HGC1221/2016
ID intern unic:  367526
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1221
din  07.11.2016
pentru modificarea Regulilor privind protecţia reţelelor de comunicaţii
electronice şi executarea lucrărilor în zonele de protecţie şi pe traseele
liniilor de comunicaţii electronice, aprobate prin Hotărîrea Guvernului
nr. 284 din 13 aprilie 2009
Publicat : 11.11.2016 în Monitorul Oficial Nr. 388-398     art Nr : 1318
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Regulile privind protecţia reţelelor de comunicaţii electronice şi executarea lucrărilor în zonele de protecţie şi pe traseele liniilor de comunicaţii electronice, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 284 din 13 aprilie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 83-85, art. 365), se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 3 subpunctul 3), textul „Hotărîrii Guvernului nr.360 din 18 aprilie 1997 „Despre aprobarea Regulamentului privind certificatul de urbanism şi autorizarea construirii sau desfiinţării construcţiilor şi amenajărilor” se substituie cu textul „Legii nr. 163 din 9 iulie 2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție”;
    2) la punctul 21, cuvintele „fără explicaţii” se substituie prin cuvintele „cu argumentare care respectă prevederile legislației cu privire la secretul de stat”;
    3) la punctul 23, cuvintele „prin telefonogramă sau în alt mod” se substituie prin cuvintele „prin orice mijloc de transmitere a informației, cu condiția confirmării imediate a recepționării acesteia”;
    4) la anexele nr.1, nr.2 și nr. 3, textul „Hotărîrii Guvernului nr.705 din 11 noiembrie 1993 „Pentru aprobarea Regulamentului privind modalităţile de despăgubire a daunelor cauzate de perturbarea reţelelor electrice şi a Regulamentului privind modalităţile de despăgubire a daunelor cauzate de perturbarea liniilor de telecomunicaţii aeriene şi prin cablu, reţelelor de radioficare, construcţiilor şi utilajului de telecomunicaţii, televiziune şi radiodifuziune”, la orice formă gramaticală, se exclude.

    PRIM-MINISTRU                                                 Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                              Octavian Calmîc
    Ministrul tehnologiei informaţiei
    şi comunicaţiilor                                                   Vasile Botnari
    Ministrul afacerilor interne                                  Alexandru Jizdan
    Ministrul transporturilor şi
    infrastructurii drumurilor                                      Iurie Chirinciuc
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                         Eduard Grama

    Nr. 1221. Chișinău, 7 noiembrie 2016.