LPC256/2016
ID intern unic:  367774
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 256
din  25.11.2016
pentru modificarea și completarea
Constituției Republicii Moldova
Publicat : 29.11.2016 în Monitorul Oficial Nr. 415     art Nr : 845
    Parlamentul adoptă prezenta lege constituțională.
    Art. I. – Constituția Republicii Moldova, adoptată la 29 iulie 1994 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 78, art. 140), se modifică și se completează după cum urmează:
    1. Articolele 124 și 125 vor avea următorul cuprins:
Articolul 124
Procuratura
    (1) Procuratura este o instituție publică autonomă în cadrul autorității judecătorești, ce contribuie la înfăptuirea justiției, apărarea drepturilor, libertăților şi intereselor legitime ale persoanei, societății și statului prin intermediul procedurilor penale și al altor proceduri prevăzute de lege.
    (2)  Atribuțiile Procuraturii sînt exercitate de procurori.
    (3)  Competențele, modul de organizare și funcționare a Procuraturii se stabilesc prin lege.
Articolul 125
Procurorul
    (1) Procurorul General este numit în funcție de către Președintele Republicii Moldova, la propunerea Consiliului Superior al Procurorilor, pentru un mandat de 7 ani, care nu poate fi reînnoit.
    (2) Procurorul General este demis din funcție de către Președintele Republicii Moldova, la propunerea Consiliului Superior al Procurorilor, în condițiile legii, pentru motive obiective și în temeiul unei proceduri transparente.
    (3) Numirea, transferarea, promovarea și demiterea procurorilor ierarhic inferiori se efectuează de către Procurorul General, la propunerea Consiliului Superior al Procurorilor.”
    2. Se completează cu articolul 1251 cu următorul cuprins:
Articolul 1251
Consiliul Superior al Procurorilor
    (1) Consiliul Superior al Procurorilor este garantul independenței și imparțialității procurorilor.
    (2) Consiliul Superior al Procurorilor este constituit, în condițiile legii, din procurori aleși din cadrul procuraturilor de toate nivelurile și din reprezentanți ai altor autorități, instituții publice sau ai societății civile. Procurorii în cadrul Consiliului Superior al Procurorilor constituie o parte importantă.
    (3) Consiliul Superior al Procurorilor asigură numirea, transferarea, promovarea în funcţie şi aplicarea măsurilor disciplinare faţă de procurori.
    (4) Modul de organizare și funcționare a Consiliului Superior al Procurorilor se stabilește prin lege.”
    Art. II. – Procurorul General în funcție la data intrării în vigoare a prezentei legi își exercită mandatul pînă la expirarea termenului pentru care a fost numit.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                               Andrian CANDU

    Nr. 256. Chişinău, 25 noiembrie 2016.