HGC1163/2016
ID intern unic:  367271
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1163
din  22.10.2016
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 28.10.2016 în Monitorul Oficial Nr. 369-378     art Nr : 1259
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                    Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul afacerilor interne                                       Alexandru Jizdan
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                        Stela Grigoraş

    Nr. 1163. Chişinău, 22 octombrie 2016.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 1163
din 22 octombrie 2016
 
MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Regulamentul cu privire la procedurile de returnare, expulzare şi readmisie a străinilor de pe teritoriul Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 492 din 7 iulie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 114-116, art.564), se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) punctul 3 se completează în final cu o noţiune nouă cu următorul cuprins:
    „interesul superior al copilului – asigurarea condiţiilor adecvate pentru creşterea şi dezvoltarea armonioasă a copilului, ţinînd cont de particularităţile individuale ale personalităţii lui şi de situaţia concretă în care acesta se află.”;
    2) punctul 4 se completează cu subpunctele 7)-9) cu următorul cuprins:
    „7) străinul a fost declarat indezirabil;
    8) străinului i-a fost dispusă expulzarea;
    9) cererea străinului privind recunoaşterea statutului de apatrid a fost respinsă, procedura respectivă a fost încetată sau acestuia i-a fost anulat statutul de apatrid şi nu există alte temeiuri juridice de a se afla în ţară”;
    3) la punctul 11, subpunctele 1)-4) vor avea următorul cuprins:
    „1) în maximum 15 zile calendaristice – străinul căruia i s-a anulat viza sau a cărui şedere a devenit ilegală;
    2)  în 30 de zile calendaristice – străinul căruia i s-a refuzat prelungirea dreptului de şedere ori căruia i-a fost anulat sau revocat acest drept;
    3) în 3 luni − străinul care trebuie să lichideze o investiţie;
    4) în 15 zile calendaristice – foşti solicitanţi de azil sau solicitanţi ai statutului de apatrid sau străinii al căror statut de apatrid a fost anulat”;
    4) punctul 12 va avea următorul cuprins:
    „12. Termenul de părăsire voluntară a teritoriului Republicii Moldova poate fi prelungit de către autoritatea competentă pentru străini, la cerere, cu pînă la 30 de zile, în situaţii temeinic justificate, ţinînd cont de circumstanţele specifice ale fiecărui caz în parte.
    În acest caz, străinul este obligat să se prezinte lunar sau ori de cîte ori este chemat la autoritatea competentă pentru străini şi să anunţe despre orice schimbare a reşedinţei sau a statutului său, inclusiv să prezinte documente confirmătoare care îl obligă să rămînă pe teritoriul Republicii Moldova.”;
    5)  se completează cu punctul 121 cu următorul cuprins:
    „ 121. În privinţa străinilor care nu au executat decizia de returnare, care au trecut sau au încercat sa treacă ilegal frontiera de stat, care au intrat în ţară în perioada de interdicţie dispusă anterior, a căror identitate nu a putut fi stabilită la momentul depistării, care au fost declaraţi indezirabili, precum şi împotriva cărora a fost dispusă expulzarea, autoritatea competentă pentru străini va emite decizia de returnare sub escortă, care va fi însoţită, după caz, de luarea în custodie publică.”;
    6) se completează cu capitolul II1 cu următorul cuprins:
Capitolul II1
PROCEDURA DE RETURNARE A STRĂINILOR
MINORI/MINORILOR NEÎNSOŢIŢI DE PE

TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA
    211. În scopul identificării unor soluţii adecvate pentru returnarea străinilor minori/minorilor neînsoţiţi de pe teritoriul Republicii Moldova, autoritatea competentă pentru străini cooperează cu alte instituţii, precum şi cu organizaţii naţionale şi internaţionale specializate în domeniul ocrotirii drepturilor copilului.
    212. Autorităţile responsabile pentru clarificarea situaţiei şi, după caz, returnarea sau protecţia minorului neînsoţit sînt:
    1) autoritatea competentă pentru străini;
    2) autoritatea tutelară locală sau teritorială;
    3) autoritatea centrală pentru protecţia copilului.
    213. În cazul străinilor minori care au intrat şi rămîn neînsoţiţi pe teritoriul Republicii Moldova, instituţiile responsabile procedează după cum urmează:
    1) autoritatea competentă pentru străini:
    a) stabileşte identitatea şi situaţia juridică a acestuia pe teritoriul ţării;
    b) întreprinde măsuri de identificare a părinţilor, iar în cazul în care nu reuşeşte acest lucru, ia legătura cu autoritatea tutelară locală sau teritorială, în scopul plasamentului de urgenţă sau planificat al minorului neînsoţit;
    c) ia legătură cu misiunea diplomatică sau consulară pentru stabilirea identităţii minorului neînsoţit, precum şi pentru obţinerea documentului de călătorie;
    d) le asigură, indiferent de modul de intrare în Republica Moldova, reprezentarea printr-o instituţie competentă, conform legii;
    e) pînă la identificarea părinţilor, acordă acces minorilor de vîrstă şcolară la sistemul de învăţămînt;
    f) în cazul în care părinţii nu au reşedinţă pe teritoriul Republicii Moldova, returnează minorul în ţara de reşedinţă a părinţilor ori în ţara în care au fost identificaţi alţi membri de familie, cu acceptul acestora şi avizul prealabil pozitiv al autorităţii centrale pentru protecţia copilului;
    g) în cazul în care părinţii ori alţi membri de familie nu au fost identificaţi sau minorul nu este acceptat în statul de origine, acordă acestuia drept de şedere provizorie pe teritoriul Republicii Moldova sau regimul tolerării;
    h) iniţiază procedura de returnare şi efectuează îndepărtarea propriu-zisă a minorului neînsoţit de pe teritoriul ţării;
    2) autoritatea tutelară locală sau teritorială, conform atribuţiilor:
    a) întreprinde măsuri de evaluare a situaţiei minorului neînsoţit şi asistenţă;
    b) asigură plasamentul de urgenţă sau planificat al minorilor neînsoţiţi;
    c) asigură monitorizarea respectării drepturilor și reprezentarea intereselor minorilor neînsoţiţi;
    d) asigură reprezentarea intereselor şi a drepturilor minorilor neînsoţiţi în instanţa de judecată;
    3) autoritatea centrală pentru protecţia copilului:
    a) participă la procesul de identificare a părinţilor minorului neînsoţit, în cazul în care părinţii nu au reşedinţă pe teritoriul Republicii Moldova, sau altor membri de familie, după caz;
    b) emite avizul prealabil pozitiv privind returnarea minorului, ţinînd cont de interesul superior al acestuia, în baza actelor emise de către autorităţile competente din ţara de origine/reşedinţă a minorului neînsoţit, care confirmă reunificarea minorului cu familia sau asigurarea protecţiei şi îngrijirii adecvate a acestuia imediat după sosirea minorului în ţara respectivă;
    c) emite un ordin de desemnare a însoţitorului/ însoţitorilor, care trebuie să deţină capacităţile necesare pentru îndeplinirea misiunii de îndepărtare.
    214. La interviul cu străinii minori care au intrat neînsoţiţi sau care rămîn neînsoţiţi pe teritoriul Republicii Moldova asistă reprezentantul desemnat de către autoritatea tutelară locală sau teritorială.
    215. Returnarea minorilor se efectuează cu respectarea interesului superior al copilului.
    216. Decizia de returnare a copilului este luată doar în cazul în care poate fi organizată o reunificare sigură a copilului cu familia sau în care, după consultarea cu autoritatea centrală pentru protecţia copilului, o instituţie potrivită este de acord şi poate oferi protecţie şi îngrijire adecvată imediat după sosirea copilului în ţara de destinaţie.
    217. În cazul în care există indicii că returnarea  nu este în interesul superior al copilului, autorităţile competente iau decizia de nereturnare a copilului.
    218. În cazul în care vîrsta minorului neînsoţit nu se cunoaşte cu siguranţă, dar există motive de a crede că este un copil, persoana va fi tratată drept copil, fiindu-i acordate toate măsurile de protecţie speciale pînă la stabilirea vîrstei exacte, ca urmare a efectuării expertizei medico-legale.
    219. Persoanei i se va oferi, în limba sa maternă sau în oricare limbă pe care o cunoaşte, luînd în considerare nivelul ei de înţelegere, toată informaţia relevantă ce ţine de drepturi, servicii disponibile, mijloace de comunicare, de identificare a familiei, de căutare a unei instituţii de protecţie şi alte informaţii privind situaţia din ţara de origine.
    2110. Orice informaţie privind identitatea persoanei va fi examinată de către instituţiile competente, cu respectarea principiului de confidenţialitate, pentru a evita stigmatizarea şi punerea în pericol a persoanei şi a rudelor acesteia.
    2111. Minorii neînsoţiţi şi familiile cu minori sînt luate în custodie publică numai în ultimă instanţă şi pentru o perioadă cît mai scurtă.
    2112. Interesul superior al copilului reprezintă un considerent primordial în contextul luării în custodie publică a minorilor.”;
    7) la punctele 22 şi 59, după cuvintele „frontierei de stat” se introduc cuvintele „a statului vecin”;
    8) la punctul 23, cuvintele „de identitate” se exclud;
    9) punctul 26 va avea următorul cuprins:
    „26. Îndepărtarea sub escortă a străinilor se realizează pentru următoarele categorii de străini:
    1) care nu au părăsit voluntar teritoriul Republicii Moldova la expirarea termenului acordat prin decizia de returnare, prevăzut la pct. 11 din prezentul Regulament;
    2) care au trecut sau care au încercat să treacă ilegal frontiera de stat ori a căror identitate nu a putut fi stabilită la momentul depistării;
    3) care au intrat în Republica Moldova în perioada de interdicţie dispusă anterior;
    4) care au fost declaraţi indezirabili;
    5) împotriva cărora a fost dispusă expulzarea.”;
    10) la punctul 52, cuvîntul „frontieră” se substituie cu cuvintele „punctul de trecere a frontierei a statului vecin deschis pentru traficul internaţional”;
    11) la punctul 57, cuvintele „de identitate” se substituie cu cuvîntul „valabil”;
    12) se completează cu punctul 601 cu următorul cuprins:
    „601. Apatrizii aflaţi legal pe teritoriul Republicii Moldova nu pot fi expulzaţi, cu excepţia cazului în care există motive de securitate naţională sau de ordine publică. Măsura expulzării poate fi dispusă numai de instanţa de judecată.”
    2. Regulamentul Centrului de Plasament Temporar al Străinilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 493 din 7 iulie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.118-121, art. 605), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) la punctul 6, cuvîntul „escortă” se substituie cu cuvîntul „acces”;
    2) se completează cu punctul 311 cu următorul cuprins:
    „311. Încălcarea prezentului Regulament de către străini atrage răspunderea disciplinară. În cazul în care faptele comise întrunesc elementele constitutive ale unei contravenţii sau ale unei infracţiuni, va surveni, după caz, răspunderea contravenţională sau penală, conform legislaţiei în vigoare.”