HGC1281/2016
ID intern unic:  367799
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1281
din  28.11.2016
cu privire la modificarea şi completarea
unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 02.12.2016 în Monitorul Oficial Nr. 416-422     art Nr : 1380
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 1090 din 31 decembrie 2013 „Privind serviciul electronic guvernamental de autentificare şi control al accesului (MPass)” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 4-8, art.2) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) în hotărîre:
    la punctul 4, după cuvintele „are calitatea de fondator)” se completează cu textul „ , autorităţile/instituţiile publice şi organizaţiile de stat autonome, subordonate sau înfiinţate de Guvern, precum şi persoanele juridice de drept privat care prestează servicii publice în limitele competenţelor prevăzute de lege”;
    punctul 5:
    subpunctul 4) va avea următorul cuprins:
    „4) acordul-tip şi contractul-tip dintre Instituţia publică „Centrul de Guvernare Electronică (E-Government)” şi prestatorii de servicii publice sau, după caz, prestatorii de servicii din sectorul privat privind prestarea serviciilor de autentificare şi autorizare prin serviciul electronic guvernamental de autentificare şi control al accesului (MPass);”;
    se completează cu subpunctul 41) cu următorul cuprins:
    41) acordul-tip şi contractul-tip dintre Instituţia publică „Centrul de Guvernare Electronică (E-Government)” şi furnizorii de identitate privind prestarea serviciilor de probare a identităţii (autentificare).
    2)  Regulamentul privind serviciul electronic guvernamental de autentificare şi control al accesului (MPass):
    la punctul 2, în definiţia noţiunii „autentificare”, după cuvintele „unei persoane” se completează cu cuvintele „sau sistem”;
    punctul 5:
    subpunctul 13) se exclude:
    subpunctul 14) va avea următorul cuprins:
    „14) încheie acorduri sau, după caz, contracte de prestare a serviciilor de validare a conturilor de utilizator cu operatorii de validare a conturilor de utilizator, coordonate cu secretarul general al Guvernului;”;
    punctul 10:
    la subpunctul 1), după cuvîntul „oferă” se completează cu textul „ , prin intermediul platformei de interoperabilitate (MConnect),”;
    subpunctul 5) se exclude.
    la punctul 17, cuvintele „semnăturii digitale”, în ambele cazuri, se substituie cu cuvintele „semnăturii electronice”;
    punctul 18 va avea următorul cuprins:
    „18. Administratorii serviciului MPass se autentifică utilizînd doar mecanismul de autentificare prin semnătura electronică avansată calificată.”;
    se completează cu punctul 201 cu următorul cuprins:
    „201. Solicitarea informaţiilor suplimentare de autorizare de la furnizorii de autorizare se face după autentificarea utilizatorului şi doar în numele acestuia.”;
    la punctul 28, sintagma „Cancelariei de Stat” se substituie cu cuvîntul „Guvernului”;
    se completează cu punctul 321 cu următorul cuprins:
    „321. Pentru furnizorii de identitate care prestează servicii de certificare în domeniul semnăturii electronice avansate calificate, mecanismul de autentificare se bazează pe mecanismele semnăturii electronice avansate calificate şi se realizează prin semnarea unei cereri de autentificare.”;
    la punctul 34, sintagma „Cancelaria de Stat” se substituie cu sintagma „secretarul general al Guvernului”.
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 405 din 2 iunie 2014 „Privind serviciul electronic guvernamental integrat de semnătură digitală (MSign)” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 147-151, art.445) se modifică după cum urmează:
    1) în titlu, în tot textul hotărîrii şi Regulamentului, cuvintele „semnătură digitală” şi „furnizor de semnătură digitală” se substituie cu cuvintele  „semnătură electronică” şi, respectiv, „furnizor de semnătură electronică”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    2) în hotărîre punctul 4:
    cuvintele „instituţiile publice autonome” se substituie cu cuvintele „autorităţile/instituţiile publice şi organizaţiile de stat autonome, subordonate sau înfiinţate de Guvern”;
    cuvintele „ , şi care deţin sisteme informaţionale” se exclud;
    3) în Regulament,
    la punctul 2, definiţiile noţiunilor de „semnătură electronică” şi „furnizor de semnătură electronică” vor avea următorul cuprins:
    „semnătură electronică – date în formă electronică, care sînt ataşate la sau logic asociate cu alte date în formă electronică şi care sînt utilizate ca metodă de autentificare;”
    „furnizor de semnătură electronică – prestator de servicii de certificare în domeniul semnăturii electronice avansate calificate;”;
    la punctul 4, cuvintele „diferite mijloace ale semnăturii digitale” se substituie cu cuvintele „doar mijloacele semnăturii electronice avansate calificate”;
    punctul 12 va avea următorul cuprins:
    „12. Persoanele cu funcţii de demnitate publică şi funcţionarii publici din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate utilizează, în cadrul serviciului MSign, dispozitive de creare şi/sau verificare a semnăturilor electronice şi produse asociate a semnăturilor electronice, eliberate de Prestatorul de servicii de certificare acreditat în domeniul aplicării semnăturii electronice avansate calificate.”

    PRIM -MINISTRU                                                    Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul tehnologiei informaţiei
    şi comunicaţiilor                                                         Vasile Botnari
    Ministrul finanţelor                                                    Octavian Armaşu

    Nr. 1281. Chişinău, 28 noiembrie 2016.