HGC1234/2016
ID intern unic:  367624
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1234
din  10.11.2016
pentru modificarea şi completarea Regulamentului
cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor
adresate familiilor cu copii
Publicat : 18.11.2016 în Monitorul Oficial Nr. 399-404     art Nr : 1332
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Regulamentul cu privire la modul de stabilire și plată a indemnizațiilor adresate familiilor cu copii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1478 din 15 noiembrie 2002 „Cu privire la indemnizaţiile pentru copii” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 154-157, art.1612), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1) la punctul 71,  după cuvintele „din statul respectiv” se completează cu textul „ , inclusiv şi în cazul depunerii cererii în mod electronic prin portalul guvernamental unic al serviciilor publice (www.servicii.gov.md) şi/sau pagina-web a Casei Naţionale (www.cnas.md)”.
    2) punctul 8 va avea următorul cuprins:
    „8. Cererea pentru stabilirea indemnizațiilor prevăzute în capitolul II din prezentul Regulament se depune la casa teritorială de la locul de domiciliu sau, în cazul în care a fost stabilită indemnizația de maternitate, la casa teritorială care a stabilit indemnizația de maternitate, sau în mod electronic prin portalul guvernamental unic al serviciilor publice (www.servicii.gov.md) și/sau pagina-web a Casei Naționale (www.cnas.md), sau prin intermediul reprezentantului primăriei.
    Cererea se depune conform modelului stabilit de Casa Națională.”;
    3) punctul 81 se abrogă;
    4) la punctul 9, după cuvintele „creșterea/îngrijirea copilului” se completează cu cuvintele „ , depusă la casa teritorială sau prin intermediul primăriei.”;
    5) punctele 14,15  şi 16 vor avea următorul cuprins:
    „14. Cererea pentru stabilirea indemnizației se examinează în termen de 30 zile calendaristice de la data înregistrării cererii la casa teritorială, în cazul cererii electronice – de la data înregistrării cererii în sistemul informațional. Dacă la cererea depusă la casa teritorială sau prin intermediul primăriei nu sînt anexate toate actele necesare sau dacă actele prezentate sînt perfectate incorect/incomplet, casa teritorială informează solicitantul prin eliberarea recipisei cu indicarea acestui fapt. Solicitantul are dreptul să prezinte (personal sau prin intermediul reprezentantului primăriei), în termen de 30 zile calendaristice de la data înregistrări cererii, actele care lipsesc sau care au fost corectate/completate.
    15. Dacă termenul de prezentare a documentelor lipsă sau de corectare/ completare a documentelor este depășit, sau în cazul depunerii cererii în mod electronic în sistemul informațional „Protecția Socială” se va constata lipsa datelor necesare pentru stabilirea și calcularea indemnizațiilor adresate familiilor cu copii, casa teritorială este în drept să emită decizia de refuz în stabilirea indemnizației. În acest caz, în termen de 10 zile calendaristice de la data emiterii deciziei de refuz, solicitantului i se comunică, în scris, motivul refuzului.
    16. Cererea pentru stabilirea indemnizației, decizia emisă de către casa teritorială, precum și actele prezentate de solicitant, după caz, se păstrează în dosarul personal al beneficiarului.”;
    6) se completează cu capitolul IV1 cu următorul cuprins:
    „IV1. Modul de depunere a cererii electronice
    161. Cererea electronică se completează și se transmite accesînd serviciul „e-Cerere Indemnizații Familiilor cu Copii”, disponibil pe portalul guvernamental unic al serviciilor publice (www.servicii.gov.md) și/sau pe pagina-web a Casei Naționale (www.cnas.md). 
    162. Cererea electronică se acceptă numai în cazul în care:
    a) solicitantul și copilul sînt înregistrați în Registrul de stat al populației;
    b) se confirmă relația de rudenie între solicitant și copil în baza informației din Registrul de stat al populației.
    163. În cazul în care cererea electronică este acceptată, aceasta se prelucrează automat în sistemul informațional „Protecția Socială” al Casei Naționale.
    164. La depunerea în mod electronic a cererii pentru acordarea indemnizațiilor adresate familiilor cu copii se consideră că solicitantul și-a manifestat acordul cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal.
    165. Datele personale ale solicitantului și copilului se confirmă în baza informației din Registrul de stat al populației, iar stagiul de cotizare și perioada acordării concediului pentru îngrijirea copilului pentru stabilirea indemnizațiilor adresate familiilor cu copii se confirmă în baza informației din Registrul de stat al evidenței individuale în sistemul public de asigurări sociale.”;
    7) la punctul 29, cuvintele „în baza dosarelor personale” se substituie cu cuvintele „după caz, în baza documentelor prezentate”;
    8) capitolul X se completează cu punctele 65 și 66 cu următorul cuprins:
    „65. Responsabilitatea pentru corectitudinea reflectării datelor în Registrul de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale, privind cuantumul venitului asigurat calculat şi declarat, cuantumul contribuţiilor de asigurări sociale calculate, privind stagiul de cotizare, angajarea în cîmpul muncii, perioada acordării concediului pentru îngrijirea copilului, reluarea activității/angajarea în condițiile timpului de muncă parțial o poartă persoanele cu funcții de răspundere ale angajatorului.
    66. Solicitantul este responsabil pentru utilizarea corectă a serviciului „e-Cerere Indemnizaţii Familiilor cu Copii”, în conformitate cu prezentul Regulament şi ghidul de utilizare plasat în cadrul serviciului.”

    PRIM-MINISTRU                                                Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                    Stela Grigoraş
    Ministrul finanţelor                                                Octavian Armaşu

    Nr. 1234. Chişinău, 10 noiembrie 2016.