LPC229/2016
ID intern unic:  367333
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 229
din  23.09.2016
pentru modificarea și completarea unor acte legislative
Publicat : 04.11.2016 în Monitorul Oficial Nr. 379-386     art Nr : 777
     Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – În anexa nr. 3 la Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 35–38, art. 148), cu modificările ulterioare, după compartimentul „Consiliul Concurenţei” se introduce compartimentul „Agenția Naţională pentru Soluționarea Contestațiilor” cu următorul cuprins:

„Agenția Naţională pentru Soluționarea Contestațiilor

Director general
9585
Director general adjunct
8775
Consilier pentru soluționarea contestațiilor
8100”
    Art. II. – În anexa la Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 194–196, art. 637), cu modificările ulterioare, după poziţia „Director, director adjunct al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei” se introduce poziţia „Director general, director general adjunct, consilier pentru soluționarea contestațiilor al Agenției Naţionale pentru Soluționarea Contestațiilor”.
    Art. III. – În anexa nr. 2 la Legea nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 63, art. 213), cu modificările ulterioare, după textul „Curtea de Conturi, Consiliul Concurenţei” se introduce textul „ , Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor”.
    Art. IV. – Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 197–205, art. 402), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. În textul legii, sintagma „Agenția de Soluționare a Contestațiilor”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor” la forma gramaticală corespunzătoare.
    2. La articolul 1:
    la noțiunea „Agenția Achiziții Publice”, după cuvîntul „controlul” se introduce textul „ex-post”;
    noţiunile „Agenția de Soluționare a Contestațiilor” şi „contract de achiziţii publice de lucrări” vor avea următorul cuprins:
    „Agenția Naţională pentru Soluționarea Contestațiilor – autoritate publică autonomă care soluţionează contestaţiile formulate în cadrul procedurilor de achiziţie publică;”
    „contract de achiziţii publice de lucrări – contract de achiziţii publice avînd ca obiect fie execuţia, fie atît proiectarea, cît şi execuţia unor lucrări aferente activităţilor enumerate în anexa nr. 11 sau a unei construcţii, fie realizarea, prin orice mijloace, a unei construcţii care să răspundă necesităților precizate de către autoritatea contractantă;”.
    3. La articolul 4 alineatul (1), litera k) se abrogă.
    4. La articolul 8 alineatul (1), după cuvîntul „controlului” se introduce textul „ex-post”.
    5. Articolul 9:
    la litera b), textul „ , evaluează și controlează” se substituie cu cuvintele „și evaluează”;
    literele e) și g) se abrogă;
    la litera h), textul „sau le anulează, după caz” se exclude.
    6. Articolul 38:
    la alineatul (2), cuvintele „conformitatea cu legislaţia privind achiziţiile publice a documentaţiei de atribuire” se substituie cu cuvintele „invitația de participare”;
    alineatele (3) și (4) se abrogă.
    7. La articolul 45, alineatele (1)–(4) vor avea următorul cuprins:
    „(1) Procedura licitației deschise cuprinde ofertele tuturor operatorilor economici care doresc să participe la licitaţie. Autoritatea contractantă publică în prealabil un anunț de participare la licitaţia deschisă pentru informarea potenţialilor participanţi, astfel încît aceştia să îşi poată pregăti ofertele. Anunțul de participare la licitația deschisă se publică conform art. 28 alin. (1).
    (2) În cazul achiziţiilor publice în care valoarea contractului care urmează să fie atribuit, estimată conform prevederilor art. 3, este egală sau mai mare decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3), anunţul de participare va fi publicat și în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
    (3) În cazul achiziţiilor publice în care valoarea contractului care urmează să fie atribuit, estimată conform prevederilor art. 3, este mai mică decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3), perioada cuprinsă între data publicării anunțului de participare în Buletinul achizițiilor publice și data-limită de depunere a ofertelor trebuie să fie de cel puțin 20 de zile.
    (4) În cazul achiziţiilor publice în care valoarea contractului care urmează să fie atribuit, estimată conform prevederilor art. 3, este egală sau mai mare decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3), perioada cuprinsă între data publicării în Buletinul achizițiilor publice, precum și între data transmiterii anunțului de participare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, și data-limită de depunere a ofertelor trebuie să fie de cel puțin 52 de zile.”
    8. La articolul 49, alineatele (1)–(4) vor avea următorul cuprins:
    „(1) Licitaţia restrînsă se desfăşoară potrivit regulilor prevăzute pentru licitaţia deschisă, cu condiţia aplicării unei proceduri de preselecție precedate de publicarea unui anunț de participare la preselecție. Procedura licitației restrînse se desfășoară în două etape:
    a) etapa de selectare a candidaţilor, prin aplicarea criteriilor de calificare și selecţie în conformitate cu prevederile art. 16–25;
    b) etapa de evaluare a ofertelor depuse de către candidaţii selectaţi, prin aplicarea criteriului de atribuire.
    Licitaţia restrînsă se iniţiază prin publicarea unui anunţ de participare, în conformitate cu art. 28 alin. (1), prin care se solicită operatorilor economici interesaţi depunerea candidaturilor.
    (2) În cazul achiziţiilor publice în care valoarea contractului care urmează să fie atribuit, estimată conform prevederilor art. 3, este egală sau mai mare decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3), anunţul de participare va fi publicat și în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
    (3) În cazul achiziţiilor publice în care valoarea contractului care urmează să fie atribuit, estimată conform prevederilor art. 3, este mai mică decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3), perioada cuprinsă între data publicării anunțului de participare în Buletinul achizițiilor publice și data-limită de depunere a candidaturilor trebuie să fie de cel puțin 20 de zile.
    (4) În cazul achiziţiilor publice în care valoarea contractului care urmează să fie atribuit, estimată conform prevederilor art. 3, este egală sau mai mare decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3), perioada cuprinsă între data publicării anunțului de participare în Buletinul achizițiilor publice, precum și între data transmiterii anunțului de participare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, și data-limită de depunere a candidaturilor trebuie să fie de cel puțin 37 de zile.”
    9. La articolul 50 alineatul (6), cuvintele „înregistrarea rezultatelor” se substituie cu cuvîntul „finalizarea”.
    10. La articolul 52, alineatele (5)–(8) vor avea următorul cuprins:
    „(5) Dialogul competitiv se iniţiază prin publicarea unui anunţ de participare în Buletinul achizițiilor publice în conformitate cu art. 28 alin. (1), prin care se solicită operatorilor economici interesaţi depunerea candidaturilor.
    (6) În cazul achiziţiilor publice în care valoarea contractului care urmează să fie atribuit, estimată conform prevederilor art. 3, este egală sau mai mare decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3), anunţul de participare va fi publicat și în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
    (7) Perioada cuprinsă între data publicării în Buletinul achizițiilor publice, precum şi, după caz, între data transmiterii anunțului de participare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, și data-limită de depunere a candidaturilor trebuie să fie de cel puțin:
    a) 20 de zile, în cazul achiziţiilor publice în care valoarea contractului care urmează să fie atribuit, estimată conform prevederilor art. 3, este mai mică decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3);
    b) 37 de zile, în cazul achiziţiilor publice în care valoarea contractului care urmează să fie atribuit, estimată conform prevederilor art. 3, este egală sau mai mare decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3).
    (8) În cazul în care anunțul de participare a fost transmis spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în format electronic, perioada prevăzută la alin. (7) lit. b) poate fi redusă cu 7 zile.”
    11. La articolul 53, alineatele (4)–(8) vor avea următorul cuprins:
    „(4) Negocierea, cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, se iniţiază prin publicarea unui anunţ de participare, în conformitate cu art. 28 alin. (1), prin care se solicită operatorilor economici interesaţi depunerea candidaturilor.
    (5) În cazul achiziţiilor publice în care valoarea contractului care urmează să fie atribuit, estimată conform prevederilor art. 3, este egală sau mai mare decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3), anunţul de participare va fi publicat și în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
    (6) Perioada cuprinsă între data publicării în Buletinul achizițiilor publice, precum și, după caz, între data transmiterii anunțului de participare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, şi data-limită de depunere a candidaturilor trebuie să fie de cel puțin:
    a) 20 de zile, în cazul achiziţiilor publice în care valoarea contractului care urmează să fie atribuit, estimată conform prevederilor art. 3, este mai mică decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3);
    b) 37 de zile, în cazul achiziţiilor publice în care valoarea contractului care urmează să fie atribuit, estimată conform prevederilor art. 3, este egală sau mai mare decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3).
    (7) În cazul în care, din motive de urgență, numărul de zile prevăzut la alin. (6) nu poate fi respectat, autoritatea contractantă este în drept să reducă perioada respectivă, dar la nu mai puțin de 15 zile.
    (8) În cazul în care anunțul de participare a fost transmis spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în format electronic, perioada prevăzută la alin. (6) lit. b) poate fi redusă cu 7 zile, iar cea prevăzută la alin. (7) – cu 5 zile.”
    12. La articolul 54 alineatul (1) litera c), cuvintele „sau un singur operator economic are drepturi prioritare asupra lor” se exclud.
    13. Articolul 67:
    la alineatul (1):
    în partea introductivă, textul „– din proprie inițiativă, precum şi la solicitarea Agenţiei Achiziţii Publice, în urma controlului efectuat –” se substituie cu textul „ , din proprie inițiativă,”;
     litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) în cazul achiziţiilor publice de lucrări, valoarea totală a fiecărei oferte este:
    – mai mare cu cel puțin 15% decît valoarea estimată a lucrărilor, calculată în conformitate cu prevederile legislației;
    – mai mică cu cel puțin 15% decît valoarea estimată a lucrărilor, calculată în conformitate cu prevederile legislației, cu condiția că ofertanții nu au fost în măsură să prezinte justificări relevante în conformitate cu art. 66 alin. (4) și (5);”
    la alineatul (2), sintagma „Agenția Achiziții Publice” se substituie cu sintagma „Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor”.
    14. Articolul 70:
    alineatele (8) și (9) se abrogă;
    la alineatul (10), textul „ , înregistrat conform alin. (8),” se exclude;
    la alineatul (11), textul „alin. (8) și” se exclude.
    15. Articolul 73:
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Darea de seamă privind procedura de achiziţie publică este un document public. Accesul persoanelor la aceste informaţii poate fi limitat, conform prevederilor Legii nr. 171-XIII din 6 iulie 1994 cu privire la secretul comercial sau ale Legii nr. 245-XVI din 27 noiembrie 2008 cu privire la secretul de stat, numai în măsura în care aceste informaţii includ, în special, secrete tehnice sau comerciale ori conțin aspecte confidenţiale ale ofertelor.”
    alineatul (3) se abrogă.
    16. Articolul 75 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 75. Organizarea și funcționarea Agenției
                           Naționale pentru Soluționarea
                           Contestațiilor
    (1) Agenția Naţională pentru Soluționarea Contestațiilor este o autoritate publică autonomă şi independentă faţă de alte autorităţi publice, faţă de persoane fizice şi juridice, care examinează contestaţiile formulate în cadrul procedurilor de achiziţie publică.
    (2) Agenția Naţională pentru Soluționarea Contestațiilor este persoană juridică de drept public, finanţată de la bugetul de stat în limitele alocațiilor bugetare aprobate prin legea bugetară anuală, şi dispune de ştampilă cu imaginea Stemei de Stat a Republicii Moldova.
    (3) Agenția Naţională pentru Soluționarea Contestațiilor dispune de independenţă organizaţională, funcţională, operaţională şi financiară. Bugetul acesteia se elaborează, se aprobă și se administrează conform principiilor, regulilor și procedurilor stabilite de Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014.
    (4) Agenția Naţională pentru Soluționarea Contestațiilor prezintă Parlamentului, pînă la data de 15 martie a fiecărui an, un raport anual de performanță, care include date și analize cu privire la cazurile de soluționare a contestaţiilor.
    (5) La solicitarea Parlamentului, Agenția Naţională pentru Soluționarea Contestațiilor prezintă rapoarte pentru o perioadă mai scurtă de un an. Agenția Naţională pentru Soluționarea Contestațiilor poate să prezinte Parlamentului și alte rapoarte considerate necesare.
    (6) Raportul prevăzut la alin. (4) se publică pe pagina web a Agenției Naţionale pentru Soluționarea Contestațiilor în termen de 7 zile de la data prezentării acestuia în Parlament.
    (7) Agenția Naţională pentru Soluționarea Contestațiilor este independentă și nu poate fi subordonată niciunei alte autorități sau instituții publice, avînd obligația de a apăra drepturile și interesele legitime ale tuturor părților implicate în contestaţiile trimise spre soluționare fără nicio privilegiere sau discriminare. Deciziile Agenției Naţionale pentru Soluționarea Contestațiilor pot fi contestate în instanța de judecată.
    (8) Agenția Naţională pentru Soluționarea Contestațiilor este apolitică, nu sprijină și nu acordă asistență niciunui partid politic.
    (9) Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Agenției, structura și efectivul-limită al acesteia se aprobă prin hotărîrea Parlamentului.”
    17. Legea se completează cu articolul 751 cu următorul cuprins:
    „Articolul 751. Personalul Agenției Naționale
                            pentru Soluționarea Contestațiilor
    (1) Agenția Naţională pentru Soluționarea Contestațiilor are în componența sa șapte consilieri pentru soluționarea contestaţiilor (în continuare – consilieri), inclusiv directorul general și directorul general adjunct, care au statut de persoane cu funcții de demnitate publică.
    (2) Consilierii sînt numiți de către Parlament cu votul majorității deputaților prezenți, la propunerea Comisiei economie, buget și finanțe a Parlamentului.
    (3) Selectarea consilierilor se face pe baza aptitudinilor profesionale, în rezultatul unui concurs deschis, imparțial și transparent, organizat de Comisia economie, buget și finanțe.
    (4) Cel puțin jumătate din consilieri trebuie să dețină diplomă de studii în drept.
    (5) Poate pretinde la funcţia de consilier pentru soluționarea contestațiilor persoana care corespunde cumulativ următoarelor cerinţe:
    a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
    b) are capacitatea deplină de exerciţiu;
    c) deține diplomă de studii superioare;
    d) are o vechime în muncă de cel puţin 10 ani în domeniul juridic, economic sau tehnic, precum și o experiență de cel puțin 3 ani în domeniul achizițiilor publice;
    e) posedă limba de stat;
    f) nu este privată, prin hotărîre judecătorească definitivă, de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate;
    g) nu este membru al unui partid politic.
    (6) Consilierul nu este în drept:
    a) să desfășoare activități comerciale direct sau prin intermediari;
    b) să fie acționar ori membru al conducerii, al organului administrativ sau al organului de control în societăți comerciale, inclusiv în bănci și în alte instituții de credit, în instituții de asigurări, în societăți financiare, în întreprinderi de stat sau în societăți pe acțiuni cu capital de stat;
    c) să dețină orice altă funcție publică sau privată remunerată, cu excepția celor ce țin de activitatea didactică, de cercetare științifică sau de creație literară și artistică;
    d) să exercite orice alte activități profesionale.
    (7) Consilierul nu poate participa la soluționarea unei contestaţii în cazul oricărui potențial conflict de interese.
    (8) Consilierul nu este în drept să participe la procedura de soluționare a contestației dacă se află în una din următoarele situații, motiv pentru care decizia emisă va fi lovită de nulitate absolută:
    a) este soț/soție, rudă sau afin pînă la gradul al doilea inclusiv cu oricare dintre părți ori soțul, ruda sau afinul pînă la gradul al doilea inclusiv al consilierului are un interes în soluționarea contestației;
    b) a existat un raport de afaceri sau de muncă între consilier și una dintre părți în precedenții 2 ani de la soluționarea contestației;
    c) a făcut declarații publice care au legătură cu contestația care se soluționează;
    d) a primit sau i s-au promis bunuri ori avantaje de orice fel de către una dintre părți.
    (9) Consilierul este obligat:
    a) să-şi îndeplinească atribuţiile cu obiectivitate, respectînd principiile legalităţii, imparţialităţii, independenţei, tratamentului egal, nediscriminării în privinţa tuturor operatorilor economici și autorităților contractante;
    b) să-şi exprime votul prin „pro” sau „contra”, abţinerea de la vot fiind exclusă, cu excepţia cazului în care acesta se află în conflict de interese care a fost declarat;
    c) să comunice în scris preşedintelui completului de soluționare a contestațiilor orice situaţie care ar putea atrage incompatibilitatea cu mandatul pe care îl exercită;
    d) să depună, în conformitate cu legislaţia, declaraţie de avere și interese personale.
    (10) Mandatul consilierului încetează în cazul:
    a) demisiei;
    b) revocării;
    c) expirării mandatului;
    d) atingerii vîrstei de pensionare;
    e) decesului.
    (11) Parlamentul poate revoca un consilier în cazul:
    a) neîntrunirii cerințelor de la alin. (5);
    b) rămînerii definitive a sentinţei de condamnare;
    c) încălcării obligațiilor prevăzute la alin. (6)–(9);
    d) imposibilității din motive de sănătate, constatate prin examen medical, să își exercite atribuțiile mai mult de 4 luni consecutive;
    e) declarării dispariţiei fără urmă, conform legii.
    (12) Directorul general al Agenției Naţionale pentru Soluționarea Contestațiilor este obligat să trimită Parlamentului propunerea privind încetarea sau, după caz, privind revocarea mandatului de consilier, inclusiv de director general adjunct, imediat după ce a aflat de existența unei situații prevăzute la alin. (10) și (11).
    (13) În cazul în care mandatul unui consilier a expirat, acesta rămîne în funcție pînă la numirea succesorului său, însă nu mai mult de 6 luni de la data expirării acestuia.
    (14) Încetarea mandatului consilierului pentru soluționarea contestaţiilor se aprobă de către Parlament.
     (15) Propunerea privind revocarea mandatului directorului general poate fi trimisă Parlamentului de către un grup de cel puțin 3 consilieri în cazul în care se află despre existența unei situații prevăzute la alin. (11).”
    18. La articolul 76, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Orice persoană care are sau a avut un interes în obținerea unui contract de achiziție publică și care consideră că în cadrul procedurilor de achiziţie publică un act al autorităţii contractante a vătămat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt a suportat sau poate suporta prejudicii, este în drept să conteste actul respectiv în modul stabilit de prezenta lege.”
    19. Articolul 79:
    se completează cu alineatele (41)–(46) cu următorul cuprins:
    „(41) Consilierii îşi desfăşoară activitatea în complete formate din trei membri. Președintele fiecărui complet trebuie să dețină diplomă de studii în drept.
    (42) Componența completelor, inclusiv președinții, se aprobă prin ordinul directorului general al Agenției pentru o perioadă determinată. Aceeași componență a completului, inclusiv președintele, poate fi păstrată pentru nu mai mult de două perioade consecutive.
    (43) Ședințele completelor sînt conduse de către președinții acestora și consemnate în procesul-verbal, semnat de către toți membrii.
    (44) Ședințele completelor sînt deliberative cu prezența tuturor membrilor.
    (45) Deciziile în cadrul completelor sînt adoptate cu votul majorității membrilor. Membrii care au votat împotrivă pot înregistra opinia separată în procesul-verbal al ședinței respective. Nimeni nu este în drept să influențeze deciziile sau să interfereze cu deciziile completelor pentru soluționarea contestaţiilor, fiecare consilier votînd la intima sa convingere reieșind din prevederile legale.
    (46) Lucrările de secretariat ale completelor sînt asigurate de către subdiviziunea responsabilă în conformitate cu regulamentul de funcționare a Agenției Naţionale pentru Soluționarea Contestațiilor.”
    la alineatul (5), textul „Părţile pot fi convocate în şedinţă deschisă dacă acest lucru este considerat necesar de către Agenția Naţională pentru Soluționarea Contestațiilor.” se exclude;
    articolul se completează cu alineatul (61) cu următorul cuprins:
    „(61) Agenția Naţională pentru Soluționarea Contestațiilor va organiza ședințe deschise pentru examinarea contestațiilor și va asigura publicarea pe pagina web a informației privind data și locul desfășurării ședințelor cu 3 zile lucrătoare înainte de data la care acestea vor avea loc.”
    la alineatul (11), textul „ , iar în cazul în care acesta este încheiat, Agenţia Achiziţii Publice nu va înregistra contractul respectiv” se exclude.
    20. Articolul 80:
    la alineatul (6), textul „şi înregistrat” se exclude;
    alineatul (9) va avea următorul cuprins:
    „(9) Decizia Agenției Naţionale pentru Soluționarea Contestațiilor, inclusiv justificarea deciziei, va fi comunicată părţilor în scris, în termen de 3 zile de la data pronunțării. Decizia se publică pe pagina web a Agenției Naţionale pentru Soluționarea Contestațiilor în acelaşi termen.”
    21. La articolul 83, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Dispozițiile prevăzute la art. 4 alin. (2)–(4), art. 27 alin. (2), art. 28 alin. (2), art. 29 alin. (3), art. 45 alin. (2), art. 49 alin. (2), art. 52 alin. (6), art. 53 alin. (5), art. 56 alin. (7) vor intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2019.”
    22. Legea se completează cu anexa nr. 11 cu următorul cuprins:

    anexa nr.11

    Art. V. – (1) Prevederile punctelor 5, 6, 9, 13, 14, 16, 17, 19 și 20 ale art. IV vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2017.
    (2) Guvernul:
    a) va deschide finanţarea Agenţiei Naţionale pentru Soluţionarea Contestaţiilor;
    b) va asigura Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor cu sediu.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                            Andrian CANDU

    Nr. 229. Chişinău, 23 septembrie 2016.