HGC1184/2016
ID intern unic:  367370
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1184
din  27.10.2016
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 04.11.2016 în Monitorul Oficial Nr. 379-386     art Nr : 1281
    În temeiul alin. (4)  art. 232 din Legea nr.182 din 15 iulie 2010 cu privire la parcurile industriale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 155-158, art.561), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                               Octavian Calmîc
    Ministrul finanţelor                                                Octavian Armaşu

    Nr. 1184. Chişinău, 27 octombrie 2016.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 1184
din27 octombrie 2016

MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Regulamentul cu privire la modul de determinare şi comercializare a activelor neutilizate ale întreprinderilor, aprobat prin  Hotărîrea Guvernului nr.480 din 28 martie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.69-71, art. 458), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) punctul 1 se completează la final cu cuvintele „ , inclusiv din cadrul parcurilor industriale.”;
    2) se completează cu punctul 21 cu următorul cuprins:
    „21. Prin derogare de la pct.2 al prezentului Regulament, în cazul în care activele neutilizate ale întreprinderilor din cadrul parcului industrial se află în locaţiunea rezidenţilor parcului industrial, activele date pot fi ulterior comercializate, prin negocieri directe, doar acestor rezidenţi.”
    3) la punctul 11 litera c), cuvîntul „anexă” se substituie cu cuvintele „anexa nr.1”;
    4) se completează cu capitolul IV cu următorul cuprins:
IV COMERCIALIZAREA ACTIVELOR NEUTILIZATE
ALE ÎNTREPRINDERILOR DIN CADRUL PARCURILOR
INDUSTRIALE PRIN NEGOCIERI DIRECTE
    14. Prin negocieri directe se comercializează activele neutilizate ale întreprinderilor din cadrul parcului industrial aflate în locaţiunea rezidenţilor parcului industrial doar acestor rezidenţi.
    15. Organizarea şi desfăşurarea comercializării activelor prin negocieri directe se efectuează  de către Comisia specială pentru organizarea concursurilor (în continuare – Comisia de concurs), creată prin ordinul întreprinderii administratoare în corespundere cu Regulamentul privind modul de desfăşurare a concursului de selectare a rezidenţilor şi a proiectelor investiţionale pentru parcul industrial, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 652 din 1 septembrie 2011.
    16. Comisia de concurs suplimentar la atribuţiile expuse la pct.13 din Regulamentul privind modul de desfăşurare a concursului de selectare a rezidenţilor şi a proiectelor investiţionale pentru parcul industrial, are următoarele atribuţii:
    1) examinarea cererii de procurare şi  actelor aferente procedurii de comercializare a activelor prin negocieri directe;
    2) stabilirea mărimii acontului şi preţului de expunere la comercializare a activelor prin negocieri directe;
    3) organizarea şi desfăşurarea comercializării prin negocieri directe a activelor din cadrul parcurilor industriale date în locaţiune rezidenţilor parcurilor  industriale;
    4) întocmirea procesului-verbal privind rezultatele negocierilor directe;
    5) examinarea contestaţilor depuse de rezident pe marginea procedurii de comercializare prin negocieri directe.
    17. După obţinerea autorizaţiei de comercializare a activelor, Administratorul întreprinderii va asigura  efectuarea evaluării acestora de către un evaluator licenţiat.
    18. După obţinerea rezultatului evaluării activelor, Administratorul întreprinderii convoacă şedinţa Comisiei de concurs, care stabileşte, printr-un proces-verbal, data, ora şi locul desfăşurării negocierilor directe, preţul de expunere la comercializare a activelor neutilizate prin negocieri directe (în continuare – preţ de expunere), precum şi mărimea acontului.
    19. Acontul se depune pe contul indicat de către Administratorul întreprinderii, mărimea lui constituind 10% din preţul de expunere. Acontul este inclus în preţul activelor procurate.
    20. Preţul de expunere se stabileşte de către  Comisia de concurs, dar nu mai mic decît cel de piaţă estimat la momentul iniţierii negocierilor, în corespundere cu Legea nr.989-XV din 18 aprilie 2002 cu privire la activitatea de evaluare.
    21. Administratorul aduce la cunoştinţa rezidentului data, ora şi locul desfăşurării negocierilor directe, mărimea acontului şi contul pentru depunerea acontului, precum şi  preţul de expunere.
    22. În cazul în care rezidentul parcului industrial nu poate participa la negocieri directe din motiv de boală sau serviciu, Comisia de concurs poate amîna data desfăşurării negocierilor directe cu cel mult 30 zile lucrătoare.
    23. Negocierile directe se efectuează la data desemnată de către Comisia de concurs cu prezenţa obligatorie a rezidentului sau reprezentanţilor împuterniciţi de către rezidenţi.
    24.  Pînă la începerea negocierilor directe, solicitantul va prezenta Comisiei de concurs documentele care certifică, în modul stabilit, identitatea participantului sau procura, în cazul participării prin reprezentanţi şi confirmă achitarea acontului la contul indicat.
    25. În cadrul negocierilor directe, activele se comercializează la un preţ nu mai mic decît cel de piaţă estimat la momentul iniţierii negocierilor, în corespundere cu Legea nr.989-XV din 18 aprilie 2002 cu privire la activitatea de evaluare.
    26. După negocierea preţului  se perfectează procesul-verbal cu privire la negocierile directe, conform  anexei nr. 2 la prezentul Regulament.
    27. Participantul la negocieri directe căruia i s-a comercializat activul este obligat:
    1) să semneze procesul-verbal;
    2) să achite preţul activului şi să semneze contractul de vînzare-cumpărare;
    3) să asigure înregistrarea la Oficiul teritorial cadastral a activului procurat, conform legislaţiei în vigoare.
    28. În cazul în care participantul la negocieri directe, refuză să semneze procesul-verbal sau să achite preţul activului, acesta este lipsit de dreptul de a solicita repetat procurarea activului  aflat în locaţiune pe parcursul unui an.
    29. Pe parcursul a 7 zile lucrătoare după semnarea procesului-verbal al rezultatelor negocierii directe, cumpărătorul este obligat să achite preţul activului  procurat.
    30. Mijloacele financiare obţinute din vînzarea activelor, după acoperirea cheltuielilor aferente vînzării lor, sînt folosite prioritar la achitarea restanţelor întreprinderii faţă de bugetul public naţional, iar mijloacele financiare rămase se investesc în dezvoltarea întreprinderii.
    31. Pe parcursul a 7 zile lucrătoare după achitarea activului:
    1) părţile încheie contractul de vînzare-cumpărare a activului comercializat care se semnează de persoanele abilitate cu acest drept din partea vînzătorului (Administratorul) şi cumpărătorului (Rezidentul);
    2) părţile asigură  transmiterea activului, prin act de predare-primire.
    32. În caz de neachitare în termenele stabilite, Comisia de concurs, în baza demersului Administratorului, este în drept să anuleze rezultatul negocierilor directe prin emiterea unui proces-verbal de anulare a rezultatului negocierilor directe (anexa nr.3 la prezentul Regulament). În acest caz acontul nu se restituie.
    33. Membrii Comisiei de concurs nu au dreptul să participe sau să reprezinte participanţii la negocierile directe pe care le organizează.
    34. Divergenţele apărute în procesul desfăşurării negocierilor directe se soluţionează de Comisia de concurs înainte de finalizarea negocierilor directe în termen de 30 de
zile lucrătoare din data depunerii contestaţiei.
    35. Deciziile Comisiei de concurs pot fi contestate în modul stabilit de legislaţie, doar după nesoluţionarea litigiilor apărute pe cale amiabilă.”;
    5) anexă la Regulamentul cu privire la modul de comercializare a activelor neutilizate ale întreprinderilor devine anexa nr.1 la Regulamentul cu privire la modul de determinare şi comercializare a activelor neutilizate ale întreprinderilor;
    6) se completează cu anexele nr. 2 şi nr.3 cu următorul cuprins:

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    2. Anexele nr.1 şi nr.2 la  Hotărîrea Guvernului nr.652 din 1 septembrie 2011 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de desfăşurare a concursului de selectare a rezidenţilor şi a proiectelor investiţionale pentru parcul industrial, precum şi a Raportului-model privind activitatea desfăşurată în cadrul parcului industrial” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.148-151, art. 723), se modifică şi se completează după cum urmează:
    anexa nr.1:
    punctul 4 se completează  la final cu cuvintele  „a parcului industrial (în continuare – întreprindere administratoare)”;
    punctul 7 va avea următorul cuprins:
    „7. Activitatea Comisiei de concurs este organizată de către preşedintele acesteia, iar lucrările de secretariat sînt ţinute de către secretariatul Comisiei de concurs (în continuare – secretariat), desemnat prin ordinul întreprinderii administratoare.”;
    capitolul III va avea următorul cuprins:
III. ATRIBUŢIILE COMISIEI DE CONCURS ŞI
SECRETARIATULUI. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE

    12. Comisia de concurs are următoarele atribuţii:
    1) examinarea şi aprobarea documentelor pentru anunţarea concursului;
    2) examinarea ofertelor şi materialelor prezentate la concurs de către participant;
    3) atragerea, în caz de necesitate, a experţilor în domeniu pentru examinarea proiectelor investiţionale prezentate la concurs;
    4) desfăşurarea concursului;
    5) desemnarea învingătorului concursului;
    6) examinarea contestărilor referitor la rezultatele concursului;
    7) alte atribuţii potrivit Regulamentului cu privire la modul de determinare şi comercializare a activelor neutilizate ale întreprinderilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.480 din 28 martie 2008.
    13. Comisia de concurs are dreptul:
    1) să solicite de la participantul la concurs informaţii adiţionate privind datele despre companie şi proiectul investiţional depus;
    2) să negocieze direct mărimea şi forma investiţiilor preconizate, tipul producţiei fabricate şi genul serviciilor prestate;
    3) să reexamineze, la solicitarea rezidenţilor, condiţiile proiectelor investiţionale anunţate iniţial de către rezidenţi şi aprobarea acestora.
    14. Comisia de concurs este obligată:
    1) să examineze toate cererile recepţionate;
    2) să verifice documentele de participare la concurs şi datele candidaţilor;
    3) să respecte confidenţialitatea datelor din documentele de concurs;
    4) să semneze procesul-verbal cu privire la rezultatele concursului sau să anexeze opinia lor separată.
    15. Preşedintele Comisiei de concurs exercită următoarele atribuţii:
    1) organizează  activitatea Comisiei de concurs;
    2) stabileşte data, locul şi ora convocării şedinţelor Comisiei de concurs;
    3) prezidează şedinţele Comisiei de concurs;
    4) exercită alte atribuţii în conformitate cu prezentul Regulament.
    16. Secretariatul are următoarele atribuţii:
    1) întocmirea documentelor pentru anunţarea concursului;
    2) recepţionarea, înregistrarea ofertelor şi eliberarea participanţilor la concurs  înştiinţări în formă scrisă;
    3) pregătirea documentelor necesare pentru desfăşurarea şedinţei;
    4) informarea membrilor Comisiei de concurs despre data, ora şi locul desfăşurării şedinţei;
    5) perfectarea proceselor-verbale ale Comisiei de concurs.
    17. Secretariatul are următoarele obligaţii:
    1) să pună la dispoziţia participantului la concurs informaţia cu privire la desfăşurarea concursului şi să explice modul de completare a documentelor necesare pentru participare la concurs;
    2) să expedieze participanţilor o înştiinţare în scris despre rezultatele concursului;
    3) să înştiinţeze în scris participanţii la concurs despre anularea rezultatelor acestuia;
    4) să asigure păstrarea documentelor de concurs şi confidenţialitatea datelor din acestea.
    171. Secretariatul este în drept:
    1) să refuze înregistrarea documentelor prezentate după expirarea termenului-limită, indicat în comunicatul informativ;
    2) să asiste la examinarea materialelor fără drept de vot.”;
    punctul 19 se abrogă;
    la punctul 20 subpunctul 3), cuvintele „întreprinderea administratoare a parcului industrial  (în continuare – întreprinderea administratoare” se substituie cu cuvintele „Comisia de concurs”;
    la punctul 22 subpunctul 2), cuvintele „să primească de la Comisia de concurs” se substituie cu cuvintele „să solicite de la secretariat”;
    a) punctul 24 va avea următorul cuprins:
    „24. Decizia cu privire la organizarea concursului se adoptă de către Comisia de concurs, iar secretariatul perfectează procesul-verbal respectiv.”;
    la punctul 25, cuvintele „ordinul administratorului privind desfăşurarea concursului, Comisia de concurs” se substituie cu cuvintele „deciziei Comisiei de concurs, secretariatul”, iar cuvîntul „lucrătoare” se substituie cu cuvîntul „calendaristice”;
    la punctul 27, cuvintele „În caz de necesitate” se substituie cu cuvintele „În cazul lipsei participanţilor la concurs”;
    la punctul 29, subpunctul 6) va avea următorul cuprins:
    „6) certificatul de la bancă care reflectă conturile şi soldul mijloacelor băneşti;”;
    la punctul 31, sintagma „Comisiei de concurs” se substituie cu cuvîntul „secretariatului”;
    la punctul 32, cuvintele „în registrul Comisiei de concurs” se substituie cu cuvintele „într-un registru de către secretariat”;
    la punctul 33, cuvintele „şi înregistrate” se exclud;
     punctul 34 va avea următorul cuprins:
    „34. La momentul depunerii setului de documente pentru participare la concurs secretariatul înmînează aplicanţilor la concurs o înştiinţare în scris referitor la acceptarea cererii, indicîndu-se data înregistrării ei, precum şi data, ora şi locul desfăşurării concursului.”;
    punctul 38 va avea următorul cuprins:
    „38. La deschiderea concursului, Comisia de concurs verifică corespunderea setului de documentele prezentate pentru participare la concurs, cu cerinţele documentelor de concurs şi datele participanţilor, iar secretariatul perfectează procesul-verbal cu privire la admiterea acestora pentru participare la concurs. În cazul în care acestea nu corespund cerinţelor documentaţiei de concurs şi corectarea erorilor sau deficienţelor depistate schimbă substanţial esenţa ofertei, aceasta nu va fi luată în considerare la desemnarea cîştigătorului, fapt care se consemnează în procesul-verbal al şedinţei Comisiei de concurs.”;
    punctele 42 şi 43 se abrogă;
    la punctul 48, textul „zile lucrătoare din data expirării termenului-limită de recepţionare şi înregistrare a ofertelor, stipulat în comunicatul informativ privind organizarea concursului” se substituie cu  cuvintele „zile calendaristice din data deschiderii concursului”;
    punctul 53 va avea următorul cuprins:
    „53. Rezultatele şedinţei Comisiei de concurs se consemnează într-un proces-verbal perfectat de secretariat, în care se indică:
    1) data şi locul unde s-a desfăşurat concursul;
    2) componenţa Comisiei de concurs şi a secretariatului;
    3) lista şi datele de identitate ale participanţilor la concurs;
    4) informaţia privind admiterea sau respingerea participanţilor la concurs;
    5) descrierea proiectelor investiţionale anunţate de către participanţi;
    6) informaţia privind desemnarea cîştigătorului;
    7) altă informaţie necesară.”;
     se completează  cu punctele  541, 591 şi 592 cu următorul cuprins:
    „541. Rezultatele concursului sînt plasate pe pagina web a întreprinderii administratoare, în termen de 3 zile calendaristice de la semnarea procesului-verbal.”;
    591. Rezultatele concursului pot fi contestate la Comisia de concurs  în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării pe pagina web a întreprinderii administratoare.
    592. Litigiile cu privire la concurs se soluţionează în instanţa de contencios administrativ competentă.”;
    punctul 58 se completează după cuvîntul „concursului” cu cuvintele  „pentru fiecare participant în parte”;
    la punctul 59, după cuvintele „la concurs” se completează cu cuvintele „în termen de 10 zile calendaristice din data desfăşurării concursului”;
    la punctul 60, cuvintele „zile lucrătoare” se substituie cu cuvintele „zile calendaristice”;
     punctul 61 va avea următorul cuprins:
    „61. Clauzele esenţiale ale contractului privind desfăşurarea activităţii în parcul industrial sînt:
    1) genul de activitate;
    2) mărimea estimată a investiţiilor, inclusiv a celor capitale;
    3) drepturile şi obligaţiile rezidentului şi ale întreprinderii administratoare a parcului industrial;
    4) plăţile pentru utilizarea infrastructurii tehnice şi de producţie şi, după caz, pentru serviciile oferite de întreprinderea administratoare;
    5) obligativitatea de a desfăşura activitatea conform legislaţiei;
    6) responsabilitatea părţilor pentru nerespectarea clauzelor contractului.”;
    anexa nr.2 va avea următorul cuprins:

    anexa nr.2