HGC1239/2016
ID intern unic:  367709
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1239
din  14.11.2016
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 25.11.2016 în Monitorul Oficial Nr. 405-414     art Nr : 1352
    În temeiul Legii nr.221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.51-54, art.153), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al Legii zootehniei nr.412-XIV din 27 mai 1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.73-77, art.347), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                   Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru, 
    ministrul economiei                                                   Octavian Calmîc
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                                Andrei Galbur
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                              Eduard Grama
    Ministrul justiţiei                                                       Vladimir Cebotari

    Nr. 1239. Chişinău, 14 noiembrie 2016.


Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr.1239
din 14 noiembrie 2016


MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Norma sanitar-veterinară privind condiţiile de sănătate a animalelor şi produselor de acvacultură şi măsurile de prevenire şi combatere a anumitor boli la animalele acvatice, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.239 din 26 martie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 67, art. 290), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) în preambul, sintagma „Prezenta Normă sanitar-veterinară a fost armonizată cu prevederile Directivei Consiliului Uniunii Europene nr. 2006/88/CE din 24 octombrie 2006 privind condiţiile de sănătate animală aplicabile animalelor şi produselor de acvacultură şi referitoare la prevenirea anumitor boli la animalele acvatice şi la măsurile de combatere a acestor boli (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2006, nr. L 328, 24.11.2006, p. 14-56) se substituie cu sintagma „Prezenta Normă sanitar-veterinară transpune Directiva Consiliului Uniunii Europene nr.2006/88/CE din 24 octombrie 2006 privind condiţiile de sănătate animală aplicabile animalelor şi produselor de acvacultură şi referitoare la prevenirea anumitor boli la animalele acvatice şi la măsurile de combatere a acestor boli, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2006, nr.L 328, din 24 noiembrie 2006,  cu modificările ulterioare”;
    2) anexa nr.3 va avea următorul cuprins:

    anexa nr.3

    2.  Norma sanitar-veterinară ce stabileşte cerinţe faţă de certificarea sanitar-veterinară pentru importul şi plasarea pe piaţă a animalelor vii de acvacultură şi a produselor obţinute de la acestea, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.1113 din 6 decembrie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.247-251, art.1236), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) în preambul, sintagma „Prevederile Normei sanitar-veterinare ce stabileşte cerinţe faţă de certificarea sanitar-veterinară pentru importul şi plasarea pe piaţă a animalelor vii de acvacultură şi a produselor obţinute de la acestea (în continuare – Norma sanitar-veterinară) sînt aduse în concordanţă cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1251/2008 din 12 decembrie 2008 de punere în aplicare a Directivei 2006/88/CE a Consiliului în ceea ce priveşte condiţiile şi cerinţele de certificare pentru introducerea pe piaţă şi importul în Comunitate de animale de acvacultură şi produse obţinute din aceste animale şi de stabilire a unei liste a speciilor-vectori (JO, L 337 din 16 decembrie 2008, p. 41) se substituie cu sintagma „Prezenta normă transpune Regulamentul (CE) nr.1251/2008 al Comisiei din 12 decembrie 2008 de punere în aplicare a Directivei 2006/88/CE a Consiliului în ceea ce priveşte condiţiile şi cerinţele de certificare pentru introducerea pe piaţă şi importul în comunitate de animale de acvacultură şi produse obţinute din aceste animale şi de stabilire a unei liste a speciilor-vectori, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 337 din 16 decembrie 2008, cu modificările ulterioare”;
    2) la punctul 1 subpunctul 1) litera b), după cuvintele „ şi repopulării” se completează cu textul „precum şi centrelor de expediere, centrelor de purificare şi a unor unităţi similare înaintea consumului uman”;
    3) anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4, nr. 5, nr. 8, nr. 9 şi nr. 10 vor avea următorul cuprins:

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5

    anexa nr.8

    anexa nr.9

    anexa nr.10