LPC243/2016
ID intern unic:  367788
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 243
din  03.11.2016
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 02.12.2016 în Monitorul Oficial Nr. 416-422     art Nr : 855
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 215 din 4 noiembrie 2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 76–80, art. 243) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 3:
    noţiunea „consemn nominal” se substituie cu noțiunea „consemn la frontieră” cu următorul cuprins:
    „consemn la frontieră – date introduse în Sistemul informațional integrat al Poliţiei de Frontieră cu privire la persoanele, mijloacele de transport şi documentele care se află în una din situaţiile prevăzute de lege şi care urmează să fie verificate în timpul efectuării controlului la trecerea frontierei de stat în vederea întreprinderii măsurilor ce se impun;”
    după noţiunea „control al frontierei” se introduce o noţiune nouă cu următorul cuprins:
    „control în prima linie – control minim şi amănunţit al persoanelor, obiectelor pe care le deţin, precum și al mijloacelor de transport, efectuat la trecerea frontierei de stat;”
    la noţiunea „control în linia a doua”, cuvintele „şi bagajelor” se substituie cu cuvintele „ , obiectelor pe care le deţin, precum şi al mijloacelor de transport”;
    după noţiunea „control la trecerea frontierei” se introduce o noţiune nouă cu următorul cuprins:
    „criminalitate transfrontalieră – activitate infracțională desfășurată de o persoană sau de mai multe persoane pe teritoriul a cel puțin două state, prin care se aduce un prejudiciu valorilor sociale apărate de normele juridice;”
    după noţiunea „regim al zonei de frontieră” se introduce o noţiune nouă cu următorul cuprins:
    „securitate frontalieră – nivel de protecţie a intereselor individului, societăţii şi statului în zona de frontieră a Republicii Moldova;”
    după noţiunea „supraveghere a frontierei” se introduce o noţiune nouă cu următorul cuprins:
    „tablou situaţional – interfaţă grafică destinată prezentării, în regim real de timp, a datelor şi a informaţiilor primite de la diferite autorităţi, senzori, platforme şi alte surse, care sînt distribuite altor autorităţi prin intermediul canalelor de comunicaţii şi informare în scopul conştientizării situaţiei şi sprijinirii capacităţii de reacţie de-a lungul frontierei şi în zona prefrontalieră;”
    noţiunea „zonă de frontieră” va avea următorul cuprins:
    „zonă de frontieră – teritoriu cu lăţimea de 10 km de la frontiera de stat către interior, de-a lungul frontierei pe uscat şi pe apele de frontieră;”
    după noţiunea „zonă de frontieră” se introduce o noţiune nouă cu următorul cuprins:
    „zonă prefrontalieră – regiune geografică situată în afara frontierei de stat a Republicii Moldova.”
    2. La articolul 7 alineatul (1), după cuvîntul „asigură” se introduc cuvintele „securitatea frontalieră,”.
    3. Articolul 11:
    la alineatul (1) litera b), cuvintele „trecerea frontierei de stat de către persoane, mijloace de transport, trecerea peste frontiera de stat” se substituie cu cuvintele „trecerea peste frontiera de stat a persoanelor, mijloacelor de transport,”;
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) În porturile deschise traficului internaţional, suprafaţa acestora cu platforme, imobile şi instalaţii aferente reprezintă zona supusă regimului frontierei de stat.”
    articolul se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) În aeroporturile deschise traficului internaţional, suprafaţa acestora cu platforme, imobile şi instalaţii aferente reprezintă zona supusă regimului punctului de trecere.”
    4. Articolul 17:
    la alineatul (1), partea introductivă va avea următorul cuprins:
    „Poliţiştii de frontieră au dreptul să solicite justificarea scopului intrării străinilor în Republica Moldova, care sînt obligaţi să prezinte următoarele documente:”;
    alineatul (2) se abrogă.
    5. La articolul 18, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) În punctele de trecere portuare şi aeroportuare, reprezentanţii căpităniei portului, respectiv administraţiei aeroportului, acordă sprijin poliţiştilor de frontieră la efectuarea controlului la trecerea frontierei.”
    6. La articolul 19 alineatul (5), cuvintele „sau origine socială” se substituie cu cuvintele „ , origine socială, dizabilităţi, vîrstă”.
    7. Articolul 20:
    titlul articolului va avea următorul cuprins:
    „Articolul 20. Controlul în prima linie”;
    la alineatul (1), cuvintele „control minim” se substituie cu cuvintele „control în prima linie”, iar cuvintele „Controalele minime” – cu cuvintele „Controalele în prima linie”;
    alineatele (2) și (3) vor avea următorul cuprins:
    „(2) Controlul în prima linie stabilit la alin. (1) constituie regula în cazul cetăţenilor Republicii Moldova și al mijloacelor de transport pe care le conduc. Pe parcursul efectuării controalelor în prima linie, poliţiştii de frontieră pot consulta bazele de date naţionale pentru a se asigura că acele persoane nu reprezintă o ameninţare reală, prezentă şi suficient de serioasă la adresa securităţii naţionale, ordinii și sănătății publice.
    (3) În caz de necesitate, pentru cetăţenii Republicii Moldova, controlul în prima linie va include şi controlul amănunţit, care constă în:
    a) cercetarea completă a actelor de călătorie în scopul depistării unor semne de falsificare sau contrafacere, precum şi a altor documente aflate în posesia persoanelor;
    b) examinarea ştampilelor de intrare şi ieşire, precum şi a altor menţiuni ale autorităţilor străine aplicate în actele de călătorie ale persoanei;
    c) solicitarea informaţiei privind punctul de plecare şi de destinaţie, precum şi verificarea actelor însoţitoare care conferă dreptul de intrare sau de şedere într-un stat străin.”
    la alineatul (4), litera e) va avea următorul cuprins:
    „e) verificarea faptului dacă persoana, mijlocul de transport şi obiectele pe care le transportă nu prezintă pericol pentru securitatea statului sau pentru ordinea publică. Această verificare presupune consultarea directă a informaţiilor şi consemnelor la frontieră referitoare la persoane şi, în caz de necesitate, la obiecte, introduse în Sistemul informaţional integrat al Poliţiei de Frontieră şi în alte baze de date naţionale şi internaţionale, precum şi acţiunile care trebuie întreprinse, dacă este indicat, în urma unui consemn la frontieră.”
    la alineatul (5), litera e) va avea următorul cuprins:
    „e) consultarea consemnelor la frontieră cu privire la persoane şi obiecte, introduse în sistemele informaţionale automatizate naţionale şi internaţionale.”
    8. Articolul 21:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Persoanele supuse controlului în linia a doua sînt informate cu privire la scopul şi procedura de efectuare a unui asemenea control. Aceste informaţii sînt disponibile în limbile de circulaţie internaţională şi în limba statului cu care Republica Moldova are frontiera de stat comună şi cuprind, de asemenea, menţiunea că persoana poate solicita să i se comunice numele şi numărul de identificare ale poliţistului de frontieră care efectuează acest control, denumirea punctului de trecere şi data la care a fost traversată frontiera de stat.”
    la alineatul (2), cuvintele „controalele amănunţite” se substituie cu cuvintele „controlul în linia a doua”.
    9. Articolul 29:
    la alineatul (1), cuvintele „liber în zona de frontieră dacă nu sînt prevăzute restricţii” se substituie cu cuvintele „în zona de frontieră conform cerinţelor prevăzute la art. 30”;
    la alineatul (2), cuvintele „mijloacele de transport şi actele de identitate ale persoanelor” se substituie cu cuvintele „mijloacele de transport și actele de înmatriculare a acestora, persoanele și actele lor de identitate, bunurile transportate și documentele însoțitoare”;
    alineatul (3) se abrogă.
    10. Articolul 30:
    la alineatul (1), după sintagma „Poliţia de Frontieră” se introduc cuvintele „ , însoţit de un act de identitate”;
    articolul se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) În fîşia de protecţie a frontierei de stat şi pe culoarul de frontieră, pentru persoanele care locuiesc permanent în zona de frontieră sau în localităţile ale căror hotare se află în acea zonă, accesul este permis în baza documentelor de identitate valabile şi a informării prealabile (telefonice, verbale sau electronice) a subdiviziunii Poliţiei de Frontieră.”
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Condiţiile şi procedura de anulare şi de retragere a permiselor de acces în zona de frontieră se stabilesc de şeful Departamentului Poliţiei de Frontieră.”
    11. Articolul 32:
    la alineatul (1), cifrele „500” se substituie cu cifrele „1000”;
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Vînătoarea în zona de frontieră pînă la limita prevăzută la alin. (1) se admite numai în perioada luminoasă a zilei, în baza avizului eliberat de Poliţia de Frontieră. Modul şi condiţiile de avizare a vînătorii de către Poliţia de Frontieră se stabilesc de Guvern.”
    la alineatul (4), cuvîntul „avizul” se substituie cu cuvintele „avizul prealabil al”;
    la alineatul (5), cuvîntul „aprobarea” se substituie cu cuvintele „avizul prealabil al”;
    la alineatul (6), cuvintele „situaţii excepţionale” se substituie cu cuvintele „cazurile prevăzute la art. 30 alin. (3)”, iar după textul „alin. (2)–(5)” se introduc cuvintele „din prezentul articol”.
    12. Articolul 35:
    alineatul (6) se completează în final cu textul: „Poliţia de Frontieră asigură regimul şi ordinea publică în punctele de trecere a frontierei de stat, controlul de securitate al pasagerilor, bagajelor, încărcăturilor, personalului aeronautic şi naval, precum şi protecţia zonelor de securitate cu acces limitat în cadrul aeroporturilor şi porturilor Republicii Moldova.”
    la alineatul (7), după cuvintele „pentru îndeplinirea serviciului,” se introduc cuvintele „asigură acoperirea cheltuielilor pentru serviciile publice de gospodărie comunală, reparaţii şi întreţinere,”;
    alineatul (9) va avea următorul cuprins:
    „(9) Orice activitate la punctele de trecere care nu contravine legislaţiei în vigoare, cu excepţia controlului la trecerea frontierei şi a controlului vamal, se efectuează cu acordul şefilor subdiviziunilor Poliţiei de Frontieră şi Serviciului Vamal, eliberîndu-se în acest scop permise. La punctele de trecere situate în gări, aeroporturi şi porturi, permisele de acces în zonele cu acces limitat se eliberează de către administraţia acestora, cu acordul şefilor subdiviziunilor Poliţiei de Frontieră şi Serviciului Vamal. Condiţiile de eliberare a permisului se aprobă de Guvern.”
    13. Articolul 39 se completează cu litera g1) cu următorul cuprins:
    „g1) agenţii economici autorizaţi;”.
    14. La articolul 40 alineatul (2), cuvintele „controlul minim” se substituie cu cuvintele „controlul în prima linie”.
    Art. II. – Legea nr. 132 din 8 iunie 2012 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare şi radiologice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 229–233, art. 739) se completează după cum urmează:
    1. La articolul 13, alineatul (2) se completează cu litera e1) cu următorul cuprins:
    „e1) autoritatea administrativă de control al frontierei;”.
    2. Legea se completează cu articolul 181 cu următorul cuprins:
    „Articolul 181. Competenţa autorităţii administrative
                             de control al frontierei
    Autoritatea administrativă de control al frontierei asigură:
    a) monitorizarea, colectarea şi analiza informaţiei pentru realizarea acţiunilor de prevenire, depistare şi contracarare a traficului ilicit transfrontalier cu materiale nucleare şi radioactive, substanţe chimice şi deşeuri radioactive;
    b) planificarea şi realizarea, în comun cu alte instituţii abilitate, a acţiunilor specifice de asigurare a sistemului de control al frontierei în scopul combaterii traficului ilicit cu materiale nucleare şi radioactive, substanţe chimice şi deşeuri radioactive.”
    Art. III. – Guvernul, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                    Andrian CANDU

    Nr. 243. Chişinău, 3 noiembrie 2016.