LPC241/2016
ID intern unic:  367502
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 241
din  13.10.2016
pentru completarea articolului 28 din Legea
nr. 294-XVI din 21 decembrie 2007 privind partidele politice
Publicat : 11.11.2016 în Monitorul Oficial Nr. 388-398     art Nr : 799
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – La articolul 28 alineatul (1) litera a) din Legea nr. 294-XVI din 21 decembrie 2007 privind partidele politice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 42–44, art. 119), cu modificările ulterioare, după cuvîntul „întreținerea” se introduc cuvintele „și/sau locațiunea”.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                       Andrian CANDU

    Nr. 241. Chișinău, 13 octombrie 2016.