OMTICC109/2016
ID intern unic:  367312
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL TEHNOLOGIILOR INFORMAŢIONALE ŞI COMUNICAŢIILOR
ORDIN Nr. 109
din  07.10.2016
cu privire la modificarea şi completarea Reglementării tehnice
„Sisteme de radioacces de bandă largă. Cerinţe faţă de parametrii
echipamentelor. Benzile de frecvenţe radio”
Publicat : 28.10.2016 în Monitorul Oficial Nr. 369-378     art Nr : 1791
    În temeiul prevederilor art.3 alin.(3) lit.b) din Legea nr.420-XVI din 22 decembrie 2006 privind activitatea de reglementare tehnică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.36-38, art.141) şi pct.6 subpct.1), lit.b) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.962 din 08.08.2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.265-276, art.1046),
ORDON:
    1. Reglementarea tehnică „Sisteme de radioacces de bandă largă. Cerinţe faţă de parametrii echipamentelor. Benzile de frecvenţe radio”, aprobată prin Ordinul Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor nr.15 din 2 februarie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.54-59, art.310), se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) La cap.2 „ABREVIERI” abrevierea „BWFA” se modifică în „BWA”.
    2) La cap.3, primul alineat se expune în redacţie nouă: „Accesul de bandă largă este tipul de comunicaţii electronice, în care capacităţile de conexiune sunt mai mari decît rata primară de 2048 kbit/s (E1)”.
    3) La cap.4, pe parcursul întregului text abrevierea „RS” se înlocuieşte cu „SR”.
    4) La cap.5:
    a) se exclude subpct.5.5.4;
    b) se exclude pct.5.6;
    c) în pct.5.7 se exclude ultimul alineat;
    d) anexa 17 se exclude.
    5) La cap.6:
    a) în tabelul din pct.1 se exclude rîndul 1 (banda de frecvenţe 33,0-48,5) şi rîndul 2 (banda de frecvenţe 57,0-57,5);
    b) în tabelul din pct.1 banda de frecvenţe „3410-3800” se substituie cu „3400-3800”, iar valoarea „390” din coloana „Total” se substituie cu „400”;
    c) în pct.2, subpct.2 cuvîntul „MTIC” se înlocuieşte cu sintagma „organului central de specialitate”;
    d)  în pct.2, subpct.3 se expune în redacţie nouă: „Utilizarea FWA în scopul furnizării serviciilor de comunicaţii electronice se va efectua în baza licenţei de utilizare a frecvenţelor/canalelor radio, eliberată de către autoritatea de reglementare”;
    e) în pct.2, subpct.7 se expune în redacţie nouă: „În benzile de frecvenţe 2400 – 2483,5 MHz şi 57 – 66 GHz se permite utilizarea sistemelor WDT şi WAS conform recomandării CEPT/Recommendation 70-03”.
    6) La Anexa 6, în Tabelul 1, valoarea benzii de frecvenţe se modifică din „5150 – 5725 MHz” în „5150 – 5350 MHz; 5470 – 5725 MHz”.
    7) Pe parcursul întregului text a Reglementării tehnice cuvîntul “Bite” se înlocuieşte cu “Octeţi”.
    2. Serviciul reglementare tehnică şi standardizare va asigura publicarea prezentului Ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi plasarea pe pagina-web oficială a Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor.
    3. Controlul executării prezentului Ordin se pune în sarcina dlui Vitalie CIOLAC, viceministru al tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor.

    MINISTRUL TEHNOLOGIEI INFORMAȚIEI
    ȘI COMUNICAȚIILOR                                                          Vasile BOTNARI

    Nr. 109. Chişinău, 7 octombrie 2016.