarea temporară a valabilităţii” se substituie, în ambele cazuri, cu cuvîntul „suspendarea”.
    24. Articolul 345 se completează cu literele o) și p) cu următorul cuprins:
    „o) se referă la întoarcerea executării conform art. 158 alin. (2) din Codul de executare;
    p) este înaintată de instituţia penitenciară privind încasarea cheltuielilor de escortă a deţinuţilor în şedinţe de judecată în cauze civile.”
    25. La articolul 346, alineatul (1) se completează în final cu cuvintele „ , după respectarea procedurii prealabile”.
    26. La articolul 354 alineatul (1), cuvintele „certificîndu-l cu sigiliul instanței, pentru a fi prezentată spre executare” se substituie cu cuvintele „care este cu executare imediată, certificîndu-l cu sigiliul instanței”.
    27. La articolul 368 alineatul (1), după cuvintele „instanţa de apel dispune printr-o încheiere” se introduc cuvintele „ , fără înştiinţarea participanţilor la proces,”.
    28. La articolul 374:
    titlul se completează în final cu cuvintele „şi încetarea procedurii de apel”;
    articolul se completează cu alineatele (4) şi (5) cu următorul cuprins:
    „(4) După primirea cererii de apel, procedura de apel încetează din oficiu sau la cerere dacă instanţa de apel constată că:
    a) apelul a fost depus în afara termenului legal, iar apelantul nu a solicitat repunerea în termen sau instanţa de apel a respins cererea de repunere în termen;
    b) cererea de apel a fost depusă de o persoană care nu este în drept să declare apel;
    c) hotărîrea nu poate fi atacată cu apel, potrivit legii.
    (5) Încheierea judecătorească privind încetarea procedurii de apel poate fi atacată cu recurs.”
    29. La articolul 389:
    alineatul (1) se completează cu textul: „În cazuri complexe, instanţa de apel, prin încheiere protocolară, dispune amînarea deliberării pentru cel mult 15 zile, înştiinţînd participanţii la proces despre locul, data şi ora pronunţării dispozitivului deciziei.”
    la alineatul (4), textul „15 zile” se substituie cu textul „30 de zile”.
    30. Articolul 423 se completează cu alineatele (11) și (3) cu următorul cuprins:
    „(11) Instanţa de judecată care a emis încheierea susceptibilă de recurs, după depunerea recursului, îl expediază, împreună cu dosarul, instanţei ierarhic superioare competente. Recursul depus împotriva încheierii suspendă executarea acesteia, cu excepţiile stabilite de lege.”
    „(3) Actele de contestare a încheierii judecătoreşti care se atacă odată cu fondul cauzei se anexează la dosar, iar prin încheiere protocolară se consemnează că acesteia nu i se dă curs pînă la examinarea fondului.”
    31. La articolul 425, cuvintele „pronunţarea ei” se substituie cu cuvintele „comunicarea încheierii”.
    32. Codul se completează cu articolul 4261 cu următorul cuprins:
    „Articolul 4261. Restituirea recursului împotriva
                               încheierii
    Instanţa de recurs este în drept să restituie recursul împotriva încheierii dacă:
    a) cererea de recurs a fost depusă în afara termenului legal, iar recurentul nu solicită repunerea în termen;
    b) cererea de recurs a fost depusă de o persoană care nu este în drept să declare recurs;
    c) cererea de recurs nu este semnată sau este semnată necorespunzător;
    d) recurentul solicită restituirea recursului pînă la examinarea acestuia de către instanţă;
    e) încheierea nu poate fi atacată cu recurs, potrivit legii.”
    33. La articolul 444, după cuvîntul „invitării” se introduce cuvîntul „tuturor”.
    34. La articolul 445, alineatul (1) se completează cu litera g) cu următorul cuprins:
    „g) să admită recursul, să caseze decizia instanţei de apel, cu pronunţarea unei încheieri de restituire a cererii de apel dacă există temeiurile prevăzute la art. 369”.
    35. La articolul 446, după cuvîntul „hotărîrile,” se introduce cuvîntul „ordonanţele,”.
    36. Articolul 452 se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Dacă examinarea cererii de revizuire este de competenţa Curţii Supreme de Justiţie sau a instanţei de apel, şedinţele se desfăşoară fără înştiinţarea participanţilor la proces. Dacă instanţa care examinează cererea de revizuire consideră necesară prezenţa participanţilor la proces, aceasta dispune înştiinţarea lor.”
    37. La articolul 462 alineatul (2), cifrele „33, 34, 36,” se exclud.
    38. La articolul 466 alineatul (2), cuvintele „Ministerul Afacerilor Externe” se substituie cu cuvintele „Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene”.
    39. În textul codului, cuvintele „fără urmă” se substituie cu cuvintele „fără veste”.
    Art. II. – Codul de executare al Republicii Moldova nr. 443-XV din 24 decembrie 2004 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 214–220, art. 704), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 11:
    la litera b), cuvintele „şi deciziile instanţelor de judecată, eliberate în cauze civile” se substituie cu cuvintele „instanţelor de judecată, dacă legea nu prevede altfel”;
    litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) deciziile (hotărîrile) contravenţionale, inclusiv cele emise de agenţii constatatori în limitele competenţei atribuite lor prin lege, titlurile executorii emise pe cauze penale și sentinţele pe cauzele penale, în partea încasării amenzii, precum şi în partea acţiunii civile;”
    articolul se completează cu litera c1) cu următorul cuprins:
    „c1) încheierile judecătorului de instrucţie privind efectuarea anumitor acte obligatorii legate de remiterea/transmiterea/restituirea unor bunuri;”
    litera h) se completează în final cu cuvintele  „ , procesele-verbale ale executorului judecătoresc în care sînt consemnate condițiile tranzacției în cazul concilierii părților în conformitate cu art. 62 al prezentului cod”;
    litera m) se completează în final cu cuvintele „ , în cazurile prevăzute la art. 92 și 101 din prezentul cod”;
    articolul se completează cu literele p) şi q) cu următorul cuprins:
    „p) actele emise de organul fiscal privind dispunerea încasării sumelor;
    q) actele emise de Consiliul Concurenţei privind aplicarea sancțiunilor pecuniare.”
    2. La articolul 12 alineatul (2), cuvintele „precum și în cazul în care instanța a dispus executarea imediată,” se exclud.
    3. Articolul 15:
    la alineatul (2), litera a) se abrogă;
    articolul se completează cu alineatele (21) și (22) cu următorul cuprins:
    „(21) În cazurile prevăzute la alin. (2) al prezentului articol, creditorul este în drept să aleagă un alt executor judecătoresc, conform procedurii stabilite la art. 32 din prezentul cod.
    (22) Hotărîrile judecătoreşti străine recunoscute pe teritoriul Republicii Moldova se prezintă de instanţa de judecată spre executare din oficiu doar în cazurile prevăzute la alin. (2) al prezentului articol.”
    alineatul (3) se completează cu textul: „Acest fapt nu limitează creditorii în exercitarea dreptului prevăzut la art. 60 alin. (2) din prezentul cod.”
    la alineatul (5), textul „Legea nr. 847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar” se substituie cu textul „Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014”.
    4. La articolul 22 alineatul (1), litera s) va avea următorul cuprins:
    „s) să primească informaţia de la instituţiile bancare privind operaţiunile efectuate la conturile bancare ale debitorului, procedura şi modul de înregistrare a actelor parvenite de la executorii judecătoreşti, precum şi informații din registrele accesului persoanelor la celulele (safeurile) metalice închiriate de debitor şi soţul/soţia acestuia;”.
    5. Articolul 24:
    la alineatul (1), cuvintele „calculează dobînzile” se substituie cu cuvintele „este în drept să calculeze şi să încaseze dobînzile”, iar după cuvintele „din Codul civil.” se introduce textul: „Cererea privind calcularea sumelor rezultate din întîrzierea executării poate fi depusă doar executorului judecătoresc ce deţine documentul executoriu prin care se stabileşte obligaţia principală, pînă la stingerea acesteia.”
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Încheierea executorului judecătoresc se emite, în condiţiile alin. (1) al prezentului articol, doar la momentul încasării/executării sumei obligaţiei principale. Încheierea respectivă este document executoriu şi poate fi contestată în termen de 10 zile de la data emiterii. Încheierea respectivă este executorie după devenirea sa definitivă, numai dacă debitorul nu consimte expres asupra executării ei imediate. Competent pentru emiterea şi executarea acestei încheieri este executorul judecătoresc care stabileşte obligaţia principală.”
    6. Codul se completează cu articolul 241 cu următorul cuprins:
    „Articolul 241. Vînzarea bunurilor gajate/ipotecate
                             la solicitarea creditorului gajist
    (1) Executorul judecătoresc poate vinde bunurile gajate/ipotecate în condiţiile şi modalităţile prevăzute de Legea nr. 449-XV din 30 iulie 2001 cu privire la gaj și Legea nr. 142-XVI din 26 iunie 2008 cu privire la ipotecă.
    (2) Organizarea licitaţiei de vînzare a bunului gajat la cererea creditorului gajist se face conform procedurilor stabilite la art. 128–135 din prezentul cod, cu derogările stabilite de prezentul articol, Codul civil, Legea nr. 449-XV din 30 iulie 2001 cu privire la gaj și Legea nr. 142-XVI din 26 iunie 2008 cu privire la ipotecă.
    (3) Condiţiile şi modalităţile de vînzare a bunului gajat/ipotecat vor fi stabilite prin contractul încheiat de către creditorul gajist/ipotecar cu executorul judecătoresc, fără a aduce atingere prevederilor alin. (2) al prezentului articol.
    (4) Preţul iniţial al bunului vîndut la licitaţie va fi preţul indicat în raportul de evaluare. Cu acordul debitorului gajist, acesta poate fi redus în limitele cuantumului indicat la art. 132 alin. (1) din prezentul cod.
    (5) Cîştigătorul licitaţiei semnează cu creditorul ipotecar contractul de vînzare-cumpărare a bunului, acesta servind temei de înregistrare a dreptului de proprietate asupra bunului vîndut.
    (6) În cazurile indicate la art. 139 alin. (1) lit. a)–d) din prezentul cod, la solicitarea creditorului gajist, executorul judecătoresc organizează o licitaţie repetată, cu respectarea condiţiilor de anunţare a licitaţiei şi cu posibilitatea aplicării reducerii preţului într-un cuantum ce nu va depăşi cuantumul stabilit la art. 140 din prezentul cod.
    (7) În cazul în care bunul gajat/ipotecat este urmărit silit de alţi creditori, vînzarea bunului se realizează prin organizarea licitaţiei, cu excepţia cazului în care toţi creditorii sînt de acord ca vînzarea să fie realizată în alt mod.”
    7. Articolul 25 se completează cu alineatele (5) și (6) cu următorul cuprins:
    „(5) La constatarea faptelor şi a stărilor de fapt, executorul judecătoresc nu aplică măsurile de executare silită.
    (6) Actului de constatare i se atribuie un număr unic, în modul stabilit de Consiliul Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești.”
    8. Articolul 27:
    la alineatul (4), cuvîntul „debitorului” se substituie, în ambele cazuri, cu cuvîntul „pîrîtului”;
    articolul se completează cu alineatul (41) cu următorul cuprins:
    „(41) După aplicarea măsurilor de asigurare a acțiunii, bunurile rămîn la locul de păstrare indicat de instanța de judecată. În cazul în care acesta nu este indicat se aplică reglementările generale ale prezentului cod. Măsurile de asigurare se aduc la îndeplinire imediat, fără a fi necesară înștiințarea părților.”
    alineatul (7) va avea următorul cuprins:
    „(7) Despre măsurile întreprinse de executorul judecătoresc este informat solicitantul.”
    articolul se completează cu alineatele (9)–(11) cu următorul cuprins:
    „(9) Cheltuielile de punere în executare a măsurilor de asigurare a acțiunii sînt puse pe seama reclamantului și sînt compensate ulterior în condițiile art. 94–97 din Codul de procedură civilă.
    (10) La cererea persoanei interesate, executorul judecătoresc constată, în condiţiile art. 25 din prezentul cod, respectarea măsurilor de asigurare aplicate.
    (11) Repararea prejudiciilor rezultate din asigurarea acţiunii poate fi pretinsă reclamantului conform prevederilor art. 182 din Codul de procedură civilă.”
    9. La articolul 30 alineatul (3), după cuvintele „Documentele executorii” se introduc cuvintele „privind încasarea plăţilor periodice şi documentele executorii”, iar în final alineatul se completează cu cuvintele „ori instituţia penitenciară în care îşi ispăşeşte pedeapsa debitorul”.
    10. Articolul 31 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 31. Conexarea urmăririlor şi soluţionarea
                          conflictelor de competenţă
    (1) În cazul în care referitor la aceleaşi bunuri se efectuează mai multe executări silite de către executori judecătoreşti diferiţi, aceştia pot conveni de sine stătător asupra efectuării unei singure executări a bunului/bunurilor respective, aplicînd procedura înștiințării reglementată la art. 101 din prezentul cod. În acest caz, executorul judecătoresc care continuă urmărirea întocmește actul de preluare, care este remis în adresa părţilor procedurii de executare şi executorilor judecătoreşti care s-au alăturat urmăririi.
    (2) În cazul în care, în urma aplicării prevederilor alin. (1) al prezentului articol, apare un conflict de competenţă, manifestat prin necomunicarea în conformitate cu art. 101 alin. (1) din prezentul cod a alăturării la urmărire sau prin expedierea unei înștiințări reciproce, camera teritorială în a cărei circumscripţie activează executorii judecătoreşti va dispune, în termen de 5 zile, la cererea persoanei interesate sau a unuia dintre executorii judecătoreşti, efectuarea unei singure executări de către executorul judecătoresc a cărui procedură de executare se află la o etapă mai avansată de urmărire a bunului/bunurilor respective, iar dacă executările sînt la aceeaşi etapă – de către executorul judecătoresc care a început primul executarea, apoi de cel la care se află documentul executoriu prin care se dispune spre încasare cea mai mare sumă, dacă legea nu prevede altfel. În cazul în care unul dintre executorii judecătoreşti face parte din organele de conducere ale camerei teritoriale, competenţa de soluţionare a conflictului va fi stabilită conform reglementărilor interne ale Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti.
    (3) În toate cazurile de conexare a urmăririi, onorariul cuvenit pentru fiecare executare va fi repartizat între executorii judecătoreşti după cum urmează: 1/3 va reveni executorilor judecătorești care s-au conexat urmăririi bunului, iar 2/3 vor reveni celui care a realizat urmărirea.
    (4) Odată cu conexarea procedurilor, executorul judecătoresc transmite copia documentului executoriu şi borderoul de calcul al cheltuielilor de executare.
    (5) După conexare, urmărirea bunurilor la care aceasta s-a referit continuă de la actul de executare cel mai înaintat. Actul privind conexarea se publică în cel mult 3 zile de la data emiterii pe pagina web a Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești și este opozabil inclusiv executorilor judecătorești care vor iniția urmărirea aceluiași bun ulterior conexării. Dacă ulterior conexării apar alte grevări/sechestre asupra bunului vizat în conexare, creditorii în favoarea cărora acestea au fost instituite participă la distribuirea sumei obținute prin valorificarea bunului. În cazul vînzării/transmiterii bunului în privinţa urmăririi căruia s-a dispus conexarea, anularea tuturor măsurilor asigurătorii va fi dispusă de executorul judecătoresc care a vîndut/transmis bunul.
    (6) Renunţarea la urmărire, după conexare, a oricăruia dintre creditori nu poate să împiedice continuarea executării de la actul de executare cel mai înaintat.
    (7) Conflictul de competenţă între executorii judecătoreşti situaţi în circumscripţia aceleiaşi camere teritoriale a executorilor judecătoreşti se soluţionează de aceasta la sesizarea părţii interesate.
    (8) În cazul în care conflictul prevăzut la alin. (2) al prezentului articol intervine între executorii judecătoreşti al căror sediu se află în circumscripţia unor camere teritoriale ale executorilor judecătoreşti diferite, competenţa de soluţionare a conflictului aparţine Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti.
    (9) Conflictul de competenţă se soluţionează în cel mult 5 zile, prin emiterea unei dispoziţii motivate care nu poate fi contestată.
    (10) Soluţionarea conflictelor legate de neexecutarea dispoziţiilor camerei teritoriale a executorilor judecătoreşti ţine de competenţa Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti.”
    11. Articolul 32:
    la alineatul (3), după cuvîntul „copia” se introduc cuvintele „ , certificată de el, ”;
    alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) Dacă executorul judecătoresc nu activează mai mult de 5 zile lucrătoare consecutive din motive întemeiate ori dacă activitatea sa a fost suspendată sau a încetat, un alt executor judecătoresc este împuternicit conform reglementărilor interne ale Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti.”
    12. Articolul 33 se abrogă.
    13. La articolul 37 alineatul (8), cuvîntul „doar” se exlude, iar în final se completează cu cuvintele „ , precum şi spezele procedurii de executare”.
    14. La articolul 41 alineatul (3), textul „sau în cel mult 3 zile” se substituie cu textul „ , dar nu mai mult de 4 zile”, iar în final se completează cu textul: „În cazul transferării sumelor la contul creditorului, creanţa se consideră stinsă din momentul în care suma datorată este înscrisă în contul creditorului.”
    15. La articolul 54:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Prezenţa martorului asistent este obligatorie la pătrunderea în locuinţă, dacă legea nu prevede altfel. La pătrunderea în încăpere, în depozit, în alt local, la cercetarea lor, la sechestrarea şi la ridicarea bunurilor debitorului pot fi atraşi martori asistenţi sau utilizate mijloace tehnice (foto/video).”
    la alineatul (2), textul „Nu este necesară prezența martorilor asistenți în cazul în care debitorul consimte efectuarea acțiunilor executorului judecătoresc.” se exclude;
    articolul se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) În cazul în care debitorul consimte efectuarea acţiunilor executorului judecătoresc, prezenţa martorilor asistenţi nu este necesară.”
    16. Articolul 60:
    alineatul (3) se completează cu textul: „Debitorului i se va expedia şi copia documentului executoriu, certificată de executorul judecătoresc. Curgerea termenului începe din momentul comunicării debitorului a încheierii cu privire la intentarea procedurii de executare în condiţiile art. 67 din prezentul cod.”
    alineatul (31) va avea următorul cuprins:
    „(31) În cazul documentelor executorii cu executare imediată, cu excepţia celui menţionat la art. 27 din prezentul cod, executorul judecătoresc propune debitorului executarea documentului executoriu în termen de 3 zile, fără întreprinderea acţiunilor de punere în executare a documentului executoriu în acest termen.”
    articolul se completează cu alineatul (32) cu următorul cuprins:
    „(32) În cazul în care debitorul nu execută documentul executoriu în termenul menţionat la alin. (3) sau (31) al prezentului articol, executorul judecătoresc continuă procedura de executare, expediind părţilor o încheiere în acest sens, însoţită de borderoul de calcul al altor cheltuieli de executare, cu menţiunea că suma acestora, care urmează a fi încasată de la debitor, se va stabili ulterior în condiţiile legii.”
    alineatul (4) se completează cu textul: „Contestaţia depusă împotriva încheierii de intentare a procedurii de executare nu are efect suspensiv.”
    17. La articolul 61, alineatul (1) se completează cu litera f) cu următorul cuprins:
    „f) documentul a fost executat.”
    18. La articolul 63 alineatul (5), cuvintele „ , încheierii executorului judecătoresc” se substituie cu cuvintele „hotărîrii judecătoreşti definitive şi se execută imediat de executorul judecătoresc care are în procedura sa documentul executoriu în baza căruia s-a dispus aplicarea măsurilor de asigurare a executării”.
    19. Articolul 64:
    la alineatul (1), cuvintele „instanţa de judecată” se substituie cu cuvîntul „judecător”, iar în final se completează cu textul: „Încheierea instanței de judecată se execută imediat, însă poate fi atacată cu recurs.”
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) În cazul încetării procedurii de executare în condiţiile art. 83 lit. a)–c) și e)–g) din prezentul cod sau restituirii documentului executoriu, interdicţia de a părăsi ţara se revocă de către executorul judecătoresc. În cazul în care în procesul de executare a documentului executoriu dispare necesitatea menţinerii interdicţiei de a părăsi ţara, precum şi în cazul încetării procedurii de executare în condiţiile art. 83 lit. d) din prezentul cod, această interdicţie se revocă de către judecător la cererea executorului judecătoresc sau a părţilor în procedura de executare.”
    20. Articolul 71 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 71. Explicarea hotărîrii, a ordinii şi modului
                           ei de executare
    Dacă sensul, extinderea sau modul de aplicare a actului de dispoziţie al instanţei de judecată ce urmează a fi executat nu sînt clare sau au incidenţă asupra procedurii de executare ori dacă actul de dispoziţie al instanţei cuprinde dispoziţii contradictorii, executorul judecătoresc poate solicita, din oficiu sau la cererea participanţilor la procedura de executare, instanţei de judecată sau organului emitent explicarea actului în modul stabilit de lege pentru explicarea hotărîrii judecătoreşti.”
    21. La articolul 72 alineatul (5), cuvîntul „creditor” se substituie cu cuvintele „persoana împuternicită de acesta”.
    22. Articolul 79 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 79. Dreptul de a suspenda executarea
    (1) Instanţa de judecată care a eliberat documentul executoriu poate suspenda executarea acestuia, la cererea executorului judecătoresc sau a părţilor în procedura de executare, în cazul:
    1) depunerii de către executorul judecătoresc, în instanţa de judecată sau la organul care a eliberat documentul executoriu, a unei cereri de explicare a hotărîrii adoptate;
    2) contestării eliberării documentului executoriu;
    3) depunerii recursului, atunci cînd:
    a) recursul a fost depus împotriva unei hotărîri privind strămutarea hotarelor, distrugerea plantaţiilor şi semănăturilor, demolarea construcţiilor sau a oricărui bun imobil;
    b) recurentul a depus cauţiune;
    c) recursul a fost depus după eliberarea documentului executoriu, cu condiţia depunerii cauţiunii.
    (2) Instanţa de judecată competentă, în condiţiile art. 161 alin. (2) din prezentul cod, poate suspenda executarea în următoarele cazuri:
    a) aflarea debitorului într-o delegaţie îndelungată în interes de serviciu peste hotarele Republicii Moldova sau cu o misiune de stat atunci cînd obligaţia are un caracter personal;
    b) aflarea debitorului într-o instituţie curativ-profilactică;
    c) căutarea debitorului sau identificarea locului aflării copilului;
    d) înaintarea de către terţi a unei acţiuni privind ridicarea sechestrului de pe bunuri, în partea ce ţine de aceste bunuri.
    (3) Încheierea privind suspendarea executării documentului executoriu poate fi atacată cu recurs.
    (4) Prevederile alin. (2) lit. a)–c) din prezentul articol nu se aplică în cazul evacuării sau transmiterii bunului gajat.”
    23. Articolul 80:
    la alineatul (1), după textul „capitolul XXXVIII secţiunea a 2-a” se introduce textul „şi capitolul XXXIX”, după cuvîntul „recurs” se introduc cuvintele „sau supuse revizuirii”, iar în final alineatul se completează cu textul: „În toate cazurile, depunerea cauţiunii va fi efectuată cu înaintarea unei cereri de acceptare a cauţiunii executorului judecătoresc. Sumele încasate sau primite de executorul judecătoresc pînă la depunerea cererii de acceptare a cauţiunii vor fi folosite de executorul judecătoresc pentru executarea documentului executoriu, conform regulilor generale.”
    alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) Persoana care depune cauţiunea, dacă nu este parte a procedurii de executare, are obligaţia de a achita taxa de primire a cauţiunii în mărime de 3% din suma depusă, dar nu mai mult de 500 de lei.”
    24. La articolul 83:
    alineatul unic devine alineatul (1);
    articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
    „(2) La solicitarea creditorului, procedura de executare privind restabilirea la locul de muncă sau efectuarea de către debitor a unor acte obligatorii poate fi reluată dacă se dovedeşte că, după încetarea procedurii de executare în condițiile     alin. (1) lit. a) din prezentul articol, debitorul continuă neexecutarea obligației stabilite în documentul executoriu. În acest caz se aplică reglementările privind cheltuielile de executare a acestor categorii de documente executorii. Reluarea procedurii se poate face doar pe durata termenului de prescripție a punerii în executare.”
    25. La articolul 85 alineatul (1), după cuvintele „executorul judecătoresc dispune” se introduce textul „ , în decurs de 3 zile lucrătoare,”.
    26. La articolul 89:
    punctul 2) se completează în final cu cuvintele „ , în limitele necesare uzului personal al debitorului şi familiei sale, cînd acestea aparţin unui debitor persoană fizică, a cărui activitate nu ţine de producerea sau comercializarea acestora”;
    punctul 4) se abrogă.
    27. La articolul 92:
    alineatul (11) va avea următorul cuprins:
    „(11) Valuta străină se transferă la contul în valută străină al executorului judecătoresc. În cazul în care ordinul de incaso emis prevede încasarea în monedă naţională, valuta străină se vinde băncii comerciale plătitoare la cursul valutar stabilit de aceasta, cu înregistrarea sumei în contul curent special al executorului judecătoresc.”
    la alineatul (3), cuvintele „va restitui documentul emis de executorul judecătoresc şi îl va informa” se substituie cu cuvintele „va informa executorul judecătoresc”.
    28. La articolul 100, alineatul (1) se completează în final cu textul „ , însoţit de extrasele de evidenţă financiară. În toate cazurile cînd bunurile gajate sînt urmărite şi în favoarea altor creditori, negarantaţi, vînzarea bunurilor se va face la licitaţie, dacă toţi creditorii nu au acceptat o altă modalitate de executare”.
    29. Articolul 104:
    la alineatul (3), după cuvintele „de către executorul judecătoresc” se introduc cuvintele „ , ultimul acţionînd în interesele şi limitele drepturilor creditorilor pe aceste documente executorii, dacă creditorii nu au renunţat expres la acest lucru”;
    la alineatul (4), după cuvintele „de executare” se introduc cuvintele „vor fi considerate obligații ale masei și”.
    30. La articolul 110, litera l) se completează în final cu cuvintele „ , cu excepţia cazurilor de încasare a pensiei de întreţinere”.
    31. La articolul 117 alineatul (3), cuvintele „de debitor sau de terţ” se substituie cu cuvintele „de la debitor sau terţ”.
    32. La articolul 125:
    alineatul (5) se completează cu textul: „În cazul în care suma urmărită este mai mare decît preţul de vînzare a bunului propus de debitor şi/sau dacă, în cererea de participare la licitaţie, cel puţin un participant oferă un preţ mai mare decît cel la care debitorul intenţionează să vîndă bunul, executorul judecătoresc poate refuza debitorului vînzarea de sine stătătoare a bunului.”
    articolul se completează cu alineatul (51) cu următorul cuprins:
    „(51) Măsurile asigurătorii aplicate în privinţa bunului vîndut, dreptul de proprietate asupra căruia este supus înregistrării de stat, îşi pierd efectul din momentul autentificării contractului de vînzare-cumpărare. Autentificarea contractului de vînzare-cumpărare se efectuează doar dacă există confirmarea executorului judecătoresc că suma echivalentă preţului vînzării este depusă la contul său.”
    33. La articolul 126 alineatul (2), cuvintele „executorului judecătoresc” se substituie cu cuvintele „de aplicare a sechestrului asupra bunurilor”.
    34. La articolul 127 alineatul (1) litera h), cuvintele „privind prețul” se substituie cu cuvintele „privind achitarea integrală a prețului”.
    35. La articolul 132, alineatul (1) se completează cu textul: „La cererea creditorului, executorul judecătoresc poate accepta ca preţul iniţial să fie cel indicat în procesul-verbal de sechestru sau, după caz, în raportul de evaluare a bunului.”
    36. La articolul 133 alineatul (1), cuvintele „cere organului cadastral teritorial sau altor” se substituie cu cuvintele „verifică la organul cadastral teritorial sau la alte”, iar cuvintele „să i se comunice” se exclud.
    37. Articolul 136:
    la alineatul (2), cuvintele „instanţa de judecată” se substituie cu cuvîntul „judecătorul”, iar în final se completează cu textul: „Prin aceeaşi încheiere judecătorul dispune anularea măsurilor de asigurare a acţiunii aplicate asupra bunului vîndut la licitaţie, dacă acestea există.”
    la alineatele (3), cuvintele „instanţa de judecată” se substituie cu cuvîntul „judecătorul”;
    la alineatul (4), cuvintele „instanței de judecată” se substituie cu cuvîntul „judecătorului”;
    la alineatul (5), cuvintele „instanța de judecată” se substituie cu cuvîntul „judecătorul”;
    articolul se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:
    „(6) Stingerea datoriei după vînzarea bunului la licitaţie nu poate servi temei de neconfirmare sau de anulare a licitaţiei.”
    38. Articolul 139:
    la alineatul (1) litera e), cuvintele „instanţa de judecată” se substituie cu cuvîntul „judecătorul”;
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Dacă s-a declarat că licitaţia nu a avut loc, executorul judecătoresc consemnează acest fapt într-un proces-verbal.”
    la alineatul (3), după cuvintele „nu a avut loc” se introduce textul „din motivele indicate la alin. (1) lit. a)–c) din prezentul articol”.
    39. Articolul 140:
    la alineatul (1), cuvintele „nu acceptă” se substituie cu cuvintele „nu solicită”;
    articolul se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Pentru vînzarea unui bun vor fi organizate cel mult 3 licitaţii. În cazul în care se declară că licitaţia nu a avut loc din motivul indicat la art. 139 alin. (1) lit. e) din prezentul cod, numărul licitaţiilor nu este limitat.”
    la alineatul (2), după cuvintele „bunurilor imobile.” se introduce textul: „Preţul iniţial al bunului expus spre vînzare la a treia licitaţie nu poate fi mai mic de 50% din preţul stabilit la evaluarea acestuia.”
    alineatul (9) va avea următorul cuprins:
    „(9) Transmiterea bunului se dispune prin încheiere a executorului judecătoresc. În cazul transmiterii în contul achitării datoriei a bunurilor dreptul de proprietate asupra cărora este supus înregistrării de stat, încheierea executorului judecătoresc de transmitere a bunului se confirmă de instanţa de judecată, conform procedurii stabilite la art. 136 din prezentul cod. Încheierea instanţei de judecată prin care se constată legalitatea transmiterii bunului serveşte temei pentru înregistrarea dreptului de proprietate pe numele creditorului care a preluat bunul în contul achitării creanţei.”
    40. La articolul 142 alineatul (2), cuvîntul „vînzării” se substituie cu cuvintele „transmiterii dreptului de proprietate asupra”, iar cuvintele „instanţei de judecată” – cu cuvîntul „judecătorului”.
    41. Codul se completează cu articolul 1421 cu următorul cuprins:
    „Articolul 1421. Vînzarea prin licitaţie a drepturilor litigioase
    În scopul celerităţii procedurii, executorul judecătoresc este în drept să vîndă drepturile litigioase ale debitorului prin licitaţie cu strigare, organizată în modul şi în condiţiile stabilite de prezentul cod. Preţul iniţial nu va fi mai mic de 50% din valoarea lor de bilanţ/nominală, iar la licitaţia repetată preţul poate fi redus pînă la 30% din valoarea de bilanţ/nominală. Creditorii vor beneficia de dreptul de a prelua drepturile litigioase în contul stingerii datoriilor, conform prevederilor art. 140 alin. (3) din prezentul cod.”
    42. La articolul 144:
    alineatul (4) se completează cu textul: „Sumele distribuite în temeiul titlurilor executorii de asigurare a acţiunii vor fi eliberate doar după prezentarea documentului executoriu şi în mărimea stabilită de acesta spre încasare.”
    la alineatul (5), cuvîntul „adoptării” se substituie cu cuvintele „intrării în vigoare a”.
    43. La articolul 147 alineatul (7), cuvintele „instanţei de judecată” se substituie cu cuvîntul „judecătorului”.
    44. Codul se completează cu articolul 1511 cu următorul cuprins:
    „Articolul 1511. Particularităţi ale executării documentelor
                               executorii privind litigiile locative
    Executorul judecătoresc şi persoanele care participă la executarea unui document executoriu privind un litigiu locativ au dreptul să pătrundă în domiciliul debitorului, în condiţiile art. 147 din prezentul cod, în temeiul titlului executoriu prin care s-a dispus evacuarea. În cazul în care evacuarea este realizată în contextul executării dreptului de ipotecă, se va ţine cont de prevederile Legii nr. 142-XVI din 26 iunie 2008 cu privire la ipotecă, referitoare la drepturile locatarilor.”
    45. Articolul 161:
    la alineatul (1), cuvintele „pot fi contestate de către” se substituie cu cuvintele „sau acţiunile/inacţiunea acestuia pot fi contestate de către”, iar după cuvintele „actele de executare” se introduc cuvintele „sau acţiunile/inacţiunea executorului judecătoresc”;
    la alineatul (2), după cuvintele „actelor de executare” se introduc cuvintele „sau acțiunilor/inacțiunii executorului judecătoresc”.
    46. Articolul 163:
    la alineatul (1), după cuvintele „întocmite de executorul judecătoresc” se introduc cuvintele „sau a acţiunilor/inacţiunii acestuia”;
    articolul se completează cu alineatul (31) cu următorul cuprins:
    „(31) Nerespectarea cerinţelor prevăzute la art. 65 alin. (3) din prezentul cod serveşte drept temei pentru scoaterea cererii de pe rol în conformitate cu prevederile art. 267 lit. a) din Codul de procedură civilă.”
    la alineatul (4), cuvîntul „Hotărîrea” se substituie cu cuvîntul „Încheierea”;
    alineatul (5) se completează în final cu textul „ , iar cînd contestaţia a fost depusă cu rea-credinţă, reclamantul este obligat la plata unei amenzi judiciare în mărime de la 10 la 30 de unităţi convenţionale”.
    47. Articolul 183:
    la alineatul (1), textul „Condamnatul este obligat să informeze imediat instanța de judecată despre achitarea amenzii.” se exclude;
    articolul se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) După achitarea de către condamnat a amenzii, instituţia bancară este obligată, în termen de 2 zile lucrătoare, să includă informaţia privind achitarea amenzii în Registrul debitorilor, ţinut de către Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti. Conţinutul, modul de ţinere a Registrului debitorilor şi modalitățile de acces la acesta sînt reglementate de Guvern.”
    [Art. II pct. 47 în partea ce ține de completarea articolului 183 cu alineatul (11), privind Registrul debitorilor, va intra în vigoare la 1 octombrie 2017]
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Instanţa de judecată verifică în Registrul debitorilor dacă amenda a fost achitată. În cazul în care condamnatul nu a achitat amenda, instanţa, în decursul a 30 de zile de la rămînerea definitivă a hotărîrii, trimite executorului judecătoresc documentul executoriu pentru încasarea silită a amenzii.”
    la alineatul (3), după cuvîntul „verifică” se introduc cuvintele „în Registrul debitorilor”;
    articolul se completează cu alineatul (31) cu următorul cuprins:
    „(31) Dacă executorul judecătoresc constată că amenda a fost achitată, acesta întocmeşte o încheiere privind refuzul de a primi documentul executoriu spre executare, informînd despre aceasta instanţa de judecată.”
    48. La articolul 198 alineatul (2), cuvintele „mandatului de arest și/sau încheierii privind aplicarea sau, după caz, prelungirea măsurii preventive sub formă de arest a” se substituie cu cuvîntul „încheierii”.
    49. La articolul 210, alineatele (4) și (5) vor avea următorul cuprins:
    „(4) Condamnatul are dreptul la convorbiri telefonice cu soțul/soția, o rudă sau cu o altă persoană la alegerea lui.
    (5) Numărul, periodicitatea şi durata convorbirilor telefonice care pot fi efectuate sau primite de condamnat se stabilesc de către administraţia penitenciarului în conformitate cu regulile stabilite de ministrul justiţiei.”
    50. La articolul 243, alineatul (1) litera c), textul „cu o durată de pînă la 20 de minute” se exclude.
    51. La articolul 253 alineatul (2), litera d) se abrogă.
    52. Articolul 315 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 315. Executarea sancţiunii amenzii
    (1) Amenda se achită de către contravenient în mod benevol, în termen de 30 de zile de la data aplicării ei.
    (2) După achitarea de către contravenient a amenzii, instituţia bancară sau agentul constatator care a aplicat amenda este obligată/obligat, în termen de 2 zile lucrătoare, să includă informaţia privind achitarea amenzii în Registrul debitorilor menţionat la art. 183 alin. (11) din prezentul cod.
    (3) Instanţa de judecată sau, după caz, agentul constatator care a aplicat amenda verifică în Registrul debitorilor dacă amenda a fost achitată şi, în cazul în care contravenientul nu a achitat-o, trimite executorului judecătoresc documentul executoriu pentru încasarea silită.
    (4) Executarea amenzii contravenţionale se asigură de către executorul judecătoresc în a cărui competență teritorială, stabilită de camera teritorială a executorilor judecătoreşti, se află domiciliul contravenientului.
    (5) După primirea documentului executoriu, executorul judecătoresc verifică în Registrul debitorilor dacă amenda a fost achitată. Dacă executorul judecătoresc constată că amenda a fost achitată, acesta întocmeşte o încheiere privind refuzul de a primi documentul executoriu spre executare, informînd despre aceasta instanţa de judecată sau, după caz, agentul constatator.
    (6) În cazul în care, la data intentării, în Registrul debitorilor lipsește informația  privind achitarea amenzii, executorul judecătoresc emite încheierea de intentare a procedurii de executare şi execută documentul executoriu în conformitate cu prevederile cărţii întîi a prezentului cod. Încheierea de intentare va fi comunicată debitorului la adresa indicată în documentul executoriu, dacă alta nu a fost comunicată de acesta. Concomitent cu amenda, se vor încasa şi cheltuielile de executare.
    (7) În cazul în care executarea silită nu a fost posibilă din cauza lipsei sau insuficienţei de bunuri sau din cauza eschivării cu rea-voinţă a contravenientului, dacă amenda a fost aplicată de instanţa de judecată, executorul judecătoresc solicită instanţei care a examinat cauza să adopte o încheiere în condiţiile art. 34 alin. (4) din Codul contravenţional.
    (8) În cazurile prevăzute la alin. (7) al prezentului articol, dacă amenda a fost aplicată de către agentul constatator, executorul judecătoresc informează despre imposibilitatea executării silite a amenzii agentul constatator, care solicită instanţei înlocuirea amenzii cu o altă sancțiune contravențională în condițiile art. 34 alin. (4) din Codul contravențional.”
    Art. III. – Articolul 5 din Legea nr. 87 din 21 aprilie 2011 privind repararea de către stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărîrii judecătoreşti (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 107–109, art. 282), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Instanţa de judecată nu poate dispune încasarea sumei creanţei ca urmare a constatării faptului că a fost încălcat dreptul la executarea în termen rezonabil a hotărîrii judecătoreşti.”
    Art. IV. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la 6 luni de la data publicării, cu excepția art. II pct. 47 în partea ce ține de completarea articolului 183 cu alineatul (11), privind Registrul debitorilor, care va intra în vigoare la 1 octombrie 2017.
    (2) Guvernul, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi, va asigura elaborarea actelor normative necesare pentru implementarea acesteia.
    (3) Cererile privind contestarea actelor executorului judecătoresc depuse în instanţa de judecată pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi, indiferent de etapa de examinare în care se află, se vor examina în conformitate cu prevederile legii în vigoare la data depunerii.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                             Andrian CANDU

    Nr. 191. Chişinău, 23 septembrie 2016.