LPC228/2016
ID intern unic:  367331
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 228
din  23.09.2016
pentru modificarea Legii nr. 64-XII din 31 mai 1990
cu privire la Guvern
Publicat : 04.11.2016 în Monitorul Oficial Nr. 379-386     art Nr : 775
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 131–133, art. 1018), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 71 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 71. Atribuţiile şi limitele competenţei
                           Guvernului al cărui mandat a încetat
    În cazul exprimării votului de neîncredere de către Parlament, al demisiei Prim-ministrului sau al alegerii unui nou Parlament, Guvernul al cărui mandat a încetat, pînă la depunerea jurămîntului de către membrii noului Guvern, adoptă doar acte cu caracter individual şi normativ necesare pentru administrarea treburilor publice.
    Guvernul al cărui mandat a încetat nu este în drept:
    1) să aprobe şi să prezinte Parlamentului proiecte de legi şi proiecte ale documentelor de politici;
    2) să adopte ordonanţe şi documente de politici;
    3) să avizeze iniţiative legislative;
    4) să numească, să propună pentru numire sau să elibereze din funcţie persoane cu funcţii de demnitate publică ori funcţionari publici de conducere (inclusiv de nivel superior), cu excepţia cazului în care persoana se află în imposibilitate obiectivă de a realiza atribuţiile specifice funcţiei;
    5) să-şi asume obligaţii contractuale pentru o perioadă nedeterminată ori pentru o perioadă ce depăşeşte un an sau a căror valoare este disproporţionată în raport cu cheltuielile necesare pentru administrarea treburilor publice curente ori pentru gestionarea unor situaţii de urgenţă;
    6) să încheie tratate internaţionale care atrag obligaţii pecuniare pentru Republica Moldova.
    Pînă la depunerea jurămîntului de către membrii noului Guvern, Prim-ministrul interimar nu este în drept să propună Preşedintelui Republicii Moldova remanieri guvernamentale.”
    2. Articolul 271 se abrogă.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                             Andrian CANDU

    Nr. 228. Chişinău, 23 septembrie 2016.