LPC208/2016
ID intern unic:  367933
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 208
din  17.11.2016
privind modificarea şi completarea Codului contravențional
al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008
Publicat : 16.12.2016 în Monitorul Oficial Nr. 441-451     art Nr : 879     Data intrarii in vigoare : 16.03.2017
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3–6, art. 15), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 4:
    la alineatul (5), textul „Contravenția săvîrşită la bordul unei nave maritime sau aeriene care este înregistrată într-un port sau aeroport al Republicii Moldova și se află” se substituie cu textul „Contravenția săvîrşită la bordul unei nave maritime sau unei aeronave înregistrate conform legislației Republicii Moldova și aflate”;
    la alineatul (7), cuvîntul „contravenientul” se substituie cu cuvîntul „persoana”.
    2. Articolul 16:
    la alineatul (1), cuvintele „cu capacitate de exercițiu” se substituie cu cuvîntul „responsabilă”;
    la alineatul (2), textul „art. 228–245 şi la art. 263–311” se substituie cu textul „art. 69 alin. (1), art. 78, 85, 87, art. 88 alin. (1), art. 89, art. 91 alin. (1), art. 104, 105, 203, art. 204 alin. (1), (2) și (3), art. 228–245, 336, 342, 352–357, 363, 365, art. 366 alin. (1), art. 367, 368, 370, art. 372 alin. (2)”;
    la alineatul (6) în partea introductivă,  textul  „de stat,” se substituie cu textul „ , indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, într-o”.
    3. La articolul 17 alineatul (4), după cuvintele „persoanei fizice” se introduc cuvintele „sau, după caz, a persoanei cu funcție de răspundere”.
    4. Codul se completează cu articolul 171 cu următorul cuprins:
    „Articolul 171. Responsabilitatea
    Responsabilitatea este starea psihologică a persoanei care are capacitatea de a înțelege caracterul prejudiciabil al faptei, precum şi capacitatea de a-şi manifesta voința şi de a-şi dirija acțiunile.”
    5. La articolul 18, textul „25 de unități convenționale” se substituie cu textul „20% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie prognozat, aprobat de Guvern pentru anul în curs la data săvîrșirii faptei”.
    6. La articolul 19:
    în titlu şi în partea introductivă, cuvintele „şi răspunderea contravențională” se exclud;
    litera a) se abrogă.
    7. Articolul 20 se abrogă.
    8. Articolul 26:
    se completează cu litera a1) cu următorul cuprins:
    „a1) stării de iresponsabilitate;”
    litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) contravenției neînsemnate sau al tentativei de contravenție neînsemnată;”.
    9. Codul se completează cu articolul 271 cu următorul cuprins:
    „Articolul 271. Starea de iresponsabilitate
    (1) Se consideră în stare de iresponsabilitate persoana care săvîrşeşte o faptă prejudiciabilă aflîndu-se în imposibilitatea de a-și conştientiza sau de a-și dirija acțiunile din cauza unei boli psihice cronice, a unei tulburări temporare a activității psihice, a alienării mintale sau a unei alte stări psihice patologice.
    (2) Nu este pasibilă de răspundere contravențională persoana care a săvîrşit o faptă în stare de responsabilitate, dar care, pînă la pronunțarea hotărîrii de sancționare, s-a îmbolnăvit de o boală psihică, fiind lipsită de posibilitatea de a-și conştientiza sau de a-și dirija acțiunile sale.”
    10. Articolul 28 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 28. Contravenția neînsemnată, tentativa
                           de contravenție neînsemnată
    (1) Se consideră neînsemnată contravenția pentru care prezentul cod prevede în calitate de sancțiune maximă amenda de pînă la 10 unități convenționale.
    (2) În cazul contravenției neînsemnate sau a tentativei de contravenție neînsemnată, autoritatea (persoana cu funcție de răspundere) competentă să examineze cauza contravențională poate înlătura răspunderea contravențională, limitîndu-se la adresarea unei observații verbale făptuitorului.”
    11. La articolul 29, textul „art. 78, art. 96 alin. (1), (2), art. 100, 101, 103, 105, 242” se substituie cu textul „69, 78, art. 96 alin. (1) lit. a) şi alin. (3), art. 97, art. 971 alin. (1), art. 972–105, art. 242 alin. (1)”.
    12. Articolul 30 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 30. Prescripția răspunderii contravenționale
    (1) Prescripția înlătură răspunderea contravențională.
    (2) Termenul general de prescripție a răspunderii contravenționale este de un an.
    (3) Termenul special de prescripție  pentru  contravențiile  prevăzute la art. 179 este de 18 luni.
    (4) Termenul de prescripție a răspunderii contravenționale se reduce la jumătate pentru persoanele care la data săvîrşirii contravenției erau minore.
    (5) Termenul de prescripție curge de la data săvîrşirii contravenției şi pînă la data rămînerii definitive a hotărîrii cu privire la cauza contravențională.
    (6) În cazul săvîrşirii unei noi contravenții de către aceeași persoană, termenul de prescripție se calculează pentru fiecare contravenție separat.
    (7) Curgerea termenului de prescripție se suspendă dacă persoana care a săvîrşit contravenția se sustrage de la procesul contravențional. În acest caz, curgerea termenului de prescripție se reia de la data reținerii persoanei sau autodenunțării.
    (8) În cazul prevăzut la alin. (6), persoana nu poate fi trasă la răspundere contravențională dacă de la data săvîrşirii contravenției a trecut un an şi în această perioadă nu a fost săvîrşită o nouă contravenție.
    (9) În cazul contravenției continue şi al contravenției prelungite, termenul de prescripție curge de la data săvîrşirii ultimei acțiuni sau a inacțiunii.
    (10) Termenul de prescripție a punerii în executare a sancțiunii contravenționale este de un an, calculat din data la care decizia sau hotărîrea prin care aceasta a fost aplicată a rămas definitivă.
    (11) Se consideră că nu a fost supus răspunderii contravenționale contravenientul:
    a) a cărui răspundere contravențională a fost înlăturată;
    b) care a executat integral sancțiunea;
    c) în a cărui privință procesul contravențional a încetat.”
    13. Articolul 34:
    la alineatul (1), textul „20 de lei” se substituie cu textul „50 lei.”
    la alineatul (2), textul „de la una la 150” se substituie cu textul „de la una la 500”, iar textul „de la 10 la 500” –  cu textul „de la 10 la 1500”;
    la alineatul (21) litera a), cifrele „500” se substituie cu cifrele „1500”;
    articolul se completează cu alineatele (24) şi (31) cu următorul cuprins:
    „(24) Amenda se achită de către contravenient în mod benevol în termen de 30 de zile de la data stabilirii acesteia.”
    „(31) Evidența executării sancțiunilor amenzilor se ține în Registrul debitorilor. Conținutul Registrului debitorilor, modul de ținere a acestuia și modul de evidență a executării sancțiunilor amenzilor se reglementează de către Guvern.”
    la alineatul (4), partea introductivă va avea următorul cuprins:
    „Dacă persoana fizică sau juridică nu a achitat amenda în decursul a 30 de zile de la data stabilirii acesteia, se va proceda conform reglementărilor Codului de executare. În cazul în care achitarea amenzii nu este posibilă din cauza lipsei ori a insuficienței bunurilor sau din cauza eschivării cu rea-voință a contravenientului de la achitarea acesteia, instanța de judecată poate înlocui suma neachitată a amenzii, după caz, cu:”;
    alineatele (5), (7) şi (8) vor avea următorul cuprins:
    „(5) În cazurile prevăzute la alin. (4), suma neachitată a amenzii stabilite pentru contravențiile prevăzute la art. 228–245 poate fi înlocuită cu privarea de dreptul de a conduce vehicule pe un termen de la 6 luni la un an.”
    „(7) În cazurile prevăzute la alin. (4), suma neachitată a amenzii stabilite persoanei juridice poate fi înlocuită cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an.
    (8) Amenda se înlocuieşte de către instanța de judecată în a cărei rază teritorială îşi are sediul autoritatea din care face parte agentul constatator care a examinat cauza, la demersul acestuia sau al procurorului care a examinat cauza. În cazul în care sancțiunea este aplicată de către instanța de judecată, înlocuirea se efectuează de către instanța care a judecat cauza în fond, la demersul executorului judecătoresc.”
    14. Articolul 35:
    la alineatul (1), textul „ , inclusiv prin privarea acesteia de dreptul special” se exclude;
    alineatele (2) şi (4) se abrogă;
    la alineatul (3), textul „ , cu excepția cazurilor prevăzute la alin. (4)” se exclude.
    15. Articolul 36 se completează cu alineatele (41) şi (42) cu următorul cuprins:
    „(41) Privarea de dreptul de a conduce vehicule se aplică de instanța de judecată pe un termen de la 6 luni la 3 ani, cu excepția cazurilor prevăzute la alin. (2).
    (42) Privarea de dreptul de a conduce vehicule nu poate fi aplicată persoanei cu dizabilități care foloseşte vehiculul ca unic mijloc de deplasare, cu excepția cazurilor în care l-a condus atribuindu-i cu bună ştiință un număr de înmatriculare fals ori l-a condus în stare de ebrietate produsă de alcool sau de alte substanțe, ori s-a eschivat de la examenul medical de constatare a acestei stări, ori a părăsit locul accidentului rutier la care a fost participant.”
    16. La articolul 39 alineatul (2), cuvintele „sau la” se substituie cu cuvintele „sau/şi la”.
    17. Articolul 40 se abrogă.
    18. La articolul 43 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) săvîrşirea contravenției de către o persoană care anterior a fost sancționată pentru o contravenție similară sau pentru alte fapte care au relevanță pentru cauză;”.
    19. Codul se completează cu articolul 431 cu următorul cuprins:
    „Articolul 431. Aplicarea sancțiunii contravenționale
                             în cazul tentativei de contravenție
    (1) La aplicarea sancțiunii pentru tentativa de contravenție se ține cont de circumstanțele în virtutea cărora fapta nu şi-a produs efectul.
    (2) Mărimea sancțiunii pentru tentativa de contravenție nu poate depăşi trei sferturi din maximul celei mai aspre sancțiuni prevăzute la articolul corespunzător din partea specială a cărții întîi pentru contravenția consumată.”
    20. La articolul 44 alineatul (2), cuvintele „de către instanța de judecată” se exclud.
    21. În sancțiunea articolului 47, textul „de la 20 la 30” se substituie cu textul „de la 12 la 18”, iar textul „de la 30 la 50” –  cu textul „de la 18 la 30”.
    22. În sancțiunea articolului 48, textul „de la 50 la 150” se substituie cu textul „de la 30 la 90”, iar textul „de la 300 la 500” – cu textul „de la 180 la 300”.
    23. Articolul 481:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 100 la 150” se substituie cu textul „de la 60 la 90”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 100 la 300” se substituie cu textul „de la 60 la 180”;
    în sancțiunea alineatului (3), textul „de la 300 la 500” se substituie cu textul „de la 180 la 300”;
    în sancțiunea alineatului (4), textul „de la 200 la 500” se substituie cu textul „de la 120 la 300”; 
    în sancțiunea alineatului (5), textul „de la 150 la 400” se substituie cu textul „de la 90 la 240”.
    24. În sancțiunea articolului 482, textul „de la 300 la 500” se substituie cu textul „de la 180 la 300”.
    25. Articolul 49:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 20 la 30 de” se substituie cu textul „de la 12 la 18”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 30 la 50” se substituie cu textul „de la 18 la 30”;
    în sancțiunea alineatului (3), textul „de la 10 la 20 de” se substituie cu textul „de la 6 la 12”;
    în sancțiunea alineatul (4), textul „de la 5 la 10” se substituie cu textul „de la 3 la 6”.
    26. Articolul 50:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 20 la 30 de” se substituie cu textul „de la 12 la 18”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 20 la 30 de” se substituie cu textul „de la 12 la 18”, textul „de la 30 la 50” – cu textul „de la 18 la 30”, iar textul „de la 100 la 200” – cu textul „de la 60 la 120”.
    27. În sancțiunea articolului 51, textul „de la 15 la 25 de” se substituie cu textul „de la 9 la 15”.
    28. În sancțiunea articolului 52, textul „de la 10 la 20 de” se substituie cu textul „de la 6 la 12”, iar textul „de la 40 la 50” – cu textul „de la 24 la 30”.
    29. La  articolul 53,  în  sancțiunile  alineatelor  (1)–(3),  textul  „de  la  10 la 20 de” se substituie cu textul „de la 6 la 12”.
    30. Articolul 54:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 5 la 10” se substituie cu textul „de la 3 la 6”, iar textul „de la 100 la 200” – cu textul „de la 60 la 120”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 10 la 20 de” se substituie cu textul „de la 6 la 12”;
    la alineatul (3):
    în dispoziție, textul „Legii privind cultele religioase şi părțile lor componente” se substituie cu textul „Legii nr. 125-XVI din 11 mai 2007 privind libertatea de conştiință, de gîndire şi de religie”;
    în sancțiune, textul „de la 10 la 20 de” se substituie cu textul „de la 12 la 18”;
    în sancțiunea alineatului (4), textul „de la 40 la 50 de” se substituie cu textul „de la 6 la 12”;
    în sancțiunea alineatului (5), textul „de la 20 la 30” se substituie cu textul „de la 12 la 24”;
    în sancțiunea alineatului (6), textul „de la 25 la 35” se substituie cu textul „de la 18 la 30”;
    în sancțiunea alineatului (7), textul „de la 5 la 10” se substituie cu textul „de la 3 la 6”.
    31. Articolul 541 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 541. Practicarea fără drept a une profesii
                              sau a unei activități
    Practicarea unei profesii sau a unei activități, alta decît activitatea de întreprinzător, fără deținerea licenței sau a altei autorizații, dacă legea prevede ca obligatorie deținerea acesteia,
    se sancționează cu amendă de la 30 la 48 de unități convenționale aplicată persoanei fizice sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 40 la 60 de ore, cu amendă de la 48 la 72 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 120 la 180 de unități convenționale aplicată persoanei juridice cu privarea, în toate cazurile, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an.”
    32.  Articolul 542:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 100 la 140” se substituie cu textul „de la 60 la 84”, textul „de la 200 la 350” – cu textul „de la 120 la 210”, iar textul „de la 350 la 450” – cu textul „de la 210 la 270”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „ de la 130 la 150” se substituie cu textul „de la 78 la 90”, textul „de la 250 la 400” – cu textul „de la 150 la 240”, iar în final se completează cu cuvintele „cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a deține anumite funcții sau de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an”.
    33. Articolul 55:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 100 la 140” se substituie cu textul „de la 60 la 84”, textul „de la 200 la 350” – cu textul „de la 120 la 210”, iar textul „de la 350 la 450” – cu textul „de la 210 la 270”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 120 la 150” se substituie cu textul „de la 72 la 90”, textul „de la 250 la 350” – cu textul „de la 150 la 210”, iar textul „de la 400 la 480” – cu textul „de la 240 la 288”.
    34. În sancțiunea articolului 551, textul „de la 100 la 150” se substituie cu textul „de la 60 la 90”, textul „de la 250 la 350” – cu textul „de la 150 la 210”, iar textul „de la 350 la 500” – cu textul „de la 210 la 300”.
    35. Codul se completează cu articolul 552 cu următorul cuprins:
    „Articolul 552. Achitarea salariului sau a altor plăți
                             fără reflectarea acestora în evidența
                             contabilă
    Achitarea salariului sau a altor plăți fără reflectarea acestora în evidența contabilă
    se sancţionează, pentru fiecare persoană identificată, cu amendă de la 400 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 1000 la 1500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 1000 la 1500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”
    36. Articolul 56:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 10 la 50” se substituie cu textul „de la 6 la 30”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 3 la 10” se substituie cu textul „de la 2 la 6”;
    în sancțiunea alineatului (3), cifrele „150” se substituie cu textul „la 60 la 90”.
    37. „Articolul 561:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 300 la 350” se substituie cu textul „de la 180 la 210”;
    la alineatul (2):
    în dispoziție, cuvintele „persoanelor juridice” se exclud;
    în sancțiune, textul „de la 400 la 500” se substituie cu textul „de la 240 la 300”;
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Eschivarea sau refuzul de a rezerva locuri de muncă şi de a angaja în cîmpul muncii persoane cu dizabilităţi în proporţie de cel puţin 5 la sută din numărul total al salariaţilor, pe parcursul unui an financiar, dacă, conform statelor de personal sunt 20 de salariaţi şi mai mult, 
    se sancţionează cu amendă de la 240 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”
    în sancțiunea alineatului (4), textul „de la 300 la 350” se substituie cu textul „de la 180 la 210”;
    în sancțiunea alineatului (5), textul „de la 400 la 500” se substituie cu textul „de la 240 la 300”.
    38. Articolul 57:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 50 la 100” se substituie cu textul „de la 30 la 60”, textul „de la 100 la 200” – cu textul „de la 60 la 120”, iar textul „de la 200 la 300” – cu textul „de la 120 la 180”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 75 la 100” se substituie cu textul „de la 45 la 60”, textul „de la 110 la 200” – cu textul „de la 66 la 120”, iar textul „de la 220 la 300” – cu textul „de la 132 la 180”.
    39. În sancțiunea articolului 58, textul „de la 100 la 150” se substituie cu textul „de la 60 la 90”, textul „de la 250 la 400” – cu textul „de la 150 la 240”, iar textul „de la 400 la 500” – cu textul „de la 240 la 300”.
    40. În sancțiunea articolului 59, textul „de la 20 la 30 de” se substituie cu textul „de la 12 la 18”.
    41.  În sancțiunea articolului 60, textul „de la 40 la 50” se substituie cu textul „de la 24 la 30”.
    42.  În sancțiunea articolului 61, textul „de la 40 la 50” se substituie cu textul „de la 24 la 30”, iar textul „de la 50 la 70” – cu textul „de la 30 la 42”.
    43. Articolul 62 se abrogă.
    44. Articolul 63:
    la alineatul (1), sancțiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancționează cu amendă de la 6 la 15 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 15 la 25 de ore.”
    la alineatul (2), sancțiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancționează cu amendă de la 9 la 18 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 40 la 60 de ore.”
    45. Codul se completează cu articolul 631 cu următorul cuprins:
   Articolul 631. Admiterea aflării persoanelor care nu
                             au împlinit vîrsta de 16 ani în localurile
                             de agrement fără însoțire în afara orelor
                              stabilite
    Admiterea aflării persoanelor care nu au împlinit vîrsta de 16 ani fără însoțirea părinților sau a persoanelor care îi înlocuiesc în baruri, cafenele, restaurante, cinematografe, discoteci, disco-cluburi, cluburi de noapte, saune, săli de Internet sau în alte localuri de agrement după ora 22.00
    se sancționează cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 90 la 180 de unități convenționale aplicată persoanei juridice cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 la 6 luni.”
    46. În sancțiunea articolului 64, textul „de la 10 la 20 de” se substituie cu textul „de la 6 la 12”.
    47. La articolul 65, sancțiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancționează cu amendă de la 6 la 12 unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 12 la 24 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.”
    48. În sancțiunea articolului 651, textul „de la 100 la 140” se substituie cu textul „de la 60 la 84”, textul „de la 200 la 350” – cu textul „de la 120 la 210”, iar textul „de la 350 la 450” – cu textul „de la 210 la 270”.
    49.  Articolul 66:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 20 la 50” se substituie cu textul „de la 12 la 30”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 50 la 100” se substituie cu textul „de la 30 la 60”.
    50. Articolul 67:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Desfăşurarea întrunirii fără depunerea declarației prealabile de către organizatorul acesteia în modul stabilit de legislație
    se sancționează cu amendă de la 18 la 24 de unități convenționale.”
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 40 la 50” se substituie cu textul „de la 24 la 30”;
    la alineatul (3):
    în dispoziție, textul „(conducătorul)” se exclude;
    în sancțiune, textul „de la 20 la 30 de” se substituie cu textul „de la 12 la 18”;
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Participarea la întrunire cu deținerea armei asupra sa
    se sancționează cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale cu privarea de dreptul de deținere a armei şi de portarmă pe un termen de la 3 luni la un an.”
    articolul se completează cu alineatul (41) cu următorul cuprins:
    „(41) Participarea la întrunire cu deținerea asupra sa a substanțelor explozive, a oricăror substanțe interzise sau a altor obiecte ce pot pune în pericol viața ori sănătatea oamenilor
    se sancționează cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale sau cu arest contravențional de la 5 la 15 zile.”
    în sancțiunea alineatului (5), textul „de la 40 la 50” se substituie cu textul „de la 24 la 30”.
    51. În sancțiunea articolului 68, textul „de la 40 la 50” se substituie cu textul „de la 24 la 30”.
    52.  Articolul 69:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 20 la 60 de” se substituie cu textul „de la 9 la 18”, iar textul „de pînă la 60 de ore” – cu textul „de la 10 la 20 de ore”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 50 la 100” se substituie cu textul „de la 12 la 24”, iar textul „de pînă la 60 de ore” – cu textul „de la 15 la 30 de ore”.
    53. În sancțiunea articolului 70, textul „de la 80 la 120” se substituie cu textul „de la 48 la 72”, textul „de la 120 la 250” – cu textul „de la 72 la 150”, iar textul „sau cu arest contravențional de pînă la 15 zile,” se exclude.
    54. Articolul 71:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 15 la 25 de” se substituie cu textul „de la 9 la 15”, iar textul „de la 30 la 50” – cu textul „de la 18 la 30”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 45 la 55” se substituie cu textul „de la 27 la 33”.
    55. În sancțiunea articolului 711, textul „de la 100 la 140” se substituie cu textul „de la 60 la 84”, textul „de la 200 la 350” – cu textul „de la 120 la 210”, iar textul „de la 350 la 450” – cu textul „de la 210 la 270”.
    56. În sancțiunea articolului 712, textul „de la 50 la 100” se substituie cu textul „de la 30 la 60”, iar textul „de la 75 la 150” – cu textul „de la 45 la 90”.
    57.  Articolul 72:
    în dispoziție, cuvintele „de către o persoană cu funcție de răspundere” se exclud;
    sancțiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancționează cu amendă de la 6 la 12 unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 9 la 18 unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.”  
    58. Articolul 73:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 10 la 20 de” se substituie cu textul „de la 6 la 12”, iar textul „de la 25 la 50” – cu textul „de la 15 la 30”;
    sancțiunea alineatului (2) va avea următorul cuprins:
    „se sancționează cu amendă de la 9 la 15 unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 12 la 24 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.”
    59.  Articolul 74:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 50 la 150” se substituie cu textul „de la 30 la 90”, textul „de la 100 la 300” – cu textul „de la 60 la 180”, iar textul „de la 150 la 500” – cu textul „de la 90 la 300”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 50 la 150” se substituie cu textul „de la 30 la 90”, textul „de la 300 la 400” – cu textul „de la 180 la 240”, iar textul „de la 400 la 500” – cu textul „de la 240 la 300”;
    în sancțiunea alineatului (3), textul „de la 100 la 150” se substituie cu textul „de la 60 la 90”, textul „de la 300 la 400” – cu textul „de la 180 la 240”, iar textul „de la 400 la 500” – cu textul „de la 240 la 300”;
    în sancțiunea alineatului (4), textul „de la 100 la 150” se substituie cu textul „de la 60 la 90”, textul „de la 250 la 500” – cu textul „de la 150 la 300”, iar textul „de la 400 la 500” – cu textul „de la 240 la 300”;
    în sancțiunea alineatului (5), textul „de la 50 la 125” se substituie cu textul „de la 30 la 75”, iar textul „de la 150 la 200” – cu textul „de la 90 la 120”;
    în sancțiunea alineatului (6), textul „de la 50 la 500” se substituie cu textul „de la 30 la 300”;
    în sancțiunea alineatului (7), textul „de la 350 la 400” se substituie cu textul „de la 210 la 240”;
    în sancțiunile alineatelor (8) și (9), textul „de la 100 la 150” se substituie cu textul „de la 60 la 90”, iar textul „de la 300 la 500” – cu textul „de la 180 la 300”.
    60. La articolul 741, în sancțiunile alineatelor (1)–(5), textul „de 150” se substituie cu textul „de la 60 la 90”, textul „de la 150 la 300” – cu textul „de la 90 la 180”, iar textul „de la 200 la 500” – cu textul „de la 120 la 300”.    
    61.  Articolul 742:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 50 la 100” se substituie cu textul „de la 30 la 60”, iar textul „de la 100 la 500” – cu textul „de la 60 la 150”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 50 la 100” se substituie cu textul „de la 30 la 60”, iar textul „de la 200 la 500” – cu textul „de la 120 la 240”.
    62. În sancțiunea articolului 743, textul „de la 50 la 150” se substituie cu textul „de la 30 la 90”, textul „de la 100 la 300” – cu textul „de la 60 la 180”, iar textul „de la 250 la 500” – cu textul „de la 150 la 300”.
    63. În sancțiunea articolului 75, textul „de la 50 la 70” se substituie cu textul „de la 30 la 42”.
    64. În sancțiunea articolului 76, textul „de la 10 la 25 de” se substituie cu textul „de la 6 la 15”.
    65.  Articolul 77:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 20 la 70” se substituie cu textul „de la 12 la 42”;
    la alineatele (2) şi (3), sancțiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancționează cu amendă de la 12 la 30 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 24 la 42 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.”
    la alineatul (4), sancțiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 70 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 100 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.”
    în sancțiunea alineatului (5), textul „de la 20 la 50” se substituie cu textul „de la 12 la 30”;
    la alineatul (6), sancțiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.”
    la alineatul (7), sancțiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancționează cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 72 la 102 de unități convenționale aplicată persoanei juridice cu privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.”
    în sancțiunea alineatului (8), textul „de la 40 la 50” se substituie cu textul „de la 24 la 30”.
    66. În sancțiunea articolului 771, textul „de la 100 la 150” se substituie cu textul „de la 60 la 90”, textul „de la 200 la 500” – cu textul „de la 120 la 300”, iar textul „de la 400 la 500” – cu textul „de la 240 la 300”.
    67. Articolul 78:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 25 la 50” se substituie cu textul „de la 15 la 30”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 50 la 75” se substituie cu textul „de la 30 la 45”.
    68. În sancțiunea articolului 782, textul „de la 50 la 100” se substituie cu textul „de la 30 la 60”.
    69. Articolul 79:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 10 la 20 de” se substituie cu textul „de la 6 la 12”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 20 la 40” se substituie cu textul „de la 12 la 24”;
    în sancțiunea alineatului (3), textul „de la 40 la 60” se substituie cu textul „de la 24 la 36”;
    în sancțiunea alineatului (4), textul „de la 100 la 150” se substituie cu textul „de la 60 la 90”, iar textul „de la 200 la 300” – cu textul „de la 120 la 180”;
    în sancțiunea alineatului (5), textul „de la 100 la 150” se substituie cu textul „de la 60 la 90”.
    70. Articolul 80:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 5 la 10” se substituie cu textul „de la 3 la 6”, iar textul „de la 70 la 100” – cu textul „de la 42 la 60”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 10 la 20” se substituie cu textul „de la 12 la 24”, iar textul „de la 150 la 200” – cu textul „de la 90 la 120”;
    în sancțiunea alineatului (3), textul „de la 200 la 250” se substituie cu textul „de la 120 la 150”, iar textul „de 250” – cu textul „de la 150 la 240”;
    în sancțiunea alineatului (4), textul „de la 100 la 150” se substituie cu textul „de la 60 la 90”;
    în sancțiunea alineatului (5), textul „de la 50 la 80” se substituie cu textul „de la 30 la 48”, textul „de la 200 la 250” – cu textul „de la 120 la 150”, iar textul „de 200” – cu textul „de la 120 la 240”.
    71. În sancțiunea articolului 801, textul „de la 10 la 20 de” se substituie cu textul „de la 6 la 12”, iar textul „de la 100 la 150” – cu textul „de la 60 la 90”.
    72. În sancțiunea articolului 81, textul „de la 150 la 200” se substituie cu textul „de la 90 la 120”, iar textul „de la 200 la 250” – cu textul „de la 120  la 150”.
    73. În sancțiunea articolului 82, textul „de la 50 la 100” se substituie cu textul „de la 30 la 60”, textul „de la 180 la 250” – cu textul „de la 108 la 150”, iar textul „de la 300 la 400” – cu textul „de la 180 la 240”.
    74. În sancțiunea articolului 83, textul „de la 70 la 100” se substituie cu textul „de la 42 la 60”, textul „de la 250 la 300” – cu textul „de la 150 la 180”, iar textul „de la 300 la 400” – cu textul „de la 180 la 240”.
    75. În sancțiunea articolului 84, textul „de la 100 la 150” se substituie cu textul „de la 60 la 90”, textul „de la 300 la 400” – cu textul „de la 180 la 240”, iar textul „de la 350 la 500” – cu textul „de la 210 la 300”.
    76. În sancțiunea articolului 85, textul „de la 20 la 50” se substituie cu textul „de la 12 la 30”.
    77. În sancțiunea articolului 86, textul „de la 150 la 350” se substituie cu textul „de la 90 la 210”, iar textul „de la 500 la 1000” – cu textul „de la 300 la 600”.
    78. În sancțiunea articolului 87, textul „de la 70 la 100”, se substituie cu textul „de la 42 la 60”, textul „de la 300 la 500” se substituie cu textul „de la 180 la 300”, iar textul „de la 500 la 1000” – cu textul „de la 300 la 600”.
    79. Articolul 88:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 20 la 40” se substituie cu textul „de la 12 la 24”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 40 la 60” se substituie cu textul „de la 24 la 36”.
    80. La articolul 89, în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 40 la 60” se substituie cu textul „de la 24 la 36”.
    81. În sancțiunea articolului 90, textul „de la 40 la 50” se substituie cu textul „de la 24 la 30”, iar textul „de la 100 la 150” – cu textul „de la 60 la 90”.
    82. Articolul 901:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 80 la 100” se substituie cu textul „de la 48 la 60”, textul „de la 100 la 200” – cu textul „de la 60 la 120”, iar textul „de la 200 la 300” – cu textul „de la 120 la 180”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 100 la 120” se substituie cu textul „de la 60 la 72”, textul „de la 200 la 300” – cu textul „de la 120 la 180”, iar textul „de la 300 la 400” – cu textul „de la 180 la 240”.
    83. Articolul 91 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 91. Consumul băuturilor alcoolice în locuri
                            în care acesta este interzis şi comercializarea
                            băuturilor alcoolice către minori
    (1) Consumul băuturilor alcoolice în locuri în care acesta este interzis
    se sancţionează cu amendă de la 18 la 30 de unităţi convenţionale.
    (2) Comercializarea băuturilor alcoolice către minori
    se sancţionează cu amendă de la 48 la 72 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 120 la 210 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a exercita o astfel de activitate pe un termen de la 3 luni la un an.”
    84. Articolul 911:
    la alineatul (1):
    în dispoziție, după cuvintele „produselor din tutun” se introduc cuvintele „și a produselor conexe”;
    în sancțiune, textul „de la 130 la 150” se substituie cu textul „de la 78 la 90”, iar textul „de la 450 la 500” – cu textul „de la 270 la 300”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 120 la 150” se substituie cu textul „de la 72 la 90”, iar textul „de la 450 la 500” – cu textul „de la 270 la 300”;
    în sancțiunea alineatului (3), textul „de la 130 la 150” se substituie cu textul „de la 78 la 90”, iar textul „de la 450 la 500” – cu textul „de la 270 la 300”;
    în sancțiunea alineatului (4), textul „de la 120 la 150” se substituie cu textul „de la 72 la 90”, iar textul „de la 450 la 500” – cu textul „de la 270 la 300”;
    la alineatul (5):
    în dispoziție, după cuvintele „produselor din tutun” se introduc cuvintele „și a produselor conexe”;
    în sancțiune, textul „de la 450 la 500” se substituie cu textul „de la 270 la 300”;
    la alineatul (6):
    în dispoziție, după cuvintele „produselor din tutun” se introduc cuvintele „și a produselor conexe”, iar după cuvintele „produs din tutun” – cuvintele „sau produs conex”;
    în sancțiune, textul „de la 400 la 450” se substituie cu textul „de la 240 la 270”;
    în sancțiunea alineatului (7), textul „de la 400 la 450” se substituie cu textul „de la 240 la 270”; 
    în sancțiunea alineatului (8), textul „de la 120 la 150” se substituie cu textul „de la 72 la 90”, iar textul „de la 450 la 500” – cu textul „de la 270 la 300”;
    în sancțiunea alineatului (9), textul „de la 400 la 450” se substituie cu textul „de la 240 la 270”, iar textul „de la 450 la 500” – cu textul „de la 270 la 300”;
    la alineatul (10):
    în dispoziție, după cuvintele „produselor din tutun” se introduc cuvintele „și a produselor conexe”;
    în sancțiune, textul „de la 120 la 150” se substituie cu textul „de la 72 la 90”, iar textul „de la 400 la 450” – cu textul „de la 240 la 270”;
    la alineatul (11):
    în dispoziție, după cuvintele „produselor din tutun” se introduc  cuvintele „și a produselor conexe”;
    în sancțiune, textul „de la 120 la 150” se substituie cu textul „de la 72 la 90”, textul „de la 400 la 450” – cu textul „de la 240 la 270”, iar textul „de la 450 la 500” – cu textul „de la 270 la 300”;
    la alineatul (12):
    în dispoziție, după cuvintele „produselor din tutun” se introduc  cuvintele „și a produselor conexe”;
    în sancțiune, textul „de la 250 la 300” se substituie cu textul „de la 150 la 180”, iar textul „de la 350 la 400” – cu textul „de la 210 la 240”;
    în sancțiunea alineatului (13), textul „de la 120 la 150” se substituie cu textul „de la 72 la 90”;
    în sancțiunea alineatului (14), textul „de la 250 la 300” se substituie cu textul „de la 150 la 180”, iar textul „de la 350 la 400” – cu textul „de la 210 la 240”;
    în sancțiunea alineatului (15), textul „de la 350 la 400” se substituie cu textul „de la 210 la 240”, iar textul „de la 450 la 500” – cu textul „de la 270 la 300”;
    în sancțiunea alineatului (16), textul „de la 130 la 150” se substituie cu textul „de la 78 la 90”, textul „de la 150 la 200” – cu textul „de la 90 la 120”, iar textul „de la 450 la 500” – cu textul „de la 270 la 300”;
    în sancțiunile alineatelor (17) și (18), textul „de la 50 la 70” se substituie cu textul „de la 30 la 42”;
    articolul se completează cu alineatul (19) cu următorul cuprins:
    „(19) Încălcarea prevederilor documentelor normativ-tehnice privind producerea, păstrarea şi prelucrarea industrială a tutunului
    se sancţionează cu amendă de la 9 la 18 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 12 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 90 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”
    85. În sancțiunea articolului 92, textul „de la 40 la 50” se substituie cu textul „de la 24 la 30”.
    86.  Articolul 93:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 15 la 25 de” se substituie cu textul „de la 9 la 15”, iar textul „de la 150 la 250” –  cu textul „de la 90 la 150”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 10 la 20 de” se substituie cu textul „de la 6 la 12”.
    87. În sancțiunea articolului 94, textul „de la 10 la 20 de” se substituie cu textul „de la 6 la 12”, iar textul „de la 200 la 300” – cu textul „de la 120 la 180”.
    88.  Articolul 95:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de 5” se substituie cu textul „de la 3 la 10”, iar textul „de la 50 la 100” – cu textul „de la 30 la 60”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de 10” se substituie cu textul „de la 6 la 15”, iar textul „de la 30 la 100” – cu textul „de la 18 la 60”.
    89.  Articolul 96:
    la alineatul (1):
    în dispoziție, textul „Încălcarea dreptului de autor și a drepturilor conexe prin:” se substituie cu textul „Încălcarea dreptului de autor sau a drepturilor conexe, dacă aceasta nu constituie infracțiune, săvîrşită prin:”;
    în sancțiune, textul „de la 80 la 100” se substituie cu textul „de la 48 la 60”, iar textul „de la 200 la 250” – cu textul „de la 120 la 150”;
    la alineatul (2):
    dispoziția se completează în final cu textul „ , dacă aceste acțiuni nu constituie infracțiuni,”;
    în sancțiune, textul „de la 100 la 120” se substituie cu textul „de la 60 la 72”, iar textul „de la 250 la 300” – cu textul „de la 150 la 180”;
    în sancțiunea alineatului (3), textul „de la 120 la 150” se substituie cu textul „de la 72 la 90”, iar textul „de la 300 la 350” – cu textul „de la 180 la 210”.
    90. La articolul 97:
    dispoziția se completează în final cu textul „ , dacă aceste acțiuni nu constituie infracțiuni,”;
    sancțiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 120 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere sau, în ambele cazuri, cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore.”
    91. Articolul 971:
    la alineatul (1):
    dispoziția se completează în final cu textul „ , dacă aceste acțiuni nu constituie infracțiuni,”;
    în sancțiune, textul „de la 100 la 150” se substituie cu textul „de la 60 la 90”, iar textul „de la 200 la 300” – cu textul „de la 120 la 180”;
    la alineatul (2):
    dispoziția se completează în final cu textul „dacă aceste acțiuni nu constituie infracțiuni,”;
    în sancțiune, textul „de la 100 la 150” se substituie cu textul „de la 60 la 90”, iar textul „de la 200 la 300” – cu textul „de la 120 la 180”.
    92. La articolul 972:
    dispoziția se completează în final cu textul „ , dacă aceste acțiuni nu constituie infracțiuni,”;
    în sancțiune, textul „de la 100 la 150” se substituie cu textul „de la 60 la 90”, iar textul „de la 200 la 300” – cu textul „de la 120 la 180”.
    93. În sancțiunea articolului 98, textul „de la 40 la 50” se substituie cu textul „de la 24 la 30”, textul „de la 150 la 200” – cu textul „de la 90 la 120”, iar textul „de la 200 la 300” – cu textul „de la 120 la 180”.
    94. La articolul 99:
    dispoziția se completează în final cu textul „dacă aceste acțiuni nu constituie infracțiuni,”;
    în sancțiune, textul „de la 20 la 80” se substituie cu textul „de la 12 la 48”, textul „de la 150 la 250” – cu textul „de la 90 la 150”, iar textul „de la 200 la 300” – cu textul „de la 120 la 180”.
    95. La articolul 100:
    dispoziția  se completează în final cu textul „dacă aceste acțiuni nu constituie infracțiuni,”;
    în sancțiune, textul „de la 20 la 40” se substituie cu textul „de la 12 la 24”, iar textul „de la 75 la 100” – cu textul „de la 45 la 60”.
    96.  La articolul 101:
    dispoziția  se completează în final cu textul „dacă aceste acțiuni nu constituie infracțiuni,”;
    în sancțiune, textul „de la 30 la 50” se substituie cu textul „de la 18 la 30”, textul „de la 50 la 100” – cu textul „de la 30 la 60”, iar textul „de la 100 la 150” – cu textul „de la 60 la 90”.
    97. La articolul 102:
    dispoziția se completează în final cu textul „dacă aceste acțiuni nu constituie infracțiuni,”;
    în sancțiune, textul „de la 30 la 50” se substituie cu textul „de la 18 la 30”, iar textul „de la 50 la 100” – cu textul „de la 30 la 60”.
    98.  La articolul 103:
    dispoziția se completează în final cu textul „dacă aceste acțiuni nu constituie infracțiuni,”;
    în sancțiune, textul „de la 30 la 50” se substituie cu textul „de la 18 la 30”, iar textul „de la 80 la 100” –  cu textul „de la 48 la 60”.
    99.  În sancțiunea articolului 104, textul „de la 30 la 60” se substituie cu textul „de la 18 la 36”.
    100.  În sancțiunea articolului 105, textul „de la 50 la 100” se substituie cu textul „de la 30 la 60”, iar textul „ , sau cu arest contravențional de pînă la 15 zile” se exclude.
    101. În sancțiunea articolului 106, textul „de pînă la 150” se substituie cu textul „de la 30 la 90”.
    102. Articolul 107:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 30 la 70” se substituie cu textul „de la 18 la 42”, iar textul „de la 50 la 100” – cu textul „de la 30 la 60”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 50 la 100” se substituie cu textul „de la 30 la 60”, iar textul „de la 150 la 250” – cu textul „de la 90 la 150”.
    103. Codul se completează cu articolul 1071 cu următorul cuprins:
    „Articolul 1071. Editarea publicațiilor periodice publice
                               neînregistrate
    Editarea publicațiilor periodice publice neînregistrate în Registrul publicațiilor periodice publice
    se sancționează cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.”
    104. Articolul 108 se abrogă.
    105. Articolul 109:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 20 la 40” se substituie cu textul „de la 60 la 120”, iar textul „de la 200 la 400” – cu textul „de la 600 la 800”;
    la alineatul (2), sancțiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancționează cu amendă de la 24 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 20 la 40 de ore, cu amendă de la 42 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 240 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”
    în sancțiunea alineatului (3), textul „de la 20 la 50” se substituie cu textul „de la 12 la 30”, iar textul „de la 100 la 200” – cu textul „de la 60 la 120”;
    în sancțiunile alineatelor (4) și (5), textul „de la 10 la 30” se substituie cu textul „de la 6 la 18”, iar textul „de la 100 la 200” – cu textul „de la 60 la 120”;
    în sancțiunea alineatului (6), textul „de la 50 la 70” se substituie cu textul „de la 30 la 42”.
    106. Articolul 110:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 20 la 40” se substituie cu textul „de la 12 la 24”, iar textul „de la 200 la 400” – cu textul „de la 120 la 240”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 40 la 50” se substituie cu textul „de la 24 la 30”, iar textul „de la 400 la 500” – cu textul „de la 240 la 300”.
    107. În sancțiunea articolului 111, textul „de la 10 la 20 de” se substituie cu textul „de la 6 la 12”, textul „de la 40 la 50” – cu textul „de la 24 la 30”, iar textul „de la 100 la 200” – cu textul „de la 60 la 120”.
    108. În sancțiunea articolului 112, textul „de la 20 la 30 de” se substituie cu textul „de la 12 la 18”, iar textul „de la 200 la 400” – cu textul „de la 120 la 240”.
    109. Articolul 113:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 30 la 40” se substituie cu textul „de la 18 la 24”, iar textul „de la 300 la 400” – cu textul „de la 180 la 240”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 30 la 50” se substituie cu textul „de la 18 la 30”, iar textul „de la 300 la 400” – cu textul „de la 180 la 240”;
    în sancțiunea alineatului (3), textul „de la 40 la 50” se substituie cu textul „de la 24 la 30”, iar textul „de la 300 la 400” – cu textul „de la 180 la 240”;
    în sancțiunea alineatului (4), textul „de la 30 la 40” se substituie cu textul „de la 18 la 30”, iar textul „de la 300 la 400” – cu textul „de la 180 la 240”;
    în sancțiunile alineatelor (5) și (6), textul „de la 30 la 50” se substituie cu textul „de la 18 la 30”, iar textul „de la 300 la 500” – cu textul „de la 180 la 300”.
    110. Articolul 114:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la „10 la 20 de” se substituie cu textul „de la 6 la 12”, iar textul „de la 200 la 300” – cu textul „de la 120 la 180”;
    la alineatul (2):
    în dispoziție, cuvintele „cu excepția pescuitului în obiectivele acvatice aflate în gestiune privată,” se exclud;
    în sancțiune, textul „de la 5 la 10” se substituie cu textul „de la 9 la 12”;
    în sancțiunea alineatului (3), textul „de la 100 la 150” se substituie cu textul „de la 60 la 90”, iar textul „de la 400 la 500” – cu textul „de la 240 la 300”;
    în sancțiunea alineatului (4), textul „de 150” se substituie cu textul „de la 42 la 90”;
    în sancțiunea alineatului (5), textul „de la 100 la 150” se substituie cu textul „de la 60 la 90”, iar textul „de la 400 la 500” – cu textul „de la 240 la 300”.
    111. Articolul 115:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 10 la 20 de” se substituie cu textul „de la 6 la 12”, iar textul „de la 100 la 200” – cu textul „de la 60 la 120”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 30 la 70”  se substituie cu textul „de la 18 la 42”, iar textul „de la 200 la 300” – cu textul „de la 120 la 180”;
    în sancțiunea alineatului (3), textul „de la 100 la 150” se substituie cu textul „de la 60 la 90”, iar textul „de la 400 la 500” – cu textul „de la 240 la 300”;
    în sancțiunea alineatului (4), textul „de la 50 la 100” se substituie cu textul „de la 30 la 60”, iar textul „de la 200 la 300” –  cu textul „de la 120 la 180”.
    112. Articolul 116:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 10 la 30 de” se substituie cu textul „de la 6 la 18”, iar textul „de la 200 la 300” – cu textul „de la 120 la 180”;
    la alineatul (2), sancțiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancţionează cu amendă de la 24 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 180 la 240 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”
    113. Articolul 117:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 20 la 50” se substituie cu textul „de la 12 la 30”, iar textul „de la 100 la 200” – cu textul „de la 60 la 120”;
    la alineatul (2), sancțiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancţionează cu amendă de la 12 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 60 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”
    114. La articolul 118, sancțiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancţionează cu amendă de la 12 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 60 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”
    115. Articolul 119:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 50 la 100” se substituie cu textul „de la 30 la 60”, iar textul „de la 300 la 500” – cu textul „de la 180 la 300”;
    în sancțiunile alineatelor (2) și (3), textul „de la 10 la 20 de” se substituie cu textul „de la 6 la 12”, iar textul „de la 50 la 100” – cu textul „de la 30 la 60”;
    în sancțiunea alineatului (4), textul „de la 20 la 40” se substituie cu textul „de la 12 la 24”, iar textul „de la 100 la 200” – cu textul „de la 60 la 120”;
    în sancțiunea alineatului (5), textul „de la 15 la 30 de” se substituie cu textul „de la 9 la 18”, iar textul „de la 100 la 200” – cu textul „de la 60 la 120”;
    în sancțiunea alineatului (6), textul „de la 20 la 30 de” se substituie cu textul „de la 12 la 18”, iar textul „de la 100 la 200” – cu textul „de la 60 la 120”;
    în sancțiunea alineatului (7), textul „de la 40 la 50” se substituie cu textul „de la 24 la 30”;
    în sancțiunea alineatului (8), textul „de la 20 la 30 de” se substituie cu textul „de la 12 la 18”, iar textul „de la 40 la 50” – cu textul „de la 24 la 30”;
    în sancțiunea alineatului (9), textul „de la 150 la 250” se substituie cu textul „de la 90 la 150”;
    în sancțiunea alineatului (10), textul „de la 40 la 50” se substituie cu textul „de la 24 la 30”, iar textul „de la 150 la 200” – cu textul „de la 90 la 120”;
    în sancțiunea alineatului (11), textul „de la 50 la 100” se substituie cu textul „de la 30 la 60”, iar textul „de la 250 la 400” – cu textul „de la 150 la 240”.
    116. În sancțiunea articolului 120, textul „de la 30 la 40” se substituie cu textul „de la 18 la 24”, iar textul „de la 150 la 250” – cu textul „de la 90 la 150”.
    117. În sancțiunea articolului 121, textul „de la 40 la 50” se substituie cu textul „de la 24 la 30”, iar textul „de la 200 la 300” – cu textul „de la 120 la 180”.
    118. Articolul 122:
    în sancțiunile alineatelor (1) și (2), textul „de la 40 la 50” se substituie cu textul „de la 24 la 30”, iar textul „de la 400 la 500” – cu textul „de la 240 la 300”;
    în sancțiunea alineatului (3), textul „de la 50 la 100” se substituie cu textul „de la 30 la 60”;
    la alineatul (4), sancțiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancționează cu amendă de la 42 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 60 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.”
    119. În sancțiunea articolului 123, textul „de la 40 la 50” se substituie cu textul „de la 24 la 30”, textul „de la 300 la 400” – cu textul „de la 180 la 240”, iar textul „de la 400 la 500” – cu textul „de la 240 la 300”.
    120. În sancțiunea articolului 124, textul „de la 40 la 50” se substituie cu textul „de la 24 la 30”, textul „de 60 de ore” – cu textul „de la 40 la 60 de ore”, textul „de la 300 la 400” – cu textul „de la 180 la 240”, iar textul „de la 400 la 500” – cu textul „de la 240 la 300”.
    121. În sancțiunea articolului 125, textul „de la 30 la 50” se substituie cu textul „de la 18 la 30”, iar textul „de la 200 la 300” – cu textul „de la 120 la 180”.
    122. În sancțiunea articolului 126, textul „de la 10 la 20 de” se substituie cu textul „de la 6 la 12”, iar textul „de la 100 la 200” – cu textul „de la 60 la 120”.
    123. Codul se completează cu articolul 1261 cu următorul cuprins:
    „Articolul 1261. Păşunatul ilegal al animalelor
    Păşunatul animalelor pe terenurile proprietate publică a unității administrativ-teritoriale în altă perioadă a anului decît în cea stabilită de către autoritatea administrației publice locale, păşunatul în comun al grupurilor de animale de diferite specii, păşunatul animalelor bolnave
    se sancționează cu amendă de la 6 la 12 unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 12 la 30 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.”
    124. Articolul 127:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 5 la 10” se substituie cu textul „de la 3 la 6”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 5 la 10” se substituie cu textul „de la 3 la 6”, iar textul „de la 100 la 200” – cu textul „de la 60 la 120”.
    125. Articolul 128:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 20 la 50” se substituie cu textul „de la 12 la 30”, iar textul „de la 200 la 400” – cu textul „de la 120 la 240”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 50 la 100” se substituie cu textul „de la 30 la 60”, iar textul „de la 200 la 400” – cu textul „de la 120 la 240”.
    126. În sancțiunea articolului 129, textul „de la 20 la 50” se substituie cu textul „de la 12 la 30”.
    127. În sancțiunea articolului 130, textul „de la 3 la 5” se substituie cu textul „de la 3 la 6”, iar textul „de la 50 la 100” – cu textul „de la 30 la 60”.
    128. Articolul 131:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 10 la 20” se substituie cu textul „de la 6 la 12”, iar textul „de la 20 la 40” – cu textul „de la 12 la 24”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 20 la 40” se substituie cu textul „de la 12 la 24”, iar textul „de la 40 la 60” – cu textul „de la 24 la 36”;
    în sancțiunea alineatului (3), textul „de la 30 la 50” se substituie cu textul „de la 18 la 30”, iar textul „de la 60 la 100” – cu textul „de la 36 la 60”;
    la alineatul (4), sancțiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 60 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”
    în sancțiunea alineatului (5), textul „de la 75 la 90” se substituie cu textul „de la 45 la 54”, iar textul „de la 150 la 250” – cu textul „de la 90 la 150”;
    articolul se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:
    „(6) Comercializarea produselor apicole în lipsa paşaportului prisăcii
    se sancționează cu amendă de 3 la 6 unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 9 la 15 unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 12 la 24 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.”
    129. În sancțiunea articolului 132, textul „de la 10 la 20 de” se substituie cu textul „de la 6 la 12”.
    130. În sancțiunea articolului 133, textul „de la 30 la 50” se substituie cu textul „de la 18 la 30”.
    131. La articolul 134, sancțiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancţionează cu amendă de la 18 la 24 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 20 la 60 de ore, cu amendă de la 180 la 240 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.”
    132. În sancțiunea articolului 135, textul „de la 5 la 10” se substituie cu textul „de la 3 la 6”.
    133. În sancțiunea articolului 136, textul „de la 10 la 20 de” se substituie cu textul „de la 6 la 12”.
    134. Articolul 137:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 10 la 20 de” se substituie cu textul „de la 6 la 12”;
    la alineatul (2), sancțiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancţionează cu amendă de la 42 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 20 la 60 de ore, cu amendă de la 90 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 150 la 240 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.”
    135. În sancțiunea articolului 138, textul „de la 20 la 30 de” se substituie cu textul „de la 12 la 18”.
    136. În sancțiunea articolului 139, textul „de la 40 la 50” se substituie cu textul „de la 24 la 30”.
    137. Articolul 140:
    la alineatul (1):
    în dispoziție, cuvintele „precum și comiterea” se substituie cu cuvintele „comercializarea ilegală, precum și comiterea”;
    în sancțiune, textul „de la 50 la 100” se substituie cu textul „de la 30 la 60”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 100 la 150” se substituie cu textul „de la 60 la 90”, iar textul „de la 400 la 500” – cu textul „de la 240 la 300”.
    138. Articolul 141:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 30 la 50” se substituie cu textul „de la 18 la 30”, iar textul „de la 200 la 300” – cu textul „de la 120 la 180”;
    în sancțiunile alineatelor (2) și (3), textul „de la 40 la 50” se substituie cu textul „de la 24 la 30”, iar textul „de la 200 la 300” – cu textul „de la 120 la 180”.
    139. Articolul 142:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 10 la 30 de” se substituie cu textul „de la 6 la 18”, iar textul „de la 100 la 300” – cu textul „de la 60 la 180”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 10 la 30 de” se substituie cu textul „de la 6 la 18”, iar textul „de la 200 la 400” – cu textul „de la 120 la 240”;
    în sancțiunea alineatului (3), textul „de la 200 la 400” se substituie cu textul „de la 120 la 240”.
    140. La articolul 143, sancțiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancționează cu amendă de la 6 la 12 unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 18 la 30 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 24 la 42 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.”
    141. În sancțiunea articolului 144, textul „de la 30 la 40” se substituie cu textul „de la 18 la 24”, iar textul „de la 400 la 500” –  cu textul „de la 240 la 300”.
    142. În sancțiunea articolului 145, textul „de la 10 la 20 de” se substituie cu textul „de la 6 la 12”, iar textul „de la 300 la 400” – cu textul „de la 180 la 240”.
    143. În sancțiunea articolului 146, textul „de la 10 la 20 de” se substituie cu textul „de la 6 la 12”, iar textul „de la 200 la 400” – cu textul „de la 120 la 240”.
    144. În sancțiunea articolului 147, textul „de la 10 la 20 de” se substituie cu textul „de la 6 la 12”, iar textul „de la 100 la 300” – cu textul „de la 60 la 180”.
    145. Articolul 148:
    în sancțiunile alineatelor (1) și (2), textul „de la 20 la 30 de” se substituie cu textul „de la 12 la 18”, iar textul „de la 200 la 300” – cu textul „de la 120 la 180”;
    în sancțiunile alineatelor (3)–(5), textul „de la 10 la 20 de” se substituie cu textul „de la 6 la 12”, iar textul „de la 100 la 200” – cu textul „de la 60 la 120”;
    în sancțiunea alineatului (6), textul „de la 25 la 35” se substituie cu textul „de la 15 la 21”;
    în sancțiunea alineatului (7), textul „de la 15 la 25 de” se substituie cu textul „de la 9 la 15”, iar textul „de la 150 la 250” – cu textul „de la 90 la 150”.
    146. Articolul 149:
    dispoziția se completează în final cu cuvintele „ , dacă această acțiune nu constituie infracțiune,”;
    în sancțiune, textul „de la 40 la 60” se substituie cu textul „de la 24 la 36”, iar textul „de la 350 la 500” – cu textul „de la 210 la 300”.
    147. În sancțiunea articolului 150, textul „de la 10 la 20 de” se substituie cu textul „de la 6 la 12”.
    148. În sancțiunea articolului 151, textul „de la 40 la 50” se substituie cu textul „de la 24 la 30”, textul „de la 250 la 350” – cu textul „de la 150 la 210”, iar textul „de la 100 la 200” – cu textul „de la 60 la 120”.
    149. În sancțiunea articolului 152, textul „de la 20 la 30 de” se substituie cu textul „de la 12 la 18”, iar textul „de la 200 la 300” –  cu textul „de la 120 la 180”.
    150. În sancțiunea articolului 153, textul „de la 10 la 20 de” se substituie cu textul „de la 6 la 12”.
    151. La articolul 154:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 20 la 40” se substituie cu textul „de la 12 la 24”, iar textul „de la 200 la 300” – cu textul „de la 120 la 180”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 40 la 80” se substituie cu textul „de la 24 la 48”, iar textul „de la 300 la 400” – cu textul „de la 180 la 240”;
    în sancțiunea alineatului (3), textul „de la 30 la 50” se substituie cu textul „de la 18 la 30”, iar textul „de la 200 la 300” – cu textul „de la 60 la 120”;
    la alineatul (4), sancțiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancționează cu amendă de la 24 la 30 de unități convenționale aplicată persoanei fizice sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 40 la 60 de ore, cu amendă de la 60 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 180 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în toate cazurile, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an.”
    în sancțiunea alineatului (5), textul „de la 40 la 50” se substituie cu textul „de la 24 la 30”, iar textul „de la 200 la 300” – cu textul „de la 120 la 180”;
    în sancțiunea alineatului (6), textul „de la 30 la 50” se substituie cu textul „de la 18 la 30”, iar textul „de la 300 la 400” – cu textul „de la 180 la 240”;
    în sancțiunea alineatului (7), textul „de la 50 la 70” se substituie cu textul „de la 30 la 42”, iar textul „de la 400 la 500” – cu textul „de la 240 la 300”;
    în sancțiunea alineatului (8), textul „de la 50 la 70” se substituie cu textul „de la 30 la 42”, iar textul „de la 200 la 300” – cu textul „de la 120 la 180”;
    în sancțiunea alineatului (9), textul „de la 50 la 100” se substituie cu textul „de la 30 la 60”, iar textul „de la 200 la 300” – cu textul „de la 120 la 180”;
    în sancțiunile alineatelor (10) și (11), textul „de la 50 la 100” se substituie cu textul „de la 30 la 60”.
    152. Articolul 155:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 50 la 100” se substituie cu textul „de la 30 la 60”, iar textul „de la 300 la 400” – cu textul „de la 180 la 240”;
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Încălcarea regulilor de utilizare a substanțelor menționate la alin. (1), dacă această faptă nu constituie infracțiune,
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 120 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”
    alineatul (3) se abrogă.
    153. Articolul 1551:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 25 la 75” se substituie cu textul „de la 15 la 45”, textul „de la 50 la 100” – cu textul „de la 30 la 60”, iar textul „de la 100 la 500” – cu textul „de la 60 la 300”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 50 la 75” se substituie cu textul „de la 30 la 45”, textul „de la 75 la 100” – cu textul „de la 45 la 60”, iar textul „de la 150 la 500” – cu textul „de la 90 la 300”;
    în sancțiunea alineatului (3), textul „de la 75 la 100” se substituie cu textul „de la 45 la 60”, iar textul „de la 100 la 300” – cu textul „de la 60 la 180”;
    în sancțiunea alineatului (4), textul „de la 10 la 50” se substituie cu textul „de la 6 la 30”, textul „de la 75 la 100” – cu textul „de la 45 la 60”, iar textul „de la 100 la 300” – cu textul „de la 60 la 180”;
    în sancțiunea alineatului (5), textul „de la 10 la 50” se substituie cu textul „de la 6 la 30”, textul „de la 75 la 100” – cu textul „de la 30 la 60”, iar textul „de la 200 la 400” – cu textul „de la 120 la 240”.
    154. În sancțiunea articolului 156, textul „de la 50 la 100” se substituie cu textul „de la 30 la 60”, iar textul „de la 300 la 400” – cu textul „de la 180 la 240”.
    155. Articolul 157  va avea următorul cuprins:
    „Articolul 157. Cruzimea faţă de animale
    (1) Încălcarea cerinţelor privind întreținerea animalelor, reglementate de legislația sanitar-veterinară, fapt ce poate periclita viaţa ori sănătatea acestora,
    se sancţionează cu amendă de la 48 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 180  la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (2) Aplicarea intenţionată a acțiunilor ce provoacă dureri sau suferinţă animalelor
    se sancţionează cu amendă de la 12 la 24 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 180  la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (3) Acţiunile specificate la alin. (1) şi (2) care au avut drept urmare mutilarea sau moartea animalului
    se sancţionează cu amendă de la 60 la 72 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 180  la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (4) Capturarea sau eutanasierea animalelor de companie ori comercializarea animalelor de companie în scopul obţinerii produselor şi subproduselor de la acestea
    se sancţionează cu amendă de la 72 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 240 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (5) Eschivarea  deținătorului de animale de a supune animalele măsurilor de profilaxie prevăzute în Programul acţiunilor strategice de supraveghere, profilaxie şi combatere a bolilor la animale, de prevenire a transmiterii bolilor de la animale la om
    se sancţionează cu amendă de la 12 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (6) Deplasarea liberă a cîinilor agresivi sau a celor periculoşi în raza localităţii sau transportarea acestora în transportul public fără lesă şi botniţă
    se sancţionează cu amendă de la 24 la 30 de unităţi convenţionale.
    (7) Omiterea colectării deşeurilor provenite de la animalul plimbat  în spațiul public
    se sancţionează cu amendă de la 24 la 30 de unităţi convenţionale.
    (8) Refuzul de a elimina animalul mort sau îngroparea acestuia în loc neautorizat
    se sancţionează cu amendă de la 3 la 6 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 6 la 12 unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (9) Îndemnarea publică la cruzime față de animale sau justificarea acesteia
    se sancţionează cu amendă de la 30  la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 60  la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (10) Asmuțirea animalelor de companie la oameni sau la animale
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 60 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.”
    156. Articolul 158:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 5 la 10” se substituie cu textul „de la 3 la 6”, iar textul „de la 20 la 40” – cu textul „de la 12 la 24”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 10 la 20 de” se substituie cu textul „de la 6 la 12”;
    articolul se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Admiterea accesului cîinilor sau al pisicilor în exploatațiile de animale sau în unitățile de procesare, de fabricare ori de depozitare a produselor alimentare, în pieţe și tîrguri, cu excepţia cîinilor de serviciu, a cîinilor însoţitori, special pregătiţi pentru persoane cu dizabilități, precum şi a cîinilor de vînătoare avînd botniţă şi fiind conduşi în lesă de persoane autorizate,
    se sancţionează cu amendă de la 30  la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 60 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.”
    157. Capitolul IX al cărții întîi se completează cu articolul 1581 cu următorul cuprins:
    „Articolul 1581. Încălcarea regulilor privind identificarea
                               şi înregistrarea animalelor, precum şi a
                               regulilor zootehnice
    (1) Refuzul identificării şi al înregistrării animalelor de către deținători, deținerea animalelor care nu sînt identificate şi înregistrate potrivit prevederilor normelor sanitar-veterinare, omiterea predării paşapoartelor individuale ale bovinelor sacrificate sau moarte autorității sanitar-veterinare teritoriale,
    se sancționează cu amendă de la 2 la 9 unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 12 la 24 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.
    (2) Transportarea animalelor care nu sînt identificate și înregistrate sau fără documentele corespunzătoare, inclusiv paşaportul individual în cazul bovinelor,
    se sancționează cu amendă de la 3 la 12 unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 12 la 24 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.
    (3) Omiterea declarării de către deținători la autoritatea sanitar-veterinară teritorială, în termenele stabilite de lege, a cumpărării, inclusiv din import, a vînzării, inclusiv spre export, a morții, a dispariției, a fătării, a sacrificării animalelor
    se sancționează cu amendă de la 6 la 15 unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 12 la 24 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.
    (4) Achiziționarea animalelor care nu sînt identificate şi nu sînt înregistrate în baza de date Sistemul de Identificare şi Trasabilitate a Animalelor
    se sancționează cu amendă de la 3 la 12 unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 6 la 30 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.
    (5) Sacrificarea animalelor care nu sînt identificate
    se sancționează cu amendă de la 6 la 18 unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 15 la 42 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.
    (6) Sacrificarea bovinelor identificate şi înregistrate în alte locuri decît în unitățile de sacrificare autorizate de către autoritatea sanitar-veterinar competentă
    se sancționează cu amendă de la 6 la 24 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 12 la 42 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
    (7) Producerea şi/sau comercializarea materialului seminal congelat, embrionilor, ouălor de incubație pentru hibrizi comerciali, ouălor de viermi de mătase, icrelor şi larvelor de peşte în afara unităților specializate, autorizate în acest scop, cu excepția instituțiilor ştiințifice,
    se sancționează cu amendă de la 6 la 12 unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 6 la 30 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.
    (8) Încălcarea normelor tehnologice sau a instrucțiunilor privind însămînțarea artificială
    se sancționează cu amendă de la 6 la 12 unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 12 la 18 unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.
    (9) Monta clandestină
    se sancționează cu amendă de la 6 la 12 unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 6 la 30 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.
    (10) Înscrierea intenționată în evidențele zootehnice ori în certificatele privind calitatea materialului de reproducție a unor date eronate privind originea, vîrsta, performanțele productive şi indicii de calitate ai materialului seminal brut, diluat, refrigerat sau congelat
    se sancționează cu amendă de la 12 la 24 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.
    (11) Omiterea respectării planului de împerechere a bovinelor pentru reproducerea dirijată de reproducători cu valoare genetică ridicată
    se sancționează cu amendă de la 6 la 12 unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.”
    158. Articolul 159 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 159. Încălcarea prevederilor actelor normative,
                              ale documentelor normativ-tehnice cu privire
                              la efectuarea în condiții de securitate
                              a lucrărilor care pot provoca situații de avarii
                              sau incidente
    (1) Încălcarea prevederilor actelor normative, ale documentelor normativ-tehnice în domeniul securității industriale prin:
    a) omiterea aplicării complexului de măsuri pentru protejarea intereselor vitale ale persoanei și ale societății de eventualele avarii și incidente la obiectele industriale periculoase și de efectele acestora care au cauzat prejudiciu în proporții mici
    se sancționează cu amendă de la 48 la 84 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 180 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice;
    b) desfășurarea activităților și/sau a lucrărilor în domeniul securității industriale în lipsa avizului pozitiv de expertiză eliberat de către autoritatea de expertiză în domeniul securității industriale
    se sancționează cu amendă de la 48 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 180 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
    (2) Încălcarea procedurii de notificare privind deținerea unui obiect industrial periculos, precum și privind desfășurarea lucrărilor de reglare a instalațiilor tehnice și/sau a sistemelor tehnologice,
    se sancționează cu amendă de la 15 la 30 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 48 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.”
    159. În sancțiunea articolului 160, textul „de pînă la 50” se substituie cu textul „de la 12 la 30”.
    160. Articolul 161 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 161. Deconectarea neautorizată a energiei electrice,
                              a energiei termice sau a gazelor naturale
    Deconectarea neautorizată a instalațiilor de utilizare ale consumatorilor de la rețelele electrice, de la rețelele termice sau de la rețelele de gaze naturale, cu excepția cazurilor cînd atare acțiuni se întreprind pentru asigurarea securității vieții oamenilor ori se întreprind în situații de avarie sau de forță majoră (extraordinare),
    se sancționează cu amendă de la 6 la 15 unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 15 la 30 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.”
    161. În sancțiunea articolului 162, textul „de pînă la 50” se substituie cu textul „de la 18 la 30”, iar textul „de pînă la 100” – cu textul „de la 42 la 60”.
    162. În sancțiunea articolului 163, textul „de la 50 la 100” se substituie cu textul „de la 30 la 60”, textul „de la 50 la 150” – cu textul „de la 30 la 90”, iar textul „de la 100 la 200” – cu textul „de la 60 la 120”.
    163. Articolul 1631:
    alineatul unic devine alineatul (1);
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 25 la 50” se substituie cu textul „de la 15 la 30”, textul „de la 50 la 100” – cu textul „de la 30 la 60”, iar textul „de la 100 la 200” – cu textul „de la 60 la 120”;
    articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
    „(2) Omiterea îndeplinirii în termen de către proprietarii şi de către gestionarii instalațiilor termice sau de gaze naturale a prescripțiilor în vederea excluderii abaterilor şi a încălcărilor normelor de construcție, de întreținere, de deservire şi de exploatare, care pot provoca avarii, incendii, explozii sau pot pune în pericol viața oamenilor,
    se sancționează cu amendă de la 15 la 30 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 60 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”
    164. Articolul 164 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 164. Folosirea ilegală a energiei electrice,
                             a energiei termice sau a gazelor naturale
    (1) Folosirea ilegală a energiei electrice, a energiei termice sau a gazelor naturale prin racordarea neautorizată la rețeaua electrică, la rețeaua termică sau la rețeaua de gaze naturale, prin evitarea echipamentului de măsurare ori prin intervenția în funcționarea acestuia prin diferite metode care conduc la omiterea înregistrării sau la înregistrarea incompletă a consumului de energie electrică, de energie termică sau de gaze naturale
    se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 45 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 90 la 180 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
    (2) Conectarea ilegală la instalația de utilizare a energiei termice sau a gazelor naturale a unui consumator final, folosirea energiei electrice prin conectarea ilegală la instalația de utilizare a unui consumator final
    se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 45 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 90 la 180 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
    (3) Folosirea ilegală a energiei electrice, a energiei termice sau a gazelor naturale prin reconectarea neautorizată, după deconectare, la rețeaua electrică, la rețeaua termică sau la rețeaua de gaze naturale
    se sancționează cu amendă de la 42 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 60 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 120 la 240 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.”
    165. În sancțiunea articolului 165, textul „de la 10 la 30 de” se substituie cu textul „de la 6 la 18”, textul „de la 100 la 150” – cu textul „de la 60 la 90”, iar textul „de la 150 la 200” – cu textul „de la 90 la 120”.
    166. În sancțiunea articolului 166, textul „de la 30 la 50” se substituie cu textul „de la 18 la 30”.
    167. Articolele 167 şi 168 vor avea următorul cuprins:
    „Articolul 167. Deteriorarea rețelelor termice la efectuarea
                              lucrărilor
    Deteriorarea rețelelor termice sau a utilajelor acestora la efectuarea lucrărilor
    se sancționează cu amendă de la 24 la 36 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 42 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.
    Articolul 168. Încălcarea regulilor cu privire la protecția
                           rețelelor de gaze naturale sau a rețelelor
                           termice
    Încălcarea regulilor cu privire la protecția rețelelor de gaze naturale sau a rețelelor termice, care are ca efect reducerea fiabilității furnizării de gaze naturale sau a energiei termice şi/sau prin care sînt puse în pericol persoanele, bunurile ori mediul,
    se sancționează cu amendă de la 24 la 36 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 42 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.”
    168. La articolul 169, sancțiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancţionează cu amendă de la 30 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 60 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 120 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în toate cazurile, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an.”
    169. Articolul 170:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 50 la 100” se substituie cu textul „de la 30 la 60”, textul „de la 75 la 200” – cu textul „de la 45 la 120”, iar textul „de la 350 la 450” – cu textul „de la 210 la 270”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 25 la 50” se substituie cu textul „de la 15 la 30”, textul „de la 50 la 100” – cu textul „de la 30 la 60”, iar textul „de la 200 la 300” – cu textul „de la 120 la 180”.
    170. În sancțiunea articolului 171, textul „de la 40 la 60” se substituie cu textul „de la 24 la 36”, iar textul „de la 70 la 100” – cu textul „de la 42 la 60”.
    171. În sancțiunea articolului 172, textul „de la 30 la 50” se substituie cu textul „de la 18 la 30”, textul „de la 50 la 100” – cu textul „de la 30 la 60”, iar textul „de la 200 la 300” – cu textul „de la 120 la 180”.
    172. În sancțiunea articolului 173, textul „de 25 de” se substituie cu textul „de la 12 la 18”, iar textul „de 50” – cu textul „de la 24 la 42”.
    173. În sancțiunea articolului 174, textul „de la 30 la 50” se substituie cu textul „de la 18 la 30”, textul „de la 50 la 100” – cu textul „de la 30 la 60”, iar textul „de la 200 la 300” – cu textul „de la 120 la 180”.
    174. În sancțiunea articolului 175, textul „de la 30 la 50” se substituie cu textul „de la 18 la 30”, textul „de la 50 la 100” – cu textul „de la 30 la 60”, iar textul „de la 100 la 200” – cu textul „de la 60 la 120”.
    175. În sancțiunea articolului 176, textul „de la 10 la 40” se substituie cu textul „de la 6 la 24”, iar textul „de la 50 la 100” – cu textul „de la 30 la 60”.
    176. Articolul 177:
    alineatul (1):
    dispoziția se completează cu litera o) cu următorul cuprins:
    „o) producerea materialelor sau a articolelor de construcții fără regulamente tehnologice, fără documentele în construcții actualizate, cu instrumente şi cu utilaj neverificat la organele metrologice de stat, fără încercări şi fără analize de lot recepție, periodice şi statice”;
    sancțiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancționează cu amendă de la 24 la 48 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 36 la 72 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.”
    la alineatul (2):
    în dispoziție, litera i) se completează în final cu cuvintele „sau în lipsa analizelor și a încercărilor de laborator conform cerințelor documentelor normative în construcții”;
    sancțiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancționează cu amendă de la 36 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 60 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 180 la 240 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.”
    177. În sancțiunea articolului 178, textul „de la 40 la 100” se substituie cu textul „de la 24 la 60”, iar textul „de la 80 la 120” – cu textul „de la 48 la 72”.
    178. La articolul 179, sancțiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancționează cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 210 la 270 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 240 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.”
    179. Articolul 180:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de 100” se substituie cu textul „de la 45 la 60”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de 200” se substituie cu textul „de la 90 la 120”;
    în sancțiunea alineatului (3), textul „de 50” se substituie cu textul „de la 18 la 30”, iar textul „de 100” – cu textul „de la 45 la 60”;
    în sancțiunea alineatului (4), textul „de la 50 la 100” se substituie cu textul „de la 30 la 60”, textul „de 30 de ore” – cu textul „de la 10 la 30 de ore”, iar textul „de la 100 la 300” – cu textul „de la 60 la 180”;
    în sancțiunea alineatului (5), textul „de la 50 la 100” se substituie cu textul „de la 30 la 60”, iar textul „de la 100 la 300” – cu textul „de la 60 la 180”;
    la alineatul (6), sancțiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancționează cu amendă de la 6 la 30 de unități convenționale aplicată persoanei fizice sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 20 la 40 de ore, cu amendă de la 60 la 180 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.”
    în sancțiunea alineatului (7), textul „de 20 de” se substituie cu textul „de la 6 la 12”, iar textul „de la 50 la 100” – cu textul „de la 30 la 60”;
    în sancțiunea alineatului (8), textul „de 100” se substituie cu textul „de la 45 la 60”;
    în sancțiunile alineatelor (9) şi (10), textul „de 300” se substituie cu textul „de la 90 la 180”;
    în sancțiunea alineatului (11), textul „de la 50 la 100” se substituie cu textul „de la 30 la 60”, textul „de 30 de ore” – cu textul „de la 10 la 30 de ore”, iar textul  „de la 100 la 300” – cu textul „de la 60 la 180”.
    180. În sancțiunea articolului 181, textul „de la 20 la 40” se substituie cu textul „de la 18 la 36”, iar textul „de la 50 la 100” – cu textul „de la 60 la 180”.
    181. În sancțiunea articolului 182, textul „de la 50 la 100” se substituie cu textul „de la 30 la 60”, textul „de la 200 la 300” – cu textul „de la 120 la 180”, iar textul „de la 400 la 500” – cu textul „de la 240 la 300”.
    182. Articolul 183 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 183. Introducerea pe teritoriul ţării, producerea,
                              comercializarea, promovarea, reambalarea
                               şi utilizarea produselor de uz fitosanitar, a
                               fertilizanţilor şi a produselor farmaceutice
                               de uz veterinar fără certificate de conformitate,
                               neomologate, interzise, neînregistrate sau
                               contrafăcute
    (1) Introducerea pe teritoriul ţării, producerea, comercializarea, promovarea ori utilizarea produselor de uz fitosanitar, a fertilizanţilor ori a produselor farmaceutice de uz veterinar fără certificate de conformitate, neomologate, interzise sau neînregistrate,
    se sancţionează cu amendă de la 120 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 240 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (2) Reambalarea, inclusiv în cantităţi mici, a produselor de uz fitosanitar, a fertilizanţilor sau a produselor farmaceutice de uz veterinar fără autorizaţia/ permisiunea producătorului acestora şi a autorităţilor abilitate
    se sancţionează cu amendă de la 12 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 240 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (3) Producerea, comercializarea, transportarea, păstrarea produselor de uz fitosanitar, a fertilizanţilor sau a produselor farmaceutice de uz veterinar contrafăcute ori fără documentele care să ateste provenienţa şi calitatea acestora,
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 240 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (4) Utilizarea sau administrarea produselor de uz fitosanitar, a fertilizanţilor sau a produselor farmaceutice de uz veterinar în alte scopuri decît cele pentru care au fost înregistrate sau în alte condiţii decît cele prevăzute pe etichetă, în prospect ori în specificaţiile tehnice ale produsului respectiv sau contrar cerințelor stabilite
    se sancţionează cu amendă de la 12 la 24 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 120 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.”
    183. La articolul 184, sancțiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancționează cu amendă de la 6 la 15 unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 15 la 42 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 42 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în toate cazurile, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.”
    184. Articolul 185 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 185. Producerea, comercializarea, importul,
                             exportul materialului de înmulțire şi săditor
                             viticol sau al materialului săditor pomicol
                             fără documentele stabilite de legislație,
                             falsificarea acestora
    Producerea, comercializarea, importul, exportul materialului de înmulțire şi săditor viticol sau al materialului săditor pomicol fără documentele stabilite de legislație, falsificarea documentelor, falsificarea soiurilor ori a categoriilor biologice, a calității de soi sau a calității culturale a materialului de înmulțire şi săditor viticol ori a materialului săditor pomicol
    se sancționează cu amendă de la 6 la 15 unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 15 la 42 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 30 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.”
    185. În sancțiunea articolului 186, textul „de 20 de” se substituie cu textul „de la 9 la 15”, iar textul „de 70” – cu textul „de la 18 la 30”.
    186. În sancțiunea articolului 187, textul „de 25 de” se substituie cu textul „de la 12 la 18”, iar textul „de 150” – cu textul „de la 60 la 90”.
    187. La articolul 188:
    în titlu şi în dispoziție, cuvintele „fitosanitar şi de carantină” se substituie cu cuvintele „de carantină fitosanitară”;
    în sancțiune, textul „de 25 de” se substituie cu textul „de la 9 la 15”, iar textul „de 75” – cu textul „de la 30 la 45”.
    188. Articolul 189 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 189. Încălcarea regulilor de combatere a dăunătorilor
                             de carantină, a agenților patogeni ai bolilor
                             de plante şi a buruienilor
    (1) Încălcarea intenționată a regulilor de combatere a dăunătorilor de carantină, a agenților patogeni ai bolilor de plante şi a buruienilor,
    se sancționează cu amendă de la 18 la 30 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 48 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.
    (2) Omiterea îndeplinirii la timp sau încălcarea în mod intenționat de către deținătorii de terenuri a măsurilor obligatorii privind combaterea dăunătorilor de carantină, a agenților patogeni ai bolilor de plante și a buruienilor
    se sancționează cu amendă de la 3 la 12 unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 24 la 48 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 48 la 90 aplicată persoanei juridice.
    (3) Utilizarea, în conformitate cu normele în vigoare, a produselor de uz fitosanitar la protecţia culturilor agricole şi celor silvice fără avertizarea deţinătorilor de albine
    se sancţionează cu amendă de la 6 la 12 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 9 la 18 unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.”
    189. Codul se completează cu articolele 1891–1897 cu următorul cuprins:
    „Articolul 1891. Încălcarea regulilor de evidență, de transportare,
                               de păstrare sau de utilizare a produselor de uz
                               fitosanitar ori a fertilizanților
    (1) Încălcarea regulilor de evidență, de transportare sau de păstrare a produselor de uz fitosanitar ori a fertilizanților
    se sancționează cu amendă de la 18 la 30 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 60 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.
    (2) Încălcarea regulilor de utilizare a produselor de uz fitosanitar ori a fertilizanților ce poate conduce la îmbolnăvirea sau la intoxicarea oamenilor, a animalelor, a insectelor folositoare, la distrugerea completă sau parțială a semănăturilor, a plantațiilor ori a altei vegetații,
    se sancționează cu amendă de la 24 la 36 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 120 la 180 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.
    (3) Utilizarea produselor de uz fitosanitar din grupele I şi II de toxicitate în agricultură şi în silvicultură prin intermediul aviației
    se sancționează cu amendă de la 24 la 36 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 180 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice cu privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an.
    (4) Utilizarea produselor de uz fitosanitar din grupele III şi IV de toxicitate în agricultură şi în silvicultură prin intermediul aviației fără înştiințarea prealabilă a autorităților publice locale despre perioada şi termenele de folosire a aviației, precum şi în preajma zonelor speciale de producere a materiei prime,
    se sancționează cu amendă de la 30 la 42 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 120 la 240 de unități convenționale aplicată persoanei juridice cu privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an.
    (5) Încălcarea termenelor stabilite de prezentare a informației din registrul de evidență a importului, a comercializării şi a stocului produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanților
    se sancționează cu amendă de la 15 la 30 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 42 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.
    Articolul 1892. Omiterea îndeplinirii sau îndeplinirea inadecvată
                             a dispozițiilor legale ale persoanelor cu funcție de
                             răspundere care exercită supravegherea şi controlul
                             de stat în domeniul protecției plantelor
    Omiterea îndeplinirii sau îndeplinirea inadecvată a dispozițiilor legale ale persoanelor cu funcții de răspundere care exercită supravegherea şi controlul de stat în domeniul protecției plantelor
    se sancționează cu amendă de la 12 la 24 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 60 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.
    Articolul 1893. Tăinuirea sau denaturarea informației despre
                              produsele de uz fitosanitar ori despre fertilizanții
                              care prezintă pericol pentru oameni, animale
                              sau mediu
    Tăinuirea sau denaturarea informației despre produsele de uz fitosanitar ori despre fertilizanții care prezintă pericol pentru oameni, animale sau mediu,
    se sancționează cu amendă de la 18 la 24 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 48 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.
    Articolul 1894. Poluarea producției agroalimentare, furajere,
                             a materiei prime agricole cu reziduuri de produse
                             de uz  fitosanitar sau de fertilizanți peste limita
                             maximă admisibilă
    Poluarea producției agroalimentare, furajere, a materiei prime agricole cu reziduuri de produse de uz fitosanitar sau de fertilizanți peste limita maximă admisibilă
    se sancționează cu amendă de la 18 la 30 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 30 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.
    Articolul 1895. Încălcarea standardelor obligatorii, a normelor
                              sau a regulilor fitosanitare ori de protecție a mediului,
                              a altor acte normative la fabricarea, la importul, la
                              transportarea, la depozitarea, la comercializarea
                              sau la utilizarea produselor de uz fitosanitar, a fertilizanților
                              şi a mijloacelor tehnice de aplicare a acestor produse
    Încălcarea standardelor obligatorii, a normelor sau a regulilor fitosanitare ori de protecție a mediului, a altor acte normative la fabricarea, la importul, la transportarea, la depozitarea, la comercializarea sau la utilizarea produselor de uz fitosanitar, a fertilizanților şi mijloacelor tehnice de aplicare a acestor produse
    se sancționează cu amendă de la 18 la 30 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 180 la 240 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 1896. Dejectarea pe sol, în bazine sau în alte surse
                              acvatice a soluțiilor de produse de uz fitosanitar
                              neutilizate, precum şi a apelor utilizate la spălarea
                              transportului, a utilajului, a echipamentelor speciale
                              şi a ambalajelor de produse de uz fitosanitar sau
                              de fertilizanți
    Dejectarea pe sol, în bazine sau în alte surse acvatice a soluțiilor de produse de uz fitosanitar neutilizate, precum şi a apelor utilizate la spălarea transportului, a utilajului, a echipamentelor speciale şi a ambalajelor de produse de uz fitosanitar sau de fertilizanți,
    se sancționează cu amendă de la 12 la 30 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 30 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.
    Articolul 1897. Încălcarea metodologiei de cercetare, de testare,
                             de experimentare și de înregistrare de stat a produselor
                             de uz fitosanitar sau a fertilizanților
    Încălcarea metodologiei de cercetare, de testare, de experimentare ori de înregistrare de stat a produselor de uz fitosanitar sau a fertilizanților,
    se sancționează cu amendă de la 60 la 180 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.”
    190. Articolul 190 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 190. Scoaterea producției supuse controlului
                              fitosanitar din punctele de frontieră fără
                              documente fitosanitare pentru import/export
    Scoaterea producției supuse controlului fitosanitar din porturile fluviale de frontieră (debarcare), din stațiile de cale ferată, din gări (stații) auto, din aeroporturi sau din alte puncte de frontieră fără documente fitosanitare pentru import/export
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 42 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 42 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.”
    191. Articolul 191:
    în titlu şi în dispoziție, cuvintele „specialiştilor din Agenția Fitosanitară” se substituie cu cuvintele „inspectorilor din cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor”;
    în sancțiune, textul „de 50” se substituie cu textul „de la 18 la 30”, iar textul „de 150” – cu textul „de la 60 la 90”.
    192. În sancțiunea articolului 192, textul „de 10” se substituie cu textul „de la 3 la 6”.
    193. În sancțiunea articolului 193, textul „de pînă la 25 de” se substituie cu textul „de la 9 la 15”, iar textul „de pînă la 75” – cu textul „de la 30 la 45”.
    194. La articolul 194, sancțiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancționează cu amendă de la 6 la 45 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 30 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.”
    195. În sancțiunea articolului 195, textul „de 25 de” se substituie cu textul „de la 9 la 15”, iar textul „de 75” – cu textul „de la 30 la 45”.
    196. Articolul 196:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 10 la 20 de” se substituie cu textul „de la 6 la 12”, iar textul „de la 15 la 50” – cu textul „de la 9 la 30”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de pînă la 10” se substituie cu textul „de la 3 la 6”, iar textul „de pînă la 30 de” – cu textul „de la 9 la 18”;
    în sancțiunea alineatului (3), textul „de pînă la 50” se substituie cu textul „de la 18 la 30”;
    în sancțiunea alineatului (4), textul „de pînă la 30 de” se substituie cu textul „de la 9 la 18”, iar textul „de pînă la 50” – cu textul „de la 18 la 30”;
    la alineatul (5):
    în dispoziție, după cuvintele „autorităților sanitar-veterinare competente” se introduc cuvintele „ori cu încălcarea măsurilor stabilite de acestea”;
    în sancțiune, textul „de la 30 la 50” se substituie cu textul „de la 18 la 30”, iar textul „de la 50 la 100” – cu textul „de la 30 la 60”;
    în sancțiunea alineatului (6), textul „de la 20 la 40” se substituie cu textul „de la 12 la 24”, iar textul „de la 50 la 100” – cu textul „de la 30 la 60”;
    alineatul (7) va avea următorul cuprins:
    „(7) Omiterea anunțării autorității sanitar-veterinare competente şi a autorității administrației publice locale despre suspiciunea de îmbolnăvire a animalelor sau despre îmbolnăvirea acestora de o boală transmisibilă a animalelor, precum şi despre cazurile de sacrificări de necesitate sau de moarte a animalelor,
    se sancționează cu amendă de la 9 la 21 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 42 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.”
    articolul se completează cu alineatele (8)–(12) cu următorul cuprins:
    „(8) Refuzul sau împiedicarea de către proprietarii ori de către deținătorii de animale a sacrificării sau a uciderii animalelor bolnave ori suspecte de boli transmisibile ale animalelor, a distrugerii produselor şi subproduselor provenite de la acestea sau a altor obiecte contaminate, în scopul lichidării focarelor şi prevenirii difuzării bolilor transmisibile supuse măsurilor oficiale de declarare şi carantină,
    se sancționează cu amendă de la 9 la 21 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 42 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.
    (9) Desfăşurarea activității sanitar-veterinare neautorizate ori fără certificate veterinare cu privire la starea animalelor, la inofensivitatea produselor de origine animală, la mişcarea animalelor şi a produselor de origine animală, la utilizarea metodelor şi a mijloacelor care pot influența starea animalelor, inofensivitatea produselor ori indemnitatea mediului, la utilizarea mijloacelor de transport pentru transportul animalelor şi al produselor de origine animală
    se sancționează cu amendă de la 9 la 18 unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 18 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.
    (10) Punerea la dispoziție pe piață a produselor de origine animală care nu sînt conforme reglementărilor în domeniul alimentar
    se sancționează cu amendă de la 9 la 18 unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 60 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.
    (11) Eliberarea de către societățile comerciale de industrie alimentară sau de către alte societăți comerciale care prelucrează produse alimentare, produse şi subproduse de origine animală a documentelor privind conformitatea calității, salubrității ori privind siguranța alimentelor fără buletin de analiză eliberat de laboratorul propriu autorizat sau de alte laboratoare autorizate
    se sancționează cu amendă de la 30 la 42 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 36 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 36 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
    (12) Încălcarea regulilor de import, de export sau de tranzit al animalelor
    se sancționează cu amendă de la 18 la 30 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 42 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 90 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.”
    197. Capitolul XI al cărții întîi se completează cu articolul 1961 cu următorul cuprins:
    „Articolul 1961. Încălcarea cerințelor sanitar-veterinare
                               privind produsele farmaceutice de uz veterinar
    (1) Păstrarea neconformă a produselor farmaceutice de uz veterinar sau a altor produse de uz veterinar, precum și păstrarea, utilizarea, promovarea, comercializarea sau distribuirea în orice alt mod a produselor farmaceutice de uz veterinar ori a altor produse de uz veterinar neautorizate, a produselor farmaceutice de uz veterinar sau a altor produse de uz veterinar cu termenul de valabilitate expirat, precum şi a celor fără etichetă care conține denumirea, adresa producătorului şi informația necesară în modul stabilit de legislație,
    se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 45 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 90 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
    (2) Comercializarea produselor farmaceutice de uz veterinar sau a altor produse de uz veterinar în alte locuri decît cele pentru care există autorizație
    se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 45 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 90 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
    (3) Încălcarea regulilor privind producerea, înregistrarea, importul sau exportul produselor farmaceutice de uz veterinar, al aditivilor furajeri sau al altor produse de uz veterinar
    se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 45 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 90 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.”
    198. Articolul 197:
    în sancțiunile alineatelor (1) și (2), textul „de la 100 la 150” se substituie cu textul „de la 60 la 90”, iar textul „de la 450 la 500” – cu textul „de la 270 la 300”;
    în sancțiunea alineatului (3), textul „de la 100 la 150” se substituie cu textul „de la 60 la 90”, iar textul „de la 350 la 500” – cu textul „de la 210 la 300”;
    în sancțiunile alineatelor (4) și (5), textul „de la 100 la 150” se substituie cu textul „de la 60 la 90”, iar textul „de la 350 la 400” – cu textul „de la 210 la 240”;
    în sancțiunea alineatului (6), textul „de la 100 la 130” se substituie cu textul „de la 60 la 78”, iar textul „de la 200 la 250” – cu textul „de la 120 la 150”;
    în sancțiunea alineatului (7), textul „de la 70 la 100” se substituie, în ambele cazuri, cu textul „de la 42 la 60”, iar textul „de la 100 la 150” – cu textul „de la 60 la 90”;
    în sancțiunea alineatului (8), textul „de la 120 la 150” se substituie cu textul „de la 72 la 90”, iar textul „de la 300 la 400” – cu textul „de la 180 la 240”;
    în sancțiunea alineatului (9), textul „de la 120 la 150” se substituie cu textul „de la 72 la 90”;
    în sancțiunea alineatului (10), textul „de la 450 la 500” se substituie cu textul „de la 270 la 300”;
    în sancțiunea alineatului (11), textul „de la 100 la 130” se substituie cu textul „de la 60 la 78”, iar textul „de la 250 la 300” – cu textul „de la 150 la 180”;
    în sancțiunile alineatelor (12) și (13), textul „de la 120 la 150” se substituie cu textul „de la 72 la 90”, iar textul „de la 450 la 500” – cu textul „de la 270 la 300”;
    în sancțiunile alineatelor (14)–(16), textul „de la 120 la 140” se substituie cu textul „de la 72 la 84”, iar textul „de la 400 la 450” – cu textul „de la 240 la 270”;
    în sancțiunea alineatului (17), textul „de la 100 la 150” se substituie cu textul „de la 60 la 90”, iar textul „de la 200 la 400” – cu textul „de la 120 la 240”;
    în sancțiunile alineatelor (18) și (19), textul „de la 120 la 140” se substituie cu textul „de la 72 la 84”, iar textul „de la 400 la 450” – cu textul „de la 240 la 270”;
    în sancțiunea alineatului (20), textul „de la 130 la 150” se substituie cu textul „de la 78 la 90”, iar textul „de la 450 la 500” – cu textul „de la 270 la 300”;
    în sancțiunile alineatelor (21) și (22), textul „de la 120 la 140” se substituie cu textul „de la 72 la 84”, iar textul „de la 400 la 450” – cu textul „de la 240 la 270”;
    în sancțiunea alineatului (23), textul „de la 130 la 150” se substituie cu textul „de la 78 la 90”, iar textul „de la 450 la 500” – cu textul „de la 270 la 300”;
    în sancțiunea alineatului (24), textul „de la 150 la 200” se substituie cu textul „de la 90 la 120”;
    în sancțiunea alineatului (25), textul „de la 100 la 150” se substituie cu textul „de la 60 la 90”, iar textul „de la 200 la 400” – cu textul „de la 120 la 240”;
    în sancțiunea alineatului (26), textul „de la 130 la 150” se substituie cu textul „de la 78 la 90”, iar textul „de la 400 la 450” – cu textul „de la 240 la 270”;
    în sancțiunea alineatului (27), textul „de la 450 la 500” se substituie cu textul „de la 270 la 300”.
    199. Articolul 198:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 10 la 20” se substituie cu textul „de la 6 la 12”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 20 la 50” se substituie cu textul „de la 12 la 30”;
    în sancțiunea alineatului (3), textul „de la 3 la 5” se substituie cu textul „de la 2 la 4”;
    în sancțiunea alineatului (4), textul „de pînă la 5” se substituie cu textul „de la 3 la 6”.
    200. Articolul 199:
    la alineatul (1):
    în dispoziție, după cuvintele „şi stivuire a încărcăturilor” se introduc cuvintele „la bordul navelor aflate”;
    în sancțiune, textul „de la 20 la 30 de” se substituie cu textul „de la 12 la 18”, iar textul „de la 200 la 300” – cu textul „de la 120 la 180”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 10 la 20 de” se substituie cu textul „de la 6 la 12”;
    la alineatul (3):
    în dispoziție, cuvintele „de drenaj” se substituie cu cuvintele „de dragaj”, iar după cuvintele „inclusiv în cele portuare” se introduce textul „ , ranfluarea bunurilor scufundate, efectuarea altor lucrări care pot afecta securitatea navigației,”;
    în sancțiune, textul „de la 5 la 10” se substituie cu textul „de la 3 la 6”, iar textul „de la 80 la 150” – cu textul „de la 48 la 90”;
    în sancțiunea alineatului (4), textul „de la 20 la 40” se substituie cu textul „de la 12 la 24”.
    201. Codul se completează cu articolele 1991–19912 cu următorul cuprins:
    „Articolul 1991. Exploatarea navei neînregistrate sau înregistrate
                               cu încălcarea regulilor privind înregistrarea de stat
                               a navelor
    (1) Exploatarea navei neînregistrate conform prevederilor legislației cu privire la transportul naval
    se sancționează cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 90 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 120 la 240 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
    (2) Exploatarea navei înregistrate în unul dintre registrele prevăzute de legislația cu privire la transportul naval cu încălcarea regulilor privind înregistrarea de stat a navelor sau cu omiterea informării despre modificările pasibile de a fi introduse în Registrul de stat al navelor
    se sancționează cu amendă de la 42 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 90 la 210 unități convenționale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 1992. Încălcarea regulilor de identificare a navei
    (1) Exploatarea navei fără inscripția denumirii și/sau a numărului de înregistrare, inclusiv pe echipamentul de salvare a navei,
    se sancționează cu amendă de la 30 la 42 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 42 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 90 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în toate cazurile, de dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la 3 la 6 luni.
    (2) Omiterea arborării pavilionului în apele teritoriale ale Republicii Moldova, la sosirea în port, în staționare și la plecare, arborarea în stare necorespunzătoare a pavilionului, precum și refuzul de ridicare a pavoazului la dispoziția dată de căpitănia portului
    se sancționează cu amendă de la 42 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 90 la 210 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
    (3) Scoaterea din funcțiune a sistemului automat de identificare a navei
    se sancționează cu amendă de la 42 la 72 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 72 la 102 unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 102 la 210 unități convenționale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 1993. Exploatarea navei cu încălcarea prevederilor
                             legislației privind echipajul navei
    (1) Exploatarea navei cu încălcarea prevederilor legislației privind echipajul minim de siguranță
    se sancționează cu amendă de la 18 la 36 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 42 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 90 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
    (2) Omiterea asigurării cu echipaj pentru serviciul de siguranță și de supraveghere a navei aflate în staționare, în iernatic sau scoase din exploatare
    se sancționează cu amendă de la 30 la 48 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
    (3) Nerespectarea la bordul navei a timpului de navigație, de întrerupere a navigației și de odihnă al echipajului
    se sancționează cu amendă de la 6 la 12 unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 18 la 30 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 42 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
    (4) Lipsa la bordul navei a documentelor care atestă pregătirea, instruirea, starea de sănătate și competența membrilor echipajului navei
    se sancționează cu amendă de la 12 la 24 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 48 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 1994. Încălcarea normelor de securitate și de
                             siguranță la bordul navei
    (1) Lipsa instalațiilor antiincendiare sau a echipamentului antiincendiar la bordul navei
    se sancționează cu amendă de la 30 la 42 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 36 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 90 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în toate cazurile, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 la 6 luni.
    (2) Executarea lucrărilor cu foc deschis la bordul navei fără permis de lucru în acest sens
    se sancționează cu amendă de la 24 la 48 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 36 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 72 la 102 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 1995. Încălcarea normelor de siguranță și de
                             securitate la exploatarea navelor
    (1) Intrarea în, ieșirea din și deplasarea în acvatoriul portuar a navelor pentru executarea manevrelor, a operațiunilor de acostare sau de altă natură fără utilizarea remorcherelor, în cazul în care utilizarea acestora este obligatorie,
    se sancționează cu amendă de la 24 la 48 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 36 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
    (2) Încălcarea condițiilor de remorcaj stabilite, în cazul în care utilizarea remorcherelor este obligatorie,
    se sancționează cu amendă de la 18 la 36 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 30 la 48 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 42 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
    (3) Utilizarea scărilor sau a schelelor de acces la bordul navei în stare tehnică necorespunzătoare
    se sancționează cu amendă de la 18 la 30 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 24 la 36 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 42 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
    (4) Încălcarea regulilor privind transportarea, transbordarea, păstrarea sau manipularea mărfurilor periculoase în apele teritoriale ale Republicii Moldova, la sosirea în port, în staționare sau la plecarea din port
    se sancționează cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 72 la 102 unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 120 la 240 de unități convenționale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în toate cazurile, de dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an.
    (5) Omiterea transmiterii înainte de intrarea în port a notificărilor privind tipurile și cantitatea de deșeuri aflate la bordul navei, transmiterea unor date eronate sau înregistrarea necorespunzătoare a acestora
    se sancționează cu amendă de la 18 la 30 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 24 la 36 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 42 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
    (6) Omiterea predării, predarea parțială sau stocarea deșeurilor generate la bordul navelor ori a reziduurilor de marfă
    se sancționează cu amendă de la 12 la 24 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 18 la 36 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 30 la 48 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
    (7) Încărcarea navei peste limita capacității de încărcare stabilită în documentele de bord sau contrar condițiilor de navigație
    se sancționează cu amendă de la 18 la 30 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 20 la 36 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 42 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
    (8) Încălcarea măsurilor de asigurare a funcționării sistemului de iluminare a navei, a mijloacelor de comunicare, precum şi a echipamentelor şi instalațiilor de siguranță ale navei
    se sancționează cu amendă de la 6 la 30 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 1996. Încălcarea regimului operațiunilor de pilotaj
                              al navei
    (1) Navigarea fără pilot, executarea manevrelor fără pilot la bordul navei
    se sancționează cu amendă de la 18 la 36 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 30 la 42 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
    (2) Operarea navei în afara zonelor de navigație, contrar prescripțiilor stabilite în documentele navei sau contrar actelor de stare tehnică a navei
    se sancționează cu amendă de la 18 la 36 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 30 la 42 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
    (3) Pilotarea navei de către o persoană care nu posedă document de atestare sau certificat de competență
    se sancționează cu amendă de la 24 la 48 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 36 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 72 la 102 unități convenționale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 1997. Încălcarea normelor de securitate
                             și de siguranță în port
    (1) Încălcarea cerințelor sau a procedurilor de buncherare în siguranță a navei
    se sancționează cu amendă de la 18 la 30 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 24 la 36 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 42 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
    (2) Îmbarcarea, debarcarea pasagerilor în alte locuri decît în cele special amenajate sau aprobate
    se sancționează cu amendă de la 18 la 30 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 24 la 36 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 42 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
    (3) Legarea navei de instalațiile portuare care nu sînt destinate acestui scop
    se sancționează cu amendă de la 18 la 30 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 48 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
    (4) Părăsirea navei fără a o pune în siguranță sau obstrucționarea navigației în zona de siguranță
    se sancționează cu amendă de la 18 la 30 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 24 la 36 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
    (5) Părăsirea portului, a radei, a locului de acostare fără permisiunea de plecare a autorității din domeniul transportului naval și/sau a căpităniei portului
    se sancționează cu amendă de la 24 la 36 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 30 la 42 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 48 la 72 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
    (6) Încălcarea de către operatorul portului/terminalului a cerințelor și/sau a procedurilor privind încărcarea și/sau descărcarea în siguranță a navei
    se sancționează cu amendă de la 30 la 42 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 48 la 72 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 1998. Încălcarea regimului de organizare și de întreținere
                             a parcurilor reci și a iernaticelor pentru nave
    (1) Încălcarea prescripțiilor privind organizarea parcurilor reci sau a  iernaticelor pentru nave
    se sancționează cu amendă de la 6 la 12 unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 9 la 15 unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 36 la 48 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
    (2) Încălcarea măsurilor de siguranță și de securitate în iernatic, a prescripțiilor sau a instrucțiunilor autorității competente ori ale căpităniei portului
    se sancționează cu amendă de la 30 la  60 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 90 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 90 la 180 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 1999. Încălcarea regimului de construcție, de reconstrucție,
                             de reparație sau de dezmembrare a navei
    (1) Construcția, reconstrucția, repararea, dezmembrarea totală sau parțială a navei în lipsa autorizației autorității din domeniul transportului naval
    se sancționează cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 78 la 102 unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 120 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în toate cazurile, de dreptul de a desfășura o anumită activitatea pe un termen de la 6 luni la un an.
    (2) Construcția, reconstrucția, repararea sau dezmembrarea navei cu încălcarea prescripțiilor autorizației ori a proiectului tehnic
    se sancționează cu amendă de la 48 la 72 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 90 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în toate cazurile, de dreptul de a desfășura o anumită activitatea pe un termen de la 6 luni la un an.
    Articolul 19910. Încălcarea regimului de construcții pe căile
                               navigabile interne
    (1) Instalarea sau construcția podurilor, instalarea conductelor sau a altor rețele de comunicare sau de curent electric peste ori sub apele navigabile în lipsa autorizației autorității din domeniul transportului naval, precum și omiterea semnalizării acestor locuri
    se sancționează cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 120 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
    (2) Omiterea semnalizării locurilor pe căile navigabile interne în care se desfăşoară lucrări de construcție
    se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 42 la 72 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 19911. Încălcarea regimului de păstrare
                               a documentelor
    Distrugerea sau deteriorarea intenționată a legitimației, a documentului de atestare, a certificatului de competență, a brevetului sau a certificatului de capacitate a personalului navigant
    se sancționează cu amendă de la 18 la 30 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 24 la 36 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 42 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 19912. Încălcarea regimului de control și de
                               supraveghere a siguranței și a securității navei
    (1) Refuzul de a pune la dispoziția autorității din domeniul transportului naval documentele sau informațiile solicitate în cadrul activității de control sau de supraveghere a navei ori a personalului navigant, prezentarea unor informații eronate sau incomplete, împiedicarea reprezentantului autorității din domeniul transportului naval de a efectua inspecția navei, a parcurilor ori a iernaticelor pentru nave
    se sancționează cu amendă de la 12 la 30 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 18 la 36 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
    (2) Omiterea îndeplinirii prescripțiilor legale ale autorității din domeniul transportului naval privind înlăturarea abaterilor de la prevederile legislației în domeniul transportului naval
    se sancționează cu amendă de la 18 la 36 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 24 la 48 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 90 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.”
    202.  Articolul 200:
    la alineatul (1):
    în dispoziție, textul „(inflamabile, explozive)” se substituie cu textul „(explozive, uşor inflamabile, radioactive sau toxice)”;
    în sancțiune, textul „de la 10 la 20 de” se substituie cu textul „de la 6 la 12”, iar textul „de la 50 la 100” – cu textul „de la 30 la 60”;
    la alineatul (2):
    în dispoziție, textul „(inflamabile, explozive)” se substituie cu textul „(explozive, uşor inflamabile, radioactive sau toxice)”;
    în sancțiune, textul „de la 20 la 30” se substituie cu textul „de la 12 la 18”, iar textul „de la 100 la 200” – cu textul „de la 60 la 120”;
    la alineatul (3):
    în dispoziție, textul „(inflamabile, explozive)” se substituie cu textul „(explozive, uşor inflamabile, radioactive sau toxice)”;
    în sancțiune, textul „de la 15 la 25 de” se substituie cu textul „de la 9 la 15”, iar textul „de la 100 la 200” – cu textul „de la 60 la 120”;
    articolul se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) Manipularea, stivuirea, depozitarea sau separarea încărcăturilor explozive, uşor inflamabile, radioactive sau toxice în alte locuri decît cele stabilite pentru astfel de operațiuni
    se sancționează cu amendă de la 9 la 15 unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 60 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.”
    203. Articolul 201:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 15 la 25 de” se substituie cu textul „de la 9 la 15”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 10 la 20 de” se substituie cu textul „de la 6 la 12”;
    în sancțiunea alineatului (3), textul „de la 5 la 10” se substituie cu textul „de la 3 la 6”.
    204. În sancțiunea articolului 202, textul „de la 10 la 20” se substituie cu textul „de la 6 la 12”.
    205. Articolul 203:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de pînă la 15” se substituie cu textul „de la 3 la 9”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 30 la 50” se substituie cu textul „de la 18 la 30”.
    206.  Articolul 204 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 204. Călătoria fără bilet de călătorie
    (1) Călătoria fără bilet de călătorie cu transportul urban în comun
    se sancționează cu amendă de la una la 3 unități convenționale.
    (2) Călătoria fără bilet de călătorie cu transportul rutier de persoane prin servicii regulate, feroviar sau naval,
    se sancționează cu amendă de la 3 la 6 unități convenționale.
    (3) Omiterea achitării costului biletului de călătorie de către însoțitor pentru copilul pe care îl însoțeşte, conform prevederilor legale, în transportul urban în comun
    se sancționează cu amendă de la una la 3 unități convenționale.
    (4) Refuzul de a prezenta biletul de călătorie la cererea persoanei cu drept de control
    se sancționează cu amendă de la una la 3 unități convenționale.
    (5) Omiterea achitării costului biletului de călătorie de către însoțitor pentru copilul pe care îl însoțeşte, conform prevederilor legale, pentru călătoria cu transportul rutier de persoane prin servicii regulate, feroviar sau naval,
    se sancționează cu amendă de la 3 la 6 unități convenționale.
    (6) Admiterea plecării fără bilet de călătorie de pe teritoriul autogării cu transportul rutier de persoane prin servicii regulate de către conducătorul mijlocului de transport sau de către persoana responsabilă de aprobarea ieşirii în cursă a unității de transport de pe teritoriul autogării,
    se sancționează cu amendă de la 12 la 18 unități convenționale.
    (7) Omiterea eliberării pe traseu a biletului de călătorie în transportul urban în comun ori în transportul rutier de persoane prin servicii regulate de către conducătorul mijlocului de transport sau de către persoana responsabilă de taxarea călătoriei
    se sancționează cu amendă de la 12 la 18 unități convenționale.
    (8) Admiterea călătoriei fără bilet de călătorie în transportul feroviar sau naval, de către persoana responsabilă de îmbarcarea călătorilor sau persoana responsabilă de taxarea călătoriei
    se sancționează cu amendă de la 12 la 18 unități convenționale.”
    207. În sancțiunea articolului 205, textul „de la 100 la 150” se substituie cu textul „de la 60 la 150”.
    208. Articolul 206:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 50 la 100” se substituie cu textul „de la 30 la 60”, textul „de la 180 la 250” – cu textul „de la 108 la 150”, iar textul „de la 200 la 300” – cu textul „de la 120 la 180”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 75 la 100” se substituie cu textul „de la 45 la 60”.
    209.  Articolul 207 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 207. Admiterea exploatării vehiculelor, a locomotivelor
                             şi a vagoanelor, a navelor cu încălcarea regulilor
                             de exploatare
    Admiterea exploatării vehiculelor, a locomotivelor şi a vagoanelor, a navelor care au vicii (cu excepția vehiculelor fără autopropulsie), din care cauză este interzisă exploatarea lor, a celor reutilate fără autorizația de rigoare, a celor care nu sînt înregistrate în modul stabilit de legislație, a celor care nu au trecut controlul tehnic de stat sau a celor care nu sînt dotate, în cazurile stabilite de Guvern, cu tahograf funcțional, certificat sau omologat şi verificat metrologic,
    se sancționează cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale.”
    210. Articolul 208:
    în titlu, cuvîntul „securitate” se substituie cu cuvîntul „siguranță”;
    la alineatul (1):
    dispoziția va avea următorul cuprins:
    „Amplasarea ori lăsarea în zona aeroportului (aerodromului) a unor indicatoare sau a unor instalații asemănătoare indicatoarelor ori instalațiilor de marcaj ale aeroportului (aerodromului), aprinderea ori declanșarea materialelor pirotehnice sau lansarea în aer a oricăror obiecte fără permisiunea Autorității Aeronautice Civile, instalarea obiectelor ori plantarea culturilor care pot conduce la aglomerarea păsărilor”;
    în sancțiune, textul „de la 20 la 30 de” se substituie cu textul „de la 12 la 18”, iar textul „de la 50 la 100” – cu textul „de la 30 la 60”;
    la alineatul (2):
    în dispoziție, după cuvintele „de marcaj” se introduc cuvintele „sau de semnalizare”;
    în sancțiune, textul „de la 30 la 40” se substituie cu textul „de la 18 la 24”, iar textul „de la 100 la 200” – cu textul „de la 60 la 120”;
    la alineatul (3):
    dispoziția va avea următorul cuprins:
    „Distrugerea, deteriorarea ori perturbarea funcționării utilajelor sau a indicatoarelor aeroportului (aerodromului), a utilajelor de navigație aeriană, a aeronavelor sau a utilajelor acestora”;
    în sancțiune, textul „de pînă la 50” se substituie cu textul „de la 18 la 30”, iar textul „de la 200 la 300” – cu textul „de la 120 la 180”;
    articolul se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) Amplasarea construcțiilor, a instalațiilor sau a obiectelor ori efectuarea altor lucrări asupra acestora în zona aeroportului (aerodromului) fără permisiunea  Autorității Aeronautice Civile
    se sancționează cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 180 la 240 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.”
    211. Articolul 209:
    în dispoziție, cuvintele „ , cu excepția aerogării,” se exclud;
    în sancțiune, textul „de la 10 la 20 de” se substituie cu textul „de la 6 la 12”.
    212. Articolul 210:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 15 la 30 de” se substituie cu textul „de la 9 la 18”;
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Încălcarea regulilor de utilizare a aparatelor electronice la bordul aeronavei
    se sancţionează cu avertisment sau cu amendă de la 2 la 4 unităţi convenţionale.”
    213. Articolul 211:
    alineatul unic devine alineatul (1);
    la alineatul (1), sancțiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancționează cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 180 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 270 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.”
    articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
    „(2) Lipsa la bordul aeronavei a documentelor obligatorii stabilite de legislație
    se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 90 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.”
    214. Articolul 212 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 212. Încălcarea cerințelor care au stat la baza
                             certificării/autorizării agenților aeronautici
                             şi încălcarea standardelor operaționale
    (1) Încălcarea cerințelor care au stat la baza certificării/autorizării agenților aeronautici sau încălcarea standardelor operaționale
    se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 120 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
    (2) Operarea aeronavei cu încălcarea privilegiilor de operare stabilite în certificatul/autorizația de operator aerian
    se sancționează cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 120 la 180 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 270 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.”
    215.  Articolul 213:
    în titlu şi în dispoziție, cuvîntul „reglementărilor” se substituie cu cuvîntul „regulilor”;
    în sancțiune, textul „de la 30 la 40” se substituie cu textul „de la 18 la 24”, iar textul „de la 150 la 250” – cu textul „de la 90 la 150”.
    216. Articolul 214:
    alineatul (1):
    în dispoziție, după cuvîntul „navigatori” se introduce textul „ , operatori de bord, controlori de trafic aerian, specialişti de întreținere tehnică a aeronavelor”;
    în sancțiune, textul „de la 40 la 50” se substituie cu textul „de la 24 la 30”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 40 la 50” se substituie cu textul „de la 24 la 30”;
    în sancțiunea alineatului (3), textul „de la 200 la 300” se substituie cu textul „de la 120 la 180”.
    217. Articolul 215:
    în titlu, după cuvintele „de evidență a” se introduc cuvintele „timpului de muncă,”;
    în dispoziție, după cuvintele „de evidență a” şi după cuvîntul „evidenței” se introduce textul „timpului de muncă,”;
    în sancțiune, textul „de la 40 la 50” se substituie cu textul „de la 24 la 30”, textul „de la 150 la 250” – cu textul „de la 90 la 150”, iar textul „de la 200 la 400” – cu textul „de la 120 la 240”.
    218. Articolul 216 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 216. Încălcarea regulilor de transport al încărcăturilor
                              periculoase la bordul aeronavei
    (1) Încălcarea regulilor de transport al încărcăturilor periculoase la bordul aeronavei
    se sancționează cu amendă de la 18 la 30 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 42 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 120 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
    (2) Admiterea de către administrația agentului aeronautic a transportului sau transportul încărcăturilor periculoase la bordul aeronavei în lipsa autorizației corespunzătoare
    se sancționează cu amendă de la 120 la 180 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 150 la 240 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.”
    219. La articolul 217, sancțiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancţionează cu amendă de la 24 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 120 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 150 la 240 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”
    220. În sancțiunea articolului 218, textul „de la 50 la 100” se substituie cu textul „de la 30 la 60”.
    221. Articolele 219 şi 220 vor avea următorul cuprins:
    „Articolul 219. Încălcarea cerințelor de asigurare
                            de către agenții aeronautici
    Încălcarea de către agenții aeronautici a cerințelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă față de călători stabilite de legislație
    se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 220. Omiterea informării autorităților competente
                           despre producerea evenimentelor aeronautice
    Omiterea informării autorităților competente, în termenul stabilit de legislație, despre producerea evenimentelor aeronautice care urmau a fi raportate în mod obligatoriu de către operatorul aerian
    se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 90 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.”
    222. Codul se completează cu articolele 2201–2206 cu următorul cuprins:
    „Articolul 2201. Desfăşurarea activității în domeniul
                               aviației civile în lipsa documentelor
                               de certificare/autorizare
    Desfăşurarea de către operatorii aerieni a activității în domeniul aviației civile în lipsa documentelor de certificare/autorizare corespunzătoare
    se sancționează cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 180 la 240 de unități convenționale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an.
    Articolul 2202. Omiterea executării prevederilor prescripției
                              inspectoriale
    Omiterea executării în termenul stabilit ori executarea necorespunzătoare a prevederilor prescripției inspectoriale de către persoanele fizice şi juridice care activează în domeniul aviației civile
    se sancționează cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 90 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 240 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în toate cazurile, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    Articolul 2203. Împiedicarea efectuării inspecției
                              aeronautice
    (1) Împiedicarea accesului inspectorilor aeronautici pe teritoriul şi către obiectele operatorilor aerieni, precum şi la bordul aeronavelor înmatriculate în Republica Moldova, în vederea desfăşurării inspecției aeronautice,
    se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 42 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 120 la 240 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
    (2) Refuzul prezentării documentelor sau a informațiilor solicitate de către inspectorul aeronautic în exercițiul funcțiunii
    se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 42 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 120 la 240 de unități convenționale aplicate persoanei juridice.
   Articolul 2204. Încălcarea regulilor de operare a aparatelor
                           de zbor ultrauşoare şi a aeronavelor uşoare
    Operarea aparatelor de zbor ultrauşoare sau a aeronavelor uşoare cu încălcarea reglementărilor legislației
    se sancționează cu amendă de la 30 la 48 de unități convenționale.
    Articolul 2205. Exercitarea atribuțiilor de serviciu
                             în stare de ebrietate
    Conducerea şi/sau dirijarea aeronavei de către pilot, îndeplinirea atribuțiilor de serviciu de către însoțitorul de bord sau de către tehnician în stare de ebrietate ori sub influența substanțelor stupefiante sau psihotrope, dacă fapta nu constituie infracțiune,
    se sancționează cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe o perioadă de la 6 luni la un an.
    Articolul 2206. Utilizarea dispozitivelor de iluminare ce prezintă
                             pericol pentru siguranța zborurilor
    Utilizarea neautorizată a dispozitivelor de iluminare spre cabina piloților în orice fază a zborului
    se sancționează cu amendă de la 12 la 18 unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.”
    223.  Articolul 221:
    titlul se completează în final cu cuvintele „a vehiculelor”;
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Prestarea serviciilor de deservire tehnică şi de reparaţie a vehiculelor în lipsa certificatului de conformitate sau, după caz, în lipsa certificatului cu privire la înregistrarea accidentului
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 45 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 45 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.”
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 10 la 20 de” se substituie cu textul „de la 6 la 12”, iar textul „de la 200 la 300” – cu textul „de la 120 la 180”.
    224.  Articolul 2211:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 100 la 150” se substituie cu textul „de la 60 la 90”, textul „ de la 300 la 350” – cu textul „de la 180 la 210, iar textul „de la 350 la 400 – cu textul „de la 210 la 240”;
    la alineatul (2):
    în dispoziție, textul „de către persoanele juridice de drept public sau de drept privat, precum şi de către persoanele cu funcţie de răspundere din cadrul autorităţilor publice, a” se exclude;
    în sancțiune, textul „de la 250 la 300” se substituie cu textul „de la 150 la 180”, iar textul „de la 300 la 350” – cu textul „180 la 210”.
    225.  În sancțiunea articolului 222, textul „de la 50 la 75” se substituie cu textul „de la 30 la 45”.
    226.  În sancțiunea articolului 223, textul „de pînă la 50” se substituie cu textul „de la 18 la 30”.
    227.  Articolul 224:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 30 la 50” se substituie cu textul „de la 18 la 30”, iar textul „de la 150 la 200” – cu textul „de la 90 la 120”;
    în sancțiunile alineatelor (2)–(4), textul „de la 420 la 450” se substituie cu textul „de la 252 la 270”;
    în sancțiunea alineatului (5), textul „de la 120 la 130” se substituie cu textul „de la 72 la 78”, iar textul „de la 420 la 450” – cu textul „de la 252 la 270”;
    în sancțiunea alineatului (6), textul „de la 100 la 120” se substituie cu textul „de la 60 la 72”, iar textul „de la 400 la 450” – cu textul „de la 240 la 270”;
    în sancțiunea alineatului (7), textul „de la 100 la 120” se substituie cu textul „de la 60 la 72”;
    în sancțiunea alineatului (8), textul „de la 350 la 400” se substituie cu textul „de la 210 la 240”;
    în sancțiunea alineatului (9), textul „de la 420 la 450” se substituie cu textul „de la 252 la 270”;
    în sancțiunea alineatului (10), textul „de la 130 la 150” se substituie cu textul „de la 78 la 90”, textul „de la 450 la 500”, în ambele cazuri, – cu textul „de la 270 la 300”.
    228.  Articolul 225:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 50 la 100” se substituie cu textul „de la 30 la 60”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 100 la 150” se substituie cu textul „de la 60 la 90”.
    229. Articolul 226 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 226. Încălcarea regulilor de folosire a drumului,
                              a zonei de protecție a acestuia şi a regulilor
                              de folosire şi de protecție a benzii de separație
    (1) Aratul unor porțiuni de teren, cositul ierbii, tăierea şi vătămarea plantațiilor, desțelenirea sau excavarea solului în zona drumului ori în zona de protecție a acestuia, dejectarea pe banda de separație a drumului a apelor de canalizare, a celor industriale, a celor ameliorative sau a celor de scurgere din instalațiile de evacuare a apei ori din rezervoare, ațîțarea focului în zona drumului ori în zona de protecție a acestuia fără permisiunea autorității rutiere
    se sancționează cu amendă de la 6 la 12 unități convenționale, aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
    (2) Executarea împrejmuirilor, plantarea arborilor care pot provoca înzăpezirea sau inundarea drumului ori care împiedică vizibilitatea în zona de protecție a drumului
    se sancționează cu amendă de la 9 la 18 unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 42 la 72 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
    (3) Încălcarea condițiilor prevăzute în autorizația de amplasare a obiectivelor de orice tip în zona drumului  sau în zona de protecție a acestuia
    se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 120 la 240 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
    (4) Amplasarea obiectivelor de orice tip în zona drumului sau în zona de protecție a acestuia în lipsa autorizației prevăzute de legislație
    se sancționează cu amendă de la 42 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 60 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 150 la 270 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
    (5) Executarea în zona de protecție a drumului, fără autorizația prevăzută de legislație, a lucrărilor ce ar putea periclita stabilitatea şi integritatea acestuia
    se sancționează cu amendă de la 18 la 42 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 60 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.”
    230.  Articolul 227:
    la alineatul (1), sancțiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancționează cu amendă de la 9 la 15 unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 18 la  30 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 60 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.”
    la alineatul (2):
    în dispoziție, cuvintele „drumul de folosință generală” se substituie cu cuvintele „drumul public”;
    sancțiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancţionează cu amendă de la 6 la 9 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 9 la 15 unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 18 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”
    în sancțiunea alineatului (3), textul „de la 100 la 150” se substituie cu textul „de la 60 la 90”, iar textul „de la 350 la 400” – cu textul „de la 210 la 240”.
    231.  Articolul 228:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 15 la 20 de” se substituie cu textul „de la 9 la 12”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 5 la 10” se substituie cu textul „de la 3 la 6”;
    articolul se completează cu alineatele (3)–(7) cu următorul cuprins:
    „(3) Exploatarea vehiculelor cu volanul amplasat pe partea dreaptă a axei longitudinale, cu excepția vehiculelor aflate în traficul internațional,
    se sancționează cu amendă de la 9 la 15 unități convenționale cu aplicarea a 3 puncte de penalizare.
    (4) Admiterea în circulație a vehiculelor a căror stare tehnică nu corespunde normelor tehnice sau ecologice, precum şi a celor care nu sînt înmatriculate ori care nu au fost supuse controlului tehnic de stat, de către persoanele responsabile de exploatarea şi starea tehnică a vehiculelor,
    se sancționează cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere cu sau fără privarea de dreptul de a deține anumite funcții pe un termen de la 3 luni la un an, cu amendă de la 90 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an.
    (5) Exploatarea vehiculelor echipate cu dispozitive speciale de semnalizare luminoasă şi/sau sonoră fără autorizație
    se sancționează cu amendă de la 42 la 72 de unități convenționale cu aplicarea a 5 puncte de penalizare sau cu privarea de dreptul de a conduce vehicule pe un termen de la 6 luni la un an.
    (6) Deținerea, montarea sau exploatarea dispozitivelor care detectează semnalele mijloacelor de determinare a vitezei de deplasare a vehiculelor sau perturbă funcționarea normală a acestora
    se sancționează cu amendă de la 12 la 24 de unități convenționale cu aplicarea a 3 puncte de penalizare.
    (7) Exploatarea vehiculelor cu parbrizul sau cu suprafețele de geam ale portierelor din față umbrite ori pe care sînt amplasate diferite obiecte, care diminuează cîmpul vizual al conducătorului, contrar prevederilor Regulamentului circulației rutiere,
    se sancționează cu amendă de la 12 la 24 de unități convenționale cu aplicarea a 3 puncte de penalizare.”
    232.  Articolul 229:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 10 la 20 de” se substituie cu textul „de la 6 la 12”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 15 la 20 de” se substituie cu textul „de la 9 la 12”;
    în sancțiunea alineatului (3), textul „de la 5 la 10” se substituie cu textul „de la 3 la 6”.
    233.  Articolul 230:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 5 la 10” se substituie cu textul „de la 3 la 6”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 25 la 30 de” se substituie cu textul „de la 15 la 18”;
    la alineatul (3), sancțiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancţionează cu amendă de la 12 la 18 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a conduce vehicule pe un termen de un an.”
    în sancțiunea alineatului (4), textul „de la 5 la 10” se substituie cu textul „de la 3 la 6”;
    în sancțiunea alineatului (5), textul „la 3” se substituie cu textul „la 2”.
    234. Articolul 231:
    la alineatul (1), sancţiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancţionează cu amendă de la 18 la 30 de unităţi convenţionale.”
    la alineatul (2):
    în dispoziție, după cuvintele „fără permis de conducere” se introduc cuvintele „sau dovada înlocuitoare,  cu drept de circulație, a permisului”;
    în sancțiune, textul „de la 50 la 100” se substituie cu textul „de la 30 la 60”;
    în sancțiunea alineatului (3), textul „de la 100 la 150” se substituie cu textul „de la 60 la 90”;
    la alineatul (4):
    în dispoziție, după cuvintele „care nu are permis de conducere” se introduc cuvintele „sau dovada înlocuitoare, cu drept de circulație, a permisului”;
    în sancțiune,  textul „de la 50 la 100” se substituie cu textul „de la 30 la 60”.
    235. Articolul 232:
    la alineatul (1):
    în dispoziție, după cuvintele „permis de conducere” se introduce textul „ori dovadă înlocuitoare, cu drept de circulație, a permisului”;
    sancțiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancţionează cu amendă de la 3 la 6 unităţi convenţionale cu aplicarea a 2 puncte de penalizare.”
    la alineatul (2):
    dispoziția se completează în final cu cuvintele „sau dovadă înlocuitoare, cu drept de circulație, a permisului”;
    sancțiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancţionează cu amendă de la 3 la 6 unităţi convenţionale cu aplicarea a 2 puncte de penalizare.”
    236. Articolul 233:
    la alineatul (1), sancțiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancționează cu amendă de la 350 la 500 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a conduce vehicule pe un termen de la 2 la 3 ani.”
    la alineatul (2), sancțiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancționează cu amendă de la 350 la 500 de unități convenționale cu aplicarea a 6 puncte de penalizare sau cu privarea de dreptul de a conduce vehicule pe un termen de la 1 la 3 ani.”
    la alineatul (21), sancțiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancţionează cu amendă de la 400 la 500 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a conduce vehicule pe un termen de la 2 la 3 ani.”
    în sancțiunea alineatului (3), textul „de 100” se substituie cu textul „de la 400 la 500”;
    în sancțiunea alineatului (4), textul „de 150” se substituie cu textul „de la 450 la 500”.
    237. În sancțiunea articolului 234, textul „de la 45 la 50” se substituie cu textul „de la 27 la 30”, iar textul „de la 75 la 100” – cu textul „de la 45 la 60”.
    238. Articolul 235:
    în titlul articolului, după cuvintele „căştii de protecție” se introduce textul „ , a vestei de protecție-avertizare fluorescent-reflectorizantă, a sistemului de reținere pentru copii”;
    la alineatul (1):
    în dispoziție, după cuvintele „centurii de siguranță” se introduc cuvintele „ , a vestei de protecție-avertizare fluorescent-reflectorizantă, a sistemului de reținere pentru copii”;
    în sancțiune, textul „de la 15 la 20 de” se substituie cu textul „de la 9 la 12”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 15 la 20 de” se substituie cu textul „de la 9 la 12”.
    239. Articolul 236:
    la alineatul (1), sancţiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancţionează cu amendă de la 6 la 12 unităţi convenţionale cu aplicarea a 3 puncte de penalizare.”
    la alineatul (2), sancţiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancţionează cu amendă de la 12 la 18 unităţi convenţionale cu aplicarea a 4 puncte de penalizare.”
    la alineatul (3), sancţiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancţionează cu amendă de la 24 la 30 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 5 puncte de penalizare.”
    240. Articolul 237:
    în sancțiunile  alineatelor (1) și (2), textul „de la 100 la 125” se substituie cu textul „de la 60 la 75”;
    în sancțiunea alineatului (3), textul „de la 125 la 150” se substituie cu textul „de la 75 la 90”.
    241. Articolul 238:
    la alineatul (1), sancţiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancţionează cu avertisment sau cu amendă de la 3 la 6 unităţi convenţionale.”
    la alineatele (2) şi (3), sancţiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancţionează cu amendă de la 3 la 6 unităţi convenţionale cu aplicarea a 2 puncte de penalizare.”
    242. În sancțiunea articolului 239, textul „de la 5 la 10” se substituie cu textul „de la 3 la 6”.
    243. Articolul 240:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 20 la 25 de” se substituie cu textul „de la 12 la 15”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 25 la 30 de” se substituie cu textul „de la 15 la 18”.
    244. Articolul 241:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 45 la 50” se substituie cu textul „de la 27 la 30”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 25 la 30 de” se substituie cu textul „de la 15 la 18”.
    245. Articolul 242:
    în titlu, cuvintele „leziuni corporale ușoare” se substituie cu cuvintele „vătămări corporale ușoare”;
    la alineatul (1), sancţiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancţionează cu amendă de la 18 la 24 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 5 puncte de penalizare.”
    la alineatul (2):
    în dispoziție, cuvintele „de leziuni corporale uşoare” se substituie cu cuvintele „de vătămări corporale uşoare”;
    sancţiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancţionează cu amendă de la 24 la 30 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 6 puncte de penalizare.”
    246. La articolul 243:
    dispoziția se completează în final cu textul „ , dacă fapta nu constituie infracțiune,”;
    în sancțiune, textul „de 15 zile” se substituie cu textul „de la 10 la 15 zile”.
    247. În sancțiunea articolului 244, textul „de la 30 la 50” se substituie cu textul „de la 18 la 30”.
    248. Articolul 245:
    la alineatul (1):
    în dispoziție, după cuvîntul „motocicliştilor,” se introduce textul  „conducătorilor de ciclomotoare,”;
    în sancțiune, textul „de la 5 la 10” se substituie cu textul „de la 3 la 6”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 15 la 20 de” se substituie cu textul „de la 9 la 12”.
    249. La articolul 246:
    în titlu, textul „ , de comunicații poştale” se exclude;
    la alineatul (1), sancțiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 42 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 120 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”
    la alineatul (2), sancțiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 90 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 180 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”
    alineatele (3) şi (4) se abrogă;
    la alineatul (5), sancțiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 42 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 120 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”
    la alineatul (6), sancțiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 90 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 180 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”
    250. Articolul 247:
    la alineatul (1):
    în dispoziție, cuvîntul „ , poştale” se exclude; 
    sancțiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 45 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 120 la 240 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”
    la alineatul (2), sancțiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancționează cu amendă de la 45 la 72 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 60 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 240 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice cu privarea, în toate cazurile, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an.”
    251. La articolul 248 alineatele (1) și (2), sancțiunile vor avea următorul cuprins:
     „se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 72 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 240 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”
    252. Articolul 249:
    la alineatul (1), sancțiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 42 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 120 la 240 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”
    la alineatul (2), sancțiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancționează cu amendă de la 42 la 72 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 60 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 108 la 210 unități convenționale aplicată persoanei juridice cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an.”
    253. Articolul 250:
    la alineatul (1):
    în dispoziție, cuvintele „şi a normelor tehnice” şi „ , poştale” se exclud;
    sancțiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancţionează cu amendă de la 30 la 42 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 36 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 120 la 240 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”
    articolul se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Încălcarea reglementărilor din domeniul comunicațiilor poştale sau a normelor tehnice privind mijloacele radioelectronice utilizate în scopuri civile care emit unde electromagnetice
    se sancționează cu avertisment sau cu amendă de la 30 la 42 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 36 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 120 la 240 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.”
    la alineatul (2):
    în dispoziție, cuvintele „sau a normelor tehnice” se substituie cu cuvintele „din domeniul comunicațiilor electronice sau al tehnologiei informației”;
    sancțiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancționează cu amendă de la 42 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 60 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei juridice cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an.”
    articolul se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) Omiterea executării prescripției cu privire la remedierea abaterilor de la reglementările în domeniul comunicațiilor poştale sau de la normele tehnice privind mijloacele radioelectronice utilizate în scopuri civile care emit unde electromagnetice
    se sancționează cu amendă de la 42 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 60 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei juridice cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită     activitate pe un termen de la 6 luni la un an.”
    în sancțiunea alineatului (3), textul „de la 50 la 100” se substituie cu textul „de la 30 la 60”, iar textul „de la 200 la 400” – cu textul „de la 120 la 240”;
    la alineatul (4), sancțiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 42 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 120 la 240 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”
    la alineatul (5):
    în dispoziție, cuvintele „sau poştale” se exclud;
    sancțiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 42 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 120 la 240 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”
    la alineatul (6), sancțiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 42 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 120 la 240 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”
    la alineatul (7), sancțiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 42 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 102 la 180 de unităţi convenționale aplicată persoanei juridice.”
    la alineatul (8), sancțiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 42 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 60 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”
    în sancțiunea alineatului (9), textul „de la 50 la 100” se substituie cu textul „de la 30 la 60”, iar textul „de la 200 la 400” – cu textul „de la 120 la 240”.
    254. Articolul 251 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 251. Încălcarea normelor de emisie electromagnetică
                              şi de perturbații industriale admisibile pentru
                              radiorecepție, împiedicarea recepționării programelor
                              audiovizuale sau a funcționării echipamentelor şi rețelelor
                              de comunicații electronice
    (1) Producerea în orice mod a perturbațiilor prejudiciabile echipamentelor şi rețelelor de comunicații electronice
    se sancționează cu amendă de la 12 la 30 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 18 la 42 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 60 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
    (2) Încălcarea parametrilor tehnici de emisie autorizați
    se sancționează cu amendă de la 6 la 30 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 18 la 42 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
    (3) Emisia electromagnetică intenționată, care produce perturbații prejudiciabile altor mijloace tehnice de radiocomunicații,
    se sancționează cu amendă de la 30 la 42 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 60 la 240 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
    (4) Împiedicarea funcționării echipamentelor sau a rețelelor de comunicații electronice
    se sancționează cu avertisment ori cu amendă de la 6 la 18 unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 15 la 30 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 42 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
    (5) Încălcarea normelor de emisie electromagnetică sau de perturbații industriale admisibile pentru radiorecepție, împiedicarea recepționării programelor audiovizuale
    se sancționează cu amendă de la 18 la 42 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 30 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 60 la 240 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.”
    255. La articolul 252, sancțiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancţionează cu amendă de la 30 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 36 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 240 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”
    256. La articolul 253, sancțiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancționează cu amendă de la 18 la 36 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 42 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 60 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.”
    257. Articolul 254:
    în titlu şi în dispoziție, cuvintele „sau poştale” se exclud;
    sancțiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 90 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 240 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”
    258. La articolul 255, sancțiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancţionează cu amendă de la 24 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 42 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 30 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”
    259. Articolul 256:
    în dispoziție, cuvintele „Ministerul Tehnologiilor Informaționale şi Comunicațiilor” se substituie cu cuvintele „Ministerul Tehnologiei Informației şi Comunicațiilor”;
    sancțiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancţionează cu amendă de la 2 la 4 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 6 la 12 unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 6 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”
    260. La articolul 257, sancțiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancţionează cu amendă de la 24 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 36 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 60 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”
    261. La articolul 258, sancțiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancționează cu amendă de la 6 la 12 unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 24 la 36 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.”
    262. Articolul 259:
    în titlu şi în dispoziție, textul „ , poştale” se exclude;
    sancțiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancţionează cu amendă de la 6 la 12 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 70 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 60 la 240 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”
    263. Codul se completează cu articolul 2591 cu următorul cuprins:
    „Articolul 2591. Refuzul neîntemeiat de a furniza servicii
                               publice în domeniul comunicațiilor poştale
    Refuzul neîntemeiat de a furniza servicii publice în domeniul comunicațiilor poştale
    se sancționează cu amendă de la 18 la 36 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 42 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 60 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.”
    264. Articolul 260 se abrogă.
    265. Articolul 261:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 30 la 50” se substituie cu textul „de la 18 la 30”, textul „de la 100 la 200” – cu textul „de la 60 la 120”, iar textul „de la 150 la 300” – cu textul „de la 90 la 180”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 40 la 50” se substituie cu textul „de la 24 la 30”, textul „de la 150 la 300” – cu textul „de la 90 la 180”, iar textul „de la 200 la 400” – cu textul „de la 120 la 240”.
    266.  În sancțiunea articolului 262, textul „de la 30 la 50” se substituie cu textul „de la 18 la 30”, textul „de la 80 la 150” – cu textul „de la 48 la 90”, iar textul „de la 100 la 200” – cu textul „de la 60 la 120”.
    267. Articolul 263:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 50 la 150” se substituie cu textul „de la 30 la 90”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 25 la 50” se substituie cu textul „de la 15 la 30”, iar textul „de la 50 la 100” – cu textul „de la 30 la 60”;
    în sancțiunea alineatului (4), textul „de la 100 la 300” se substituie cu textul „de la 60 la 180”;
    în sancțiunea alineatului (5), textul „de 10” se substituie cu textul „de la 3 la 9”;
    în sancțiunea alineatului (6), textul „de la 10 la 30 de” se substituie cu textul „de la 6 la 18”;
    în sancțiunea alineatului (7), textul „de la 10 la 35” se substituie cu textul „de la 6 la 21”;
    în sancțiunea alineatului (8), textul „de la 20 la 75” se substituie cu textul „de la 12 la 45”.
    268. În sancțiunea articolului 2631, textul „de la 100 la 150” se substituie cu textul „de la 60 la 90”, iar textul „de la 400 la 500” – cu textul „de la 240 la 300”.
    269. Articolul 264:
    în titlu şi în dispoziție, după cuvintele „funcționarului public” se introduce textul „ , a persoanei cu funcție de demnitate publică”;
    în sancțiune, textul „de la 50 la 100” se substituie cu textul „de la 30 la 60”.
    270.  Articolul 265:
    în titlu şi în dispoziție, cuvintele „spre comercializare” se exclud;
    în sancțiune, textul „de la 100 la 150” se substituie cu textul „de la 60 la 90”, iar textul „de la 300 la 500” – cu textul „de la 180 la 300”.
    271. Articolul 266:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 15 la 50” se substituie cu textul „de la 9 la 30”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 25 la 55” se substituie cu textul „de la 15 la 33”;
    în sancțiunea alineatului (3), textul „de la 20 la 50” se substituie cu textul „de la 12 la 30”;
    în sancțiunile alineatelor (4)–(6), textul „de la 10 la 20 de” se substituie cu textul „de la 6 la 12”;
    în sancțiunea alineatului (7), textul „de la 5 la 15” se substituie cu textul „de la 3 la 9”.
    272. Articolul 2661:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 15 la 20 de” se substituie cu textul „de la 9 la 12”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 100 la 300” se substituie cu textul „de la 60 la 180”;
    în sancțiunea alineatului (3), textul „de la 30 la 75” se substituie cu textul „de la 18 la 45”.
    273.  În sancțiunea articolului 267, textul „de la 15 la 20 de” se substituie cu textul „de la 9 la 12”.
    274.  În sancțiunea articolului 268, textul „de la 80 la 130” se substituie cu textul „de la 48 la 78”.
    275. Articolul 269 va avea următorul cuprins:
    Articolul 269. Plasarea pe piaţă, expunerea pentru comercializare,
                             comercialzarea sau depozitarea produselor alimentare
                             perisabile fără indicarea datei-limită de consum sau
                             ulterior acestei date
    Plasarea pe piaţă, expunerea pentru comercializare, comercializarea sau depozitarea produselor alimentare perisabile fără indicarea datei-limită de consum sau ulterior acestei date
    se sancţionează cu amendă de la 24 la 36 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 120 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 240 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în toate cazurile, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.”
    276. La articolul 270, sancțiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancţionează cu amendă de la 30 la 42 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 210 unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 240 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în toate cazurile, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.”
    277. La articolul 271, sancțiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 45 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 60 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.”
    278. În sancțiunea articolului 272, textul „de la 30 la 40” se substituie cu textul „de la 18 la 24”.
    279. Articolul 273:
    în sancțiunea punctului 1), textul „de la 25 la 50” se substituie cu textul „de la 15 la 30”;
    în sancțiunea punctului 2), textul „de la 100 la 150” se substituie cu textul „de la 60 la 90”, textul „de la 100 la 200” – cu textul „de la 60 la 120”, iar textul „de 200” – cu textul „de 120”;
    în sancțiunea punctului 3), textul „de la 50 la 100” se substituie cu textul „de la 30 la 60”, iar textul „de la 200 la 400” – cu textul „de la 120 la 240”;
    la punctul 4), sancțiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancționează cu amendă de la 45 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 60 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei juridice;”
    în sancțiunile punctelor 5) și 51), textul „de la 50 la 100” se substituie cu textul „de la 30 la 60”, iar textul „de la 200 la 400” – cu textul „de la 120 la 240”;
    la punctul 6):
    dispoziția se completează în final cu textul „ , precum și omiterea indicării la vedere, într-o formă clară şi explicită, a prețurilor ori a tarifelor”;
    în sancțiune, textul „de la 20 la 30 de” se substituie cu textul „de la 12 la18”;
    în sancțiunea punctului 7), textul „de la 20 la 30 de” se substituie cu textul „de la 12 la 18”; 
    la punctul 8), sancțiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 60 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere;”
    în sancțiunea punctului 9):
    în partea introductivă, după cuvîntul „aplicarea” se introduc cuvintele „persoanei cu funcție de răspundere a”;
    la litera a), textul „de la 50 la 100” se substituie cu textul „de la 30 la 60”;
    la litera b), textul „de la 100 la 200” se substituie cu textul „de la 60 la 120”;
    la litera c), textul „de la 200 la 300” se substituie cu textul „de la 120 la 180”;
    la litera d), textul „de la 300 la 400” se substituie cu textul „de la 180    la 240”;
    la litera e), textul „de la 400 la 500” se substituie cu textul „de la 240 la 300”;
    articolul se completează cu punctul 91) cu următorul cuprins:
    „91) organizarea sau desfăşurarea comerțului în alt loc decît cel notificat autorității administrației publice locale, inclusiv aflat pe teritoriul pieței,
    se sancționează cu amendă de la 42 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 120 la 180 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere;”
    la punctul 10), sancțiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 60 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere;”
    în sancțiunea punctului 11):
    în partea introductivă, după cuvîntul „aplicarea” se introduc cuvintele „persoanei cu funcție de răspundere a”;
    la litera a), textul „de la 200 la 250” se substituie cu textul „de la 120 la 150”;
    la litera b), textul „de la 250 la 300” se substituie cu textul „de la 150 la 180”;
    la litera c), textul „de la 300 la 350” se substituie cu textul „de la 180 la 210”;
    la litera d), textul „de la 350 la 450” se substituie cu textul „de la 210 la 270”;
    la litera e), textul „de la 450 la 500” se substituie cu textul „de la 270 la 300”;
    la punctul 12):
    în partea introductivă, cuvintele „întreprinderilor de alimentație publică” se substituie cu cuvintele „unităților de alimentație publică încadrate în structuri de primire turistică”;
    la litera a):
    în dispoziție, cuvîntul „comerciale” se substituie cu cuvîntul „turistice”;
    în sancțiune, textul „de la 100 la 200” se substituie cu textul „de la 60 la 120”;
    la litera b):
    în dispoziție, cuvîntul „comerciale” se substituie cu cuvîntul „turistice”;
    în sancțiune, textul „de la 100 la 200” se substituie cu textul „de la 60 la 120”;
    la litera c):
    în dispoziție, cuvîntul „comerciale” se substituie cu cuvîntul „turistice”;
    în sancțiune, textul „de la 100 la 150” se substituie cu textul „de la 60 la 90”;
    la punctul 13), sancțiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancționează cu amendă de la 30 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 120 la 180 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere;”
    în sancțiunea punctelor 14) și 15), textul „de la 50 la 100” se substituie cu textul „de la 30 la 60”, iar textul „de la 200 la 400” – cu textul „de la 120 la 240”;
    în sancțiunea punctului 16), textul „de la 100 la 200” se substituie cu textul „de la 60 la 120”.
    280. Articolul 274:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 50 la 70” se substituie cu textul „de la 30 la 42”;
    la alineatul (2), sancțiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancționează cu amendă de la 30 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 60 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.”
    la alineatul (3), sancțiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancționează cu amendă de la 30 la 42 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 60 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.”
    la alineatul (4):
    în dispoziție, cuvintele „şi fără documente de certificare a calității şi a termenelor de comercializare” se exclud;
    sancțiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancționează cu amendă de la 42 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 120 la 180 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.”
    alineatul (5) se abrogă;
    la alineatul (6), sancțiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancționează cu amendă de la 42 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 120 la 180 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.”
    în sancțiunea alineatului (7), textul „de la 200 la 300” se substituie cu textul „de la 120 la 180”.
    281. Articolul 275:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 200 la 300” se substituie cu textul „de la 120 la 180”;
    la alineatul (2):
    în dispoziție, după cuvintele „nealimentare şi alimentare” se introduce textul „(cu excepția producției agricole)”;
    în sancțiune, textul „de la 300 la 400” se substituie cu textul „de la 180   la 240”.
    282. La articolul 276, sancțiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancţionează cu amendă de la 30 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.”
    283. Articolul 277:
    la alineatul (1), sancțiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 90 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.”
    la alineatul (2), sancțiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancționează cu amendă de la 240 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.”
    în sancțiunea alineatului (3) textul „de la 150 la 200” se substituie cu textul „de la 90 la 120”, iar textul „de 500” – cu textul „de la 240 la 300”;
    la alineatul (4), sancțiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 90 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.”
    în sancțiunea alineatului (5), textul „de la 30 la 50” se substituie cu textul „de la 18 la 30”;
    la alineatul (6), sancțiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancționează cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 90 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.”
    la alineatul (7), sancțiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 90 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.”
    în sancțiunea alineatului (8), textul „de la 30 la 50” se substituie cu textul „de la 18 la 30”, textul „de la 100 la 150” – cu textul „de la 60 la 90”, iar textul „de 500” – cu textul „de la 240 la 300”;
    în sancțiunea alineatului (9), textul „de la 100 la 150” se substituie cu textul „de la 60 la 90”, textul „de la 150 la 300” – cu textul „de la 90 la 180”, iar textul „de la 150 la 500” – cu textul „de la 90 la 300”.
    284. Articolul 2771:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 100 la 150” se substituie cu textul „de la 60 la 90”, iar textul „de la 150 la 200” – cu textul „de la 90 la 120”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 100 la 200” se substituie cu textul „de la 60 la 120”, iar textul „de la 200 la 300” – cu textul „de la 120 la 180”;
    în sancțiunea alineatului (3), textul „de la 80 la 120” se substituie cu textul „de la 48 la 72”, iar textul „de la 250 la 450” – cu textul „de la 150 la 270”;
    în sancțiunea alineatului (4), textul „de la 200 la 300” se substituie cu textul „de la 120 la 180”, iar textul „de la 400 la 500” – cu textul „de la 240 la 300”.
    285. Articolul 278:
    alineatele  (1) și (2) vor avea următorul cuprins:
    „(1) Încălcarea de către vînzător, prestator a termenului stabilit de legislație pentru remedierea gratuită a deficiențelor apărute la produs, serviciu, care nu sînt imputabile consumatorului, pentru înlocuirea gratuită a acestuia sau pentru restituirea contravalorii produsului, serviciului necorespunzător în cadrul termenului de garanție ori al termenului de valabilitate,
    se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 90 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    „(2) Refuzul vînzătorului, prestatorului de a satisface reclamația consumatorului privind remedierea gratuită a deficiențelor apărute la produs, serviciu, înlocuirea gratuită a acestuia sau restituirea contravalorii produsului, serviciului necorespunzător în condițiile stabilite de legislație”;
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 90 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”
    la alineatul (3):
    în dispoziție, după cuvîntul „alimentare” se introduce textul  „ , farmaceutice”;
    în sancțiune, textul „de la 50 la 100” se substituie cu textul „de la 30 la 60”, iar textul „de la 150 la 200” – cu textul „de la 90 la 120”;
    la alineatul (4):
    dispoziția se completează în final cu cuvintele „sau de a restitui, în condițiile legii, contravaloarea produsului”;
    în sancțiune, textul „de la 50 la 100” se substituie cu textul „de la 30 la 60”, iar textul „de la 150 la 200” – cu textul „de la 90 la 120”;
    articolul se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
    „(5) Refuzul neîntemeiat al vînzătorului, prestatorului de a prelungi termenul de garanție al produsului, serviciului pentru perioada de timp în care acesta nu a fost utilizat din cauza remedierii deficiențelor
    se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 90 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.”
    286. În sancțiunea articolului 279, textul „de la 10 la 70” se substituie cu textul „de la 6 la 42”, iar textul „de la 150 la 200” – cu textul „de la 90 la 120”.
    287. La articolul 280, sancțiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancționează cu amendă de la 18 la 45 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 42 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 60 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.”
    288. La articolul 281, sancțiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancționează cu amendă de la 15 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 15 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 90 la 180 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.”
    289. Articolul 282:
    la alineatele (1) şi (2), sancțiunile vor avea următorul cuprins:
    „se sancționează cu amendă de la 50 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 250 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 200 la 500 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.”
    în sancțiunile alineatelor (21) și (22), textul „de la 100 la 150” se substituie cu textul „de la 60 la 90”, iar textul „de la 300 la 500” – cu textul „de la 180 la 300”;
    la alineatul (5), sancțiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancționează cu amendă de la 50 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 250 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 200 la 500 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.”
    290. Articolul 283:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 40 la 150” se substituie cu textul „de la 24 la 90”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 100 la 150” se substituie cu textul „de la 60 la 90”.
    291. Articolul 284:
    în titlu, după cuvintele „şi circulației” se introduc cuvintele „alcoolului etilic și”;
    la alineatele (1) şi (2), sancțiunile vor avea următorul cuprins:
    „se sancționează cu amendă de la 120 la 210 unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 180 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.”
    la alineatul (3), sancțiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancționează cu amendă de la 120 la 210 unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 240 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.”
    la alineatul (4), sancțiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancționează cu amendă de la 45 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 90 la 180 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 240 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în toate cazurile, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an.”
    articolul se completează cu alineatele (5)–(11) cu următorul cuprins:
    „(5) Comercializarea cu ridicata a producției alcoolice ambalate prin depozite specializate deținute fără drept de proprietate
    se sancționează cu amendă de la 240 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
    (6) Producerea în vederea comercializării, punerea în consum sau comercializarea vinurilor ori a produselor obținute pe bază de vin cu denumire de origine protejată sau cu indicație geografică protejată cu încălcarea prevederilor legislației ori a reglementărilor tehnice
    se sancționează cu amendă de la 240 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
    (7) Comercializarea producției alcoolice cu ridicata ori livrarea în alt mod agenților economici care nu dispun de depozite specializate și nu dețin licența respectivă
    se sancționează cu amendă de la 90 la 180 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 240 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
    (8) Fabricarea alcoolului etilic sau a producției alcoolice din materia primă a furnizorului dacă acesta nu deține licență pentru comercializarea angro a alcoolului etilic și a producției alcoolice
    se sancționează cu amendă de la 90 la 180 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 240 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
    (9) Comercializarea alcoolului etilic agenților economici care nu dețin licența respectivă sau nu dispun de avizul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare ori cu depăşirea cantității indicate în aviz
    se sancționează cu amendă de la 90 la 180 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 240 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
    (10) Darea în locațiune agenților economici care nu dispun de licențele respective a spațiilor pentru fabricarea alcoolului etilic și a producției alcoolice, a utilajului tehnologic ori a depozitelor specializate
    se sancționează cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 120 la 180 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 240 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
    (11) Utilizarea sticlelor returnabile pentru îmbutelierea producției alcoolice
    se sancționează cu amendă de la 90 la 180 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 240 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.”
    292. Articolul 285 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 285. Încălcarea legislației cu privire la documentele
                              privind produsele alcoolice
     (1) Omiterea ținerii evidenței zilnice, computerizate a circulației alcoolului etilic şi a produselor alcoolice în baza datelor indicate de mijloacele de măsurat şi de control, legalizate şi verificate în modul stabilit,
    se sancționează cu amendă de la 90 la 180 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 240 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
    (2) Îndeplinirea eronată a registrelor vitivinicole de evidență sau a declarațiilor vitivinicole la toate etapele procesului tehnologic de fabricare, evitarea trasabilității, omiterea prezentării sau prezentarea cu depășirea termenelor stabilite de legislație a declarațiilor vitivinicole
    se sancționează cu amendă de la 42 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.
    (3) Falsificarea documentelor privind calitatea producției alcoolice, dacă aceste acțiuni au lezat neînsemnat drepturile şi interesele ocrotite de lege ale persoanei,
se sancționează cu amendă de la 48 la 102 unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.”
    293. Articolul 286:
    la alineatul (1), sancțiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancționează cu amendă de la 30 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 60 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 120 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în toate cazurile, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an.”
    la alineatele (2) şi (3), sancțiunile vor avea următorul cuprins:
    „se sancționează cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 90 la 180 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 150 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în toate cazurile, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an.”
    alineatul (4) se abrogă;
    articolul se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
    „(5) Livrarea în rețeaua de comerț ori comercializarea cu amănuntul a alcoolului etilic sau a alcoolului etilic potabil, în vrac ori îmbuteliat, a divinului şi brandy în vrac, precum și comercializarea în rețeaua de farmacii a alcoolului etilic în vrac sau îmbuteliat în recipiente cu o capacitate mai mare de 100 ml
    se sancționează cu amendă de la 90 la 180 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 240 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.”
    294. Articolul 287:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 25 la 75” se substituie cu textul „de la 15 la 45”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 10 la 50” se substituie cu textul „de la 6 la 30”;
    în sancțiunea alineatului (3), textul „de la 25 la 75” se substituie cu textul „de la 15 la 45”;
    în sancțiunea alineatului (4), textul „de la 10 la 50” se substituie cu textul „de la 6 la 40”;
    în sancțiunea alineatului (5), textul „de la 25 la 75” se substituie cu textul „de la 15 la 45”;
    în sancțiunea alineatului (6), textul „de la 10 la 50” se substituie cu textul „de la 6 la 30”;
    în sancțiunea alineatului (7), textul „de la 25 la 75” se substituie cu textul „de la 15 la 45”;
    în sancțiunea alineatului (8), textul „de la 140 la 150” se substituie cu textul „de la 84 la 90”;
    în sancțiunea alineatului (9), textul „de la 10 la 50” se substituie cu textul „de la 6 la 30”;
    în sancțiunile alineatelor (10) și (11), textul „de 150” se substituie cu textul „de la 60 la 90”;
    în sancțiunea alineatului (12), textul „de la 10 la 50” se substituie cu textul „de la 6 la 30”;
    în sancțiunile alineatelor (13)–(15) , textul „de la 25 la 75” se substituie cu textul „de la 15 la 45”;
    în sancțiunea alineatului (16), textul „de la 50 la 150” se substituie cu textul „de la 30 la 90”.
    295. Articolul 2871:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 300 la 500” se substituie cu textul „de la 180 la 300”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 50 la 100” se substituie cu textul „de la 30 la 60”, textul „de la 200 la 300” – cu textul „de la 120 la 180”, iar textul „de la 400 la 500” – cu textul „de la 240 la 300”;
    în sancțiunea alineatului (3), textul „de la 150 la 250” se substituie cu textul „de la 90 la 150”.
    296. La articolul 2872, în sancțiunile alineatelor (1)–(3), textul „de 100” se substituie cu textul „de la 45 la 60”, iar textul „de 250” – cu textul „de la 90 la 150”.
    297. Articolul 2873:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de 100” se substituie cu textul „de la 45 la 60”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de 130” se substituie cu textul „de la 60 la 78”;
    în sancțiunea alineatului (3), textul „de 130” se substituie cu textul „de la 60 la 78”, iar textul „de 200” – cu textul „de la 90 la 120”;
    în sancțiunea alineatului (4), textul „de 150” se substituie cu textul „de la 72 la 90”, iar textul „de 300” – cu textul „de la 120 la 180”.
    298. În sancțiunea articolului 288, textul „de la 40 la 50” se substituie cu textul „de la 24 la 30”.
    299.  În sancțiunea articolului 289, textul „de la 20 la 35” se substituie cu textul „de la 12 la 21”, textul „de la 150 la 200” – cu textul „de la 90 la 120”, iar textul „de la 350 la 400” – cu textul „de la 210 la 240”.
    300.  În sancțiunea articolului 2891, textul „de la 20 la 35” se substituie cu textul „de la 12 la 21”, textul „de la 50 la 100” – cu textul „de la 30 la 60”, iar textul „de la 200 la 300” – cu textul „de la 120 la 180”.
    301.  În sancțiunea articolului 290, textul „de la 50 la 100” se substituie cu textul „de la 30 la 60”, textul „de la 150 la 200” – cu textul „de la 90 la 120”, iar textul „de la 400 la 500” – cu textul „de la 240 la 300”.
    302.  În sancțiunea articolului 291, textul „de la 100 la 150” se substituie cu textul „de la 60 la 90”, textul „de la 300 la 350” – cu textul „de la 180 la 210”, iar textul „de la 400 la 500” – cu textul „de la 240 la 300”.
    303.  La articolul 2912, în sancțiunile alineatelor (1) și (2), textul „de la 100 la 150” se substituie cu textul „de la 60 la 90”, textul „de la 150 la 300” – cu textul „de la 90 la 180”, iar textul „de la 300 la 500” – cu textul „de la 180 la 300”.
    304. Articolul 2913:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 100 la 150” se substituie cu textul „de la 60 la 90”, textul „de la 150 la 300” – cu textul „de la 90 la 180”, iar textul „de la 300 la 500” – cu textul „de la 180 la 300”;
    în sancțiunile alineatelor (2) și (3), textul „de la 100 la 150” se substituie cu textul „de la 60 la 90”, iar textul „de la 150 la 300”, în ambele cazuri, – cu textul „de la 90 la 180”.
    305. La articolul 2914, în sancțiunile alineatelor (1) și (2), textul „de la 50 la 100”, în ambele cazuri, se substituie cu textul „de la 30 la 60”, iar textul „de la 100 la 300” – cu textul „de la 60 la 180”.
    306. Articolul 2915:
    în sancțiunea punctelor 1)–3), textul „de la 100 la 150” se substituie cu textul „de la 60 la 90”, textul „de la 150 la 300” – cu textul „de la 90 la 180”, iar textul „de la 300 la 500” – cu textul „de la 180 la 300”;
    în sancțiunea punctului 4), textul „de la 150 la 300” se substituie cu textul „de la 90 la 180”;
    în sancțiunea punctului 5), textul „de la 100 la 150” se substituie cu textul „de la 60 la 90”, iar textul „de la 150 la 300”, în ambele cazuri, – cu textul „de la 90 la 180”.
    307. Articolul 2916:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 100 la 150” se substituie cu textul „de la 60 la 90”, iar textul „de la 150 la 300”, în ambele cazuri, – cu textul „de la 90 la 180”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 150 la 300”, în ambele cazuri, se substituie cu textul „de la 90 la 180”;
    în sancțiunea alineatului (3), textul „de la 100 la 150” se substituie cu textul „de la 60 la 90”, iar textul „de la 150 la 300” – cu textul „de la 90 la 180”.
    308.  În sancțiunea articolului 2917, textul „de la 100 la 150” se substituie cu textul „de la 60 la 90”, textul „de la 150 la 300” – cu textul „de la 90 la 180”, iar textul „de la 300 la 500” – cu textul „de la 180 la 300”.
    309.  În sancțiunea articolului 2918, textul „de la 100 la 150” se substituie cu textul „de la 60 la 90”, iar textul „de la 150 la 300”, în ambele cazuri, – cu textul „de la 90 la 180”.
    310.  La articolul 2919, în sancțiunile alineatelor (1) și (2), textul „de la 100 la 150” se substituie cu textul „de la 60 la 90”, textul „de la 150 la 300” – cu textul „de la 90 la 180”, iar textul „de la 300 la 500” – cu textul „de la 180 la 300”.
    311.  În sancțiunea articolului 293, textul „de la 50 la 100” se substituie cu textul „de la 30 la 60”, textul „de la 150 la 200” – cu textul „de la 90 la 120”, iar textul „de la 400 la 500” – cu textul „de la 240 la 300”.
    312. Articolul 2931:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de 50” se substituie cu textul „de la 18 la 30”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de 150” se substituie cu textul „de la 45 la 90”;
    în sancțiunea alineatului (3), textul „de 50” se substituie cu textul „de la 18 la 30”;
    la alineatul (4):
    în dispoziție, cuvîntul „Efectuarea” se substituie cu cuvintele „Lipsa maşinii de casă şi control sau efectuarea”;
    sancțiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancționează cu amendă de la 18 la 42 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 30 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 60 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.”
    în sancțiunea alineatului (5), textul „de 50” se substituie cu textul „de la 18 la 30”;
    în sancțiunea alineatului (6), textul „de 100” se substituie cu textul „de la 48 la 60”;
    în sancțiunea alineatului (7), textul „de 75” se substituie cu textul „de la 30 la 45”;
    în sancțiunea alineatului (8), textul „de 50” se substituie cu textul „de la 18 la 30”;
    în sancțiunea alineatului (9), textul „de 100” se substituie cu textul „de la 42 la 60”, iar textul „de 150” – cu textul „de la 45 la 90”.
    313. Articolul 2932:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 50 la 100” se substituie cu textul „de la 30 la 60”, textul „de la 150 la 200” – cu textul „de la 90 la 120”, iar textul „de la 400 la 500” – cu textul „de la 240 la 300”;
    în sancțiunile alineatelor (2) și (3), textul „de la 150 la 200” se substituie cu textul „de la 90 la 120”, iar textul „de la 400 la 500” – cu textul „de la 240 la 300”;
    în sancțiunea alineatului (4), textul „de la 50 la 100” se substituie cu textul „de la 30 la 60”, iar textul „de la 100 la 200” – cu textul „de la 60 la 120”;
    în sancțiunea alineatului (5), textul „de la 150 la 200” se substituie cu textul „de la 90 la 120”, iar textul „de la 200 la 350” – cu textul „de la 120 la 210”.
    314. Articolul 294:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 15 la 50” se substituie cu textul „de la 9 la 30”, iar textul „de la 50 la 100” – cu textul „de la 30 la 60”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 20 la 40” se substituie cu textul „de la 12 la 24”, iar textul „de la 100 la 200” – cu textul „de la 60 la 120”.
    315. Articolul 2941:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 50 la 100” se substituie cu textul „de la 30 la 60”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 30 la 50” se substituie cu textul „de la 18 la 30”.
    316. Articolul 295:
    la alineatul (1):
    dispoziția se completează în final cu textul „ , admise de către persoana responsabilă de organizarea unei astfel de evidențe şi de control,”;
    sancțiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancționează cu amendă de la 15 la 45 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.”
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 5 la 10” se substituie cu textul „de la 3 la 6”, iar textul „de la 25 la 75” – cu textul „de la 15 la 45”;
    în sancțiunea alineatului (3), textul „de la 20 la 75” se substituie cu textul „de la 12 la 45”;
    în sancțiunea alineatului (4), textul „de la 25 la 75” se substituie cu textul „de la 15 la 45”;
    în sancțiunea alineatului (5), textul „de la 10 la 20 de” se substituie cu textul „de la 6 la 12”;
    în sancțiunea alineatului (6), textul „de la 25 la 50” se substituie cu textul „de la 15 la 30”;
    în sancțiunea alineatului (7), textul „de la 10 la 15” se substituie cu textul „de la 6 la 9”, iar textul „de la 20 la 30 de” – cu textul „de la 12 la 18”;
    alineatul (8)  va avea următorul cuprins:
    „(8) Acțiunile specificate la alin. (7) săvîrşite intenționat
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 42 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 90 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.”
    în sancțiunea alineatului (9), textul „de la 25 la 50” se substituie cu textul „de la 15 la 30”.
    317.  În sancțiunea articolului 2951,  textul „de la 25 la 75” se substituie cu textul „de la 15 la 45”.
    318.  Articolul 296:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 50 la 250” se substituie cu textul „de la 30 la 150”;
    la alineatul (2), sancțiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancționează cu amendă de la 12 la 45 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 45 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.”
    319. Articolul 297:
    în sancțiunile alineatelor (1) și (2), textul „de la 20 la 30 de” se substituie cu textul „de la 12 la 18”;
    în sancțiunea alineatului (3), textul „de la 40 la 50” se substituie cu textul „de la 24 la 30”.
    320. În sancțiunea articolului 2971, textul „de la 150 la 500” se substituie cu textul „de la 90 la 300”.
    321. Articolul 298:
    la alineatul (1), sancțiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancţionează cu amendă de la 45 la 93 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 60 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”
    la alineatul (2), sancțiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancţionează cu amendă de la 66 la 99 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 150 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”
    în sancțiunea alineatului (21), textul „de la 150 la 500” se substituie cu textul „de la 90 la 300”;
    în sancțiunea alineatului (3), textul „de la 55 la 110” se substituie cu textul „de la 33 la 66”;
    în sancțiunea alineatului (4), textul „de la 190 la 500” se substituie cu textul „de la 114 la 300”;
    în sancțiunea alineatului (41), textul „de la 150 la 300” se substituie cu textul „de la 90 la 180”;
    la alineatul (5), sancțiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancționează cu amendă de la 45 la 72 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 66 la 132 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.”
    în sancțiunea alineatului (51), textul „de la 100 la 500” se substituie cu textul „de la 60 la 300”;
    în sancțiunea alineatului (52), textul „de la 110 la 220” se substituie cu textul „de la 66 la 132”;
    în sancțiunea alineatului (6), textul „de la 190 la 300” se substituie cu textul „de la 114 la 180”;
    în sancțiunea alineatului (7), textul „de la 190 la 500” se substituie cu textul „de la 114 la 300”.
    322. Articolul 299:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 20 la 30 de” se substituie cu textul „de la 12 la 18”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 100 la 150” se substituie cu textul „de la 60 la 90”.
    323. Articolul 300:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 40 la 500” se substituie cu textul „de la 24 la 300”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 30 la 400” se substituie cu textul „de la 18 la 240”.
    324. La articolul 301 alineatul (1), sancțiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale.”
    325. În sancțiunea articolului 3011, textul „de la 10 la 20 de” se substituie cu textul „de la 6 la 12”.
    326. Articolul 302:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 50 la 200” se substituie cu textul „de la 30 la 120”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 50 la 250” se substituie cu textul „de la 30 la 150”;
    în sancțiunea alineatului (3), textul „de la 80 la 500” se substituie cu textul „de la 48 la 300”;
    în sancțiunea alineatului (4), textul „de la 100 la 500” se substituie cu textul „de la 60 la 300”;
    în sancțiunea alineatului (5), textul „de la 100 la 180” se substituie cu textul „de la 60 la 108”;
    în sancțiunea alineatului (6), textul „de la 50 la 250” se substituie cu textul „de la 30 la 150”;
    în sancțiunea alineatului (7), textul „de la 80 la 150” se substituie cu textul „de la 48 la 90”;
    în sancțiunile alineatelor (8) și (9), textul „de la 80 la 200” se substituie cu textul „de la 48 la 120”.
    327. Articolul 303:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 300 la 500” se substituie cu textul „de la 180 la 300”;
    în sancțiunile alineatelor (2) și (3), textul „de la 50 la 200” se substituie cu textul „de la 30 la 120”;
    în sancțiunea alineatului (4), textul „de la 50 la 250” se substituie cu textul „de la 30 la 150”;
    în sancțiunea alineatului (5), textul „de la 30 la 400” se substituie cu textul „de la 18 la 240”.
    328. Articolul 304:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 150 la 250” se substituie cu textul „de la 90 la 150”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 30 la 80” se substituie cu textul „de la 18 la 48”;
    în sancțiunea alineatului (3), textul „de la 30 la 150” se substituie cu textul „de la 18 la 90”.
    329. Articolul 3041:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 100 la 400” se substituie cu textul „de la 60 la 240”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 100 la 200” se substituie cu textul „de la 60 la 120”;
    în sancțiunea alineatului (3), textul „de la 50 la 150” se substituie cu textul „de la 30 la 90”.
    330. Articolul 3042:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 100 la 500” se substituie cu textul „de la 60 la 300”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 50 la 300” se substituie cu textul „de la 30 la 180”;
    în sancțiunea alineatului (3), textul „de la 50 la 150” se substituie cu textul „de la 30 la 90”;
    în sancțiunea alineatului (4), textul „de la 40 la 200” se substituie cu textul „de la 24 la 120”;
    în sancțiunea alineatului (5), textul „de la 50 la 250” se substituie cu textul „de la 30 la 150”.
    331. Articolul 3043:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 80 la 250” se substituie cu textul „de la 48 la 150”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 150 la 300” se substituie cu textul „de la 90 la 180”;
    în sancțiunile alineatelor (3)–(5), textul „de la 50 la 150” se substituie cu textul „de la 30 la 90”;
    în sancțiunea alineatului (6), textul „de la 100 la 200” se substituie cu textul „de la 60 la 120”;
    în sancțiunea alineatului (7), textul „de la 50 la 150” se substituie cu textul „de la 30 la 90”;
    în sancțiunea alineatului (8), textul „de la 100 la 200” se substituie cu textul „de la 60 la 120” ;
    în sancțiunea alineatului (9), textul „de la 100 la 300” se substituie cu textul „de la 60 la 180”;
    în sancțiunea alineatului (10), textul „de la 50 la 200” se substituie cu textul „de la 30 la 110”;
    în sancțiunea alineatului (11), textul „de la 50 la 150” se substituie cu textul „de la 30 la 90”.
    332. Articolul 3044:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 100 la 500” se substituie cu textul „de la 60 la 300”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 150 la 500” se substituie cu textul „de la 90 la 300”;
    în sancțiunea alineatului (3), textul „de la 100 la 500” se substituie cu textul „de la 60 la 300”.
    333. Articolul 305:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 150 la 250” se substituie cu textul „de la 90 la 150”;
    în sancțiunile alineatelor (2)–(4), textul „de la 200 la 250” se substituie cu textul „de la 120 la 150”;
    în sancțiunea alineatului (5), textul „de la 50 la 100” se substituie cu textul „de la 30 la 60”;
    în sancțiunea alineatului (6), textul „de la 50 la 80” se substituie cu textul „de la 30 la 48”;
    în sancțiunea alineatului (7), textul „de la 50 la 150” se substituie cu textul „de la 30 la 90”;
    în sancțiunea alineatului (8), textul „de la 30 la 150” se substituie cu textul „de la 18 la 90”;
    în sancțiunea alineatului (9), textul „de la 40 la 200” se substituie cu textul „de la 24 la 120”;
    în sancțiunea alineatului (10), textul „de la 50 la 250” se substituie cu textul „de la 24 la 150”.
    334. Articolul 306:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 50 la 80” se substituie cu textul „de la 30 la 48”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 50 la 70” se substituie cu textul „de la 30 la 42”.
    335. Articolul 307:
    în sancțiunile alineatelor (1) și (2),  textul „de la 50 la 100” se substituie cu textul „de la 30 la 60”;
    în sancțiunea alineatului (3), textul „de la 60 la 120” se substituie cu textul „de la 36 la 72”;
    în sancțiunea alineatului (4), textul „de la 50 la 250” se substituie cu textul „de la 30 la 150”.
    336. În sancțiunea articolului 308, textul „de la 80 la 150” se substituie cu textul „de la 48 la 90”.
    337.  Articolul 309:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 100 la 150” se substituie cu textul „de la 60 la 90”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 120 la 150” se substituie cu textul „de la 72 la 90”;
    în sancțiunea alineatului (3), textul „de la 80 la 100” se substituie cu textul „de la 48 la 60”.
    338. Articolul 310:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de pînă la 50” se substituie cu textul „de la 18 la 30”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de pînă la 50” se substituie cu textul „de la 18 la 30”, iar textul „de la 400 la 500” – cu textul „de la 240 la 300”;
    alineatul (3):
    în dispoziție, cuvîntul „ordonanței” se substituie cu cuvîntul „deciziei”;
    sancțiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancționează cu amendă de la 30 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.”
    în sancțiunile alineatelor (4)–(6), textul „de la 50 la 300” se substituie cu textul „de la 30 la 180”.
    339. Articolul 3101:
    în sancțiunile alineatelor (1) și (2), textul „de la 50 la 300” se substituie cu textul „de la 30 la 180”;
    în sancțiunea alineatului (3), textul „de la 50 la 500” se substituie cu textul „de la 30 la 300”.
    340. Articolul 3102:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 40 la 250” se substituie cu textul „de la 24 la 150”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 50 la 300” se substituie cu textul „de la 30 la 180”.
    341. Articolul 311 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 311. Încălcarea termenului de restituire
                              a taxei pe valoarea adăugată
    Încălcarea termenului stabilit de legislație pentru restituirea taxei pe valoarea adăugată de către autoritatea cu atribuții de administrare fiscală în obligația căreia este restituirea taxei pe valoarea adăugată
    se sancționează cu amendă de la 60 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.”
    342. În sancțiunea articolului 312, textul „de la 50 la 150” se substituie cu textul „de la 30 la 90”.
    343.  În sancțiunea articolului 3121, textul „de la 100 la 300” se substituie cu textul „de la 60 la 180”.
    344. În sancțiunea articolului 313, textul „de la 50 la 150” se substituie cu textul „de la 30 la 90”.
    345.  La articolul 3131, sancțiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancționează cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 72 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.”
    346. Articolul 3132:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 75 la 100” se substituie cu textul „de la 45 la 60”, iar textul „de la 200 la 300” – cu textul „de la 120 la 180”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 100 la 150” se substituie cu textul „de la 60 la 90”, iar textul „de la 300 la 400” – cu textul „de la 180 la 240”.
    347. Articolul 3133:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 50 la 75” se substituie cu textul „de la 30 la 45”, iar textul „de la 75 la 100” – cu textul „de la 45 la 60”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 100 la 150” se substituie cu textul „de la 60 la 90”, iar textul „de la 150 la 200” – cu textul „de la 90 la 120”.
    348. În sancțiunea articolului 3134, textul „de la 75 la 100” se substituie cu textul „de la 45 la 60”, textul „de la 200 la 300”  – cu textul „de la 120 la 180”, iar textul „de la 300 la 400” – cu textul „de la 180 la 240”.
    349. În sancțiunea articolului 314, textul „de la 50 la 150” se substituie cu textul „de la 30 la 90”.
    350.  În sancțiunea articolului 3141, textul „de la 50 la 150” se substituie cu textul „de la 30 la 90”.
    351. La articolul 315, sancțiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancţionează cu amendă de la 60 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere cu privarea de dreptul de a ocupa funcţii în serviciul public pe un termen de la 3 luni la un an.”
    352. Articolul 316:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 20 la 30 de” se substituie cu textul „de la 12 la 18”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 10 la 20 de” se substituie cu textul „de la 6 la 12”.
    353. Articolul 317:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 10 la 50” se substituie cu textul „de la 6 la 30”, iar textul „de la 50 la 100” – cu textul „de la 30 la 60”;
    la alineatul (2), sancțiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancționează cu amendă de la 24 la 45 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 48 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.”
    354. Articolul 318:
    la alineatul (1):
    dispoziția se completează în final cu textul „ori a documentului executoriu menționat la art. 11 lit. c) sau d) din Codul de executare”;
    în sancțiune, textul „de la 50 la 150” se substituie cu textul „de la 30 la 60”;
    la alineatul (2):
    în dispoziție, textul „a hotărîrii instanței de judecată, precum şi împiedicarea executării ei” se substituie cu textul „a documentelor indicate la alin. (1) ori împiedicarea executării acestora”;
    în sancțiune, textul „de la 200 la 300” se substituie cu textul „de la 120   la 180”.
    355. În sancțiunea articolului 3181, textul „de la 100 la 150” se substituie cu textul „de la 60 la 90”.
    356. Articolul 319:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de pînă la 50” se substituie cu textul „de la 18 la 30”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 50 la 100” se substituie cu textul „de la 30 la 60”;
    în sancțiunea alineatului (3), textul „de la 75 la 150” se substituie cu textul „de la 45 la 90”.
    357. Articolul 3191:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 100 la 150” se substituie cu textul „de la 60 la 90”, textul „de la 250 la 300” – cu textul „de la 150 la 180”, iar textul „de la 300 la 400” – cu textul „de la 180 la 240”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 100 la 150 de” se substituie cu textul „de la 60 la 90”, textul „de la 300 la 450” se substituie cu textul „de la 180 la 270”, iar textul „de la 350 la 500” – cu textul „de la 210 la 300”.
    358.  În sancțiunea articolului 3192, textul „de la 200 la 350 de” se substituie cu textul „de la 120 la 210”.
    359.  În sancțiunea articolului 320, textul „de la 20 la 30 de” se substituie cu textul „de la 12 la 18”, iar textul „de la 75 la 100” – cu textul „de la 45 la 60”.
    360.  În sancțiunea articolului 321, textul „de la 40 la 100” se substituie cu textul „de la 24 la 60”.
    361.  Articolul 322:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 20 la 40” se substituie cu textul „de la 12 la 24”, textul „de la 35 la 75” – cu textul „de la 21 la 45”, iar textul „de la 50 la 100” – cu textul „de la 30 la 60”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 15 la 35” se substituie cu textul „de la 9 la 21”, textul „de la 30 la 60” – cu textul „de la 18 la 36”, iar textul „de la 50 la 100” – cu textul „de la 30 la 60”;
    în sancțiunea alineatului (3), textul „de la 10 la 20 de” se substituie cu textul „de la 6 la 12”, textul „de la 15 la 35” – cu textul „de la 9 la 21”, iar textul „de la 40 la 75” – cu textul „de la 24 la 45”;
    în sancțiunea alineatului (4), textul „de la 5 la 10” se substituie cu textul „de la 3 la 6”, textul „de la 10 la 20 de” – cu textul „de la 6 la 12”, iar textul „de la 30 la 50” – cu textul „de la 18 la 30”;
    în sancțiunea alineatului (5), textul „de la 15 la 35” se substituie cu textul „de la 9 la 21”, textul „de la 30 la 60” – cu textul „de la 18 la 36”, iar textul „de la 50 la 100” – cu textul „de la 30 la 60”.
    362. Articolul 323:
    în sancțiunile alineatelor (1) și (2), textul „de la 5 la 10” se substituie cu textul „de la 3 la 6”;
    în sancțiunea alineatului (3), textul „de la 10 la 20 de” se substituie cu textul „de la 6 la 12”.
    363. În sancțiunea articolului 324, textul „de la 30 la 80” se substituie cu textul  „de la 18 la 48”.
    364. Articolul 325:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 80 la 100” se substituie cu textul „de la 48 la 60”;
    la alineatul (2):
    în dispoziție, textul „ , divulgarea informației” se substituie cu textul „a informației”;
    în sancțiune, textul „de la 100 la 150” se substituie cu textul „de la 60 la 90”.
    365. Articolul 326:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 20 la 30 de” se substituie cu textul „de la 12 la 18”;
    în sancțiunea alineatului (11), textul „de la 150 la 250” se substituie cu textul „de la 90 la 150”, iar textul „de la 350 la 500” – cu textul „de la 210 la 300”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 20 la 30 de” se substituie cu textul „de la 12 la 18”;
    în sancțiunile alineatelor (3) și (4), textul „de la 10 la 20 de” se substituie cu textul „de la 6 la 12”;
    în sancțiunile alineatelor (5) și (6), textul „de la 40 la 50” se substituie cu textul „de la 24 la 30”.
    366. Articolul 3261:
    în sancțiunile alineatelor (1) și (2), textul „de la 10 la 20 de” se substituie cu textul „de la 6 la 12”;
    în sancțiunile alineatelor (3) și (4), textul „de la 50 la 75” se substituie cu textul „de la 30 la 45”, iar textul „de la 75 la 100” – cu textul „de la 45 la 60”;
    în sancțiunea alineatului (5), textul „de la 50 la 100” se substituie cu textul „de la 30 la 60”.
    367. Articolul 327:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 3 la 5” se substituie cu textul „de la 2 la 4”, iar textul „de la 10 la 20 de” – cu textul „de la 6 la 12”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 5 la 10” se substituie cu textul „de la 3 la 6”, iar textul „de la 20 la 40” – cu textul „de la 12 la 24”.
    368. Articolul 3271:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 3 la 5” se substituie cu textul „de la 2 la 4”, iar textul „de la 10 la 20 de” – cu textul „de la 6 la 12”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 5 la 10” se substituie cu textul „de la 3 la 6”, iar textul „de la 20 la 40” – cu textul „de la 12 la 24”;
    în sancțiunile alineatelor (3) și (4), textul „de la 25 la 100” se substituie cu textul „de la 15 la 60”;
    în sancțiunea alineatului (5), textul „de la 25 la 150” se substituie cu textul „de la 15 la 90”;
    în sancțiunile alineatelor (6)–(8), textul „de la 25 la 100” se substituie cu textul „de la 15 la 60”.
    369. În sancțiunea articolului 3272, textul „de la 40 la 50” se substituie cu textul „de la 24 la 30”, iar textul „de la 75 la 100” – cu textul „de la 45 la 60”.
    370. La articolul 328, sancțiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancționează cu amendă de la 3 la 6 unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 6 la 12 unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.”
    371. Articolul 329:
    la alineatul (1), sancțiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancționează cu amendă de la 42 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 42 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.”
    la alineatul (2), sancțiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancționează cu amendă de la 30 la 42 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 42 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.”
    372. În sancțiunea articolului 330, textul „de la 20 la 70” se substituie cu textul „de la 12 la 42”.
    373. Articolul 3301:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 30 la 100” se substituie cu textul „de la 18 la 60”, iar textul „de la 50 la 150” – cu textul „de la 30 la 90”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 50 la 150” se substituie cu textul „de la 30 la 90”, iar textul „de la 150 la 300” – cu textul „de la 90 la 180”.
    374. Articolul 3302:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 50 la 100” se substituie cu textul „de la 30 la 60”:
    în sancțiunile alineatelor (2) și (3), textul „de la 100 la 150” se substituie cu textul „de la 60 la 90”.
    375. În sancțiunea articolului 3303, textul „de la 50 la 150” se substituie cu textul „de la 30 la 90”, textul „de la 100 la 200” – cu textul „de la 60 la 120”, iar textul „de la 150 la 250” – cu textul „de la 90 la 150”.
    376. În sancțiunea articolului 3304, textul „de la 50 la 150” se substituie cu textul „de la 30 la 90”, iar textul „de la 250 la 400”, în ambele cazuri, – cu textul „de la 150 la 240”.
    377. În sancțiunea articolului 331, textul „de la 40 la 50” se substituie cu textul „de la 24 la 30”.
    378. Articolul 332:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 10 la 20 de” se substituie cu textul „de la 6 la 12”, iar textul „de la 15 la 30 de” – cu textul „de la 9 la 18”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 20 la 50” se substituie cu textul „de la 12 la 30”, iar textul „de la 100 la 150” – cu textul „de la 60 la 90”. 
    379. Articolul 3321:
    în titlu şi în textul articolului, cuvîntul „străini”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „cetățeni străini sau apatrizi”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    în sancțiunile alineatelor (1) și (2), textul „de la 100 la 150” se substituie cu textul „de la 60 la 90”, iar textul „de la 300 la 500” – cu textul „de la 180 la 300”;
    în sancțiunea alineatului (3), textul „de la 50 la 100” se substituie cu textul „de la 30 la 60”, iar textul „de la 150 la 300” – cu textul „de la 90 la 180”.
    380. Articolul 333:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 20 la 50” se substituie cu textul „de la 12 la 30”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 50 la 100” se substituie cu textul „de la 30 la 60”;
    în sancțiunea alineatului (3), textul „de 50” se substituie cu textul „de la 18 la 30”;
    în sancțiunea alineatului (4), textul „de la 10 la 20 de” se substituie cu textul „de la 6 la 12”;
    articolul se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
    „(5) Sancțiunea prevăzută la alin. (1) nu se aplică față de posesorii documentelor de călătorie care sînt domiciliați în localitățile din stînga Nistrului (Transnistria).”
    381. Articolul 334:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 50 la 100” se substituie cu textul „de la 30 la 60”, iar textul „de la 200 la 250” – cu textul „de la 120 la 150”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 50 la 100” se substituie cu textul „de la 30 la 60”;
    la alineatul (3), sancțiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 120 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.”
    382. În sancțiunea articolului 335, textul „de la 30 la 40” se substituie cu textul „de la 18 la 24”.
    383. În sancțiunea articolului 336, textul „de la 40 la 60” se substituie cu textul „de la 24 la 36”.
    384. La articolul 337:
    în dispoziție, cuvintele „care au dus la” se substituie cu cuvintele „care au generat direct sau care au condiționat”;
    sancțiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancționează cu amendă de la 21 la 45 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.”
    385.  În sancțiunea articolului 338, textul „de la 20 la 30 de” se substituie cu textul „de la 12 la 18”, iar textul „de la 50 la 100” – cu textul „de la 30 la 60”.
    386. Articolul 339 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 339. Încălcarea legislației privind regimul
                              actelor de stare civilă
    (1) Tăinuirea naşterii ori a decesului sau declararea naşterii ori a decesului cu încălcarea condițiilor sau a termenelor prevăzute de legislație
    se sancționează cu amendă de la 9 la 21 de unități convenționale.
    (2) Înhumarea sau incinerarea cadavrului fără înregistrarea decesului la oficiul stare civilă sau la autoritatea abilitată prin lege în acest sens
    se sancționează cu amendă de la 9 la 30 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 90 la 180 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
    (3) Deteriorarea intenționată sau pierderea formularelor certificatelor de stare civilă, precum şi a altor acte care se păstrează la oficiul stare civilă
    se sancționează cu amendă de la 12 la 30 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 15 la 45 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.
    (4) Omiterea asigurării integrității şi a securității registrelor şi a formularelor certificatelor de stare civilă, potrivit normelor de păstrare şi de evidență a acestora,
    se sancționează cu amendă de la 15 la 27 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 18 la 36 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.”
    387. În sancțiunea articolului 340, textul „de la 40 la 70” se substituie cu textul „de la 24 la 42”.
    388. În sancțiunea articolului 341, textul „de la 50 la 100” se substituie cu textul „de la 30 la 60”.
    389. În sancțiunea articolului 342, textul „de la 20 la 50” se substituie cu textul „de la 12 la 30”.
    390. În sancțiunea articolului 343, textul „de la 30 la 40” se substituie cu textul „de la 18 la 24”, iar textul „de la 50 la 100” – cu textul „de la 30 la 60”.
    391. La articolul 344:
    în titlul articolului, cuvintele „plasarea pe piață” se substituie cu cuvintele „punerea la dispoziție pe piață”;
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Încălcarea cerinței generale de siguranță a produselor prin:
    a) punerea la dispoziție pe piață de către producător (importator) și/sau de către distribuitor a produselor care nu corespund cerinței generale de siguranță
    se sancționează cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 240 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice;
    b) omiterea asigurării de către producător (importator) și/sau de către distribuitor, prin intermediul produsului sau al ambalajului, a consumatorilor cu informații care ar permite să fie evaluate riscurile pe care le prezintă un produs pe parcursul perioadei sale de utilizare, ce poate fi prevăzută în mod rezonabil, ori pe durata termenului de valabilitate, atunci cînd aceste riscuri nu sînt imediat perceptibile de către consumatori fără avertizările corespunzătoare,
    se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 180 la 240 de unități convenționale aplicată persoanei juridice;
    c) omiterea întreprinderii de către producător (importator) a acțiunilor prescrise de legislație sau a celor necesare pentru evitarea riscurilor pe care le prezintă produsele pentru consumatori, inclusiv retragerea de pe piață a produselor, avertizarea adecvată și eficientă a consumatorilor, recuperarea produselor de la consumatori în a căror privință organul de control sau specialiștii proprii au constatat că nu corespund cerinței generale de siguranță
    se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 120 la 240 de unități convenționale aplicată persoanei juridice;
    d) omiterea întreprinderii de către distribuitor a acțiunilor prescrise de legislație sau a celor necesare pentru evitarea riscurilor pe care le prezintă produsele pentru consumatori, inclusiv păstrarea și prezentarea documentelor (informațiilor) necesare pentru determinarea originii produselor, precum și distribuirea produselor despre care au cunoștință sau pe care, în baza informațiilor deținute și în calitate de specialiști, ar fi trebuit să le considere neconforme cerinței generale de siguranță,
    se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 120 la 240 de unități convenționale aplicată persoanei juridice;
    e) omiterea informării imediate de către producător (importator) și/sau de către distribuitor a autorității competente despre acțiunile întreprinse în scopul prevenirii riscurilor pentru consumator
    se sancționează cu amendă de la 30 la 45 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 120 la 180 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.”
    alineatul (2):
    litera a) se abrogă;
    la litera b):
    în dispoziție, cuvintele „plasarea pe piață” se substituie cu cuvintele „punerea la dispoziție pe piață”;
    în sancțiune, textul „de la 75 la 100” se substituie cu textul „de la 45 la 60”, iar textul „de la 400 la 500” – cu textul „de la 240 la 300”;
    la litera c):
    în dispoziție, cuvintele „plasarea pe piață” se substituie cu cuvintele „punerea la dispoziție pe piață”;
    în sancțiune, textul „de la 25 la 50” se substituie cu textul „de la 15 la 30”, iar textul „de la 450 la 500” – cu textul „de la 270 la 300”;
    în sancțiunea literelor d)–j), textul „de la 25 la 50” se substituie cu textul „de la 15 la 30”, iar textul „de la 100 la 180” – cu textul „de la 60 la 108”;
    la alineatul (3):
    în sancțiunea literelor a)–c), textul „de la 10 la 25 de” se substituie cu textul „de la 6 la 15”, iar textul „de la 50 la 100” – cu textul „de la 30 la 60”;
    în sancțiunea literei d), textul „de la 50 la 100” se substituie cu textul „de la 30 la 60”, iar textul „de la 100 la 200” – cu textul „de la 60 la 120”;
    în sancțiunea literei e), textul „de la 50 la 75” se substituie cu textul „de la 30 la 45”, iar textul „de la 100 la 150” – cu textul „de la 60 la 90”;
    la alineatul (4):
    în sancțiunea literei a), textul „de la 50 la 75” se substituie cu textul „de la 30 la 45”, iar textul „de la 100 la 150” – cu textul „de la 60 la 90”;
    în sancțiunea literelor b) și c), textul „de la 50 la 75” se substituie cu textul „de la 30 la 45”, iar textul „de la 100 la 150” – cu textul „de la 60 la 90”;
    în sancțiunea literei d), textul „de la 50 la 100” se substituie cu textul „de la 30 la 60”, iar textul „de la 100 la 180” – cu textul „de la 60 la 108”;
    în sancțiunea literelor e)–h), textul „de la 50 la 100” se substituie cu textul „de la 30 la 60”, iar textul „de la 200 la 300” – cu textul „de la 120 la 180”;
    la alineatul (5):
    în sancțiunea literei a), textul „de la 10 la 25 de” se substituie cu textul „de la 6 la 15”, textul „de la 50 la 100” – cu textul „de la 30 la 60”, iar textul „de la 100 la 200” – cu textul „de la 60 la 120”;
    în sancțiunea literei b), textul „de la 25 la 75” se substituie cu textul „de la 15 la 45”, textul „de la 75 la 150” – cu textul „de la 45 la 90”, iar textul „de la 200 la 300” – cu textul „de la 120 la 180”;
    în sancțiunea literelor  c) și d), textul „de la 10 la 25 de” se substituie cu textul „de la 6 la 15”, textul „de la 50 la 75” – cu textul „de la 30 la 45”, iar textul „de la 100 la 150” – cu textul „de la 60 la 90”;
    în sancțiunea alineatului (6), textul „de la 50 la 100” se substituie cu textul „de la 30 la 60”, iar textul „de la 100 la 200” – cu textul „de la 60 la 120”;
    la alineatul (7):
    în sancțiunile literelor a) și b), textul „de la 10 la 25 de” se substituie cu textul „de la 6 la 15”, textul „de la 30 la 50” – cu textul „de la 18 la 30”, iar textul „de la 70 la 100” – cu textul „de la 42 la 60”;
    în sancțiunea literei c), textul „de la 10 la 25 de” se substituie cu textul „de la 6 la 15”, textul „de la 50 la 75” – cu textul „de la 30 la 45”, iar textul „de la 100 la 150” – cu textul „de la 60 la 90”;
    la alineatul (8):
    în sancțiunile literelor a) și b), textul „de la 10 la 25 de” se substituie cu textul „de la 6 la 15”, textul „de la 30 la 50” – cu textul „de la 18 la 30”, iar textul „de la 70 la 100” – cu textul „de la 42 la 60”;
    în sancțiunile literelor c)–g), textul „de la 10 la 25 de” se substituie cu textul „de la 6 la 15”, textul „de la 50 la 75” – cu textul „de la 30 la 45”, iar textul „de la 100 la 150” – cu textul „de la 60 la 90”;
    în sancțiunea alineatului (9), textul „de la 10 la 25 de” se substituie cu textul „de la 6 la 15”, textul „de la 100 la 150” – cu textul „de la 60 la 90”, iar textul „de la 150 la 200” – cu textul „de la 90 la 120”.
    392. Articolul 3441:
    la alineatul (1):
    în sancțiunea literei a), textul „de la 10 la 25 de” se substituie cu textul „de la 6 la 15”, textul „de la 50 la 75” se substituie cu textul „de la 30 la 45”, iar textul „de la 120 la 150” – cu textul „de la 72 la 90”;
    în sancțiunile literelor b) și c), textul „de la 10 la 25 de” se substituie cu textul „de la 6 la 15”, textul „de la 50 la 75” se substituie cu textul „de la 30 la 45”, iar textul „de la 100 la 150” – cu textul „de la 60 la 90”;
    la alineatul (2) în sancțiunile literelor a) și b), textul „de la 10 la 25” se substituie cu textul „de la 6 la 15”, textul „de la 50 la 75” se substituie cu textul „de la 30 la 45”, iar textul „de la 120 la 150” – cu textul „de la 72 la 90”.
    393. Articolul 345:
    în textul articolului, cuvintele „plasarea pe piață” se substituie cu cuvintele „introducerea pe piață”;
    la alineatul (1):
    în dispoziție:
    litera a) va avea următorul  cuprins:
    „a) introducerea pe piaţă, punerea în funcţiune sau utilizarea la măsurări în domenii de interes public (sănătatea şi siguranţa populaţiei, ordinea publică, protecţia mediului, protecţia drepturilor consumatorilor, perceperea taxelor şi a impozitelor, tranzacţiile şi operaţiunile comerciale, securitatea şi apărarea naţională, alte domenii de interes public în care, în urma măsurărilor incorecte sau a rezultatelor incorecte ale acestora pot fi afectate, direct sau indirect, viaţa oamenilor ori interesele persoanelor fizice şi/sau juridice) a mijloacelor de măsurare care nu se consideră mijloace de măsurare legale, şi anume: fără marcajul aprobării de model, fără marcajul de verificare metrologică, fără certificat de aprobare de model, fără buletin de verificare metrologică ori cu buletin de verificare metrologică cu termenul de valabilitate expirat sau cu documentele enumerate falsificate;”
    la litera g), cuvîntul „etalonare” se substituie cu cuvîntul „importul”, iar cuvintele „organismul național de metrologie” – cu cuvintele „Institutul Național de Metrologie”;
    în sancțiune, textul „de 200” se substituie cu textul „de la 90 la 120”;
    la alineatul (2):
    în dispoziție:
    la litera c), cuvintele „organismul național de metrologie” se substituie cu cuvintele „către autoritatea centrală de metrologie”;
    la litera e), după cuvîntul „persoanelor” se introduc cuvintele „fizice sau”;
    la litera f), cuvintele „inspectorul de stat” se substituie cu cuvintele „Agenția pentru Protecția Consumatorilor”;
    în sancțiune, textul „de 300” se substituie cu textul „de la 120 la 180”.
    394.  În sancțiunea articolului 346, textul „de la 50 la 100” se substituie cu textul „de la 30 la 60”, iar textul „de la 200 la 400” – cu textul „de la 120 la 240”.
    395.  În sancțiunea articolului 347, textul „de 500” se substituie cu textul „de la 210 la 300”.
    396. Articolul 348:
    titlul articolului, după cuvintele „de evaluare”, se completează cu cuvintele „și declarare”;
    în dispoziție:
    partea introductivă, după cuvintele „de evaluare”, se completează cu cuvintele „și declarare”;
    la literele a) și b), cuvintele „eliberarea certificatelor de conformitate” se substituie cu cuvintele „întocmirea declarațiilor de conformitate ori eliberarea certificatelor de conformitate”;
    în sancțiune, textul „de 500” se substituie cu textul „de la 180 la 300”.
    397. Articolul 349:
    la alineatul (1):
    în dispoziție, după cuvintele „funcționarului public” se introduce textul „sau funcționarului din cadrul organelor de ocrotire a normelor de drept ori organelor de control,”;
    sancțiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 45 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 60 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în toate cazurile, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.”
    la alineatele (2) și (3), textul „de la 30 la 75” se substituie cu textul „de la 18 la 45”;
    în sancțiunea alineatului (4), textul „de la 50 la 150” se substituie cu textul „de la 30 la 90”, iar textul „de la 150 la 300” – cu textul „de la 90 la 180”;
    în sancțiunea alineatului (5), textul „de la 100 la 150” se substituie cu textul „de la 60 la 90”.
    398. La articolul 350, sancțiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 45 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.”
    399. Codul se completează cu articolul 3501 cu următorul cuprins:
    „Articolul 3501. Încălcarea legislației cu privire la ținerea
                               condicii de înregistrare a controalelor
    (1) Omiterea ținerii sau lipsa la sediul persoanei fizice sau juridice care desfăşoară activitate de întreprinzător şi, după caz, în subdiviziunile acesteia a condicii de înregistrare a controalelor
    se sancționează cu amendă de la 12 la 24 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 15 la 27 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
    (2) Refuzul punerii la dispoziția reprezentanților organelor de control a condicii de înregistrare a controalelor
    se sancționează cu amendă de la 6 la 12 unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 9 la 15 unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 18 la 30 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.”
    400. Articolul 3502:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 100 la 150” se substituie cu textul „de la 60 la 90”;
    în sancțiunile alineatelor (2) și (3) , textul „de la 50 la 150” se substituie cu textul „de la 30 la 90”;
    în sancțiunea alineatului (4), textul „de la 300 la 500” se substituie cu textul „de la 180 la 300”;
    în sancțiunea alineatului (5), textul „de la 50 la 150” se substituie cu textul „de la 30 la 90”.
    401.  În sancțiunea articolului 351, textul „de la 10 la 20 de” se substituie cu textul „de la 6 la 12”.
    402. La articolul 352, sancțiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancționează cu amendă de la 6 la 15 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 20 la 40 de ore.”
    403. Articolul 353:
    la alineatul (1), sancțiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancționează cu amendă de la 6 la 15 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 40 la 60 de ore.”
    la alineatul (2), sancțiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancționează cu amendă de la 21 la 45 de unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 30 la 60 de ore sau cu arest contravențional de la 10 la 15 zile.”
    404. Articolul 354:
    în dispoziție, cuvintele „încalcă normele morale,” se exclud;
    în sancțiune, textul „de la 10 la 50” se substituie cu textul „de la 6 la 30”.
    405. Articolul 355:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 5 la 10” se substituie cu textul „de la 3 la 6”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 10 la 20 de” se substituie cu textul „de la 6 la 12”.
    406. Articolul 356:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 50 la 100” se substituie cu textul „de la 30 la 60”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 30 la 50” se substituie cu textul „de la 18 la 30”.
    407. În sancțiunea articolului 357, textul „de la 15 la 30 de” se substituie cu textul „de la 9 la 18”, iar textul „de la 100 la 150” – cu textul „de la 60 la 90”.
    408. La articolul 358, sancțiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancționează cu amendă de la 6 la 30 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 60 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 120 la 240 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.”
    409. Codul se completează cu articolul 3581 cu următorul cuprins:
    „Articolul 3581. Încălcarea normelor şi a cerințelor prevăzute
                                  de legislație cu privire la protecția civilă
    Încălcarea normelor sau a cerințelor prevăzute de legislație cu privire la protecția civilă, la proiectarea, la construcția ori la exploatarea instalațiilor şi a obiectivelor de întreprinderi, de instituții, de organizații sau de alte persoane juridice ori de către persoane fizice, precum şi omiterea întreprinderii măsurilor necesare pentru utilizarea şi întreținerea în modul stabilit a încăperilor, a tehnicii, a echipamentelor de protecție, a mijloacelor de comunicație şi de înştiințare, încălcarea cerințelor, a standardelor, a normelor sau a regulilor protecției genistice, radiative, chimice, medico-biologice a obiectelor economiei naționale şi a populației
    se sancționează cu amendă de la 6 la 30 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 60 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 120 la 240 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.”
    410. Articolul 359:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 10 la 20 de” se substituie cu textul „de la 6 la 12”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 15 la 25 de” se substituie cu textul „de la 9 la 15”.
    411. Articolul 360:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 100 la 150” se substituie cu textul „de la 60 la 90”, iar textul „de la 400 la 500” – cu textul „de la 240 la 300”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 50 la 100” se substituie cu textul „de la 30 la 60”;
    în sancțiunea alineatului (3), textul „de la 50 la 100” se substituie cu textul „de la 30 la 60”, iar textul „de la 200 la 400” – cu textul „de la 120 la 240”.
    412. Articolul 361:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 10 la 50” se substituie cu textul „de la 6 la 30”, iar textul „de la 50 la 100” – cu textul „de la 30 la 60”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 50 la 100” se substituie cu textul „de la 30 la 60”;
    în sancțiunile alineatelor (3) și (4), textul „de la 100 la 150” se substituie cu textul „de la 60 la 90”;
    în sancțiunea alineatului (5), textul „de la 70 la 100” se substituie cu textul „de la 42 la 60”;
    alineatul (6) se abrogă.
    413. Articolul 362:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 10 la 20 de” se substituie cu textul „de la 6 la 12”, iar textul „de la 70 la 100” – cu textul „de la 42 la 60”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 10 la 30 de” se substituie cu textul „de la 6 la 18”, iar textul „de la 50 la 100” – cu textul „de la 30 la 60”.
    414. În sancțiunea articolului 363, textul „de la 50 la 100” se substituie cu textul „de la 30 la 60”.
    415. Articolul 364:
    în sancțiunile alineatelor (1)–(5), textul „de la 20 la 150” se substituie cu textul „de la 12 la 90”, textul „de la 40 la 200” – cu textul „de la 24 la 120”, iar textul „de la 60 la 300” – cu textul „de la 36 la 180”;
    în sancțiunea alineatului (51), textul „de la 20 la 150” se substituie cu textul „de la 12 la 90”, iar textul „de la 300 la 500” – cu textul „de la 180 la 300”;
    în sancțiunile alineatelor (6)–(8), textul „de la 30 la 150” se substituie cu textul „de la 18 la 90”, textul „de la 200 la 400” – cu textul „de la 120 la 240”, iar textul „de la 400 la 500” – cu textul „de la 240 la 300”.
    416. Articolul 3641:
    la alineatul (1):
    în dispoziție, cuvintele „prin sponsorizare” se substituie cu textul „ , inclusiv prin sponsorizare,”;
    în sancțiune, textul „de la 140 la 150” se substituie cu textul „de la 84 la 90”, iar textul „de la 450 la 500” – cu textul „de la 270 la 300”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 100 la 120” se substituie cu textul „de la 60 la 72”, iar textul „de la 400 la 450” – cu textul „de la 240 la 270”.
    417.  În sancțiunea articolului 365, textul „de la 10 la 30 de” se substituie cu textul „de la 6 la 18”.
    418. Articolul 3651:
    în sancțiunile alineatelor (1) și (2), textul „de la 25 la 100” se substituie cu textul „de la 15 la 60”, textul „de la 50 la 200” – cu textul „de la 30 la 120”, iar textul „de la 100 la 300” – cu textul „de la 60 la 180”;
    în sancțiunea alineatului (3), textul „de la 50 la 200” se substituie cu textul „de la 30 la 120”, iar textul „de la 100 la 300” – cu textul „de la 60 la 180”;
    în sancțiunea alineatului (4), textul „de la 50 la 150” se substituie cu textul „de la 30 la 90”, textul „de la 150 la 300” – cu textul „de la 90 la 180”, iar textul „de la 150 la 400” – cu textul „de la 90 la 240”.
    419.  La articolul 3652, în sancțiunile alineatelor (1) și (2), textul „de la 50 la 200” se substituie cu textul „de la 30 la 120”, iar textul „de la 100 la 250” – cu textul „de la 60 la 150”.
    420. Articolul 366:
    la alineatul (1):
    în dispoziție, cuvintele „centrelor militare” se substituie cu cuvintele „organelor administrativ-militare”;
    sancțiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancționează cu amendă de la 12 la 30 de unități convenționale.”
    la alineatul (2):
    în dispoziție, cuvintele „centrelor militare” se substituie cu cuvintele „organelor administrativ-militare”,
    sancțiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancționează cu amendă de la 42 la 90 de unități convenționale.”
    421.  În sancțiunea articolului 367, textul „de la 5 la 10” se substituie cu textul „de la 3 la 6”.
    422. La articolul 368, sancțiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancționează cu amendă de la 12 la 24 de unități convenționale.”
    423. Articolul 369:
    în dispoziție, cuvintele „centrele militare” se substituie cu cuvintele „organele administrativ-militare”;
    sancțiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancționează cu amendă de la 24 la 48 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 60 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.”
    424. La articolul 370, sancțiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancționează cu amendă de la 12 la 30 de unități convenționale.”
    425. La articolul 371, sancțiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancționează cu amendă de la 18 la 36 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 42 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.”
    426. Articolul 372:
    la alineatul (l), sancțiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancționează cu amendă de la 60 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 120 la 240 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.”
    la alineatul (2), sancţiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale.”
    427. Articolul 373:
    la alineatul (l):
    în dispoziție, cuvintele „centrelor militare” se substituie cu cuvintele „organelor administrativ-militare”;
    sancțiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 60 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.”
    la alineatul (2), sancțiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.”
    la alineatul (3), sancţiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancționează cu amendă de la 42 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 120 la 180 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.”
    428. Articolul 374:
    alineatul (1) se abrogă;
    articolul se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) Procesul contravențional începe de drept din momentul sesizării sau al autosesizării agentului constatator privind săvîrşirea contravenției.”
    la alineatul (3), după cuvintele „în temeiul” se introduc cuvintele „Constituției, al prezentului cod, al Codului de procedură penală în cazurile expres prevăzute de prezentul cod, precum şi al”.
    429. La articolul 376 alineatul (5), cuvîntul „liberată” se substituie cu cuvîntul „eliberată”.
    430. La articolul 378 alineatul (4), după cuvintele „în modul stabilit” se introduce textul „de art. 167 alin. (11) din Codul de procedură penală”.
    431.  La articolul 380 alineatul (1), cuvintele „în hotărîrea de încetare” se substituie cu cuvintele „ , care a afectat hotărîrea de încetare a procesului contravențional”.
    432.  La articolul 382 alineatul (5), după cuvintele „amenzii judiciare” se introduce textul „ , în conformitate cu art. 201 din Codul de procedură penală,”.
    433.  La articolul 383, alineatul (1) se completează cu textul: „Plata cheltuielilor judiciare se efectuează în conformitate cu art. 229 din Codul de procedură penală.”
    434. Capitolul I al cărții a doua se completează cu articolul 3831 cu următorul cuprins:
    „Articolul 3831. Apărarea secretului de stat, comercial
                               şi a altor informații cu acces limitat în
                               procesul contravențional
    În cursul procesului contravențional, pentru apărarea informației ce constituie secret de stat, comercial sau a altor informații cu acces limitat se aplică corespunzător prevederile art. 213 şi 214 din Codul de procedură penală.”
    435. Articolul 384:
    alineatul (1) se abrogă;
    alineatul (2):
    la litera c), după cuvintele „garantată de stat dacă” se introduce cuvîntul „fapta”;
    la litera d), după cuvintele „în cazul reținerii,” se introduc cuvintele „în termen de o oră din momentul reținerii,”;
    litera u) va avea următorul cuprins:
    „u) să ceară şi să primească despăgubiri pentru prejudiciul cauzat prin acțiunile sau inacțiunile ilicite ale autorității competente să constate contravenția sau să soluționeze cauza contravențională.”
    articolul se completează cu alineatul (31) cu următorul cuprins:
    „(31) Dreptul prevăzut la alin. (2) lit. u) se oferă doar în cazul în care prin hotărîre judecătorească definitivă s-a constatat caracterul ilicit al acțiunilor sau al inacțiunilor autorității competente să constate contravenția sau să soluționeze cauza contravențională.”
    la alineatul (4) literele b) şi c), după cuvintele „autorității competentă să” se introduc cuvintele „constate contravenția sau să”.
    436. Articolul 385:
    la alineatul (2), textul „400–4238” se substituie cu textul „400–42310”;
    articolul se completează cu alineatele (3)–(10) cu următorul cuprins:
    „(3) Persoana indicată la alin. (2) nu poate participa la desfăşurarea procesului contravențional în calitate de agent constatator dacă:
    a) există cel puțin una dintre circumstanțele indicate la art. 33 din Codul de procedură penală, care se aplică în modul corespunzător;
    b) se află în situație de conflict de interese.
    (4) Faptul că agentul constatator a constatat contravenția sau a soluționat, în limitele competenței sale, cauza contravențională ori a participat anterior în calitate de agent constatator în fața instanței de judecată pe cauza respectivă nu constituie un impediment pentru participarea lui ulterioară la judecarea aceleiaşi cauze contravenționale.
    (5) În cazul în care există motivele prevăzute la alin. (3), agentul constatator este obligat să facă declarație de abținere.
    (6) Pentru aceleaşi motive, agentul constatator poate fi recuzat şi de către participanții la procesul contravențional în cauza respectivă, învestiți cu asemenea drept prin prezentul cod.
    (7) Examinarea declarației de abținere sau a cererii de recuzare:
    a) depuse în privința agentului constatator, are loc în termen de 2 zile lucrătoare de către conducătorul autorității publice în cadrul căreia activează acesta sau, în cazul în care declarația de abținere sau cererea de recuzare este depusă la etapa examinării cauzei în instanța judecătorească, de către instanța judecătorească competentă să examineze cauza contravențională;
    b) depuse în privința conducătorului autorității competente să soluționeze cauza contravențională, are loc în termen de 10 zile lucrătoare de către instanța de judecată în a cărei rază teritorială activează autoritatea respectivă.
    (8) Decizia sau hotărîrea asupra abținerii ori a recuzării nu este susceptibilă de a fi atacată.
    (9) Decizia agentului constatator în cauza contravențională emisă cu încălcarea prevederilor alin. (3) este pasibilă de a fi atacată în instanța de judecată.
    (10) În cazurile prevăzute la alin. (5) şi (6), precum şi în cazul imposibilității motivate de participare a agentului constatator la examinarea cauzei contravenționale în instanța judecătorească, autoritățile indicate la alin. (2) pot desemna un alt reprezentant în acest scop.”
    437. Articolul 386 se completează cu alineatele (4) și (5) cu următorul cuprins:
    „(4) În cazul în care există cel puțin una dintre circumstanțele indicate la   art. 54 alin. (1) din Codul de procedură penală, procurorul este obligat să facă declarație de abținere.
    (5) Pentru motivele indicate la alin. (4) din prezentul articol, procurorul poate fi recuzat de către ceilalți participanți la procesul contravențional în cauza respectivă, învestiți cu asemenea drept prin prezentul cod, conform prevederilor art. 54 alin. (5) şi (6) din Codul de procedură penală.”
    438. Articolul 387:
    alineatul (3):
    articolul se completează cu literele e1) și e2) cu următorul cuprins:
    „e1) să ia cunoştință de toate procesele-verbale ale acțiunilor procesuale la care a participat, să ceară completarea acestora sau includerea obiecțiilor sale în procesul-verbal;
    e2) să ia cunoştință de materialele dosarului contravențional după încheierea acțiunilor agentului constatator întreprinse în vederea constatării faptei contravenționale şi după remiterea dosarului spre examinare şi să noteze orice informații din dosar;”
    la litera f), cuvintele „materialele din dosarul contravențional” se substituie cu cuvintele „procesul-verbal cu privire la contravenție, deciziile luate şi hotărîrile adoptate în cauza respectivă”;
    articolul se completează cu litera g) cu următorul cuprins:
    „g) să i se elibereze, la solicitare scrisă sau verbală, copii de pe alte materiale decît cele indicate la lit. e2), cu respectarea regimului informațiilor care constituie secret de stat, bancar, comercial, al informațiilor oficiale cu acces limitat sau al datelor cu caracter personal. Copiile se eliberează contra unei plăți stabilite de către Guvern, care nu va depăşi cheltuielile suportate de către agentul constatator sau de către instanța de judecată pentru eliberarea acestora.”
    la alineatul (4), cuvintele „va fi” se substituie cu cuvîntul „este”.
    439. La articolul 388 alineatul (9), cuvîntul „interogat” se substituie cu cuvîntul „audiat”.
    440. Articolul 389:
    la alineatul (2), textul „are, direct sau indirect, un interes care i-ar afecta imparțialitatea” se substituie cu textul „există unul dintre motivele prevăzute la art. 86 alin. (1) din Codul de procedură penală”;
    articolul se completează cu alineatele (21) şi (22) cu următorul cuprins:
    „(21) Specialistul, în cadrul procesului contravențional, are drepturile şi obligațiile prevăzute la art. 87 din Codul de procedură penală, aplicat corespunzător, precum şi alte drepturi şi obligații prevăzute de prezentul cod.
    (22) În cazul în care există cel puțin unul dintre motivele prevăzute la alin. (2), specialistul are obligația de a se abține sau poate fi cerută recuzarea acestuia de către participanții la proces învestiți cu acest drept. Cererea de recuzare a specialistului se soluționează de către autoritatea competentă să examineze cauza contravențională, iar hotărîrea asupra cererii de recuzare nu este susceptibilă de a fi atacată.”
    441. Articolul 390:
    la alineatul (2), textul „are, direct sau indirect, un interes care i-ar afecta imparțialitatea” se substituie cu textul „există unul dintre motivele prevăzute la art. 89 din Codul de procedură penală”;
    articolul se completează cu alineatele (21) şi (22) cu următorul cuprins:
    „(21) Expertul, în cadrul procesului contravențional, are drepturile şi obligațiile prevăzute la art. 88 din Codul de procedură penală, aplicat corespunzător, precum şi alte drepturi şi obligații prevăzute de prezentul cod.
    (22) În cazul în care există cel puțin unul dintre motivele prevăzute la alin. (2), expertul are obligația de a se abține sau poate fi cerută recuzarea acestuia de către participanții la proces învestiți cu acest drept. Cererea privind recuzarea expertului se soluționează de către autoritatea competentă să examineze cauza contravențională, iar hotărîrea asupra cererii de recuzare nu este susceptibilă de a fi atacată.”
    442. Articolul 391:
    la alineatul (1), cuvintele „Interpret sau traducător” şi „de interpret sau de traducător” se substituie cu cuvintele „Interpret, traducător” şi, respectiv, „de interpret, traducător”;
    la alineatul (2), textul „au, direct sau indirect, un interes care le-ar putea afecta imparțialitatea” se substituie cu textul „există unul dintre motivele prevăzute la art. 86 din Codul de procedură penală”;
    articolul se completează cu alineatele (21) şi (22) cu următorul cuprins:
    „(21) Interpretul, traducătorul, în cadrul procesului contravențional, au drepturile şi obligațiile prevăzute la art. 85 din Codul de procedură penală, aplicat corespunzător, precum şi alte drepturi şi obligații prevăzute de prezentul cod.
    (22) În cazul în care există  cel  puțin  unul  dintre  motivele prevăzute la alin. (2), interpretul, traducătorul au obligația de a se abține sau poate fi cerută recuzarea acestora de către participanții la proces învestiți cu acest drept. Cererea de recuzare a interpretului, traducătorului se soluționează de către autoritatea competentă să examineze cauza contravențională, iar hotărîrea asupra cererii de recuzare nu este susceptibilă de a fi atacată.”
    443. Articolul 392:
    alineatul unic devine alineatul (1);
    articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
    „(2) În cadrul procesului contravențional, apărătorului i se aplică corespunzător prevederile art. 67 şi 68 din Codul de procedură penală.”
    444. Articolul 393:
    la litera d), textul „la art. 400–4238” se substituie cu textul „la art. 400–42310”;
    alineatul unic devine alineatul (1);
    articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
    „(2) Cauzele contravenționale aflate în competența autorităților prevăzute la alin. (1) se soluționează de către autoritatea competentă în a cărei rază teritorială a fost săvîrşită contravenția. În cazul contravenției continue sau prelungite, cauza se soluționează de către autoritatea în a cărei rază teritorială s-a consumat ori a fost curmată contravenția.”
    445. Articolul 394:
    se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) În cazul în care autoritatea competentă nu are subdiviziuni teritoriale, prin derogare de la art. 393 alin. (2), cauza contravențională se judecă de către instanța de judecată de la locul unde îşi are sediul autoritatea al cărei reprezentant este agentul constatator.”
    la alineatul (2), cuvîntul „decizie” se substituie cu cuvîntul „hotărîre”;
    alineatul (5) se completează în final cu cuvintele „ , conform prevederilor art. 18 din Codul de procedură penală”;
    articolul se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:
    „(6) În cadrul procesului contravențional, instanța de judecată se conduce şi aplică corespunzător prevederile art. 31–35 din Codul de procedură penală.”
    446. Articolul 395:
    la alineatul (1):
    punctul 1) se completează cu litera d) cu următorul cuprins:
    „d) cauzele contravenționale în care agentul constatator, procurorul propun aplicarea unei măsuri de siguranță dintre cele care urmează:
    – expulzarea;
    – demolarea construcției neautorizate şi defrişarea arborilor şi arbuştilor;
    – confiscarea specială;”
    la punctul 2), cuvîntul „hotărîrilor” se substituie cu cuvîntul „deciziilor”;
    articolul se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Contestația împotriva deciziei în cauza contravențională se examinează de către instanța de judecată în a cărei rază teritorială activează autoritatea competentă sau procurorul care a emis decizia, ori de către instanța de la locul unde îşi are sediul autoritatea competentă, pentru cazurile prevăzute la art. 394 alin. (11).”
    447.  La articolul 398, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Comisia administrativă examinează contravenţiile prevăzute la art. 75, 76, 92, 1261, 154, art. 157 alin. (7) și (8), art. 165, 170–175, 180, 181, 227, art. 273 pct. 9), 91), 11), 15) și 16).”
    448.  Articolul 400:
    la alineatul (1), cifrele „191,” și „216,” se exclud, după cifrele „205,” se introduc cifrele „209,”, cifrele „338-343” se substituie cu cifrele „338–341, 343”, iar textul „art.350, 3502” – cu textul „art. 350–3502”;
    alineatul (2) se completează în final cu cuvintele „ , precum și angajații altor subdiviziuni subordonate Ministerului Afacerilor Interne care exercită atribuțiile poliției”;
    articolul se completează cu alineatele (31) şi (32) cu următorul cuprins:
    „(31) Sînt în drept să constate contravenții şi să examineze cauze contravenționale privind încălcarea normelor şi/sau a cerințelor cu privire la protecția civilă, precum şi să aplice sancțiuni, inspectorul principal de stat al protecției civile şi locțiitorul inspectorului principal de stat al protecției civile, inspectorii superiori (principali) şi inspectorii protecției civile.
    (32) Sînt în drept să constate contravenții şi să examineze cauze contravenționale privind încălcarea standardelor, a normelor şi/sau a regulilor de asigurare a protecției populației în obiectivele acvatice, precum şi să aplice sancțiuni, inspectorul principal de stat în domeniul controlului, supravegherii de stat a activităților scafandriere şi de salvare pe apă, locțiitorul inspectorului principal de stat în domeniul controlului, supravegherii de stat a activităților scafandriere şi de salvare pe apă, inspectorii superiori (principali) şi inspectorii.”
    alineatele (4) şi (5) vor avea următorul cuprins:
    „(4) Contravențiile prevăzute la art. 541, 63–65, 66–68, 75, 76, 88, 92, 1071, art. 157 alin. (6), (9) și (10), art. 165, 181, 227, 233, 237, 243, art. 2771 alin. (3), art. 316, 317, 3181, 320, 322–324, 3304, 3341, 335–337, 342, 351–353, 3581 se constată de către  angajații subdiviziunilor subordonate Ministerului Afacerilor Interne care exercită atribuțiile poliției.
    (5) Procesele-verbale cu privire la contravențiile prevăzute la art. 75, 76, 92, 165, 181, 227 se remit spre examinare comisiei administrative, iar procesele-verbale cu privire la contravențiile prevăzute la art. 541, 63–65, 66–68, 88, 1071, art. 157 alin. (6), (9) și (10), art. 233, 237, 243, art. 2771 alin. (3), art. 316, 317, 3181, 320, 322–324, 3304, 3341, 335–337, 342, 351–353, 3581 se remit spre examinare în fond instanței de judecată competente.”
    alineatul (6) se abrogă.
    449. Articolul 405:
    în titlul şi în cuprinsul articolului, cuvintele „pentru Silvicultură” se exclud;
    la alineatul (1), textul „132–154” se substituie cu textul „132–155”;
    la alineatul (3), textul „120–130” se substituie cu textul „120–126, 127–130”;
    alineatele (4) şi (5) vor avea următorul cuprins:
    „(4) Sînt în drept să constate contravenții şi să încheie procese-verbale:
    a) în cadrul Agenției „Moldsilva” – directorul general, directorii generali adjuncți, angajații cu atribuții de pază a fondului forestier şi/sau de control privind respectarea legislației în domeniu;
    b) în cadrul întreprinderilor de stat subordonate Agenției „Moldsilva” – directorii, inginerii-şefi în silvicultură, inginerii pază şi protecție, inginerii fond forestier, inspectorii Gardă Forestieră, şefii ocolurilor silvice, şefii adjuncți ai ocolurilor silvice, maiştrii-pădurari.
    (5) Sînt în drept să examineze cauzele contravenționale prevăzute la alin. (3) şi să aplice sancțiuni directorul general şi directorii generali adjuncți ai Agenției „Moldsilva”, directorii întreprinderilor de stat subordonate Agenției „Moldsilva.”
    450. Articolul 407:
    la alineatul (1),  textul  „și art. 224 alin. (1)–(9)”  se  substituie cu textul „şi art. 224 alin. (1)–(10)”;
    la alineatul (2), partea introductivă va avea următorul cuprins:
     „Sînt în drept să constate contravenții și să examineze cauze contravenţionale, să aplice măsuri procesuale de constrîngere şi sancţiuni în limitele competenţei:”;
    alineatul (3) se abrogă.
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Contravenţiile prevăzute la art. 208, 210–2206 se constată şi se examinează de către Autoritatea Aeronautică Civilă.”
    la alineatul (5), litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) directorul și directorii adjuncți ai Autorităţii Aeronautice Civile, inspectorii aeronautici;”.
    451. La articolul 408 alineatul (2), cuvintele „inspectorii principali de stat şi inspectorii coordonatori de stat” se substituie cu cuvintele „șefii și șefii adjuncți ai direcțiilor cu funcții de control, inspectorii principali, inspectorii superiori și inspectorii”.
    452.  Codul se completează cu articolele 4081 şi 4082 cu următorul cuprins:
    „Articolul 4081. Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea
                               Producției Alcoolice
    (1) Contravențiile prevăzute la art. 284 alin. (5)–(11), art. 285, art. 286 alin. (5) se constată de către Inspectoratul
de Stat pentru Supravegherea Producției Alcoolice.
    (2) Sînt în drept să constate contravenții şi să încheie procese-verbale şeful și șeful adjunct al Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Producției Alcoolice, angajații inspectoratului abilitați cu funcții de control.
    (3) Procesele-verbale cu privire la contravenții se remit spre examinare în fond instanței de judecată competente.
    Articolul 4082. Inspectoratul Principal de Stat pentru
                             Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale
                             Periculoase
    (1) Contravențiile prevăzute la art. 159 şi 160 se constată și se examinează de către Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase.
    (2) Sînt în drept să constate contravenții şi să încheie procese-verbale şeful și șeful adjunct al Inspectoratului Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase, angajații inspectoratului abilitați cu funcții de control.
    (3) Sînt în drept să examineze cauze contravenționale şi să aplice sancțiuni şeful și șeful adjunct al Inspectoratului Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase.”
    453. Codul se completează cu articolul 4091 cu următorul cuprins:
    „Articolul 4091. Ministerul Tehnologiei Informației
                              şi Comunicațiilor
    (1) Contravențiile prevăzute la art. 248 alin. (1), art. 250 alin. (11), (21)–(5), (8) și (9), art. 251, 256–258 şi 2591 se constată de către Ministerul Tehnologiei Informației şi Comunicațiilor.
    (2) Sînt în drept să constate contravenții şi să încheie procese-verbale persoanele cu funcții de răspundere din cadrul Ministerului Tehnologiei Informației şi Comunicațiilor, precum şi persoanele împuternicite de către ministrul tehnologiei informației şi comunicațiilor.
    (3) Sînt în drept să examineze cauzele contravenționale privind contravențiile prevăzute la art. 248 alin. (1), art. 250 alin. (3)–(5), (8) și (9) şi  art. 251 şi să aplice sancțiuni ministrul tehnologiei informației şi comunicațiilor şi viceminiştrii.
    (4) Procesele-verbale cu privire la contravențiile prevăzute la art. 250 alin. (11) și (21), art. 256–258 şi 2591 se remit spre examinare în fond instanței de judecată competente.”
    454.  Articolele 410, 411 și 4111 vor avea următorul cuprins:
    „Articolul 410. Agenția Națională pentru Reglementare
                             în Comunicații Electronice şi Tehnologia
                             Informației
    (1) Contravențiile prevăzute la art. 246, 247, art. 248 alin. (2), art. 249, art. 250 alin. (1),  (2), (6) şi (7) , art. 252–255 şi 259 se constată şi se examinează de către Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice şi Tehnologia Informației.
    (2) Sînt în drept să constate contravenții şi să încheie procese-verbale şefii subdiviziunilor şi funcționarii din cadrul Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice şi Tehnologia Informației, împuterniciți de către directorul Agenției.
    (3) Sînt în drept să examineze cauzele contravenționale şi să aplice sancțiuni directorul şi directorii adjuncți ai Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice şi Tehnologia Informației.
    Articolul 411. Agenția Națională pentru Reglementare
                           în Energetică
    (1) Contravențiile prevăzute la art. 161, 164 și 169 se constată de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.
    (2) Sînt în drept să constate contravenții şi să încheie procese-verbale şefii subdiviziunilor şi angajații împuterniciți de către directorul general al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică.
    (3) Procesele-verbale cu privire la contravenții se remit spre examinare în fond instanței de judecată competente.
    Articolul 4111. Organele supravegherii de stat
                             în domeniul energetic
    (1) Contravențiile prevăzute la art. 162–1631, 166–168 se constată de către organele supravegherii de stat în domeniul energetic.
    (2) Sînt în drept să constate contravenții şi să încheie procese-verbale:
    a) şeful şi șefii adjuncți ai Inspectoratului Energetic de Stat, inspectorii abilitați cu funcții de control, pentru contravențiile prevăzute la art. 162, 163, art. 1631 alin. (1);
    b) şeful și șeful adjunct al Inspectoratului Principal de Stat pentru Supraveghere Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase, inspectorii abilitați cu funcții de control, pentru contravențiile prevăzute la art. 1631 alin. (2), art. 166–168.
    (3) Procesele-verbale cu privire la contravenții se remit spre examinare în fond instanței de judecată competente.”
    455. Articolul 412:
    la alineatul (1), cuvintele „se constată” se substituie cu cuvintele „se constată şi se examinează”;
    alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:
    „(2) Sînt în drept să constate contravenții şi să încheie procese-verbale preşedintele și vicepreședinții Casei Naționale de Asigurări Sociale, şefii și șefii adjuncți ai caselor teritoriale de asigurări sociale, şefii subdiviziunilor şi persoanele care dețin funcții de control din cadrul Casei Naționale de Asigurări Sociale şi din cadrul caselor teritoriale.
    (3) Sînt în drept să examineze cauze contravenționale şi să aplice sancțiuni preşedintele și vicepreședinții Casei Naționale de Asigurări Sociale, şefii și șefii adjuncți ai caselor teritoriale de asigurări sociale.”
    456. Articolul 414 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 414. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor
    (1) Contravențiile prevăzute la art. 131, art. 157 alin. (1)-(5), art. 158, 1581, 183–1961 şi art. 275 alin. (1) se constată și se examinează de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor.
    (2) Sînt în drept să constate contravenții şi să încheie procese-verbale inspectorii din cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
    (3) Sînt în drept să examineze cauzele contravenționale şi să aplice sancțiuni directorul general şi directorii generali adjuncți ai Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, şefii subdiviziunilor teritoriale ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.”
    457.  La articolul 415 alineatele (1) și (2), cifrele , 244” se exclud.
    458.  Articolul 416 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 416. Inspecția de Stat în Construcții
    (1) Contravențiile prevăzute la art. 177 se constată și se examinează de către Inspecția de Stat în Construcții.
    (2) Sînt în drept să constate contravenții şi să încheie procese-verbale şeful și șeful adjunct al Inspecției de Stat în Construcții, şefii direcțiilor din cadrul inspecției, şefii și șefii adjuncți ai inspecțiilor teritoriale în construcții, inspectorii principali de stat în construcții şi specialiştii principali din cadrul Inspecției de Stat în Construcții.
    (3) Sînt în drept să examineze cauzele contravenționale şi să aplice sancțiuni şeful şi șeful adjunct al Inspecției de Stat în Construcții, şefii direcțiilor din cadrul inspecției, şefii și șefii adjuncți ai inspecțiilor teritoriale în construcții.”
     459. La articolul 419, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Sînt în drept să constate contravenții şi să încheie procese-verbale directorul general și directorii generali adjuncți ai Biroului Național de Statistică, şefii și șefii adjuncți ai subdiviziunilor teritoriale ale Biroului Național de Statistică.”
    460. Articolul 423:
    la alineatul (1), după cifrele „332” se introduc cifrele „ , 3321”;
    la alineatul (2), textul „prevăzute la alin. (1)” se exclude, iar în final alineatul se completează cu cuvintele „șefii de schimb și șefii echipelor mobile”;
    alineatele (3) şi (4) se abrogă.
    461. La articolul 4233 alineatul (1), cifrele „3133” se substituie cu cifrele „3134”.
    462. La articolul 4235, textul „și 712” se substituie cu textul „ , 712 și 260”.
    463. La articolul 4239 alineatul (1), cifrele „3133” se substituie cu cifrele „3134”.
    464. Articolul 42310 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 42310. Administrația publică locală
    (1) Contravențiile prevăzute la art. 1261, 154, art. 157 alin. (7) și (8), art. 178, 179, art. 273 pct. 9), 91), 11), 15) și 16) se constată de către organele specializate ale administrației publice locale.
    (2) Sînt în drept să constate contravenții şi să încheie procese-verbale primarul, viceprimarul, arhitectul-şef, şefii și șefii adjuncți ai subdiviziunilor specializate din cadrul administrației publice locale, specialiştii principali şi specialiștii coordonatori din cadrul acestora desemnați de către primar.
    (3) Procesele-verbale cu privire la contravențiile prevăzute la art. 1261, 154, art. 157 alin. (7) și (8), art. 273 pct. 9), 91), 11), 15) și 16) se remit spre examinare comisiei administrative, iar procesele-verbale cu privire la contravențiile prevăzute la art. 178 și 179 se remit spre examinare în fond instanței de judecată competente.
    (4) În cazul constatării contravențiilor prevăzute la art. 178 și 179, agentul constatator este în drept să dispună sistarea executării lucrărilor de construcție și să solicite instanței de judecată aplicarea măsurii de siguranță prevăzute la art. 4396.”
    465. La articolul 425 alineatul (2), după cuvintele „procesul-verbal de percheziție” se introduc cuvintele „ , procesul-verbal privind cercetarea la fața locului, procesele-verbale privind alte acțiuni procesuale efectuate în conformitate cu prezentul cod”.
    466. Articolul 426:
    la alineatul (2), cuvintele „cu autorizația instanței de judecată” se substituie cu cuvintele „cu autorizația judecătorului de instrucție”;
    la alineatul (3), cuvintele „fără autorizația instanței de judecată, urmînd ca acesteia” se substituie cu cuvintele „fără autorizația judecătorului de instrucție, urmînd ca acestuia”, iar cuvintele „Instanța de judecată” – cu cuvintele „Judecătorul de instrucție”.
    467. Articolul 427:
    la alineatul (1), cuvintele „angajatul cu statut special al Ministerului Afacerilor Interne” se substituie cu cuvintele „agentul constatator”, iar cuvîntul „ordonanțe” – cu cuvîntul „hotărîri”;
    la alineatul (2), cuvintele „cu autorizația instanței de judecată” se substituie cu cuvintele „cu autorizația judecătorului de instrucție”.
    468. Articolul 428:
    la alineatul (2), cuvintele „cu autorizația instanței de judecată” se substituie cu cuvintele „cu autorizația judecătorului de instrucție”;
    la alineatul (3), cuvintele „fără autorizația instanței de judecată, urmînd ca acesteia” se substituie cu cuvintele „autorizația judecătorului de instrucție, urmînd ca acestuia”, iar cuvintele „Instanța de judecată” – cu cuvintele „Judecătorul de instrucție”;
    la alineatul (4), cuvintele „instanța de judecată” se substituie cu cuvintele „judecătorul de instrucție”.
    469.  La articolul 429 alineatul (2), cuvintele „fără autorizația instanței de judecată” se substituie cu cuvintele „fără autorizația judecătorului de instrucție”.
    470.  La articolul 431 alineatele (4) şi (41), textul „prevederilor art.106 din Codul penal şi ale” se substituie cu textul „art. 4397 din prezentul cod și prevederilor”.
    471.  Articolul 432 se completează cu literele g) şi h) cu următorul cuprins:
    „g) amenda judiciară;
    h) punerea sub sechestru.”
    472. La articolul 433 alineatul (1):
    în partea introductivă, cuvintele „şi se aplică” se substituie cu cuvintele „şi poate fi aplicată”;
    litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) executării hotărîrii instanței de judecată privind expulzarea persoanei;”
    articolul se completează cu litera d) cu următorul cuprins:
    „d) încălcării regimului frontierei de stat, a regimului zonei de frontieră sau a regimului punctelor de trecere a frontierei de stat.”
    473. Articolul 435:
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Reținerea poate fi aplicată pe un termen mai mare decît cel indicat la alin. (1), cu autorizația judecătorului de instrucție, dar nu mai mult de 24 de ore:
    a) pînă la examinarea cauzei contravenționale – persoanei suspectate de săvîrşirea unei contravenții pentru care sancțiunea prevede arestul contravențional;
    b) pentru a identifica persoana şi a clarifica circumstanțele contravenției – persoanelor care au încălcat regulile de şedere a cetățenilor străini şi apatrizilor în Republica Moldova, regimul frontierei de stat sau regimul punctelor de trecere a frontierei de stat.”
    alineatele (3) şi (4) se abrogă.
    474. Articolul 436:
    în titlul articolului, cuvîntul „liberare” se substituie cu cuvîntul „eliberare”;
    la alineatele (1) și (2), cuvîntul „liberată” se substituie cu cuvîntul „eliberată”;
    la alineatul (3), cuvîntul „liberare” se substituie cu cuvîntul „eliberare”, iar cuvîntul „liberării” – cu cuvîntul „eliberării”.
    475. Articolul 437:
    la alineatul (1), textul „martorului sau a victimei care se eschivează de la prezentare” se substituie cu textul „a persoanei în cazul în care aceasta, fiind citată în modul stabilit de lege, nu s-a prezentat, fără a avea motive întemeiate, şi nu a informat instanța care a citat-o despre imposibilitatea prezentării sale, prezența acesteia fiind necesară”;
    articolul se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Poate fi supusă aducerii silite doar persoana participantă la proces, pentru care este obligatorie citarea instanței, şi care:
    a) se eschivează de la primirea citației;
    b) se ascunde de instanță.”
    alineatul (2) se completează în final cu textul „cu aplicarea prevederilor art. 199 alin. (4)–(6) din Codul de procedură penală”;
    la alineatul (3), partea introductivă va avea următorul cuprins:
    „Încheierea privind aducerea silită va cuprinde:”.
    476. Articolul 439:
    la alineatul (5), textul „ , în temeiul hotărîrii cu privire la contravenție” se exclude;
    la alineatul (6), după cuvîntul „răspunde” se introduce cuvîntul „corespunzător”, iar după cuvintele „agentul constatator” – textul „ , persoanele care au organizat (efectuat) aducerea vehiculului la parcare sau care au asigurat păstrarea vehiculului la parcare, în funcție de subiectul care se face vinovat de survenirea deteriorării”;
    la alineatul (7), cuvîntul „tăblițelor” se substituie cu cuvîntul „plăcilor”;
    articolul se completează cu alineatul (71) cu următorul cuprins:
    „(71) Plăcile cu numărul de înmatriculare se restituie proprietarului, posesorului vehiculului sau reprezentantului lor legal imediat după înlăturarea temeiurilor pentru ridicarea acestora.”
    477. Capitolul V al cărții a doua se completează cu articolele 4392 şi 4393 cu următorul cuprins:
    „Articolul 4392. Amenda judiciară
    Amenda judiciară este o sancțiune bănească care se aplică de către instanța de judecată persoanei care a comis o abatere în cursul procesului contravențional, conform art. 201 din Codul de procedură penală aplicat corespunzător.
    Articolul 4393. Punerea sub sechestru
    (1) Punerea sub sechestru este o măsură procesuală de constrîngere care poate fi aplicată de către judecătorul de instrucție sau de către instanța de judecată, la solicitarea agentului constatator sau a procurorului, pentru a asigura eventuala confiscare specială, precum şi pentru a garanta executarea sancțiunii amenzii, conform art. 203–210 din Codul de procedură penală aplicate corespunzător.
    (2) Punerea sub sechestru a bunurilor pentru a asigura eventuala confiscare specială şi pentru a garanta executarea sancțiunii amenzii poate fi aplicată asupra bunurilor persoanei în privința căreia s-a pornit proces contravențional. Punerea sub sechestru, pentru a asigura eventuala confiscare specială, poate fi aplicată şi asupra bunurilor altor persoane care le-au acceptat, ştiind despre dobîndirea ilegală a acestora.”
    478. Titlul I al cărții a doua se completează cu capitolul V1 cu următorul cuprins:
    „Capitolul V1
MĂSURILE DE SIGURANȚĂ
    Articolul 4394. Măsurile de siguranță
    În procesul contravențional, în scopul înlăturării consecințelor faptei, a unui pericol ori pentru prevenirea săvîrşirii faptelor contravenționale prevăzute de prezentul cod, chiar dacă nu sînt întrunite condițiile de tragere la răspundere contravențională, se poate aplica una sau mai multe din următoarele măsuri de siguranță:
    a) expulzarea;
    b) demolarea construcțiilor neautorizate şi/sau defrişarea arborilor şi arbuştilor;
    c) confiscarea specială.
    Articolul 4395. Expulzarea
    (1) Expulzarea este o măsură de siguranță care constă în îndepărtarea silită de pe teritoriul Republicii Moldova a cetățenilor străini şi a apatrizilor care au săvîrşit o contravenție prevăzută de prezentul cod. Expulzarea are drept scop înlăturarea unei stări de pericol şi/sau prevenirea săvîrşirii unor fapte socialmente periculoase de către aceste persoane.
    (2) Expulzarea se aplică de către instanța de judecată şi doar în prezența cumulativă a următoarelor condiții:
    a) contravenientul este cetățean străin sau apatrid, cu excepția persoanei care a fost recunoscută ca refugiat sau căreia i s-a acordat protecție umanitară;
    b) cetățeanul străin sau apatridul este sancționat pentru o faptă care constituie contravenție;
    c) rămînerea contravenientului pe teritoriul Republicii Moldova este sursa unei stări de pericol pentru ordinea publică sau pentru securitatea națională, înlăturarea acestei stări fiind posibilă doar prin îndepărtarea contravenientului de pe teritoriul Republicii Moldova;
    d) contravenientul nu poate fi expulzat în statul în privința căruia există dovezi că în statul respectiv acesta va fi persecutat din motive de apartenență rasială, națională, religioasă, din cauza convingerilor politice sau va fi supus tratamentului inuman şi degradant, torturii ori pedepsei capitale.
    (3) În privința cetățenilor străini şi apatrizilor care nu pot fi expulzați imediat, instanța de judecată poate dispune luarea în custodie publică, cu plasarea acestora în Centrul de Plasament Temporar al Străinilor pe un termen de cel mult   6 luni.
    (4) În cazul în care expulzarea însoțeşte sancțiunea arestului contravențional, aducerea la îndeplinire a expulzării are loc după executarea sancțiunii.
    (5) La aplicarea expulzării persoanelor indicate la alin. (1) se va ține cont de dreptul la respectarea vieții private a acestora.
    Articolul 4396. Demolarea construcțiilor neautorizate
                             şi defrişarea arborilor şi arbuştilor
    (1) Demolarea construcțiilor neautorizate se aplică în cazul faptelor prevăzute la art. 116, 134, 168, 178, 179 şi 226 şi atrage, după caz, remedierea construcțiilor afectate în urma intervențiilor neautorizate.
    (2) Defrişarea arborilor şi arbuştilor se aplică în cazul contravenției prevăzute la art. 168.
    (3) Demolarea construcțiilor neautorizate şi defrişarea arborilor şi arbuştilor se dispun de către instanța de judecată şi pot fi aplicate chiar dacă este înlăturată răspunderea contravențională în temeiul art. 26 sau procesul contravențional a încetat în temeiul art. 441 alin. (1) lit. f).
    (4) Demolarea construcțiilor neautorizate şi defrişarea arborilor şi arbuştilor se execută de către contravenient pe cont propriu sau de către autoritățile administrației publice locale din contul proprietarului.
    (5) Modul de demolare a construcțiilor neautorizate şi de defrişare a arborilor şi arbuştilor se stabileşte de către Guvern.
    Articolul 4397. Confiscarea specială
    (1) Confiscarea specială constă în trecerea forțată şi gratuită în proprietatea statului a bunurilor indicate la alin. (2). În cazul în care aceste bunuri nu mai există, nu pot fi găsite sau nu pot fi recuperate, se confiscă contravaloarea acestora.
    (2) Sînt supuse confiscării speciale bunurile:
    a) utilizate sau destinate pentru săvîrşirea unei contravenții;
    b) rezultate din săvîrşirea contravenției, precum şi orice venituri generate de aceste bunuri;
    c) date pentru a determina săvîrşirea unei contravenții sau pentru a-l răsplăti pe contravenient;
    d) deținute contrar regimului stabilit de legislație şi depistate pe parcursul desfăşurării procesului contravențional;
    e) convertite sau transformate, parțial sau integral, din bunurile rezultate din contravenții sau din veniturile generate de aceste bunuri.
    (3) Confiscarea specială se aplică de către instanța de judecată la demersul agentului constatator.
    (4) În cazul contravențiilor prevăzute la art. 79 alin. (3), art. 287 confiscarea specială se aplică de către reprezentantul Serviciului Vamal abilitat să examineze cauza contravențională.
    (5) Pînă la pronunțarea hotărîrii cu privire la confiscarea specială, agentul constatator dispune restituirea către proprietar sau către posesorul legal al bunurilor uşor alterabile, în acest caz confiscîndu-se contravaloarea lor.
    (6) Dacă bunurile rezultate din săvîrşirea contravenției şi veniturile de la aceste bunuri au fost comasate cu bunurile dobîndite legal, se confiscă acea parte din bunuri sau contravaloarea acestora care corespunde valorii bunurilor rezultate din săvîrşirea contravenției şi a veniturilor de la aceste bunuri.
    (7) Dacă bunurile indicate la alin. (2) lit. a) și b) aparțin sau au fost transferate oneros unei persoane care nu știa și nici nu trebuia să știe despre scopul utilizării sau originea bunurilor, se confiscă contravaloarea acestora. Dacă bunurile respective au fost transferate cu titlu gratuit unei persoane care nu știa și nici nu trebuia să știe despre scopul utilizării sau originea acestora, bunurile se confiscă.
    (8) Confiscarea specială se poate aplica chiar dacă făptuitorul este eliberat de răspundere contravențională.
    (9) Confiscarea specială nu se aplică în cazul contravențiilor săvîrşite prin intermediul unui organ de presă sau al oricărui alt mijloc de informare în masă.”
    479. Articolul 440:
    la alineatul (1), cuvintele „după caz, a dosarului” se substituie cu cuvintele „a dosarului, după caz, funcționarului abilitat să examineze cauza contravențională, din cadrul autorității din care face parte agentul constatator,”;
    la alineatul (2), cuvintele „ori se sesizează din oficiu” se substituie cu cuvintele „ori se autosesizează”;
    la alineatul (4), textul „104–108” se substituie cu textul „104–107”;
    la alineatul (41), după  cuvîntul  „Legii”,  în primul caz,  se  introduce  textul „nr. 66-XVI din 27 martie 2008”;
    la alineatul (5), cuvintele „unui alt agent constatator” se substituie cu cuvintele „unei alte autorități abilitate să constate contravenția sau să examineze cauza contravențională”.
    480.  La articolul 441:
    titlul va avea următorul cuprins:
    „Articolul. 441. Temeiurile de încetare a procesului
                              contravențional”;
    alineatul (1) se completează cu litera f) cu următorul cuprins:
    „f) nu este identificat făptuitorul, iar termenul prescripției tragerii la răspundere contravențională a expirat.”
    481. La articolul 442 alineatul (2), cuvîntul „întocmirii” se substituie cu cuvîntul „încheierii”.
    482. Articolul 443:
    în textul articolului, cuvîntul „contravenient”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „persoana în a cărei privință a fost pornit procesul contravențional”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    alineatul (1) se completează cu litera h) cu următorul cuprins:
    „h) informații despre instituția bancară şi despre modul de plată a amenzii.”
    alineatul (6) va avea următorul cuprins:
    „(6) Faptul absenței persoanei în a cărei privință a fost pornit procesul contravențional ori al refuzului acesteia de a semna procesul-verbal se consemnează în procesul-verbal şi se certifică prin semnătura cel puțin a unui martor, indicîndu-se şi datele de identitate ale acestuia.”
    alineatul (8) se completează în final cu textul: „În procesul-verbal încheiat în cazurile prevăzute de prezentul alineat se indică tipul, modelul şi numărul de identificare al mijlocului special cu ajutorul căruia a fost constatată contravenția.”
    alineatul (9) va avea următorul cuprins:
    „(9) Partea rezolutivă a procesului-verbal cuprinde decizia agentului constatator de sancţionare, de încetare a procesului contravențional sau de remitere a cauzei funcționarului abilitat sa examineze cauza contravențională, din cadrul autorității din care face parte agentul constatator, ori în instanţa de judecată, cu recomandarea, în toate cazurile, dacă consideră necesar, privind sancţionarea sau privind încetarea procesului, indicîndu-se şi termenul de contestare în instanţa de judecată.”
    alineatul (11) se completează în final cu textul: „În cazul în care persoana în a cărei privință a fost pornit procesul contravențional recunoaşte săvîrşirea contravenției şi acceptă sancțiunea stabilită în procesul-verbal de către agentul constatator, procesul-verbal cu privire la contravenție constituie actul de decizie asupra cauzei contravenționale. Faptul recunoaşterii contravenției şi al acceptării sancțiunii stabilite de către agentul constatator se consemnează în procesul-verbal cu privire la contravenție.”
    alineatul (12) va avea următorul cuprins:
    „(12) În cazul deciziei de remitere a cauzei contravenţionale spre examinare funcționarului abilitat din cadrul autorității din care face parte agentul constatator sau în instanţa de judecată, agentul constatator transmite după competență procesul-verbal şi materialele cauzei contravenţionale.”
    la alineatul (13), cuvîntul „întocmit” se substituie cu cuvîntul „încheiat”.
    483. Codul se completează cu articolul 4431 cu următorul cuprins:
    „Articolul 4431. Constatarea contravențiilor cu ajutorul
                                mijloacelor tehnice certificate ori al mijloacelor
                                tehnice omologate şi verificate metrologic și
                                încheierea procesului-verbal în cazul acestor
                                contravenții
    (1) În cazul autosesizării privind săvîrșirea contravențiilor prevăzute la capitolul XIII al cărţii întîi şi/sau constatate cu ajutorul mijloacelor tehnice certificate ori al mijloacelor tehnice omologate şi verificate metrologic ce funcţionează în regim automatizat, agentul constatator expediază la domiciliul (adresa juridică) proprietarului sau al posesorului vehiculului solicitarea privind depunerea declaraţiei cu privire la identitatea conducătorului vehiculului, cu publicarea concomitentă a solicitării respective pe pagina web oficială a autorităţii din care face parte agentul constatator.
    (2) La solicitarea agentului constatator, proprietarul sau posesorul vehiculului, în termen de 10 zile lucrătoare din data înmînării solicitării agentului constatator, dar nu mai mult de 30 de zile de la data publicării solicitării pe pagina oficială a autorităţii din care face parte agentul constatator, este obligat să depună la această autoritate o declaraţie cu privire la identitatea conducătorului vehiculului în momentul săvîrșirii contravenției. În cazul în care proprietarul sau posesorul vehiculului este minor, obligaţia de a depune declaraţia cu privire la identitatea conducătorului vehiculului în momentul săvîrșirii contravenției revine părinţilor acestuia sau persoanei la întreţinerea căreia se află minorul.
    (3) Omiterea prezentării de către proprietarul sau de către posesorul vehiculului a declaraţiei cu privire la identitatea conducătorului vehiculului, în termenul indicat la alin. (2), atrage răspunderea prevăzută la art. 234, cu excepţia cazului în care proprietarul sau posesorul vehiculului a fost deposedat de acesta în mod ilicit.
    (4) În cazul contravenţiilor constatate cu ajutorul mijloacelor tehnice certificate ori al mijloacelor tehnice omologate şi verificate metrologic, încheierea procesului-verbal cu privire la contravenţie are loc în formă de document electronic pe care se aplică semnătura electronică digitală a agentului constatator, în conformitate cu prevederile legislaţiei. În cazul contravenţiilor constatate cu ajutorul mijloacelor tehnice certificate ori al mijloacelor tehnice omologate şi verificate metrologic, procesul-verbal se încheie şi în absenţa persoanei în a cărei privință a fost pornit procesul contravențional.
    (5) Procesul-verbal cu privire la contravenţie şi copiile de pe acesta se emit prin trecerea documentului electronic prevăzut la alin. (4) din prezentul articol pe suport de hîrtie, care are conţinutul specificat la art. 443 alin. (1).
    (6) Copia de pe procesul-verbal încheiat în absenţa persoanei în a cărei privință a fost pornit procesul contravențional se înmînează în modul prevăzut la art. 382 alin. (6) ori se expediază prin poştă.”
    484. La articolul 446 alineatul (2) litera c), textul „cu art. 106 din Codul penal” se substituie cu textul „cu art. 4397 din prezentul cod”.
    485. Codul se completează cu articolul 4471 cu următorul cuprins:
    „Articolul 4471. Examinarea cauzei contravenționale
                               de către autoritatea competentă
    (1) Examinarea cauzelor contravenționale de către autoritățile prevăzute la art. 393  alin.  (1)  lit. b)–d)  se efectuează cu respectarea prevederilor capitolelor I–VI din cartea a doua.
    (2) După examinarea cauzei contravenționale, autoritatea competentă (persoana abilitată să examineze cauza) emite decizia asupra cauzei. Decizia comisiei administrative asupra cauzei contravenționale se adoptă sub formă de hotărîre.
    (3) Decizia trebuie să conțină:
    1) data (ziua, luna, anul) emiterii deciziei;
    2) denumirea autorității (numele, prenumele, calitatea persoanei abilitate să examineze cauza) care a emis decizia, data examinării cauzei;
    3) numele, prenumele, domiciliul, ocupația persoanei în a cărei privință a fost pornit procesul contravențional, datele din buletinul de identitate, iar în cazul persoanei juridice – denumirea, sediul, codul fiscal, datele persoanei fizice care o reprezintă;
    4) expunerea circumstanțelor stabilite în cadrul examinării cauzei;
    5) norma contravențională care încadrează fapta persoanei în privința căreia a fost pornit procesul contravențional;
    6) soluția asupra cauzei, care poate fi:
    a) încetarea procesului contravențional;
    b) stabilirea vinovăției persoanei privind săvîrşirea contravenției imputate şi, după caz, aplicarea sancțiunii contravenționale;
    7) soluția referitoare la obiectele şi la documentele ridicate (corpurile delicte);
    8) în cazul sancționării, mențiunea privind informarea contravenientului despre dreptul de a plăti jumătate din cuantumul amenzii, dacă plata este efectuată în cel mult 72 de ore de la stabilirea amenzii;
    9) mențiunea privind dreptul de contestare a deciziei, în conformitate cu prevederile art. 448.
    (4) Prezența agentului constatator şi a persoanei în a cărei privință a fost pornit procesul contravențional la examinarea cauzei contravenționale este obligatorie.
    (5) Absența agentului constatator sau a persoanei în a cărei privință a fost pornit procesul contravențional, citați în conformitate cu legislația, fără motiv întemeiat şi fără înștiințare prealabilă, nu împiedică examinarea cauzei.
    (6) Dacă la examinarea cauzei contravenționale a participat persoana în a cărei privință a fost pornit procesul contravențional sau apărătorul acesteia, dar nu a fost întocmit proces-verbal al şedinței de examinare, decizia trebuie să conțină concluziile şi demersurile acestora şi rezultatele examinării demersurilor.
    (7) Decizia asupra cauzei contravenționale se semnează de către persoana abilitată care a examinat cauza, iar decizia organului colegial – de către preşedintele şi de către secretarul şedinței.
    (8) În termen de cel mult 3 zile de la data emiterii deciziei, copiile de pe aceasta se remit părților care nu au fost prezente la examinarea cauzei contravenționale şi, la cerere, celor prezente, faptul expedierii consemnîndu-se în dosar.”
    486. Articolul 448 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 448. Contestația împotriva deciziei agentului
                              constatator asupra cauzei contravenționale
    (1) Contravenientul, victima sau reprezentantul acestora, procurorul, dacă este parte în cauza contravențională, în cazul în care nu sînt de acord cu decizia agentului constatator sau în cazul în care aceasta a fost emisă cu încălcarea normelor procesuale stabilite de prezentul cod, sînt în drept să conteste decizia emisă asupra cauzei contravenționale. Termenul de contestare a deciziei agentului constatator este de 15 zile de la data emiterii acesteia sau, pentru părțile care nu au fost prezente la şedința de examinare a cauzei contravenționale, de la data înmînării copiei de pe decizia respectivă în condițiile art. 4471 alin. (8).
    (2) În cazul omiterii termenului prevăzut la alin. (1) din motive întemeiate, dar nu mai tîrziu de 15 zile de la data începerii executării sancțiunii sau a perceperii despăgubirii materiale, persoana față de care a fost emisă decizia poate fi repusă în termen, la cerere, de către instanța de judecată competentă să examineze contestația.
    (3) Persoana față de care a fost emisă decizia şi care a lipsit atît la examinarea cauzei, cît şi la pronunțarea deciziei şi nu a fost informată despre decizia emisă poate contesta decizia agentului constatator şi peste termen, dar nu mai tîrziu de 15 zile de la data începerii executării sancțiunii contravenționale sau a perceperii despăgubirii materiale.
    (4) Contestația împotriva deciziei emise asupra cauzei contravenționale se depune la autoritatea din care face parte agentul constatator care a examinat cauza. În cel mult 3 zile de la data depunerii, agentul constatator expediază contestația şi dosarul cauzei contravenționale în instanța de judecată competentă.
    (5) Contestația depusă conform alin. (1) suspendă executarea sancțiunii contravenționale aplicată prin procesul-verbal cu privire la contravenție sau prin decizia agentului constatator.
    (6) În cazul prevăzut la alin. (2), pînă la soluționarea repunerii în termen, instanța de judecată poate suspenda executarea deciziei.
    (7) Depunerea contestației peste termen, conform alin. (3), nu suspendă executarea deciziei agentului constatator. Instanța de judecată care examinează contestația poate suspenda executarea deciziei atacate.
    (8) Persoana care face contestație împotriva deciziei de aplicare a sancțiunii contravenționale nu plăteşte taxă de stat.”
    487. Articolul 452:
    alineatul unic devine alineatul (1);
    articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
    „(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), cauza contravențională poate fi examinată în şedință închisă în condițiile şi în modul stabilit de art. 18 din Codul de procedură penală.”
    488.  La articolul 455, alineatele (2) şi (5) vor avea următorul cuprins:
    „(2) Prezența agentului constatator sau, după caz, a procurorului, în cazul în care acesta este parte în cauza contravențională, la şedința de judecare a cauzei contravenționale este obligatorie. Absența agentului constatator sau, după caz, a procurorului, citați în conformitate cu legislația, fără motiv întemeiat şi fără înştiințarea prealabilă a instanței, nu împiedică judecarea cauzei contravenționale şi permite aplicarea acestuia a unei amenzi judiciare de către instanța de judecată, în conformitate cu art. 201 din Codul de procedură penală.”
    „(5) În cazul în care se solicită aplicarea sancțiunii arestului contravențional, participarea făptuitorului la şedința de judecare a cauzei contravenționale este obligatorie. Neprezentarea cu rea-voință a făptuitorului permite aplicarea sancțiunii arestului contravențional în absența acestuia.”
    489. La articolul 456 alineatul (3), textul „Încheierea poate fi contestată cu recurs de către persoana interesată.” se substituie cu textul: „Încheierea poate fi contestată cu recurs în instanța ierarhic superioară de către persoana interesată în termen de 3 zile de la pronunțare. Cererea de recurs se depune în instanța care a aplicat sancțiunea.”
     490. La articolul 457, alineatele (4)–(7) se abrogă.
     491. Codul se completează cu articolul 4571 cu următorul cuprins:
    „Articolul 4571. Dezbaterile judiciare
    (1) După finalizarea cercetării judecătoreşti, instanța anunță dezbaterile judiciare.
    (2) În luările de cuvînt, participanții la dezbateri nu pot face referințe la alte probe decît cele examinate în cadrul cercetării judecătoreşti. În cazul în care vor să prezinte probe suplimentare, participanții la dezbateri vor solicita reluarea cercetării judecătoreşti, indicînd circumstanțele care vor fi cercetate suplimentar în baza acestora. După examinarea opiniilor părților, instanța emite o încheiere motivată privind admiterea sau respingerea cererii ori a demersului.
    (3) Instanța nu poate limita durata dezbaterilor, însă preşedintele şedinței de judecată poate întrerupe cuvîntările care depăşesc limitele cauzei contravenționale judecate.
    (4) După închiderea dezbaterilor judiciare şi rostirea ultimului cuvînt, părțile își pot depune în instanță concluziile scrise privind soluția propusă pentru cauza judecată, care se anexează la procesul-verbal al ședinței.”
    492. La articolul 462 alineatul (1), cuvintele „va fi” se substituie cu cuvintele „trebuie să fie”.
    493. La articolul 464, alineatul (1) se completează în final cu cuvintele „şi se dispune de către instanța de judecată din oficiu ori la solicitarea agentului constatator sau a victimei”.
    494.  La articolul 467 alineatul (2), cuvintele „ , de către soț/soție” se substituie cu cuvintele „şi de către soț/soție”.
    495.  La articolul 468 alineatul (1), se completează în final cu textul „de la data pronunțării hotărîrii judecătoreşti sau, pentru părțile care nu au fost prezente la şedința de judecare a cauzei contravenționale, de la data înmînării copiei de pe hotărîrea judecătorească, în condițiile art. 463 alin. (1)”.
    496. Articolul 472:
    alineatul (2):
    la litera b), după cuvîntul „numele” se introduce textul „agentului constatator sau, după caz, a”;
    la litera e), după textul „şi, la urmă,” se introduce textul „agentului constatator sau, după caz,”;
    la alineatul (3), cuvintele „Procurorul şi părțile” se substituie cu cuvîntul „Părțile”.
    497. La articolul 473 alineatul (1), punctul 2) va avea următorul cuprins:
    „2) admite recursul, casînd hotărîrea atacată, parțial sau integral, şi adoptă una dintre următoarele soluții:
    a) dispune achitarea persoanei sau încetarea procesului contravențional în cazurile prevăzute la art. 441;
    b) rejudecă cauza cu adoptarea unei noi hotărîri, însă fără a înrăutăți situația contravenientului;
    c) dispune rejudecarea cauzei în primă instanță dacă este necesară administrarea de probe suplimentare, dacă a constatat încălcări ale normelor de procedură privind formarea completului instanței de judecată, privind citarea obligatorie a părților, privind respectarea dreptului la apărare şi a dreptului la interpret, precum şi dacă a constatat încălcări ale prevederilor art. 33–35 din Codul de procedură penală aplicate corespunzător.”
    498.  La articolul 475 alineatul (3), cuvintele „de nivelul instanței de judecată, conform competenței teritoriale” se substituie cu cuvintele „adresată instanței de judecată, conform competenței teritoriale a acestuia”.
    499.  La articolul 476 alineatul (1), cuvintele „Procurorul General şi adjuncții lui dispun” se substituie cu cuvintele „Procurorul dispune”.
    500. Articolul 478:
    la alineatul (2), cuvintele „autorității însărcinată cu” se substituie cu textul „organului (persoanei) responsabil de”;
    la alineatul (3), cuvîntul „Autoritățile” se substituie cu textul „Organele (persoanele)”.
    501.  La articolul 479 alineatele (1) şi (2), cuvintele „autoritatea competentă” şi „autorității competentă” se substituie, respectiv, cu cuvintele „organul competent (persoana competentă)” şi „organului competent (persoanei competente)”.
    502.  La articolul 480 alineatul (1), cuvintele „autorității competentă” se substituie cu textul „organului competent (persoanei competente)”.
    Art. II. – (1) Prezenta lege intră în vigoare în termen de 3 luni de la data publicării.
    (2) Cauzele contravenționale pornite pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi vor continua să fie soluționate conform competențelor stabilite de legea în vigoare la momentul pornirii acestora.
    (3) Sancțiunile contravenționale aplicate pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi și neexecutate, care devin măsuri de siguranță conform art. I pct. 478 din prezenta lege, continuă să fie executate în temeiul hotărîrii asupra cauzei contravenționale prin care au fost aplicate.
    (4) Pentru contravențiile prevăzute la art. 48, 116, 168, 179 și art. 287 alin. (8), (10) și (11) din Codul contravențional, care au fost săvîrșite pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi și au fost constatate la data intrării în vigoare a prezentei legi sau ulterior acestei date, demolarea construcțiilor neautorizate, defrişarea arborilor şi arbuştilor și confiscarea specială se aplică în calitate de măsuri de siguranță.
    (5) Guvernul, în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi:
    a) va asigura elaborarea actelor normative care vor reglementa aplicarea prezentei legi;
    b) va asigura republicarea Codului contravențional al Republicii Moldova cu toate modificările și completările operate.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                    Andrian CANDU

    Nr. 208. Chişinău, 17 noiembrie 2016.