OMTIDC215/2016
ID intern unic:  367404
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII DRUMURILOR
ORDIN Nr. 215
din  12.10.2016
cu privire la modificarea ordinelor Ministerului Transporturilor
şi Infrastructurii Drumurilor nr. 9 din 10.02.2015, nr. 158
din 13.10.2014 și nr. 81 din 08.04.2016
Publicat : 04.11.2016 în Monitorul Oficial Nr. 379-386     art Nr : 1829     Data intrarii in vigoare : 04.11.2016
    În temeiul art.44 din Codul transporturilor rutiere, aprobat prin Legea nr. 150 din 17.07.2014 (cu modificările și completările ulterioare), Hotărîrii Guvernului nr. 695 din 18.11.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor,
ORDON:
    1. Ordinul nr. 9 din 10.02.2015 se modifică după cum urmează:
    - pct. 3 din Anexa nr.1 „Tematica şi repartizarea orientativă a orelor pentru cursul de bază.” se completează cu subpuncte noi 3.2 și 3.3 cu următorul conținut:
    ”3.2 Candidații care doresc să obțină certificatul de manager pentru transportul rutier de marfă și certificatul de manager pentru transportul rutier de persoane vor urma părțile comune ale cursurilor specifice o singură dată.
    3.3 Candidații care doresc să obțină certificatul de conducător auto pentru transportul rutier de marfă și certificatul de conducător auto în trafic național/internaţional pentru transportul rutier de persoane vor urma părțile comune ale cursurilor specifice o singură dată.”
    - pct. 4 din Anexa nr.1 „Sugestii metodologice de predare-învățare-evaluare” se completează cu două alineate noi după cum urmează:
    „- Programele de instruire pentru conducătorii auto și managerii din domeniul transporturilor vor conține cerințele prevăzute de CARTA CALITĂȚII transporturilor internaționale rutiere de mărfuri în sistemul cotelor multilaterale CEMT nr. ITF(2015)3/FINAL.
    - Instruirea poate fi efectuată prin metodele: sesiuni de cel puțin 8 ore, cu aplicarea tehnologiilor informaționale (simulatoare)”.
    - denumirea pct. 1 din  Anexa nr.2 „Tematica şi repartizarea orientativă a orelor pentru următoarele cursuri” se reformulează și va fi expusă în următoarea redacție: „Consilier de siguranță pentru transportul mărfurilor periculoase (DGSA)”.
    - pct. 9 și 10 din Anexa nr.2 „Tematica şi repartizarea orientativă a orelor pentru următoarele cursuri ” se modifică și se expun conform Anexei nr.1 la prezentul ordin.
    2. Anexa nr.3 la Ordinul nr. 158 din 13.10.2014 se modifică după cum urmează:  la pct.1 și 2. denumirea certificatului de competență profesională pe final se completează cu sintagma „în trafic internațional”, fără modificarea formei certificatului;
    - sintagma „Cerințele privind modelul certificatului de pregătire profesională a conducătorului auto” se completează pe final cu „în trafic internațional”;
    - anexa se completează cu noi puncte conform anexei nr. 2 la prezentul ordin.
    3. Anexa la Ordinul nr. 81 din 08.04.2016” „19. Conducător auto transport persoane (troleibuz)” se modifică și se expune conform Anexei nr.3 la prezentul ordin. Admiterea spre instruire pentru obținerea certificatului de pregătire profesională  ”Conducător auto transport persoane (troleibuz)” se permite pentru toate persoanele care dispun de  Permisul de conducere cu categoria ”F”.
    4. Agenția Națională Transport Auto va informa părțile interesate și va asigura executarea prevederilor  prezentului ordin și republicarea textului Ordinului nr. 9 din 10.02.2015 în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    5. Centrele de instruire, perfecționare şi atestare profesională autorizate de Agenţia Națională Transport Auto, în termen de trei luni de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, își vor aduce în corespundere programele de instruire.
    6. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    7. Controlul asupra îndeplinirii prezentului ordin se pune în sarcina dlui Serghei Bucataru, viceministrul transporturilor şi infrastructurii drumurilor.

    MINISTRUL TRANSPORTURILOR
    ŞI INFRASTRUCTURII DRUMURILOR               Iurie CHIRINCIUC

    Nr. 215. Chişinău, 12 octombrie 2016.


    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3