OMFC114/2016
ID intern unic:  367300
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 114
din  17.08.2016
privind modificarea şi completarea
Clasificaţiei bugetare
Publicat : 28.10.2016 în Monitorul Oficial Nr. 369-378     art Nr : 1785     Data intrarii in vigoare : 28.10.2016
    În temeiul articolului 27 al Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014 și în scopul reglementării şi perfecţionării modului de reflectare a unor indicatori bugetari,
ORDON:
    În Ordinul ministrului finanţelor nr.208 din 24 decembrie 2015 „Privind Clasificaţia bugetară” se operează următoarele completări:
    1. În anexa nr.2 „Clasificația organizațională – A. Organe ale autorităţilor publice centrale”:
    1.1. Denumirea codului 0407 „Comisia  Naţională de Integritate” se modifică şi se expune în următoarea redacţie:
    „0407 Autoritatea Naţională de Integritate”.
    2. În anexa nr.7 „Clasificația programelor – A. Programe și subprograme”:
    2.1. Programul  40  „Justiţia”  se   completează  cu   subprogramul 18 în următoarea redacţie:
    4018 „Înfăptuirea justiției”.
    2.2. Subprogramele 4003 „Supremaţie judecătorească”, 4004 „Înfăptuire a judecăţii în curţile de apel” și 4005 „Înfăptuire a judecăţii în judecătorii” se exclud.
    3. În anexa nr.8 „Clasificaţia programelor: B. Activități”:
    3.1. Se introduc activități noi, cu următoarele denumiri:
     00448 Asigurarea alimentării copiilor/elevilor din instituțiile de învățămînt;
     00449 Activităţi de antreprenoriat în instituţii de  învăţămînt profesional tehnic;
    70179 Proiectul „Implementarea sistemelor teritoriale de înştiinţare privind prevenirea populaţiei în zonele limitrofe în caz de pericol sau producere a situaţiilor excepţionale”;
    70180 Proiectul „Construcția grădiniței de copii în comuna Ruseștii Noi, raionul Ialoveni, Republica Moldova”;
    70181 Proiectul „Îmbunătățirea democrației în Moldova prin desfășurarea campaniei de informare și educație electorală”;
    70182 Proiectul „Adaptarea la schimbările climatice și silvicultura în Moldova”;
    70183 Proiectul „Pregatirea proiectelor de management al deşeurilor în trei regiuni”;
    70184 Proiectul „O viață nouă pentru tinerii delincvenți”.
    4. În anexa nr. 11 „Clasificaţia economică”:
    4.1. Articolul 1112 „Impozit pe venitul persoanelor juridice” se completează cu un nou alineat și element, în următoarea redacție:
    „11125 Impozit pe venitul obținut din activități independente;
    111250 Impozit pe venitul obținut din activități independente”.
    4.2. Denumirea articolului 2818 se modifică şi se expune în următoarea redacţie:
    „2818 Finanțarea instituțiilor de învățămînt la autogestiune”.
    4.3. Articolul 2818 „Finanțarea instituțiilor de învățămînt la autogestiune” se completează cu alineat și elemente noi, în următoarea redacție:
    „28181 Finanțarea instituțiilor de învățămînt la autogestiune;
     281811 Comanda de stat pentru pregătirea cadrelor;
     281812 Indemnizații membrilor Consiliului pentru dezvoltarea strategică instituțională”.
    4.4.  Alineatul  28180  „Comanda  de stat  pentru  pregătirea  cadrelor” și elementul 281800 „Comanda de stat pentru pregătirea cadrelor” se exclud.
    4.5. Denumirea elementului 222950 se modifică şi se expune în următoarea redacţie:
    „222950 Servicii judiciare și servicii de asistență juridică garantată de stat”.
    5. În  anexa nr. 12 ”Norme  metodologice  privind  aplicarea  Clasificației economice”:
    5.1. După descrierea elementului 111240 „Impozit pe venitul din activitatea operațională” se introduce un element nou, în următoarea redacție:
    „111250 Impozit pe venitul obținut din activități independente”.
    5.2. Denumirea și descrierea  articolului  281800: 
     „281800 Comanda de stat pentru pregătirea cadrelor
    Include cheltuielile pentru realizarea comenzii de stat pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţămînt şi indemnizaţiile membrilor Consiliului pentru dezvoltarea strategică instituţională” se modifică şi se expune în următoarea redacţie:
    „281800 Finanțarea instituțiilor de învățămînt la autogestiune
    281810 Finanțarea instituțiilor de învățămînt la autogestiune
    281811 Comanda de stat pentru pregătirea cadrelor
    Include cheltuielile pentru realizarea comenzii de stat pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţămînt
    281812 Indemnizații membrilor Consiliului pentru dezvoltarea strategică instituțională
    Include cheltuielile pentru plata indemnizației lunare a membrilor desemnați de fondator și ministerele de resort în Consiliul pentru dezvoltarea strategică instituțională în instituţiile de învăţămînt superior, conform art.104 (8) din Codul Educației nr.152 din 17 iulie 2014”.
    5.3. Denumirea și descrierea  elementului  222950 se modifică şi se expune în următoarea redacţie:
    „222950  Servicii  judiciare  și  servicii  de asistență juridică garantată de stat
    Include cheltuielile pentru achitarea serviciilor de asistență juridică calificată și primară garantată de stat și cheltuieli de judecată”.
    6.  Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării, cu excepția  pct. 2.2, 4.2-4.4 și 5.2, care vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2017 și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    VICEMINISTRUL FINANŢELOR                     Maria CĂRĂUŞ

    Nr. 114. Chişinău, 17 august 2016.